22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

22.09.2020, 13:58 - Статья

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ. 
Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург). 

22.09.2020, 13:05 - Статья

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

22.09.2020, 13:01 - Статья

Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ. 

22.09.2020, 12:49 - Статья

Урысей гвардием Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щиIэ къудамэм ведомствэм щымыщ и хъу­макIуэхэмрэ ОМОН-м и лэжьакIуэхэмрэ «Патриот», «Боевое братство» жы­лагъуэ IуэхущIапIэхэр я ­гъусэу иджыблагъэ лIы­хъужьыгъэм и дерсхэр («Хахуэу хэкIуэдахэм я фэеплъым хуэфащэу» фIэщыгъэр иIэу) студентхэм драгъэкIуэкIащ. 

22.09.2020, 12:43 - Статья

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ. 
Фильмыр Адыгэ Республикэм и бгылъэ щIыпIэ дахэхэм, Санкт-Петербург къалэм щытрахащ, апхуэдэуи  ­ пычыгъуэ зыбжанэм Тыркумрэ Франджымрэ щелэжьащ. 

22.09.2020, 12:34 - Статья

Хьэзрэталий ныбжькIэ дэ нэхърэ нэхъ щIа­лэми, илъэс бжыгъэ куэд щIауэ зы Iуэху иужь диту гъащIэ гъуэгуанэ къызэрыздэткIуам ­хуитыныгъэ къыдет ди ныбжьэгъу хуэдэу дытепсэлъыхьыну. Къыхэгъэщыпхъэщ ар сыт щыгъуи узыщыгугъ хъу цIыху нэсу зэрыщы­тыр, хуей хъумэ, занщIэу зыкъыпщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр. 

22.09.2020, 12:21 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 30-м нэблагъэм щыхэплъащ.

Последнее


Алихъан етIуанэ текIуэныгъэри къытхуехь

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Биолог-Новоку­банск» (Прогресс) - 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» ста­дион. ФокIадэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ. 
Судьяхэр Вертков (Мэзкуу), Харченкэ (Дон Iус Ростов), Трошин (Серпухов). 
«Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ, Ольмезов, КIэ­дыкIуей, Шумахуэ, Бахъ­­сэ­нокъуэ (Ашу, 67), Хьэшыр (ХъутIэ, 58), Дэхъу, Джатэрывэ, Iэпщацэ (Уэрэзей, 67), Гугуев. (Клышэ, 81). 
«Биолог-Новокубанск»: Ар­сентьев, Охрименкэ, Никитенкэ, Хибабэ (Тупихин, 78), Малыш, Давыдов (Борзенков, 88), Борисов, Чувилов, Дмитриенкэ (Криворог, 46), Седых.

Дахагъэм и къарур Налшык щегъэлъагъуэ

«Удз гъэгъахэм я фестиваль» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа зэхыхьэ дахэм Кавказ Ищхъэрэм ис удзгъэкI нэхъыфIхэр, дизайнерхэр, IэщIагъэлIхэр, епэрхэр фIыуэ зылъагъухэр зэ­хуишэсат.
ЖыпIэнуракъэ, ар щекIуэкIа ЗэгурыIуэныгъэм и утыкур а махуэхэм зэщIэгъэгъат. Епэрым къыхэщIыкIа хъы­ринэ, бостей, тетIысхьэпIэ, щхьэцхэлъхьэ, нэгъуэщI телъыджэ Iэджэми ущрихьэлIэрт абы. Дахагъэм и къарур абы кърихьэлIахэм я нэгум къищ нэщхъыфIагъым иджыри зэ хьэкъ пщищIыжырт. 

«Илъэсиблым мэблаблэри, илъэсибгъум зеубгъу»

Ди газетым зэрытетащи, фокIадэм и 1-м къыщегъэжьауэ и 10 пщIондэ ди республикэм ще­кIуэ­кIащ «Шэрджэс дерби» зыфIаща шы зэпеуэр. Ар иухащ адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ. 

Бещто Хьэмидбий и вагъуэр

Адыгэм и цIэр жыжьэ зыгъэIуа хэкупсэхэм ящыщщ лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа еджагъэшхуэ Бещто Хьэмидбий Му­хьэ­мэд и къуэр. Физико-математикэ щIэныгъэ­хэм я доктор Бещтор дыгъэм и нейтринэр джы­ным­кIэ дуней псом цIэ­­рыIуэ щыхъуа IэщIагъэлI­хэм халъытащ. «ЩIы хъурейм и цIыху пэрыт» цIэ лъапIэр абы хуагъэфэщауэ зэрыщытари щыхьэт тохъуэ а адыгэ еджагъэш­хуэм бгъэдэлъа зэфIэкI лъагэм, сыту жыпIэмэ апхуэдэ пщIэ лъагэ зы­фIащхэр зи IэнатIэм ехъулIэныгъэ къы­зэрымыкIуэхэр щызыIэрызыгъэхьэфа IэщIагъэлI щыпкъэхэращ. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ФокIадэм и 15, гъубж

IэмэпсымэщIэхэр къыхуащэху

Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Солдатскэ станицэм гъуазджэхэмкIэ и ­сабий еджапIэм иужьрей илъэсипщIым къриу­быдэу иджы япэу макъамэ IэмэпсымэщIэхэр къы­хуащэхуащ.
Жылэм гъуазджэхэмкIэ и сабий еджапIэм иджыблагъэ къыIэрыхьащ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хыхьэу къыхуа­щэхуа, къэралым щащIа макъамэ Iэмэпсымэхэмрэ оборудованэрэ - роялу тIу, фортепианэу щы, баян, аккордеон, проектор, къэфэкIэ щызрагъащIэкIэ яубыд станокхэр, ап­хуэ­дэуи гъуазджэм теухуа литературэ зэмылIэужьы­гъуэхэр, методикэ къы­дэ­кIыгъуэхэр.

КъБР-м и УнафэщIыр епсэлъащ республикэм и санитар-эпидемиологие къулыкъум и лэжьакIуэхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек Санитар-эпидемиологие IэнатIэм пэрытхэм я махуэм и пэ къихуэу яIущIащ «Роспотребнадзор»-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм.
Видеоконференц мардэм тету ахэр теп­сэлъыхьащ IэнатIэм мы зэманым къы­пэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм зэрехъулIэм, щIыналъэм и къэрал властым и органхэм ящIыгъуу лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьэным хуэунэтIа Iуэхухэм.

Доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ

Мазийм кърикIуахэм къызэрагъэлъэгъуащи, КъБР-м ерыскъыхэкIыу хамэ къэралхэм иригъэшащ илъэс псом тещIыхьауэ яубзыхуауэ щытам и процент 90-р.
КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и ­министерствэм къызэритамкIэ, дызэрыт илъэсым и мазийм къриубыдэу Къэ­бэрдей-Балъкъэрым нэгъуэщI хэкухэм яхуригъэшащ ерыскъыпхъэу США-м и доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ. Ар илъэсым ящэну я мурадам и процент 90-м щIегъу. Илъэс кIуам и апхуэдэ ­лъэхъэнэм елъытауэ АПК-м и продукцэу хамэ къэралхэм ирагъашэр хуэдитIым щIигъукIэ нэхъыбэ хъуащ.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей - си тхыдэ» паркыр Псыхуабэ къызэрыщызэIуахым теухуауэ екIуэкIа дауэдапщэм

Ставрополь щIыналъэм хыхьэ Псы­хуабэ къалэм фокIадэм и 11-м къы­щызэIуахащ къэралым щынэхъ ин дыдэхэм ящыщ «Урысей - си тхыдэ» музей-гъэлъэгъуапIэ комплексыр.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 12, щэбэт

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS