03.12.2020, 10:12 - Статья

2020 гъэм и шыгъэжэгъуэм Налшык ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэм ядэбгъуэфынур зыщ - узыфэ къе­кIуэкIым и зэранкIэ къызэгъэпэща­кIуэхэм абыхэм еплъын цIыху кърашэлIэну Iэмал зэрамыIарщ. Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэм и унафэщI Мам­хэгъ Iэдэм еянэ шыгъэжэгъуэр зэрызэхуищIыжам щыгъуазэ дещI. 

03.12.2020, 10:08 - Статья

Ди щIалэм и ныбжьыр ­ илъэс 18 зэрырикъуамкIэ, Санкт-Петербург СвязымкIэ и дзэ академием зэры­щIэ­тIыс­хьамкIэ дохъуэхъу. 

03.12.2020, 10:05 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуа­кIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъ­хьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджы­благъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур ­игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ. 

03.12.2020, 09:30 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъы­хьащ «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль ­гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум. 

03.12.2020, 09:26 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. дыгъэгъазэм и 1-м иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Хабзэр къыщызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэ­IущIэмрэ КъБР-м Экономи­кэ, жылагъуэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и со­ве­тым­рэ я зэхуэс.

01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Последнее


КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ

КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 21-м лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм.
Республикэм и Iэтащхьэр япэщIыкIэ кIуащ Гундэлэн къуажэм. КIуэкIуэ Казбек зригъэлъэгъуащ Хьэ­­мащэ хъупIэм и уэрамкIэ зэджэм и гъуэгур зыхуэдэр. Мыбы унагъуи 120-рэ тесщ икIи къуажэм и еджапIэхэм ящыщ зыр тетщ. Гъуэгур икъукIэ зэхикъутат псыдзэ къехам. «Мыхьэнэшхуэ зиIэ ухуэныгъэхэмрэ мэкъу­мэ­ш­хэкIхэр къыщалэжь IуэхущIапIэхэмрэ я екIуэлIапIэхэр» программэм хыхьэу зэрагъэпэщыжащ гъуэгум щыщу метр 650-рэ зи кIы­хьагъ Iыхьэр.

Дуней псом щыцIэрыIуэ Делон Ален

Дуней псом щыцIэрыIуэ, Берлин кино­фестивалым илъэсым и актёр нэхъыфIу къыщалъыта икIи «Сезар», «Давид ди Донателло» саугъэтхэр зыхуа­гъэфэща, франджы театрымрэ киномрэ я актёр, продюсер икIи сценарист Делон Ален щэкIуэгъуэм и 8-м илъэс 85-рэ ири­къуащ. 
Делон Ален Франджым и Бур-ла-Рен къалэм къыщалъхуащ. Абы и адэм кинотеатр иIэт, и анэр фармацевтт. Курыт школым ар мызэ-мытIэу къыщIадзыжат, зэрыкъуейщIеймрэ зэремыджэфымрэ къы­хэкIыу. Дзэм къулыкъу щищIэу ­къигъэзэжа нэужь, и хьэл-щэным зихъуэжащ, жэуаплыныгъэ хэлъу, и зэманымрэ къарумрэ зэпилъыту хъуащ. 

Лъэпкъым и лъыр кIуэдыркъым

Сэралъп Лалинэ и ныбжьыр илъэс 21-рэ хъууэ аращ, ауэ ехъулIэныгъэш­хуэхэр иIэщ. Лалинэ щысабийм дэрбзэр IэщIагъэр зы хьэлэмэт Iуэхугъуэ гуэ­ру и нэгу къыщIигъэхьэрт, езыми абы хэлъхьэныгъэ хуищIыну щIэхъуэпсырт.
Апхуэдэ IэщIагъэ зригъэгъуэтыныр абы къы­щIе­хъулIар, и гурыхуагъэм ­къи­­щынэмыщIа, и анэ Мадини (модельер цIэрыIуэр) а Iуэхум зэрыхэтыр арауэ къэплъытэ хъуну къыщIэ­кIынщ. Махуэ къэс щэкI зэ­мылIэужьыгъуэхэр къы­зэ­ры­хахыр, IэдакъэщIэкIхэр зэрагъэхьэзырыр и нэгу зэ­рыщIэкIарщ нэхъыбэу зи ­гугъу тщIыр.

Гузэгъэгъуэ къозыт

КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ и центрым щIалэгъуалэ зэчиифIэхэр щолажьэ. Абыхэм ящыщщ IуэхущIапIэм и Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм телефонкIэ щыхуащIэ секторым и лэжьакIуэ Серкэ Дианэ.
Мы гъэм коронавирусым зиубгъун зэрыщIидзэрэ зи Iуэхур нэхъ гугъу хъуахэм а IэнатIэр ящыщщ, сыту жыпIэмэ IэщIагъэлIхэм я нэхъыбэм я лэжьыгъэр цIыху­хэм япэIэщIэу къызэрагъэпэщын хуей хъуащ. Къэбгъэлъагъуэмэ, зы махуэм ­къриубыдэу IуэхущIапIэм цIыху миным нэблагъэ телефонкIэ щыпсалъэ къэ­хъуащ.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 21, щэбэт

Шылэм дыщэпскIэ хэдыкIауэ

Азербайджаным щыщ сурэтыщI Мамедзаде Тунзалэ и IэдакъэщIэкI телъыджэм муслъымэн дунейр ­итхьэкъуащ. Бзылъхугъэм шылэ хъа­рым дыщэпскIэ къурIэныр зэ­ры­щыту хидыкIащ. 
Абы шылэу метр 50, дыщэ, дыжьын лэчу литрррэ ныкъуэрэ ихьащ. Тунзалэ а гукъэкI дахэр къы­щыхуэкIуар Истамбыл дэт Мармарэ Университетым тхыдэмрэ гъуазджэхэмкIэ я доктор щыхъуарщ. И интервьюхэм ящыщ зым абы щыжеIэ диссертацэр итхыху иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм КъурIэныр шылэм нэхъапэкIэ зыми къызэрыхимы­щIы­кIар къыщищIэу, абы зэрытегушхуар. 

Сыхэт сэ? Уи гум щыщ зы Iыхьэщ…

Налшык къалэ дэт, Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм адыгэ усакIуэшхуэ КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу къыщыдэкIащ ап­хуэдэ фIэщыгъэ зиIэ тхылъ. Абы ихуащ усакIуэм теухуа гукъэ­кIыж­хэр, Лиснянская Иннэ зэридзэкIауэ КIуащым пасэу и Iэдакъэ къыщIэкIа усэхэр. Тхылъым ибгъуэтэнущ иджы­ри къыздэсым зыщIыпIи къы­темыхуа сурэтхэри.

Гъуэныбэ Iэуес Къэзан щытокIуэ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан и «Ак Барс» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Сахабутдинов М. алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Гъуэныбэ Iэуес.
Зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмысахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм ­хэтащ къэралым и щIыпIэ куэдым щыщ бэнакIуэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр абы къыщыхэжаныкIащ.
Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъ­хэм я зэпеуэм ди лъахэгъу Гъуэныбэ Iэуес къыщыпэлъэщын къахэкIакъым. Ар и хьэрхуэрэгъу псоми ефIэ­кIыфащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 

«Шу хасэм» и зи чэзу зэхуэс екIуэкIащ

Шы Iуэхум епхауэ иужьрей зэманым лэжьыгъэ щхьэпэ куэд республикэми абы и щIыбкIи зэрыщекIуэкIыр ди нэгум щIокI. Псом ­нэхърэ нэхъыщхьэр а жэрдэмхэр щIыпIэ-щIыпIэкIэ щызэбгрыдза лъэпкъыр зэрыубыдыжынымкIэ, адыгэшым и пщIэм къэралми дунейми зыщиубгъунымкIэ зэ­рыщ­хьэ­пэрщ. 
ХыIуфэIус Шапсыгъым ит Лазаревскэ къуажэм щэкIуэгъуэм и ­14-м щызэхэтащ щIыналъэ зыбжанэ къызэщIэзыубыдэ «Шу хасэ» зэгухьэныгъэм и зэхуэс. ЗэIущIэр хыIуфэIус шапсыгъхэм я «Адыгэ Хасэм» и хэщIапIэм ДАХ-м и вице-президент КIэкIыхъу Мажид и нэIэ щIэту щекIуэкIащ. 

2020 гъэм кърикIуахэр

Иужьрей илъэсхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэмахуэ хъупIэхэм Iэщ щызыIыгъхэм я Iуэхур ще­фIа­кIуэ зэпытщ. Ар, дауи, ди гуапэ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым.
Иджыблагъэ дэ телефонкIэ зы­пытщIащ республикэм и гъэмахуэ хъупIэхэм щыIэ штабхэм я унафэщI, КъБР-м ветеринар медицинэмкIэ и центрым и тхьэмадэм и къуэдзэ Иуан Аскэрбий. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS