18.07.2019, 11:54 - Статья

 Балъкъэрым и усакIуэ нэхъыфIхэм я гупсысэр, я цIыхугъэр, я образхэр къызыхахар я лъэпкъым и IуэрыIуатэрщ. Образ щIэщыгъуэхэр, гухэлъ узыIэпы­зышэхэр я нэщэнэщ Зумакуловэ Танзиля и тхыгъэхэми. Абы и усэхэр бзэ куэдкIэ зэрадзэкIащ. Иджы ар хабжэ лъэпкъ куэду зэхэт совет усыгъэм и усакIуэ нэхъ Iэзэ дыдэхэм. Мы сатырхэр зейр Зумакуловэрщ: 
Къэзылэжьым тхэну 

18.07.2019, 11:44 - Статья

 Къэбэрдей литературэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ къыщыхъуащ 1954 гъэм - дунейм къытехьащ Шортэн Аскэрбий и «Бгырысхэр» тхыдэ романым и япэ тхылъыр. Роман-эпопеем (тхы­­лъиплI мэхъу) къызэщIеубыдэ XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэ­дзэм щегъэжьауэ 1870 гъэхэм нэс. 

18.07.2019, 11:37 - Статья

 Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 - 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ. 

18.07.2019, 11:17 - Статья

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Дзэлыкъуэ, Прох­ладнэ районхэр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­къипщытащ республикэм и жылагъуэ­хэр зэпызыщIэ гъуэгущIэхэмрэ транспорт зэхэкIыпIэхэмрэ зэращIыр.

16.07.2019, 12:50 - Статья

 Нэзрэн къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. «Магас» спортым и уардэунэм щызэхуэсащ КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 230-м нэблагъэ. 
 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зэхьэзэ­хуэм хэта хъыджэбз цIыкIуитIми ди респуб­ликэм медаль зэмылIэужьыгъуэхэр къыхуа­хьащ. 

16.07.2019, 12:45 - Статья

 Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Сабийхэр хъумэным и махуэм» ­хухаха «Спортыр терроризмэм и бийщ» къы­хуеджэныгъэ зиIэ бэнэкIэ хуитымкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. 

16.07.2019, 12:36 - Статья

 Урысей гвардием и дзэ­хэмкIэ управленэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щыIэм къулыкъу щызыщIэхэр иджыблагъэ щыIащ «ЛъагапIэ» санаторэм сабий нэхъ дэхуэхахэм папщIэ къыщызэрагъэпэща «Пэрыт» сменэм зыщызыгъэпсэху цIыкIу­хэм я деж.
 Абыхэм къагъэсэбэп Iэщэ-фащэ, техникэр зыгъэпсэхупIэм и пщIантIэм щагъэлъэгъуащ, апхуэдэу Iэпщэрыбанэ зэуэкIэм щыгъуазэ ящIащ.

16.07.2019, 12:32 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм щекIуэ­кIащ «Жемчужина России Эльбрус-2019» зыфIаща зэIущIэр. Абы хыхьэу къы­зэIуахащ американ сурэ­тыщI Лихацкая Еленэ и «Ксило-лето» гъэлъэгъуэ­ныгъэр.

Последнее


Утыкур зыгъэдахэхэр

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм Театрым и илъэсым ехьэлIа зэIущIэ гуапэ ще­кIуэкIащ. «Дискуссионная площадка: читаем, смотрим, обсуждаем. Диалог актёра и зрителя» зыфIаща пшы­хьым кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэрым и Му­зыкэ театрым и лэжьакIуэхэр, ахэр щIэджыкIакIуэ ныбжьыщIэхэм хуагъэзэн, зэрагъэпсэлъэн папщIэ. Ар къы­зэрагъэпэщащ библиотекэм щеджэ и пэшымрэ гъуазджэхэмкIэ къудамэмрэ я унафэщIхэу, КъБР-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэхэу Сэкрэк Заремэрэ КIуж Заремэрэ. 

Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием ТхыдэмкIэ и институтыр щыхьэт тохъуэ

 Къэнжал зауэм адыгэ­хэмрэ балъкъэрхэмрэ я лъэпкъ тхыдэм увыпIэш­хуэ щиIыгъщ. 
 1708 гъэм политик, дзэзешэ щэджащэ, къэбэр­деипщ ХьэтIохъущокъуэ Кур­гъуокъуэ Псыжьрэ Сунжэрэ я зэхуакум щыпсэу цIыхубэр зэкъуигъэувэри, кърым хъан Къаплъэн-Джэ­рий Езанэм (1678 - 1738) и дзэр, зауэлI 20 000 - 30 000-м нэсыр, зэтрикъу­тауэ щытащ. 

Франджы «Газета»-р Къэнжал зауэм топсэлъыхь

 1709 гъэм гъатхэпэм и 23-м Франджым къыщыдэкIа «Газета»-р («La Gazette» - 1631 гъэм къыщыщIэдзауэ Франджы пащтыхьыгъуэм и уна­фэкIэ дунейпсо мардэм тету къыдагъэкI) Къэнжал зауэм теухуа хъы­бар къытридзауэ щытащ. ФIыщIэ хуэфащэщ ар къэзыгъуэту хэIущIыIу зыщIа тхыдэ щIэныгъэлI, адыгэхэм ятеухуа тхылъ мымащIэ хамэбзэхэм кърихыурэ дэзыгъэ­цIыхуа Мэлбахъуэ Къэралбий. Ды­зытепсэлъыхь тхыгъэр «си нэкIэ слъэгъуарэт» жызыIэхэм ар щызрагъэхъулIэфынущ къыдэкIыгъуэм и электрон архивым. 

Лъэпкъыр зыгъэгушхуа Бэгъэпщ Сергей

 Абхъазым и щхьэхуитыныгъэр Урысеймрэ нэгъуэщI къэралхэмрэ къыщалъыта зэманым Республикэм и пашэу щыта Бэгъэпщ Сергей зи цIэр иджырей тхыдэм къыхэнэнухэм ящыщщ. Псэу­жамэ, Абхъазым и етIуанэ Президентым гъатхэпэм и 4-м игъэ­лъэпIэнут и илъэс 70-р.
 И щIалэгъуэм къыщыщIэдзауэ, Бэгъэпщым комсомол, парт IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм IэнатIэ щиIыгъащ. 1978 гъэм ар ягъэуват Куржым и ЛКСМ-м и ЦК-м хъыбархэмкIэ и къудамэм и унафэщIу. 

Лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэрщ зыужьыныгъэм и лъабжьэр

 Иджыблагъэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIащ лъэпкъхэм, дин зэмылIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэм я зэхущытыкIэхэр гъэтэмэмынымкIэ лэжьакIуэ гупым я зэIущIэ. Абы щы­хэплъащ республикэм ис лъэпкъхэр зэгурыIуэнымкIэ, дин Iуэхухэр тэ­мэму зэтегъэувэнымкIэ мы зэманым екIуэкI лэжьыгъэхэм. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 9, гъубж

И цIэр макъамэу мэIу

 Налшык Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейм и цIыхубэ артист, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м, Къалмыкъым я цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Темыркъан Борис теухуа пшыхь. Композиторыр илъэс куэдкIэ и уна­фэщIу щытащ Урысейм и композиторхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей­Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, ар ­КъБР-м и Жылагъуэ палатэми хэтащ. 
- Пщыхьэщхьэр нэжэгужэу екIуэкI­мэ, ди гуапэщ. Сыту жыпIэмэ езы Борис щытащ нэжэгужэу, нэфIэгуфIэу. ДыгуфIэу дигу къэдвгъэгъэкIыж, - къызэIуихащ пшы­хьыр КъБР-м щэнхабзэмкIэ и ­министр Къумахуэ Мухьэдин.

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щаублэ

 Илъэс 20-м нэсащ ди республикэм «Си бзэ - си псэ, си дуней» ­зэпеуэр къызэрыщыхалъхьэрэ. «Адыгэ псалъэ» газетым къызэригъэпэщауэ щыта а зэхьэзэхуэм нобэ зиужьащ и унэтIыныгъэхэмкIэ, щIыпIэ куэди къызэщIеубыдэ. Ар йокIуэкI ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэ­хэмкIэ. 

Медведев Дмитрий иригъэкIуэкIащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщыным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КIуэкIуэ Казбек

 Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIэу КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и Премьер-министр Медведев Дмитрий щIыналъэхэм гъа­тхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIынум теухуауэ иригъэкIуэкIа селектор зэIущIэм.

КъБР-м и ЛIыщхьэр хэтащ лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ екIуэкIа къэрал зэхуэсым

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ Подмосковьем махуищкIэ щригъэкIуэкIа зэхуэсым.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS