24.03.2020, 12:55 - Статья

Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.

24.03.2020, 12:52 - Статья

Ди псэм хуэдэу фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI анэ гумащIэм, анэшхуэ Iущабэм, быныр зыгъэгушхуэм, щIэблэр зыущийм ныбжь­ дахэ уогъэлъапIэри, уи ма­хуэшхуэмкIэ дыно­хъуэхъу!

24.03.2020, 12:43 - Статья

Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ пшынэр Iэзэу зыгъэбзэрабзэ адыгэ щIалэ Темыркъан Залымджэрий и япэ концерт.

24.03.2020, 12:30 - Статья

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ. 

24.03.2020, 12:23 - Статья

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

24.03.2020, 12:00 - Статья

ХьэтІохъущыкъуей къуа­жэ дэт, Куэтэншы ТІалэ и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм иджыб­лагъэ щекІуэкІащ «Илъэ­сым и егъэджакІуэ-2020» зи фІэщыгъэ, ІэщІагъэлІ­хэм я урысейпсо зэпеуэм и щІыналъэ Іыхьэр.

24.03.2020, 11:58 - Статья

«Урысей зэкъуэт» политикэ партымрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэмрэ мурад ящIащ ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм исхэмрэ коронавирус узыфэм пэщIэты­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу­ну. Абы теухуауэ иджыблагъэ къэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрей.

24.03.2020, 11:51 - Статья

«Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.
Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ. 

Последнее


Анэдэлъхубзэр зи гупсэхэр

Бэрбэч ХьэтІутІэ и цІэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекІуэкІащ хамэщІ къикІыу Хэкужьым еджакІуэ къэкІуа  адыгэ  щІалэгъуалэм я пшыхь гъэщІэгъуэн. Адыгэ тхыбзэм и ма­хуэм ирихьэлІэу къызэрагъэпэща ­концертым и утыкур зыгъэбжьыфІахэм я адэжьхэм я бзэм шэщІауэ иримыпсэлъэфми, зэрыхэкупсэм, зы­щыщ лъэпкъым гукІэ зэрыхуэгъэзам узыІэпишэрт.

Адыгэбзэм и гъащIэм къыпызыщэну Iэмалхэр

Гъатхэпэм и 14-м, Адыгэ тхыбзэм и махуэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэ Налшык щекIуэкIащ. 
Абы хэтащ Тырку, Иордание, Сирие къэралыгъуэхэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр респуб­ликэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр. Израилымрэ Европэмрэ видео­зэпыщIэныгъэкIэ лэжьыгъэм хэтащ (коронавирусым и зэранкIэ щыпсэу къэралхэм кърагъэкIакъым).

КIуэкIуэ К. В. КъБР-м Террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ ирегъэкIуэкI

Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр. 
ЗэIущIэм щыхэплъащ республикэм жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ хабзэмрэ къыщызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ властым и республикэ, муниципальнэ органхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм. 

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 17,  гъубж

КъБР-м и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIу ягъэувар утыку кърашэ

УФ-м и Суд Нэхъыщхьэм и Уна­фэщIым и япэ къуэдзэ Серков Пётр УФ-м и Президентым 2020 гъэм мазаем и 20-м къыдигъэкIа УказымкIэ ­КъБР-м и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIу игъэува Багъэтыр Олег и лэжьэгъухэм я пащхьэ къришащ.

Къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр даIыгъ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэпэм и 12-м зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы депутатхэр щыхэплъащ «Къэрал унафэр зэрызэрагъакIуэ Iуэхугъуэ щхьэ­хуэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ» Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэм и IуэхукIэ УФ-м и Законым.
ЗэIущIэм псом япэу щыхахащ Бахъсэн районым и суд IуэхущIапIэ №5-м и зэзыгъэкIуж хеящIэм и ­къулыкъум Молей Расул, Дзэлы­къуэ районым и суд IуэхущIапIэ №3-м - Щэрдан Чэрим. 
ИужькIэ зэIущIэм Iуэхугъуэ нэхъыщхьэу къыщаIэтар къигъэлъэгъуащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым.

МэкъумэшыщIэхэм къапэщыт лэжьыгъэхэм топсэлъыхь

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ Нарткъалэ щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ гъатхэ губгъуэ лэ­жьыгъэхэм мэкъумэшыщIэхэр зэры­хуэхьэзырым.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и лэжьакIуэхэр, республикэм и муниципальнэ районхэм я щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, мэкъумэш хозяйствэм пыщIа федеральнэ IуэхущIапIэу щIыналъэм щыIэхэм, мэкъумэш предприятэхэм, ­мэкъумэшыщIэ (фермер) хозяйствэхэм я унафэщIхэр.

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ. КъБР-м щІыхь зиІэ и егъэджакІуэ Шафий Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

ЩыІэщ цІыху хужыпІэ хъуну дахэм гъунэ имыІэу къыпщыхъуу, ухэщыпыхьэпэрэ псалъэ къыхэхахэр хузэІупщэми, иримыкъуну къыпфІэщІу. Псэуху пщІэрэ щхьэрэ иІэу, дунейм ехыжа нэужьи, я ужьым гуапэ кІэлъыжаІэу, ящыгъумыпщэу цІыхум я гум къинэжахэрагъэнущ «кхъэм лІаи щІэлъщ, псэуи щІэлъщ» щІыжиІар адыгэм. Зи гугъу тщІыну Шафий Хьэчим апхуэдэ цІыхущ. И фэеплъыр яІэщІэмыхуауэ зифІ яІуатэхэм ящыщщ ар. Хьэчим теухуауэ тхыгъэхэр зэкъым-тІэукъым газетхэм къызэрытехуар.

«Дерсыр къыщызэхъулIэр…»

Иужьрей илъэсхэм икъукIэ узы­тегузэвыхьын щытыкIэм иуващ лъэпкъыбзэхэр. Апхуэ­дэщ адыгэбзэри. Хьэуэ, жытIэркъым ар кIуэдыжу… Абы ды­нэмысыну догугъэ. Ауэ, пцIыр сыт­кIэ щхьэпэ, гугъэм къинэ­мыщIауэ, бзэм, тхыбзэм адэкIэ я щыIэным, зыужьыныгъэм хуэ­у­нэтIа Iуэхугъуэхэр икIэ­щIы­пIэкIэ щызэфIэхын хуей пIалъэщ. Абы хуэгъэпсащ бзэм телажьэ щIэныгъэлIхэм я гуп­сысэри, лэжьыгъэри. 

Бзэм и къару лъэщыр

Ди щIыналъэм цIэрыIуэ щыхъуа «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм жылагъуэм­ щиIэ мыхьэнэм куэд щыгъуазэщ. Лъэпкъ зыужьыныгъэм хуэгъэпса а проектыр 1999 гъэм къыхилъхьауэ щытащ «Адыгэ псалъэ» газетым. Зэпеуэр жыджэру къыдаІыгъащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щІэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ми­нис­терст­вэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм, нэгъуэщІ къэрал ІуэхущІапІэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS