20.05.2019, 12:27 - Статья

 «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щызэхуащIыжащ.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэ­пеуэм хэтащ ди республикэм щыщ егъэджакIуэ 13. Зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтт. Заочнэ Iы­хьэм хиубыдэрт «Интернет-ресурс»-м­рэ «Эссе» тхынымрэ. 

20.05.2019, 12:11 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. 

20.05.2019, 11:55 - Статья

 Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

20.05.2019, 10:59 - Статья

 Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

16.05.2019, 12:05 - Статья

 ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуа­щхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэ­рыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ. 

16.05.2019, 11:56 - Статья

 И ныбжьыр илъэсищэм нэблэгъэпауэ мы гъэм и гъатхэпэм дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта, дзэ юстицэм и полковник Мырзэкъан Гъумар. Абы и гъащIэр щIэблэм я щапхъэщ икIи хуэфащэ дыдэу Вагъуэ Плъыжь орденыр, «Кавказыр зэрихъумам папщIэ», «Зауэм къыщигъэлъэгъуа лIыгъэм папщIэ», нэгъуэщI ме­даль зыбжанэ къыхуагъэфэщащ.

16.05.2019, 11:53 - Статья

 Фашист Германиер ди къэралым къыщытеуам япэу бийм пэщIэувахэм икIи ар къэзыгъэувыIахэм яхэтащ кхъухьлъатэзехуэ Байсултанов Алим. А лъэхъэнэм ар илъэс 22-рэ ирикъуа къудейт. Апхуэдэу щIалэ щхьэкIэ, Финн зауэми хэтауэ Байсултановыр зауэлI хьэзырт. Алим яхэтащ финн хы къуэпсыр яхъумэу Ханко деж лIыхъужьыгъэшхуэ къыщызыгъэлъэгъуа ди зауэлI хахуэхэм.

16.05.2019, 11:42 - Статья

 Хэку зауэшхуэм къы­­щыт­­­хьа ТекIуэныгъэр илъэс ­74-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ «ТекIуэныгъэм и диктант» тхыным хуэгъэзауэ «Урысей зэкъуэт» партым къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъащ ди къэралым, нэгъуэщI къэрал 23-м щыщу цIыху мини 100-м хуэдизым.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К.В. Хэкум и хъумакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Хэку зауэшхуэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Дзэ къулыкъущIэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!

«Шагъдийм» нэхъ пасэу зричатэмэ…

 Ди республикэм футболымкIэ 2018 - 2019 гъэхэм я щIымахуэ зэхьэзэхуэр иухыным джэгугъуитI къэнэжауэ аращ. ДызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэ­махуэм­рэ зэхэкIыфынущ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и чемпионри гуп нэхъыщхьэр зыбгынэнухэри. 
 Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъ «Авто­запчасть»-м щэбэт кIуам очкоитI IэщIихащ Сэр­макъ и «Союз»-м. Абы щхьэкIэ къэмынэу, бахъсэндэсхэм дыщэр я Iэрылъхьэу къэплъытэ хъунущ, къакIэлъеIэхэр жыжьэу къазэрыкIэры­хуам къыхэкIыу. 

Къэралпсо зэхьэзэхуэм макIуэ

 Гъатхэпэм щыIэну, Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионатым ди лъахэгъу зыбжанэ хэтынущ. Ахэр ди къэралым и щIыпIэ зыбжанэм къыщыхэжаныкIахэщ.
 Гъуэныбэ Iэуес щынэхъ лъэщу къыщIэкIащ Ипщэ федеральнэ щIыналъэм щIалэгъуалэм щрагъэ­кIуэкIа зэпеуэм. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм абы къыпэхъун къахэкIакъым.
 А зэхьэзэхуэ дыдэм килограмм 97-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж жэз медалыр къыщызыхьа Бичекуев Даулэти къэ­ралпсо зэхьэзэхуэм хэтыну Iэмал ­игъуэтащ.

Бзэр зи тыгъэр къыткIэлъоплъ

 Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэ дерс зэIухахэр мы махуэхэм щокIуэкI Налшык дэт гимназие №14-м. Адыгэбзэм и мазэу еджапIэм щаубзыхуа лэжьыгъэхэм къызэщIиубыдэхэм ящыщщ гимназием адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Къудей Фаридэ къызэригъэпэща дерс купщIафIэри. ЕджапIэм и 6 - 9-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэр жыджэру зыхэта литературэ зэхуэсыр Фаридэ и гъусэу ягъэхьэзырат анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэу Батыр Марьят, Табыщ Динарэ, Елбэрд Иринэ сымэ. 

«Тхылъ Плъыжьым» иратхэхэм хуэдэщ

 Америкэм и щIэныгъэлI­хэм зэрыжаIэмкIэ, бзэхэр нэхъ щIэх мэкIуэдыж, куэдрэ узримыхьэлIэ къэ­кIыгъэхэм, псэущхьэхэм нэхърэ. А къэкIыгъэхэр хъумэным гулъытэ хэха ­хурагъэщIын папщIэ, ахэр иратхэ Тхылъ Плъыжьым. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, иджы­ри илъэсищэ бжыгъэхэр къыпащэф куэдрэ узримыхьэлIэ а къэкIыгъэхэми псэущхьэхэми я гъащIэм. АтIэми, ди анэдэлъ­хубзэр хъума хъуным дэ тщыщ дэтхэнэри делIалIэу пIэрэ? 

Дэтхэнэ цIыхуми и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэ

  Дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэ дыдэщ бзэр. ЩIы хъурейм лъэп­къыу тетым я тхыдэр, зэра­хьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэ­рыщ­хьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гуп­сысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозы­гъащIэу щыIэр абыхэм я бзэращ. Анэдэлъхубзэр бзэ къудейкъым - ар лъэпкъым и гущIэм узэ­ры­нэсыфщ, и гупсысэхэм уа­зэ­ры­лъэIэсыф Iэмал гъуэзэджэщ, зей лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ.

Музыкэр зэгуэр Iэпэгъу зэрысщIам нобэр къыздэсым сыхущIегъуэжыркъым

 Япэ адыгэ цIыхубз макъамэдж, Урысей Федерацэм и Композиторхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм ­хэт Къардэн Юлэ мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ. 

Лъэпкъым хьэлэлу хуэлэжьа

 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАЕН-м и член-корреспондент, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Адыгэ Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ШащIэ Казбек Хьисэ и къуэр псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

 РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

Кавказ Ищхъэрэмрэ Франджымрэ я курортхэр зэрыгъэблэгъэнущ

 А зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ зэтрагъэувэнущ Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым хиубыдэ «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэмрэ «Франджым щыщ «Парадиски» зэгухьэныгъэм хиу­быдэ «Ла Плань», «Лез Арк», «Пейзе-Валландри» курортхэмрэ я зэкъуэш зэдэлэжьэныгъэр. Документым Iэ щы­щIадзым ­кърихьэлIащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и Iуэ­хухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одесрэ ­Франджым и лIы­кIуэу Урысейм щыIэ Берманн Сильвирэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS