25.06.2019, 12:41 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ 2006 - 2007 гъэхэм къалъхуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм дзюдомкIэ я ещанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд. 

25.06.2019, 12:35 - Статья

 Щапхъэ зытрах «Маленький джигит» сабий къэфакIуэ ансамблыр Псы­хуабэ къалэм щрагъэкIуэкI «Летний калейдоскоп» етхуанэ дунейпсо зэхьэ­зэхуэм и япэ нагъыщэм и лауреат ­хъуащ.

25.06.2019, 12:29 - Статья

 1837 гъэм Пушкин Александр мыхьэнэ зимыIэ зэдауэм кърикIуа зэрыукIым хэкIуэда нэужь, илъэс 23-рэ ныбжьым ит Лермонтов Михаил нэхъыщхьэхэм яхуэгъэзауэ усэ гуащIэ итхауэ щытащ. УсакIуэшхуэр зэрамыхъумэфамкIэ теп­щэхэр щигъэкъуаншэ а сатырхэм «къалэжьа» тезырт Лермонтов-щIалэщIэр япэу Кавказым къыщIагъэкIуа щхьэу­сыгъуэр.

25.06.2019, 12:16 - Статья

 Террор щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ комиссэм и зэIущIэу Тырныауз къалэм щызэхашар иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщоубий. 

25.06.2019, 12:10 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къы­зэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ.

25.06.2019, 11:44 - Статья

 Урысейм и къалащхьэм къэралым и ухуэныгъэ нэхъ хьэлэмэтхэм ятеухуауэ къыщызэIуаха выставкэм щагъэлъагъуэ Налшык къалэм дэт мэжджытым и макетыр. Утыку кърахьащ 50-кIэ нэхъ цIыкIуу щIа макет 80 - Москва и Кремлым щегъэжьауэ Владивосток щытралъ­хьа лъэмыжыщIэм нэсыху я макетхэр.

25.06.2019, 11:42 - Статья

 Зауэр къызэрыхъейрэ илъэс 78-рэ щрикъу махуэм и пэ къихуэу ­«КъБР-1» телеканалым и лэжьа­кIуэхэм ящIыгъуу Управленэм и унафэщI, полицэм и полковник Васильев Сергей, абы и къуэдзэ Трушин Алексей, «Эльбрус» ­СОБР-м и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Сунш Азэмэт, полицэм и майор Лыкъуэжь Маринэ сымэ щыIащ Налшык къалэм щыпсэу ветеран Караганов Николай Василий и къуэм и

25.06.2019, 11:40 - Статья

 Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа «Фэеплъ IэмыщIэ» урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтащ. 

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Къэрал Думэм Аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Кашин Владимир хуозэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм иджыб­лагъэ щыхуэзащ Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм Аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI, Урысейм ЩIэныгъэ­хэмкIэ и академием и академик Кашин Владимир.
 Лэжьыгъэ IуэхукIэ ди республи­кэм къэкIуа хьэщIэмрэ щIыналъэм и уна­фэщIымрэ тепсэлъыхьащ мэкъумэ­шыщIэхэм ират къэрал дэIэпыкъу­ныгъэм къихь сэбэпынагъым хэгъэ­хъуэным, къуажэ щIыналъэхэм зегъэу­жьы­нымкIэ къэрал программэр гъэ­зэ­щIэным пыщIа Iуэхухэм.

«Ажал гъуэгур» - адыгэбзэкIэ, «Хъан-Джэрийр» инджылызыбзэкIэ къыдэкIащ

 Псалъэжьым «Жьым щытхъуи, щIэр къащтэ» жиIэ щхьэкIэ, зи щIалэ­гъуэхэр жыжьэрэ-гъунэгъуу зылъэщIэмыхьэ нэхъыжь ахъырзэманхэри диIэщ, Тхьэм и фIыщIэкIэ. Абыхэм язщ щэнхабзэ утыкур аргуэру тхылъыщIэкIэ зыгъэбжьыфIэ МэшбащIэ Исхьэкъ. 

«Республикэм и къэрал властым и лэжьэкIэр къызэрылъытапхъэр бжыгъэ гъущэхэркъым, атIэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэху пыухыкIахэрщ»

 «Урысей Федерацэм и субъектхэм я къулыкъущIэ нэхъыщхьэхэмрэ гъэзэ­щIакIуэ властым и органхэмрэ я лэ­жьэкIэр къызэралъытэ щIыкIэм и IуэхукIэ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа Указым республикэм и щIыналъэм ­щыгъэзэщIэным теухуауэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIа зэIущIэм щIэсащ КъБР-м и Правительствэм и унафэщI­хэр, министерствэхэмрэ ведомствэ­хэм­рэ я Iэтащхьэхэр.

ТекIуахэр ягъэпажэ

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм. Фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэр гъэлъэпIэныр, адрей илъэсхэми хуэдэу, мы гъэми Iэтауэ, дахэу екIуэкIащ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 15, щэбэт

ПлIэнейрэ дунейпсо чемпионхэр

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.
 Накъыгъэм и 31 - мэкъуауэгъуэм и 1 махуэхэм «ищхъэрэ къалащ­хьэм» IэпщэрызауэмкIэ щызэхэта V дунейпсо чемпионатым кърихьэлIат къэрал 37-м щыщ спортсмен ­200-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы зи чэзу ехъу­лIэ­ныгъэшхуэхэр къыщахьащ. 

Зэкъуэтыныгъэм къыхуезыджэ

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

КIуэкIуэ Казбек жылагъуэ зэгухьэныгъэ щхьэхуэхэм я унафэщIхэм яхуэзащ

 Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щахуэзащ республикэм и ветеран, къэлъыхъуакIуэ организацэхэм, щIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ етыным телажьэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм. КъБР-м и Iэтащхьэм абыхэм фIыщIэ яхуищIащ урысей къэралыгъуэр гъэбыдэным, тхыдэм и пэжыр хъумэным, щIэблэр гъэсэнымрэ щIалэ­гъуалэ политикэр пхыгъэ­кIы­нымрэ куэд зэрыхащIыхьым пап­щIэ.
 «Фэ дыщалъхуа республикэм, ди къэралым псэемыблэж лэжьыгъэкIэ, пэжыгъэкIэ фабгъэдэтщ икIи къыдэкIуэтей щIэблэм фращапхъэщ, Хэкум и къэкIуэ­нум гудзакъэ фхэлъу фыбгъэдохьэ», - жиIащ щIыналъэм и УнафэщIым.

МэшбащIэ Исхьэкъ и щIыхькIэ

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

Къуажэдэсхэм дохутыр яIэн папщIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS