17.06.2019, 12:18 - Статья

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

17.06.2019, 11:53 - Статья

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.

17.06.2019, 11:40 - Статья

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

17.06.2019, 11:16 - Статья

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

17.06.2019, 11:14 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

17.06.2019, 11:11 - Статья

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - республикэм и еджакIуэ 21-м яритащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

13.06.2019, 12:13 - Статья

Тыншыну къигъэщIа цIыхутэкъым

13.06.2019, 12:08 - Статья

 Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 Балэ Мухьэдин Кэнжэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Пшынэ еуэ и анэрщ щIалэ цIыкIум макъамэр фIыуэ езыгъэлъэгъуар, абы дезыгъэхьэхар. Мухьэдин языны­къуэхэм деж и анэм и пшынэр ­къищтэурэ, зэхиха макъамэхэр къригъэкIырт.

Последнее


«Зэ уадыгэну сыт и уасэ!»

 Анэдэлъхубзэм, Адыгэ тхыбзэм я махуэхэр ди рес­публикэм Iэтауэ щагъэлъапIэ. Налшык къалэ дэт гим­назие №14-м абы теухуа пшыхь дахэ щрагъэкIуэкIащ, «Зэ уадыгэну сыт и уасэ!» фIэщыгъэм щIэту. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, адыгэбзэм­рэ литературэмрэ илъэс 25-рэ хъуауэ езыгъэдж Хьэмырзэ Заретэ. 

Ди зэхуэдэ Iуэхум лъэпкъыр зэкъуегъэувэ

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм (ДАХ-м) къыхилъхьа жэрдэмым тету, гъатхэпэм и 14-м адыгэхэр куэду зэрыс республикэхэмрэ къэралхэмрэ ди тхыбзэм и махуэр щагъэлъапIэм хы­хьэу, анэдэлъхубзэм и пщIэр къэIэтыным, зэрыт ныбжьми, зыпэрыт IэнатIэми, анэдэлъхубзэмкIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэми емылъытауэ, лъэпкъым и цIыхуу зыкъэзылъытэж дэтхэнэми абыкIэ бгъэ­дэлъ щIэныгъэр егъэ­фIэ­кIуэным гулъытэ нэ­хъыбэ хуегъэщIыным хуэгъэпса «Адыгэбзэ ­диктант» ду­нейпсо егъэ­джэныгъэ Iуэху щхьэ­пэр щекIуэкIащ.

«Бгырыс пшыналъэ» гъэлъэгъуэныгъэ

 «Бгырыс пшыналъэ» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм.
 Балъкъэрхэм я къэщIэрэ­щIэ­жы­ныгъэм и махуэм ирихьэлIэу музейм и пэшхэм щызэхуахьэса сурэтхэм а лъэпкъым къыхэкIа цIыху цIэрыIуэхэм, и къуажэ цIыкIухэм, щIыуэпс телъыджэм, гъэм и теплъэгъуэ зэмыфэгъухэм, эпосым и лIы­хъужьхэм, IуэрыIуатэм щыщ пычы­гъуэхэм уащрихьэлIэнущ. А плъыфэ зэщIэжьыуэхэм лъэпкъ тхыдэр нэ­Iу­рыт пщащIри, абы и къэкIуэнумкIэ    гугъэфIхэр уагъэщI.

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 16,  щэбэт

«Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ»

 Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту республикэм щекIуэкI Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым и школхэр къызэщIиубыдащ, районхэми зыщеубгъу. НобэкIэ наркотикым и бий лекцэхэм едэIуащ ­къуажэхэм я класс нэхъыжь школакIуэ щэ бжыгъэхэр.
 «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» Iуэхур зыубгъуауэ щокIуэкI Аруан ­районым и еджапIэхэм. Зи чэзу лекцэхэр, видеороликхэми ирагъэплъу, щыIащ Джэрмэншык, Чернэ Речкэ, Псынабэ, Псыкуэд школхэм, Къэхъун къуажэм и курыт еджапIэхэм. 

Кърым Республикэм и Жылагъуэ палатэм Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм, УФ-м и субъектхэм я жылагъуэ палатэхэм зэрызахуигъазэр

 Ди лэжьэгъу лъапIэхэ!

Газ Iуэхум егъэпIейтей

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI ­Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм депутатхэр иджыри зэ щытепсэлъыхьыжащ республикэм щып­сэухэм къагъэсэбэпа щIыуэпс газым и уасэр терминалхэмкIэ зытахэм я ахъшэр зэрыпхымыкIам кърикIуа Iуэхум.
 Егоровэм къызэхуэсахэм ягу къигъэ­кIыжащ нэгъабэ цIыхухэм къагъэсэбэпа газым и уасэр «Интегра Софт» IуэхущIапIэм и кассэ терминалхэмкIэ зытахэм къратыжын хуей зэрыхъуауэ щытар. 

Щыуагъэншэу тхэфу пIэрэ?

 Бахъсэн щIыналъэри жы­джэру хэтащ гъатхэ­пэм и 14-м екIуэкIа Iуэху щхьэпэм - адыгэбзэкIэ дик­тант тхыным. Дунейпсо Адыгэ Хасэм къы­хилъ­хьа жэрдэмыр мы­бы щыдаIыгъащ цIыхуи 180-м.

Дунейпсо Адыгэбзэ диктанткIэ Адыгэ тхыбзэм и махуэр ягъэлъапIэ

Адыгэу дунейм тетым гъатхэпэм и 14-м ягъэлъэпIащ Адыгэ тхыбзэм и махуэр. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, адыгэхэр куэду зэрыс республикэхэмрэ къэ­ралхэмрэ а махуэм ще­кIуэкIащ «Адыгэ­бзэ диктант». Адыгэбзэм и пщIэр къэ­Iэтын, лъэпкъым анэ­дэлъхубзэмкIэ бгъэ­дэлъ щIэныгъэм хэгъэхъуэн папщIэ зэхаша Iуэхугъуэр ДАХ-м къыдаIыгъащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, ДАХ-м хыхьэ Хасэхэм. 

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Москва дэт къэрал университетымрэ я зэпыщIэныгъэхэм заубгъу

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек къалащхьэм щыхуэзащ Ломоносов М. В. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал университетым и ректор Садовничий Виктор.
 Псалъэмакъыр нэхъыбэу зытеухуауэ щытар къэ­ра­лым и щIыналъэхэм егъэджэныгъэ-щIэныгъэ консор­циумхэр «Вернадский» программэм тету къыщызэгъэ­пэщынымкIэ Урысейм и Ректорхэм я союзым и жэрдэмым Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыхыхьэнурщ. Мы программэр теухуащ щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм зэрыщрагъаджэм хэлъ зэщхьэщыкIыныгъэхэр гъэмэщIэным, щIалэгъуалэм щIэныгъэ зэрырагъэгъуэтыр егъэфIэкIуэным.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS