09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


Къэрал мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир щэкIуэгъуэм и 29-м Налшык щри­гъэкIуэкIащ ­УФ-м и Президентым деж Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ советым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр. Абы щы­хэп­лъащ Урысей Федерацэм и Къэ­рал лъэпкъ политикэм и унэ­тIыныгъэ нэхъыщ­хьэ­хэм къагъэув къалэнхэмрэ Iуэхухэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум. 

Гулъытэ зыгъуэт унэтIыныгъэ

КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, Хэкум и къы­щхьэ­щыжакIуэу гъэсэным иужьрей зэманым гулъытэшхуэ хуащI. Абы теухуа къэрал программэ хэхахэри щолажьэ ди хэкум. УнэтIыныгъэм хуэгъэпсауэ къызэрагъэпэща Iуэхугъуэхэм ящыщщ ШколакIуэхэм я урысейпсо дзэ-хэкупсэ зэщIэхъееныгъэр. «Юнармие» фIэщыгъэр зиIэ а Iуэхум зыщиужьащ ди щIыналъэми. 

Щоджэн ХьэIишэт и гъуэгугъэлъагъуэр

Курыт еджапIэм щыщIэс илъэсхэр ныбжьыщIэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэхъэнэу зэрыщытыр хьэкъщ. А зэманыращ сабийм и хьэл-щэнхэр зэпIэзэрыт щыхъур, гъащIэм хуиIэ еплъыкIэхэм я лъабжьэр щигъэтIылъыр, IэщIагъэ хуэхъунум епха гупсысэхэр гум щызэригъэзахуэр. Школыр гъащIэ гъуэгум и къежьапIэу къэзылъытэхэм ящыщщ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Малкэ жылэм щыщ Щоджэн ХьэIишэт. 

УнафэщIым и зэфIэкIым куэд елъытащ

ЗыхущыщIэ щымыIэу къуа­жэ еджапIэр къызэбгъэпэщыну тыншкъым, мылъкушхуэрэ зэман куэдрэ хухэпхын хуейщ. Ауэ апхуэдэ гугъуехь къылъыкъуэкIхэм къыпикIуэтыркъым мы тхыгъэр зытеухуа, Псыншокъуэ къуажэм дэт курыт школым и унафэщI Тхьэкъуахъуэ ФатIимэ. 

Хэкум папщIэ

Мы гъэм илъэс 95-рэ мэхъу Джэрмэншыкыр къуажэ щхьэхуэу гъэтIы­сыным теухуа унафэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым къы­зэ­рыщыдэкIрэ. Абы ипкъ иткIэ, илъэситI дэкIри, 1926 гъэм, ­Щхьэлыкъуэ къуажэм щыщ унагъуи 146-рэ, цIыху 743-рэ хъууэ, «ТIыуащIэкIэ» зэджэ щIыпIэм жылэу щытIысащ. Ар пэщIэдзэ хуэхъуащ зызыужьауэ, ди республикэм и адрей къуажэхэм ­къакIэрымыхуу нобэ псэу ди Джэрмэншыкым. 

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр мэлажьэ

Ди республикэм и къалащхьэ Налшык иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ пэ­щIэдзэ классхэм щезыгъаджэхэм ябгъэдэлъ щIэныгъэм хэзыгъахъуэ «Бжыгъэр зи лъабжьэ егъэджэныгъэ Iэмалхэр, «Яндекс. Учебник»-м тету» курсхэр. Егъэджэныгъэхэм хэтащ ди щIыналъэм и егъэджакIуэ 400-м щIигъу. 
Курсхэр къыщызэIуахым, абы къе­кIуэлIахэм захуигъэзащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумыкъу Iэуес. Ар тепсэлъыхьащ бжыгъэр зи лъабжьэ егъэджэныгъэм щIыналъэм хэпщIыкIыу зыщегъэужьын зэрыхуейм. 

Нобэ

  • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI - журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ейрэ - къыщызэгъэпэ­щыныр.
  • Албаниер нэмыцэ зэрыпхъуа­кIуэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа (1944 гъэм) махуэщ

Етхуанэ къыдэкIыгъуэм фыкъыщеджэ

Дунейм къытехьащ литературэ-­художественнэ, жылагъуэ-политикэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и къы­кIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр - 2019 гъэм и етхуанэ (сентябрь - октябрь) номерыр. 

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!»

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!» ­урысейпсо Iуэхум, IэнатIэ зэхуэмы­дэхэм зэдрагъэкIуэкI «Урысейм и сабийхэр-2019» лэжьыгъэм и етIуа­нэ Iыхьэхэм хиубыдэу, республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэр яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледжым щеджэхэм. «СтIол хъурей» зэIущIэм щытепсэлъыхьащ афияным  зэраныгъэу ­къишэм, балигъ мыхъуахэр хабзэм ебэ­­къуэныр, ахэр щIэпхъаджагъэ­хэм хашэныр къэмыгъэхъуным ехьэ­лIауэ ящIапхъэм. 

КIыщ Мухьэдин ягъэлъапIэ

Москва къалэм ХудожествэхэмкIэ и Урысей академием и Президиумым и зэIущIэм абы и президент Церетели Зураб УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ су­рэ­тыщI, ЩIДАА-м и академик, художник цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин ­щритыжащ «Гъуазджэм зэрыхуэ­лажьэм папщIэ» орденым и ещанэ нагъыщэр, илъэс 80 зэрырикъум папщIэ къыхуагъэфэщар.
Мухьэдин и щхьэгъусэ икIи и арт-унафэщI Мосс Жаклин къратащ «Академием хуэгъэ­зауэ иIэ фIыщIэм папщIэ» медалыр. Зэхыхьэ гуапэм хэтащ ФедерацэмкIэ Советым ди щIыналъэм къыбгъэ­дэкIыу щыIэ сенаторым и дэIэпы­къуэгъу КIыщо­къуэ Александр. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS