24.04.2020, 10:00 - Статья

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

24.04.2020, 10:00 - Статья

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

24.04.2020, 09:59 - Статья

Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ и жэрдэмкIэ, Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ щыпсэу бынунагъуэшхуэхэмрэ пенсэ ныбжьым ит нэхъыжь зыщIэсхэмрэ хуагуэшащ фошыгъу, хьэжыгъэ, макарон, дагъэ, тхъуцIынэ, кхъуей, шей, IэфIыкIэ, джэд зэрылъ хъуржын зырыз.

13.04.2020, 10:15 - Статья

Мэлыжьыхьым и 8-м Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ви­деоконференц жыпхъэм иту зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Правитель­ствэм и унафэщIхэм. Ар теухуауэ щытащ коронавирус уз зэрыцIалэм ди къэ­ралым зыщемыгъэубгъуным. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэм щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэгъэув IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ республикэ Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм и Оперативнэ штабым пщэ­рылъ зэращищIам тету, абы хыхьэ къуажэ 13-м къы­щызэрагъэпэщащ коронавирус уз зэрыцIалэр щыета мы зэманым дэтхэнэри Iэмал зэриIэкIэ и унэм ­исыжмэ зэрынэхъыфIыр ягурызыгъаIуэ лэжьакIуэ гупхэр.

10.04.2020, 10:17 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек видеозэIущIэ мардэм  иту епсэлъащ Урысейм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгений. Абыхэм и гугъу ящIащ КъБР-м и гъуэгу хозяйствэм зегъэу­жьыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.

10.04.2020, 10:16 - Статья

Медицинэ къэхутэ­ны­гъэ­хэмкIэ урысей лъэпкъ ­университетым, Пирогов Н. И. и цIэр зезыхьэм, и доху­тырхэмрэ студентхэмрэ «Адыгэ дохутырхэм я хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ, къа­лащхьэм щыпсэу я хэкуэгъухэм, зыщыщ лъэпкъ, зэрахьэ дин, я псэукIэкIэ зыхуэ­дэм емылъытауэ, дэ­Iэ­пы­къуэгъу яхуэхъун папщIэ.

Последнее


Нобэ

  • 1979 гъэм советыдзэхэр Афганистаным ихьащ.
  • 1982 гъэм Киев и уэгум япэу ихьащ Ан-124 «Руслан» дзэ-транспорт кхъухьлъатэщIэр.
  • 1990 гъэм РСФСР-м къыщащтащ «Мылъкум теухуауэ» законыр. Совет къэралыгъуэм щыяпэу абы къилъытащ дэтхэнэ цIыхуми езым и мылъку иIэну зэрыхуитыр.
  • 1991 гъэм Правительствэ связымрэ информацэмкIэ ­Федеральнэ агентствэр ­(ФАПСИ) къызэрагъэпэщащ.

КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм я щхьэ Iуэхухэм хоплъэ

КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правитель­ствэм и Унэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ ­къекIуэлIа цIыхухэм.
КъБР-м щыпсэухэм я лъэIухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ теухуауэ щытащ зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэхэм, бын куэд зиIэ унагъуэхэм­рэ нэхъ хуэмыщIауэ псэухэмрэ защIэгъэ­къуэным, абыхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным.
ЦIыхухэм къаIэта а Iуэхухэм япкъ иткIэ КIуэ­кIуэ К. В. зыхуэфащэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэм, муниципальнэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм пщэрылъ пыухы­кIахэр яхуигъэуващ.

КIунтIыщ Кристинэ и ехъулIэныгъэ

Дыгъэгъазэм и 4 - 8-хэм Москва къалэм ще­кIуэ­кIащ ­ПауэрлифтингымкIэ V дунейпсо чемпионатыр. Абы хэтащ къэрал 40-м ­къикIа, Урысейм ­и щIыналъэ 76-м щыщ спортсменхэр. Чемпионатыр къызэрагъэпэщащ «WRPF-мрэ Урысейм пауэрлифтингым хэтхэм я зэгухьэныгъэмрэ» я Федерацэхэм.

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 21, щэбэт

Усэ тхыным къищыщIидзэри...

Сталин (Джугашвили) Иосиф къызэралъхурэ илъэси 140-рэ ирокъу нобэ. Абы къэрал абра­гъуэм и тхы­дэм зыми емыщхь увыпIэ щхьэхуэ къыщигъэнащ. 
1879 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м Куржым и Гори къалэм дунейм къыщытехьащ иужь­кIэ «дунейпсо проле­тариатым и вождь» хъуа ­сабийр.

Уи мурадыщIэхэр къохъулIэну, фIыуэ тлъагъу газет!

СызэрыцIыкIурэ сщIэжыращи, адыгэбзэкIэ ди республикэм къыщыдэкI газет закъуэр сыкъы­зыхэкIа унагъуэм щIэсхэм фIыуэ долъагъу, сыт щыгъуи ди щIэщыгъуэу доджэ, и къыдэкIыгъуэ­хэми дапщэщи дыпоплъэ. Газетым сыт щыгъуи идогъуатэ ди щIыналъэм, къэрал иным, хамэ щIыпIэхэм къыщыхъу Iуэхугъуэхэм ятеухуа хъыбархэр.

«Налшык» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным и хэкIыпIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 19-м Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Налшык» зыгъэпсэхупIэм зегъэу­жьыным теухуа зэIущIэ.

Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэр ягъэбелджылыж

Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIащ Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм лIыхъужьыгъэ зезыхьа ди лъэпкъэгъухэм ящыщу нобэр къыздэсым къэрал дамыгъэхэр зрамытыжу къэнахэм я благъэхэмрэ Iыхь­лых­эмрэ. 

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир: Дызэлэжьын хуейуэ куэд къытпэщылъщ

УФ-м и Президент Путин Владимир иджы 15-нэу иригъэкIуэкIащ пресс-конференц ин. Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэрал куэдым ящыщ журналист 1895-рэ хэтащ абы. Сы­хьэти 4-рэ дакъикъэ 20-кIэ екIуэкIа пресс-конференцым упщIэ 77-рэ абыхэм я жэуапхэмрэ къыщы­Iуащ. ЗэIущIэм и пэщIэдзэм Путиныр, зэрихабзэу, къэралым и социально-экономикэ щы­ты­кIэм къытеувыIакъым, атIэ упщIэ нэхъыбэм жэуап яритмэ нэхъ къищтэу, занщIэу журналистхэм псалъэ яритащ.

Тбилиси зэрыщаIэтар

2014 гъэм Куржым Iэтауэ щагъэлъэпIащ Тбилиси и «Динамо»-р япэ дыдэу Совет Союзым и чемпион зэрыхъурэ илъэс 50 зэрырикъуар. Абы ехьэлIа дауэдапщэхэм ирагъэблагъэри хэтащ гъунэгъу республикэм и командэ нэхъыщхьэм щыджэгуу къэралым и дыщэ медалхэр зыIэрызыгъэхьа Iэпщэ Александр и унагъуэр - и щхьэгъусэ Рим­мэрэ и бынхэу Ладинрэ ФатIимэрэ.
Я щIалэхэр япэу къэралым и чемпион 1964 гъэм зэрыхъуар, дауи, щащыгъупщакъым Куржым. Со­вет Союзыр щэщэжа иужь­кIэ, бэлыхь куэд яшэчами, ди гъунэгъухэм яфI ягъэлъэпIэну мурад ящIащ икIи ар дэгъуэу къай­хъулIащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS