05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


ЛIыхъужьхэм я пщIэр кIуэдыркъым

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Правительствэм и Унэм мазаем и 23-м гъуфIэгъуэ зэIущIэ щекIуэкIащ. Хэку зауэшхуэм хэтахэм я Iыхь­лыхэм иратыжащ зауэлI­хэм къыхуагъэфэщауэ щыта, ауэ яIэрымыхьэжа орденхэмрэ медалхэмрэ щыхьэт техъуэ тхылъхэр.
Апхуэдэхэр къэху­тэжы­ным илъэс зыбжанэ хъуауэ лэжьыгъэшхуэ ирахьэлIэ КъБР-м щыIэ къэрал налог IэнатIэм и налог инспектор нэхъыщхьэ Нэхущ Ахьмэдрэ абы ипхъу КъБКъУ-м ПравэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ институтым и магистратурэм и япэ курсым щеджэ Дианэрэ.

Ухуэныгъэ IэнатIэм нэхъри зегъэужьын

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 20-м ­иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ухуэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.
Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Къуныжь МуIэед, КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйст­вэмкIэ и министр Бэрбэч Алим, Налшык къалэ округым и щIыпIэ адми­нистрацэм и унафэщI Ахъуэхъу Таймураз.

КъБР-м и Iэтащхьэм МафIэ мыужьыхым и деж удз гъэгъахэр щегъэтIылъ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и хъу­макIуэм и махуэм удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «ЩIыхьым и МафIэ мыу­жьых» мемориалу Налшык дэтым деж, хэкIуэда зауэлIхэм пщIэшхуэ зэра­хуищIым и щыхьэту.

Мы махуэхэм

Мазаем и 20, щэбэт

Дэтхэнэми ар зыщремыгъэгъупщэ!

Дэтхэнэ бзэри зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ ­хъу­гъуэфIыгъуэ инщ, ­къэ­хъугъэ лъапIэщ. Ар ­щы­мыIэжыным къихь гу­зэ­вэгъуэр куэдкIэ нэхъ зы­хэ­щIэ­гъуэщ, псалъэм пап­щIэ, щIыуэпсым и къэ­кIыгъэ е псэущхьэ лъэп­къы­гъуэ  гуэр кIуэ­дыжыным нэхърэ. Бзэр щымыIэжмэ, дунейм токIуэдыкIыж илъэ­сищэ бжыгъэкIэ лъэпкъ щхьэхуэм иухуа и хабзэр, щэнхабзэр, езы лъэпкъри адрейхэм яхошыпсыхьыж. Ди жагъуэ зэрыхъущи, нэхъ лъэп­къыш­хуэхэм я бзэм лъэпкъ мащIэхэм я щэнхабзэри анэдэлъхубзэри утыкум ирегъэкI.

ХъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэ

Мы гъэм илъэс 22-рэ мэхъури дунейм и щIыпIэ куэдым щагъэлъапIэ Анэ­дэлъ­хубзэм и махуэшхуэр. Къэхъугъэу Тхьэм къигъэщIахэм я нэхъыщхьэхэм халъытэ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэ­щэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ ­къозыгъащIэу щыIэр абыхэм  я анэ­дэлъ­хубзэрщ. Ар бзэ къудейкъым - ар лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гупсысэхэм уазэрылъэIэсыфщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и ­хъумакIуэм и махуэмкIэ!
Нобэрей махуэшхуэм дэ Iэтауэ догъэлъапIэ зи гъащIэр дзэм къулыкъу щыщIэным тезыухуахэр, Хэкум гурэ псэкIэ хуэпэжхэр, къэралым щыпсэухэм я шына­гъуэншагъэмрэ зэIузэпэщ псэукIэмрэ къызэзыгъэпэщхэр. Дэ дрогушхуэ урысей армэмрэ флотымрэ лIыхъужьыгъэкIэ псыхьа я тхыдэм, дыщалъхуа щIыналъэм и хуитыныгъэмрэ ар зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджагъэмрэ.

ГъэтIылъыгъэ фондым щыщ мылъку Iуащхьэмахуэ щIыналъэм хухах

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 17-м щыIащ дуней къэхъукъащIэ къызэ­рымыкIуэм къыхэкIыу хэщIыныгъэ зыгъуэта Iуащхьэмахуэ щIыналъэм. Жьышхуэм, уэс куэд зэуэ къызэресам я зэран екIащ цIыхухэм я псэупIэхэм. Иджыпсту яужь итщ ныкъусаныгъэхэр гъэзэкIуэжыным. Абы кIуэн ипэкIэ, Iэтащхьэм Прави­тельствэм пщэрылъ щищIащ Iуа­щхьэмахуэ щIыналъэм сыт и лъэныкъуэкIи зыщIагъэкъуэну.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай мазаем и 19-м Ставрополь къалэм щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ ­федеральнэ щIыналъэм лъэпкъ шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщы­ным ехьэлIа зи чэзу Iуэхухэм щы­тепсэлъыхьа зэIущIэ.
Зэхуэсым хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, ­округым хыхьэ щIыналъэхэм я уна­фэщIхэр, урысей министерствэ, IуэхущIапIэ зыхуэфащэхэм я лIыкIуэхэр.

Лъэужь дахэ гъащIэм къыщызыгъэна

ЦIыхур къыщалъхуамрэ щылIэж ­махуэмрэ зэпэблагъэщ жаIэ. ГъащIэр абы куэдрэ щыхьэт тохъуэ. Мы гъэм и щIышылэ мазэм и пэщIэдзэм дунейм ехыжащ сабий хирург, эндоскопист цIэрыIуэ Елъчэпар Хьэсэн БетIал и ­къуэр. Мазаем и 15-м абы и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS