14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Дол Маринэ и щапхъэ

 Налшык къалэ дэт поликлиникэ №3-м и дохутыр нэхъыщхьэ Дол Маринэ и гъащIэр тыхь ­хуищIащ цIыхум и узыншагъэр хъумэным. Зыпэрыт IэнатIэм щихь жэуаплыныгъэр нэсу зыхищIэрэ адэкIи зэрыригъэ­фIэкIуэным хущIэкъуу ирехьэкI абы и лэжьыгъэр. И Iуэху бгъэдыхьэкIэм щыгъуазэ ухуэхъуамэ, гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым а бзылъхугъэм и IэщIагъэр фIыуэ зэрилъагъум. Дэнэ а лъагъуныгъэр къыщежьэр жыпIэмэ, Маринэ къызыхэкIа унагъуэрщ.

Гъэм кърикIуахэр къапщытэж

 КъБР-м и прокурор Жариков Олег иригъэкIуэкIащ 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм зэпкърыхауэ щытепсэлъыхьа, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр зрагъэблэгъа пресс-конференц. Абы хэтащ республикэ прокуратурэм и къудамэхэм я унафэщIхэу Мэсей Аскэр, Къаскъул Iэниуар, Чеченов Борис, Шурдым Анзор, Мизиев Магомед сымэ. 

Урысейм и программэм Бахъсэни хохьэ

 Иужьрей илъэсхэм Бахъсэн къалэм и щIыналъэ администрацэм гулъытэшхуэ хуещI куэн­шыб идзыпIэу щыта щIы­пIэхэр зэтес щIыжыным. Апхуэдэхэм ящыщ зыт Къатхъэн Назир и цIэр зе­зыхьэ уэрамым щыIэ куэн­­шыб идзыпIэр. Гектари 5,5-рэ хъу а щIыпIэр хагъэхьащ УФ-м и программэм ипкъ иткIэ 2019 гъэм зэлэжьынухэм. 
 Проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, а щIы­пIэр зэтес ящIыжу щIы тракIутэн икIи мэкъу­мэш къэкIыгъэхэр щагъэкIын, жыгхэр щыхасэн, зыгъэпсэхупIэхэр къы­щы­зэрагъэпэщын папщIэ къэзыгъэсэбэпынухэм ира­тыжынущ. Псори зэ­хэту абы текIуэдэнущ сом мелуан 40 хуэдиз.

Мы махуэхэм

Мазаем и 7, махуэку

Грантхэр зратынухэр къыхах

 Президент грантхэмкIэ фондым 2019 гъэм и япэ конкурсым хэтынухэм я заявкэхэр къыIахыу щIа­дзащ мазаем и 1-м. Документхэр электрон теплъэ яIэу ягъэхьэзырри, Президентские гранты.РФ сайтым иралъхьэ. Абы и фIыщIэкIэ мы зэ­пеуэм тыншу хыхьэфынущ фейдэ къэ­лэ­жьыным пымыщIа организацэу щIы­пIэ нэхъ пхыдза дыдэхэми щы­Iэхэр. 

Гулъытэ зыхуащIыну Iуэхухэр

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и  Iэтащ­хьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ ири­гъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэр социальнэу хъу­мэнымкIэ и министр Топилин Максим, лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэ­пэ­щы­нымкIэ федеральнэ Iэ­натIэм и унафэщI Вуколов Всеволод, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Бабушкин Игорь, федеральнэ IуэхущIапIэ зэхуэ­мы­дэ­хэм, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм къикIахэр. 

Москва щызэIущIащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

 Дыгъуасэ Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Дыщэ медаль 27-рэ

 Нартсанэ къалэм и сабий-ныбжьыщIэ спорт школ №1-м щекIуэкIащ Ставрополь крайм кикбоксингымкIэ и зэхьэзэхуэ зэIухарэ чемпионатрэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы медаль 41-рэ щызыIэрагъэхьащ.

Гугу Мурат и ехъулIэныгъэ

 Санкт-Петербург щекIуэкIащ Урысей МВД-м боевой самбэмкIэ и чемпионат. Ди лъахэгъу Гугу Мурат абы дыжьын медаль къыщихьащ.
 Зэхьэзэхуэм кърихьэлIат бэнакIуэ 800-м щIигъу. Ахэр Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм щIыпIэ 61-м щиIэ и IэнатIэхэмрэ еджапIэхэмрэ къикIат. 
 Килограмми 100-м щIигъу зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Гугу Мурат. Ар къызыпикIуэтар финалым зыщыIущIа, Урысей Федерацэм и чемпион Мохнаткин Михаил и закъуэщ икIи етIуанэ увыпIэр къихьащ.

МетритIыр къыфIэIуэхужкъым

 Ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие мы гъэм япэу дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щыхэтащ Германием и Котбус къалэм щекIуэкIа  «Internationales Springer-Meeting Cottbus» зэпеуэм. Абы, дауи, ар щытекIуащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS