11.12.2018, 12:38 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ республикэм щрагъэкIуэкI «Ажалыр щащэр жыIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр икIи гу нэхъ зылъытапхъэхэр яубзыхуащ. 

11.12.2018, 12:17 - Статья

Сабий творчествэмкIэ «Эрудит» центрым щызэхуэзащ полицэм и лэжьа­кIуэхэмрэ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэмрэ.

11.12.2018, 12:03 - Статья

 ЩIы хъурейм и щIыпIэ псоми цIыху мелуанхэр щызытхьэкъуа топджэгум и дунейпсо махуэщ дыгъэгъазэм и 10-р. Ар къэрал куэдым Iэтауэ щагъэлъапIэ. Къапщтэмэ, Бразилием. Зыми хузэфIэмыкIауэ абы и командэ къыхэхар тхуэнейрэ дунейпсо чемпион хъуам и закъуэкъым, атIэ ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъагъуэу и футболистхэр здэщымыIэ щIыпIэ къэгъуэты­гъуейщ.

11.12.2018, 11:58 - Статья

 Оперэмрэ балетымрэ я академическэ театрыр (Кировым и цIэр зезыхьэр) илъэс щитI щрикъум щыгъуэ абы къыщагъэлъэгъуауэ щытащ Чайковскэм и «Евгений Онегин» оперэр.

11.12.2018, 11:41 - Статья

 И ныбжьыр илъэс 86-нэм иту 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м дунейм ехыжащ шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я ветеран, Урысейм шынагъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и юрист, юстицэм и подполковник Къэшэж Къа­сым Хьэрун  и къуэр.

11.12.2018, 11:17 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 5 - 6-хэм Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм, пресс-IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, блогерхэм, къэпщытакIуэ гупхэм я VI дунейпсо зэхыхьэшхуэр. ­КИФЩI-м и хэгъэгухэм къыдэкIуэу, абы мы гъэм япэу ­хэтащ Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэм, хамэ къэралхэм я лIыкIуэхэр.

11.12.2018, 10:55 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу.

11.12.2018, 10:52 - Статья

 Урысей дирижёр телъыджэ, Урысейм щIыхь зиIэ и гупым - Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIым, «Хэкум  и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 80 ирикъуащ.

Последнее


КъБР-м хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэхуэсымрэ экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ екIуэкIащ

 КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ. Абы къыщаIэта Iуэху нэхъыщхьэр ди щIыналъэм и гъуэгухэм къыщыхъу щIэщхъухэр гъэмэщIэным хуэунэтIауэ властымрэ управленэмрэ я къэрал органхэм, федеральнэ IэнатIэхэм я щIыналъэ IуэхущIапIэхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр егъэфIэ­кIуэ­нырщ.

Къандэхъу Мухьэрбий и фэеплъ зэхьэзэхуэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXV урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар Аруан райкомым и япэ ­секретару лэжьа Къандэхъу Мухьэрбий и фэеплъу къызэрагъэпэщауэ щытащ.
Зэпеуэм хэтащ илъэс 11 - 13, 14 - 17 ныбжьхэм итхэу КъБР-м, КъШР-м, Адыгей, Шэшэн, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Дагъыстэн республикэхэм, апхуэдэуи Краснодар крайм къикIа ныбжьыщIэ 500-м нэблагъэ.

БэнакIуэ ныбжьыщIэхэм зэуэ медалиплI къахь

 НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт ­комп­лексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.
 Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ. 

Мисировыр псоми ятокIуэ

Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейм ис ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэ 62-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмыса цIыху 600-м нэблагъэ. 
Мисировыр Исмэхьил утыкум тхуэнейрэ ихьати, псоми щате­кIуащ. Иужьрейуэ абы и хьэрхуэрэгъу хъуар Иркутск щыщ Махмадбеков Махмадбект. Ар хигъащIэри, ди щIалэм ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я урысей­псо зэ­хьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ.
Мисировыр и гъэсэнщ Емкъуж Мухьэмэд.

 

Анэдэлъхубзэхэм зрагъэужьын папщIэ Урысей Федерацэм Фонд къыщызэрагъэпэщащ

 Абы и къалэн нэхъыщхьэр ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэр зэраджын тхылъхэр къы­дэгъэкIынырщ.
 Лэжьыгъэшхуэ къыпэ­щылъщ Фондым. Курыт еджапIэхэр хуэныкъуэщ бзэ 96-рэ зэраджын тхылъхэм. Зэрырагъэджэн тхылъ бзиблымкIэ щыIэу аращ, абы хохьэ мы зэманым нэхъ зы­зыужьыжу къалъытэ тэтэр, хакас, чуваш, алтай, шэшэн бзэхэр.

ФыкIуэж закъуэ

 Дунейпсо экономикэмрэ цIыху ­бжыгъэмрэ зэрызэдэмыхъужыр, лэ­жьапIэншэхэм я бжыгъэм къызэры­хэ­хъуэмрэ IэнатIэ Iутхэми зэрыпсэун къызэрамылэжьыфымрэ нэры­лъа­гъущ. Iуэхушхуэращи, кIуэ пэтми цIыхуIэр лей щыхъу, «цифровая экономика» жыхуаIэм щIэгъэхуэбжьауэ дыщыхуэкIуэ зэманым, зыми пыу­хыкIауэ жиIэркъым цIыхум ящIэнур. Нэхъ зэфIэкI зиIэ къэралхэм я ун­а­фэщIхэми дунейпсо организацэхэми мы Iуэхум я щхьэр игъэузу гу лъыптэркъым.

ЕхъулIэныгъэхэр я куэдщ

 Хабзэ хъуауэ, Сэбаншыхэ я нэхъыжьхэм гъэ къэс зэхашэ я лъэпкъым къыхэкIа щIалэгъуалэ жыджэрхэм я зэхуэс. Еджэным, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэ­тыным ехъулIэныгъэ лъагэхэр илъэсым къриубыдэу щызы­Iэ­рызыгъэхьа школакIуэхэр, студентхэр, аспирантхэр ирагъэблагъэ я зэхуэсым, пщIэ хуащI, яIэт, ягъа­фIэ.

Адыгэ Iэщэм и пщIэр зыIэта Аствацатурян Эммэ

 Пасэрей Iэщэр къызыфIэIуэху цIыху­хэм зэхамыхыпIэ иIэкъым Аствацатурян Эммэ и цIэр. Мэзкуу дэт Къэрал тхыдэ музейм епхауэ зи гъащIэр зыхьа бзылъхугъэр Кавказ Ищхъэрэм и мызэ-мытIэу къэкIуауэ щытащ, хъыбар щхьэпэ куэди ди щIыналъэм теухуауэ къызэринэкIащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, бзылъхугъэ щыпкъэр илъэс бгъущIым иту иджыблагъэ дунейм ехыжащ. Дигу къэдгъэкIыжыну ди гуапэщ щIэныгъэ­рылажьэ гумызагъэм илъэс зыбжанэ ипэкIэ Хайдаков Камил ирита интервьюм адыгэхэм ятеухуауэ щыжиIахэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр пашэхэм хабжэ

 2018 гъэм «Урысейм и псыр» къэрал­ псо Iуэхум хэтащ цIыху мелуан 1,8-рэ. Журналистхэм щепсалъэм, ар къыхигъэщащ Урысейм ЩIыуэпс хъугъуэ­фIыгъуэхэмкIэ и министерствэм и ­къудамэм и унафэщI Кириллов Дмит­рий. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а акцэм хэтащ цIыху мин 275-м щIигъу. 

ЗыгъэпсэхуакIуэхэр къызэрыдахьэхыным йогупсыс

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытеп­сэлъы­хьащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и зыгъэпсэхупIэхэм я Iуэхутхьэбзэхэр зэрырагъэфIэкIуэну Iэмалхэм. 
 ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ, ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэрычэт Iуэху­хэмкIэ, ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIы­пIэ унафэр зегъэкIуэ­нымкIэ комитетхэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS