18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Адыгэ Мичурин

 Мы гъэм илъэси 110-рэ ирокъу щIэныгъэрылажьэ-селекционер, адыгэ лъэпкъым щыщу мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор цIэ лъапIэр япэу зыхуагъэфэща Тхьэгъуш Нухь къызэралъхурэ. 

Я лэжьыгъэр къапщытэж

 Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм я Налшык ­къалэ Советым 2018 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэр къыщапщытэжа зэIущIэ зэхэтащ.

КъалэныщIэхэр яубзыху

 Тезырхэр егъэп­шы­ны­нымкIэ федеральнэ къу­лыкъум и IуэхущIапIэу ­КъБР-м щыIэм и уна­фэщIым и къалэнхэр ­пIалъэкIэ зыгъэзащIэ ­Быр­мамыт Чэрим иригъэ­кIуэкIащ коллегием и зэIущIэ. Абы къыщапщытэжащ 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуар, щаубзы­хуащ я IэнатIэм зегъэу­жьыным теухуауэ зэ­фIэ­хыпхъэхэр, 2019 гъэм япэ игъэщыпхъэ къалэны­щIэ­хэр. 
 Коллегием и зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

КъБР-м и Тхылъ плъыжьымрэ нэгъуэщI Iуэхухэмрэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 40-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

Мы махуэхэм

Мазаем и 5, гъубж

КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил хуэзащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ  КIуэкIуэ Казбек республи­кэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил. 
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм зыщагъэпсэху, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и комплексым зегъэужьыным, а IэнатIэм къэралым и дэIэпыкъуныгъэ етыным. 

Фэеплъым хуэфащэ Iуэху

 2019 гъэм мазаем и 15-м илъэс 30 ирокъу советы­дзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ.

ЦIыхухэр къызэрырашэкI автомобиль транспортым и лэжьэкIэм, республикэм и гъуэгухэм я щытыкIэм гулъытэ хэха хуащIынущ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и унафэщIхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ «ЦIыхухэмрэ абыхэм яIыгъ хьэлъэхэмрэ автомобиль транспортымкIэ, къалэхэм щызекIуэ электрическэ транспортымкIэ къыщешэкIыныр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыным, Урысей Федерацэм и закон акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным я IуэхукIэ» Федеральнэ законым тету ди деж цIыхухэр пассажир транспортымкIэ къызэрыщрашэкIым хуэгъэза кIэлъыплъыныгъэр гъэткIииным.

Кхъухь кхъэлъахэхэр

 Норвегием и ипщэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щIэныгъэлIхэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ ви­кингхэм я кхъэлъахэжь зыбжанэ. 
 Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, лъэхъэнэ жыжьэм Скандинавием къыщекIуэкIыу щыта хабзэхэм ящыщ зыщ, зауэлI цIэрыIуэхэр дунейм ехыжа иужькIэ, я хьэдэхэр абы щхьэкIэ кхъэлэгъунэ папщIэу ягъэхьэзыра кхъухьхэм иралъхьэу. 

ЩэнхабзэмкIэ унэр къызэIуахыж

 СыткIи зыхуей хуагъазэри, иджыблагъэ къызэ­Iуахыжащ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Дей къуажэм ­ЩэнхабзэмкIэ и унэр. Ар зэрагъэпэщыжащ «Урысей зэкъуэт» партым щIыпIэхэм щыIэ щэнхабзэмкIэ унэхэр зэIузэпэщ щIыным хуэгъэпса и федеральнэ проектым ипкъ иткIэ.
 ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ а проектым хыхьэ лэжьыгъэхэр ди щIыналъэм зэрыщызэфIагъэкI щIыкIэр зи нэIэ щIэт, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев ­Заур, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Му­хьэдин, щIыналъэм и унафэщIэр, къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, къуажэдэсхэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS