22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


Связым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. хэтащ Урысейм и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэм

 УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Д. А. дыгъуасэ Москва щригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэ. Видеоконференц связым и Iэмалхэр къигъэ­сэбэпри, абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В.
ЗэIущIэм зэпкърыхауэ щытепсэлъыхьащ «Узыншагъэр хъумэныр», «Демографие» лъэпкъ проектхэр щIыналъэхэм щыгъэзэщIэнымкIэ зи чэзу Iуэху нэхъыщ­хьэхэм.

БакIуу Хъанджэрий и тхылъыщIэ

«МэшбащIэ Исхьэкъ и усыгъэм­ зытхам и шыфэлIыфэмрэ абы и лъэпкъ гурыщIэмрэ къы­зэры­хэщыр» («Творческая индивидуальность и национальная самобытность поэзии Исхака Машбаша») псалъащхьэм щIэту Налшык дэт «Полиграф-Юг» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ БакIуу Хъанджэрий и тхылъыщIэ. 

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 12, щэбэт

Хэку зауэшхуэм и джэрпэджэж

Илъэс 74-м щIигъуащ Хэку зауэшхуэр зэриухрэ, ауэ абы и лъэужьыр нобэми яхуэгъэгъущыркъым. Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Черниговскэ къуажэм и губгъуэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ топы­шэ зыбжанэ.

«Фыкъызэрыддэлажьэм папщIэ фIыщIэ фхудощI»

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иджыб­лагъэ щагъэлъэпIащ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр. 
ЗэIущIэр къыщызэIуихым цIыху­хэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэм­рэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ ми­нистр Къумыкъу Iэуес журналистхэм ехъуэхъуащ адэкIи ефIэкIуэну, зау­зэщIыну, я мурадхэр къайхъулIэну. 

Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр зыгъэбыдэ

КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэжьауэ илъэсипщIым нэсауэ ди щIыналъэм щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» проект щхьэпэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ Кавказым ис лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэ­быдэныр, дэтхэнэ лъэпкъри адрейхэм къа­зэ­рыхэщхьэхукI хабзэмрэ бзэмрэ ди щIэблэм нэхъ куууэ къегъэ­щIэ­нырщ.

Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр

КъБР-м и Президентым и УказкIэ жэпуэгъуэм и 13-р хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я Фэ­еплъ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэ­рым ща­гъэуващ. Нобэ дигу къы­до­гъэ­кIыж ди лъахэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэзытахэр.

КIыщокъуэ Алим зэи ящыгъупщэнукъым

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лау­реат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху­бэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуа­гъэ­фэща КIыщокъуэ Алим къызэралъ­хурэ илъэсищэрэ тхурэ щрикъум ирихьэ­лIэу, дыгъуасэ сыхьэт 11-м пэкIу ще­кIуэкIащ абы и фэеплъым деж, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къы­зэригъэпэща «Всадник чести» усыгъэ фестивалым хыхьэу. 

Ульбашев Мухьэрбий ­Магомед и къуэр

Ульбашев Мухьэрбий ­Магомед и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и лIы­кIуэу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым щыIэщ, ФС-м Бюд­жетымрэ финанс Iуэху­хэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ.
Ульбашев Мухьэрбий 1960 гъэм накъыгъэм и 15-м Балъ­къэр Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ. 1982 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш институтыр къиухащ, «ветеринар доху­тыр» IэщIагъэр иIэу, 1990 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым экономист IэщIагъэр щызригъэгъуэтащ.

Къанокъуэ Арсен Башир и къуэр

Къанокъуэ Арсен Башир и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъэзэ­щIакIуэ властым и лIыкIуэу УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэ­сым ФедерацэмкIэ и Советым щыIэщ, ФС-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэ­дзэщ, Урысей-эмират зэдэ­лэжьэныгъэмкIэ советым и унафэщIщ. 
2005 гъэм фокIадэм и ­28-м щегъэжьауэ 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 6 пщIондэ КъБР-м и Iэтащхьэ къулы­къум пэрытащ, экономикэ щIэныгъэхэм я докторщ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS