18.02.2020, 12:51 - Статья

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр. 

18.02.2020, 12:47 - Статья

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр. 

18.02.2020, 12:43 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондоистхэм медалищ къыщахьащ олимп лъэхъэнэм ипэ къихуэу Тыркум щекIуэкIа «Turkish Open» рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ (WTF) и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къан­къул Беслъэн.

18.02.2020, 12:35 - Статья

Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ.

18.02.2020, 12:30 - Статья

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу. 

18.02.2020, 12:28 - Статья

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм. Лъэпкъ макъамэ IуэрыIуатэм емызэшыжу зэрыхэлэжьыхьам и фIыгъэкIэ зэхуэ­хьэсыжа, нотэкIэ тха хъуащ адыгэ цIыхубэ уэрэдрэ пшыналъэу куэд дыдэ.

18.02.2020, 12:21 - Статья

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

18.02.2020, 12:16 - Статья

Си анэшхуэ ГуащэцIыкIу Куба къуа­жэм 1885 гъэм къыщалъхуащ, Къа­нэмэтхэ япхъущ, Шалхэ я нысэщ. Къэрэгъэш щыщ Шал Хьисэ 1906 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ. ЗэгурыIуэ-зэдэ­Iуэжу а тIур илъэс 33-кIэ зэдэпсэуащ. А тIум бынипщI зэдапIащ: щIалэу хы, хъыджэбзу плIы.

Последнее


Зауэ гуащIэхэмрэ текIуэныгъэр къэзыхьахэмрэ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ ­къулыкъущIэхэмрэ республикэм и Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IуэхущIапIэм и ветеранхэмрэ я зэIущIэ. Полковникыу къэрал кIуэцI ­къулыкъум къыхэкIыжа Шэджэм Залымджэрий и лекцэ-псалъэ­макъыр теухуат нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэр ирагъэкIуэту Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр хуит къызэращIыжам. Ап­хуэдэу зэIущIэм кърихьэлIат 115-нэ шу дивизэ щхьэхуэм и цIэкIэ щыIэ къэлъыхъуакIуэ гупым и гъэзэщIакIуэ унафэщI Заруцкий Олег. 

Джылахъстэнейр мэхасэ

ЩIышылэм и 28-м Тэрч щIы­налъэм щекIуэкIащ Джы­лахъстэней Адыгэ ­Ха­сэм 2019 гъэм зэфIигъэ­кIа­хэмрэ илъэсыщIэм къы­пэщылъхэмрэ ятеухуа зэIущIэ щхьэпэ. Абы ирагъэблагъэри хэтащ Къэ­бэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Хьэ­фIыцIэ Му­хьэмэд, Тэрч ­район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Семэн Пщыкъан, щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и унафэщI КIэрэф Мурадин, нэхъы­жьыфIхэр, дин лэ­жьа­кIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Зыхунэмыс щыIэтэкъым

Къарууэ иIэр лъэпкъым и щэнхабзэм хуэзыунэтIам псалъэ гуапэ хужыпIэныр дэрэжэгъуэщ. Апхуэдэщ журналист, тхакIуэ Iэзэ, лъэпкъ гъащIэм теухуа пуб­­лицистикэ тхылъ хьэ­лэмэтхэр къыдэзыгъэкIа, КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и ЩIыхь тхы­лъыр, «Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ» цIэ лъапIэр зыхуа­гъэфэща КхъуэIуфэ Хьэчим.

Си адэм срогушхуэ

Пэжым ухуеймэ, сэ си адэм хуэдэу сыжьакIуэкъым, тхэным сыхуэIи­жь­къым, си гурылъхэмкIэ нэгъуэщIхэм садэгуашэуи сесакъыми, кIыхь зысщIынкъым.
Си адэр сэркIэ сыт щы­гъуи щытащ, щытщ  икIи щытынущ захуагъэм, щIыхь лъагэм, цIыхугъэм и щапхъэ нэсу. Абы сэ сы­щIипIыкIащ адыгагъэм, хабзэм, уна­гъуэм исхэр зэры­Iыгъын, зэ­рылъытэн, зэхуэгуапэн зэры­хуейм. 

Псэм щыщ Iыхьэ

Я ныбжькIэ илъэс зытIущ-зыщыплI нэхъ ямызэхуакуу къэбэрдей литературэм зы гупыфI зэуэ къызэдыхэхьауэ щытащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 50-60 гъэхэм я зэпылъыпIэм. 
Абыхэм ящыщ зыуэ, нэхъыщIэ­гъуэр къызылъысу яхэтащ Кхъуэ­Iуфэ Хьэчими. Дауи, езы лъэпкъ литературэ къэунэхуагъащIэм дежкIэ ап­хуэдэу уэру гуп псо къыхэхъуэныр гу­хэхъуэщ. Ауэ литературэр щхьэзакъуэ IуэхущIафэурэ зэхэлъщ, гупышхуэ ущы­хэхутэм деж умыщIэххэу укъы­хэмыщу ухэгъуэщэнми хуэIуа щыIэкъым. Ухэмыгъуэщэным щхьэкIэ гу зылъытапхъэ зыгуэркIэ уакъыхэщхьэ­хукIын хуейщ.

ЛIыфIым иужькIэ и цIэр къонэ

КхъуэIуфэ Хьэчим Хьэбас и къуэр Бахъсэн щIы­налъэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1940 гъэм ма­заем и 10-м къыщалъхуащ. 1964 гъэм КъБКъУ-р къиухри, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щы­лэжьащ, хамэ къэрал щыпсэу ди хэкуэгъухэм щэнхабзэ пы­щIэныгъэ яхудиIэныр къызэзыгъэпэщ «Хэку» ­обществэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм жэуап зыхь и секретару, КПСС-м и обкомым печатымкIэ, ­телевиденэмрэ, радиомкIэ и къудамэм, КъБР-м Те­левиденэмрэ радиомкIэ и къэрал комитетым я унафэщIу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу щытащ.

Мы махуэхэм

Мазаем и 11, гъубж

Уасэхэр драмыгъэуеину псори къыхураджэ

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щекIуэкIа зэIущIэм щы­тепсэлъыхьащ медицинэ нэкIуIупхъуэхэм я уасэм теухуауэ щыIэ щыты­кIэм. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, ФАС-м и къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Пщыншэ Къазбэч, «Рос­потребнадзор»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и нэхъыщхьэ Пагуэ Жыраслъэн, «Росздравнадзор»-м  КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм и унафэщI Ахъмэт Алим, хущхъуэхэр щащэ IуэхущIапIэшхуэхэм я лIыкIуэхэр.

КIуэкIуэ Казбек дин щIэныгъэр егъэфIэкIуэным теухуауэ Тэтэрстаным щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ

Урысей Федерацэм и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэ Кириенкэ Сергей блэкIа щэ­бэ­тым Тэтэрстан Республикэм щригъэ­кIуэкIащ Болгар ислъам академием и попечительскэ советым и зэIущIэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и субъект зыбжанэм я унафэщIхэр, Урысей Федерацэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, Урысей Федерацэм ЩIэныгъэ нэхъыщ­хьэмкIэ и министерствэм, дин зэгухьэ­ныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ стратегие Iуэхухэм хоплъэ

Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьыным пыщIауэ япэ игъэщыпхъэ Iуэхухэм ятеу­хуауэ УФ-м Къэзыбж и палатэм и уна­фэщI Кудрин Алексей дыгъуасэ Москва щригъэкIуэкIа стратегие сессием хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьынымкIэ къалэн нэхъыщхьэхэм, Де­мографием, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, псэупIэмрэ къалэм зегъэужьынымрэ, экологием, хьэрычэт мыинымрэ курытымрэ, бизнесым зыщIэгъэкъуэным ехьэлIа къэрал программэхэр зэрагъэзащIэм, лъэпкъ мурадхэр зэрызэрагъэхъулIэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS