20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


ЩIэблэр щыуджкIэ лъэпкъыр мэгушхуэ.

Бадзэуэгъуэм и 31-м Абхъазым и утыкум адыгэ щIалэгъуалэр куэд щIауэ зыпэплъэ «Хэгъэгу джэгушхуэр» щекIуэкIащ.
«Нарт Хэку» щIалэгъуалэ хасэм иджы ещанэу къызэрегъэпэщ апхуэдэ зэхыхьэ дахэ. Къыхэгъэщыпхъэщ, бэрэжьей къэс яублэ адыгэ джэгум ди щIыналъэм ис щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ зэхуишэсмэ, иджырейм Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгей республикэхэм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу адыгэхэр къызэрекIуэлIар.
Нэхъыжьхэу Думэныщ Iэулэдин, IутIыж Мэжид, Битокъу Беслъэн сымэ я пашэу, я нэIэ щIэту екIуэкIащ ар.

Унафэ зыIэщIэлъ дэтхэнэ зыми къыгурыIуэн хуейщ ар зыхуэлажьэр цIыхур зэрыарар.

УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым и Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Щхьэгуэш Адэлбий бадзэуэгъуэм и 30-м Къэбэрдей-Балъ­къэрым щыпсэухэм щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» ­политикэ партым и Уна­фэщIым и цIыхубэ егъэ­блэгъапIэу Налшык щы­Iэм. Ар едэIуащ къыхуэ­кIуа цIыху 11-м я гуныкъуэгъуэхэм.

КIуэкIуэ Казбек Темыркъан Юрий IущIащ.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэ­защIэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние ­оркестрым и художественнэ унафэщI, «Хэкум и пащ­хьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Темыркъан Юрий.
ЗэIущIэм и гугъу щащIащ щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм, творческэ гупхэм, щIалэгъуалэ зэчиифIэхэм за­щIэгъэкъуэным хуэгъэзауэ щыIэ Iэмалхэм.
Маэстром къигъэлъэгъуащ щэнхабзэ IэнатIэм, макъамэ гъуазджэм адэкIи зегъэужьыным, щэнхабзэ хъугъуэ­фIыгъуэхэр хъумэным теухуа и Iуэху еплъыкIэхэр.

Япэ адыгэ тхакIуэ Къаз-Джэрий СулътIан.

Урыс литературэмрэ щэнхабзэмрэ ину зыщаужьа, лъэпкъ щхьэхуитщIыжакIуэ зэщIэхъееныгъэм лъэщу зыкъыщиIэт лъэхъэнэм ирохьэлIэ Кавказыр къэгъазэ имыIэжу Урысейм щыгухьар. Урыс щэнхабзэм и нэхур ятепсащ 1917 гъэм и пэкIэ тхыбзэ зимыIауэ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъ цIыкIухэм. ХIХ лIэщIыгъуэм абыхэм къахэкIащ япэ щIэныгъэлIхэр, тхакIуэхэр, журналистхэр.

Махуэ Билал Олимп чемпион?

2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм къыщихьа дыщэ медалыр Дунейпсо Олимп комитетым (МОК) къытрихыжащ Узбекистаным и цIэкIэ абы щыгъуэм бэна, иджы Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат Таймазов Артур. Ар иджы къыхуагъэфащэфынущ ди бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ Билал.

Жылагъуэ шынагъуэншагъэр зыхъумэхэр.

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэ­кIащ коллегием и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ я лэжьыгъэм кърикIуам.

КъБР-м и Правительствэр гъэунэхуныгъэм и телъхьэщ

КъБР.-м и Правитель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий яIущIащ УФ-м щIэ­ныгъэмрэ егъэ­джэ­ныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Трубников Григорийрэ къэралым и щIэныгъэлI цIэ­рыIуэ­хэм­рэ. Ахэр Къэбэрдей­-Балъ­къэ­рым къэ­кIуащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ядернэ къэ­хутэныгъэхэмкIэ и инс­титутым Бахъсэн щиIэ нейтринэ обсерваторэм щрагъэкIуэкIыну гъэу­нэхуныгъэм хэтын пап­щIэ.

Гъут Iэдэм и вагъуэр куэдрэ тхуреблэ!

 Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институткIэ дызэ­джэм, япэм щIэныгъэ-къэхутакIуэ институт цIэр зезыхьэу щытам, и ныбжьыр илъэс 90-м щIигъуащи, хабзэ зэрыхъуауэ, абы и гугъу зыгуэрым къригъэжьамэ, къедаIуэхэм языхэзыр Iэмал имыIэу къыподжэж, «а-а, мор щылажьэр ара жыхуэпIэр?» жеIэри. «Морыр», лъэхъэнэ щытепсэлъыхьым елъытакIэ, зыбжанэрэ зэблахъуа цIэ-унэцIэщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, езы институтым нэхърэ нэхъ я нэIуасэу, цIыхухэм я деж нэхъ щыцIэрыIуэу а IуэхущIапIэм дапщэщи лэжьакIуэу иIащ.

Лъэпкъ гупсысакIуэ

 ЦIыху акъылыфIэм и зэ­фIэкIхэр гъунапкъэншэщ. Ап­хуэдэм хуэфэщэн IэщIагъэ игъуэтмэ, абы и щэхухэр къэхутэным, зэгъэщIэным еши псэхуи имыщIэу елэжьынущ, ищIа мурадхэри, сыт хуэдэ ­гугъуехьхэр Iуэхум хэмылъми, зригъэхъулIэнущ. Ди лъэпкъым къыхэкIащ дызэрыпагэ апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд. Абыхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэ­жьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъут Iэдэм.

Уетхэ зылI и бын хуэдэщ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и адыгэ къуажэ нэхъ инхэм ящыщ Зеикъуэ иджыблагъэ зэхыхьэ гукъинэж щекIуэкIащ. А жылэм ­ищхъэрэкIэ къедза щIыпIэ зэлъыIухам, зи гупэр ­Бахъсэн псыхъуэкIэ гъэзам, деж Хьэгъур Аскэрбий щригъэухуа шхапIэ-зыгъэпсэхупIэ дахэкIейр а ­махуэм хэщIапIэ яхуэ­хъуащ Уетхэ я лъэпкъ зэхуэсым кърихьэлIахэм. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS