18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Къэрал 15-м къикIахэр

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а еджапIэ нэхъыщ­хьэм иджыблагъэ щызэIущIахэм яхэтащ Москва къэрал зэхущытыкIэхэмкIэ и институтым (МГИМО), Ингуш къэрал университетым, Кавказ Ищхъэрэм ­ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым, Налшык дэт гимназие №4-м щеджэхэр, зэхыхьэр къызэзыгъэпэща бысымхэр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 11, махуэку

Тыркум щызэхэт Кавказ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я федерацэм деж

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъапIэхэ! 

ПщIэ зыхуэтщI Шекерджи   Илдыз! 

КIуэкIуэ Казбек я пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр хэтащ «Арабия-ЭКСПО» IV Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтщ «Арабия-ЭКСПО» IV Дунейпсо гъэлъэ­гъуэныгъэм, «Урысеймрэ Хьэрып дунеймрэ: ди зэхуэдэ къэкIуэнум дыте­лэжьэным и зэманщ» къыхуеджэныгъэм щIэту Москва щекIуэкIам.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу абы щыIащ КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и япэ къуэдзэ - мэкъумэш хозяйствэмкIэ министр Говоров Сергей, КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, республикэм и промышленнэ, мэкъумэш IуэхущIапIэ пажэхэм я уна­фэщI­хэр, хьэрычэт Iуэхум хэтхэм щыщхэр.

ХьэрычэтыщIэхэр лэжьэфын папщIэ

 КъБР-м и Парламентым Эко­номикэм­кIэ, инвестицэхэмрэ хьэ­рычэт IуэхухэмкIэ, Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетхэм хэтхэм иджыблагъэ къызэрагъэпэща зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хьэрычэ­ты­щIэхэм я хуитыныгъэхэр хъу­мэным теухуауэ щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм.

Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ яхуэзащ Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ Налшык щекIуэкI турнирыр къыщызэIуахым кърихьэлIа спортсмен цIэрыIуэхэм

 УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ яхуэзащ Урысейм и спорт­смен цIэрыIуэхэу Налшык щыхьэ­щIэхэм.

ЩыкIуам нэхъыфIат

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Волгарь» (Астра­хань) - 1:2 (1:1). Налшык. «Спар­так» стадион. Мэ­лы­жьыхьым и 6-м. ЦIыху 200 еплъащ. 
 Судьяхэр: Шамарэ, Ва­леев, Сеин (псори Дон Iус Ростов щыщщ).
Топхэр дагъэкIащ: Мэшыкъуэм, 24 (1:0), Столбовойм, 37 (1:1), Погосовым, 68 (1:2).

Дыщэ медалу 16

 Мы махуэхэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Кавказ ­Ищхъэрэ щIыналъэм и зэпеуэшхуэ.

Лъэныкъуэ куэд къызэщIэзыубыда гъащIэ хьэлэмэт

 И ныбжьыр илъэс 80 ­ирикъуащ Налшык и  «Спар­так»-м и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зы, дэнэ щIыпIэ щыIэми адыгэ Iуэхур япэ изыгъэщ топ­джэгу, гъэсакIуэ икIи щIэ­ныгъэлI Iэзэ Наурзо­къуэ Юрэ. Къэралпсо ­утыку ихьэну Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэр 1959 гъэм къыщызэрагъэ­пэ­щым ар япэу ирагъэблэ­гъащ, абы и тренер нэхъыщхьэуи тIэунейрэ щытащ. ИужькIэ щIэныгъэм зритри, экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат хъуащ икIи мыхьэнэшхуэ зиIэ къэ­ху­тэныгъэ зыбжанэ ири­гъэкIуэкIащ. 

МафIэсгъэункIыфIхэм я фIэщ мэхъу

 Къэбэрдей-Балъкъэрым МафIэсым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ 2019 гъэм мэ­лыжьыхьым и 4-м илъэси 185-рэ ирикъуащ. А махуэм ягъэлъэпIащ сабий творчествэмкIэ республикэ зэпеуэм щытекIуахэр.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым и ма­фIэс-­къегъэлакIуэ къэрал IуэхущIапIэмрэ (аращ иджы зэреджэр а IэнатIэм) Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу ­КъБР-м щыIэмрэ, хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI сабийхэм я зэпеуэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS