25.06.2019, 12:41 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ 2006 - 2007 гъэхэм къалъхуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм дзюдомкIэ я ещанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд. 

25.06.2019, 12:35 - Статья

 Щапхъэ зытрах «Маленький джигит» сабий къэфакIуэ ансамблыр Псы­хуабэ къалэм щрагъэкIуэкI «Летний калейдоскоп» етхуанэ дунейпсо зэхьэ­зэхуэм и япэ нагъыщэм и лауреат ­хъуащ.

25.06.2019, 12:29 - Статья

 1837 гъэм Пушкин Александр мыхьэнэ зимыIэ зэдауэм кърикIуа зэрыукIым хэкIуэда нэужь, илъэс 23-рэ ныбжьым ит Лермонтов Михаил нэхъыщхьэхэм яхуэгъэзауэ усэ гуащIэ итхауэ щытащ. УсакIуэшхуэр зэрамыхъумэфамкIэ теп­щэхэр щигъэкъуаншэ а сатырхэм «къалэжьа» тезырт Лермонтов-щIалэщIэр япэу Кавказым къыщIагъэкIуа щхьэу­сыгъуэр.

25.06.2019, 12:16 - Статья

 Террор щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ комиссэм и зэIущIэу Тырныауз къалэм щызэхашар иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщоубий. 

25.06.2019, 12:10 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къы­зэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ.

25.06.2019, 11:44 - Статья

 Урысейм и къалащхьэм къэралым и ухуэныгъэ нэхъ хьэлэмэтхэм ятеухуауэ къыщызэIуаха выставкэм щагъэлъагъуэ Налшык къалэм дэт мэжджытым и макетыр. Утыку кърахьащ 50-кIэ нэхъ цIыкIуу щIа макет 80 - Москва и Кремлым щегъэжьауэ Владивосток щытралъ­хьа лъэмыжыщIэм нэсыху я макетхэр.

25.06.2019, 11:42 - Статья

 Зауэр къызэрыхъейрэ илъэс 78-рэ щрикъу махуэм и пэ къихуэу ­«КъБР-1» телеканалым и лэжьа­кIуэхэм ящIыгъуу Управленэм и унафэщI, полицэм и полковник Васильев Сергей, абы и къуэдзэ Трушин Алексей, «Эльбрус» ­СОБР-м и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Сунш Азэмэт, полицэм и майор Лыкъуэжь Маринэ сымэ щыIащ Налшык къалэм щыпсэу ветеран Караганов Николай Василий и къуэм и

25.06.2019, 11:40 - Статья

 Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа «Фэеплъ IэмыщIэ» урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтащ. 

Последнее


Мэрем Дамиррэ Блий Iэюбрэ я зэпэщIэтыныгъэ

 Екатеринбург къалэм и «Екатеринбург-ЭКСПО» дунейпсо гъэлъэ­гъуапIэ центрым мы махуэхэм щызэхэтащ Урысейм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ ди къэралым и щIыналъэ 60-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIу 500-м нэблагъэ.

ЩIыналъэр зэрыгушхуэ Чэтбий Мадинэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэ­ры­­­гушхуэ, зи щIэныгъэмрэ зэ­фIэ­кIымрэ республикэм и зыу­жьыныгъэм хуэзыгъэпс щIалэгъуалэ ди мащIэкъым. Апхуэдэщ иджыблагъэ Налшык щрагъэ­кIуэкIа «ЛъагапIэщIэ» зэ­пеуэм пашэ щыхъуа Чэтбий Мадинэ. 

Нанэ Iумахуэ

 Жьыщхьэ махуэ дахэ хъуауэ нэхъыжьыфI унагъуэм исмэ, гущэр утыкум итмэ, псори зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу псэумэ, унагъуэ насыпкIэ зэджэжыр мис арауэ къызолъытэ сэ. 

ЩIыналъэпсо олимпиадэр йокIуэкI

 Хабзэ хъуауэ, мы гъэм ебланэу КъБКъУ-м къы­щы­зэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я школакIуэ нэхъыжьхэр зыхэт олимпиадэ зэIуха. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Курыт школым щадж предмет зыбжанэ къызэ­щIэ­зыу­быдэ зэпеуэр гъатхэпэм и 16, 17 махуэхэм екIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъ­къэрымрэ Ингуш Республикэмрэ я курыт школ­хэм щеджэ ныбжьыщIэ  ми­ни 3-м щIигъу.

НэхъыфIхэр ягъэбелджылы

 Бахъсэн районым и администрацэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ щIыпIэ администрацэхэм щIалэгъуалэм ядэ­лэ­жьэ­нымрэ спортымкIэ я къудамэхэм зэфIах лэжьыгъэхэм щы­хэплъэ зэIущIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ администрацэм  и  пресс-IуэхущIапIэм и уна­фэщI Чылар Аринэ. Зэхуэсым хэтащ районым хиу­быдэ жылэ псоми я лIы­кIуэхэр. 

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм топсэлъыхь

 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызы­хуэ­тыншэу къызэгъэпэщыным, дапщэщи хуэдэу, гулъы­тэшхуэ щрат ди республикэм. КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щызэхэта зэIущIэм и утыку кърахьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ ар. 

Узыншагъэм и закъуэкъым

 ЩIымахуэ мазэхэр иухащ. Нэхъапэхэми хуэдэу, иджы Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ куэдым ущрихьэлIэнущ тафэхэм игъухьа удзхэр ягъэсу. Ар щIыуэпсым и щытыкIэми цIыхухэм я узыншагъэми зэран зэрыхуэхъум и мызакъуэу, электрокъару яIэ­рымыхьэжу жылагъуэхэр къэзыгъэнэнкIэ хъуну Iуэхущ.
 Удз гъуахэм щIадза мафIэхэм щIэх дыдэу заубгъу, жьышхуэ къыщепщэкIэ, зы сыхьэтым къриубыдэу, ­километр 25 - 30-м нэблагъэ зи бгъуагъ щIыналъэм ­зы­щаукъуэдийуэ. А щхьэусыгъуэм хуабжьу гугъу ещI ахэр гъэункIыфIыныр. 

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 19, гъубж

КIуэкIуэ Казбек Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ я унафэщIхэм, абыхэм щыпсэу цIыхухэм юбилеймкIэ йохъуэхъу

 «Илъэситху япэкIэ, 2014 гъэм гъатхэпэм и 18-м, тхыдэм и пэжыгъэр зэтеувэжащ - Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысей Федерацэм официальнэу къыхыхьэжащ.
 А щIыналъэм исхэм, Урысейм и цIыху псоми махуэшхуэмкIэ - Кърымыр Урысейм къыщыхыхьэжа махуэмкIэ сохъуэхъу.
 Мамырыгъэ, гуапагъэ, ефIэкIуэныгъэ фиIэну си гуа­пэщ!» - къыщыгъэлъэгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэм и­ къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек и теле­граммэм.

БищIомрэ ЗэкIуиймрэ Дунейпсо кубокыр къахь

 Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ Якутск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьынымкIэ зэхьэзэхуэ ин. Хэгъэрейхэм къищы­нэмыщIауэ, США-м, Тыркум, Ираным, Японием, Кубэм, Монголием, Куржым я командэ лъэщхэр къызрихьэлIа зэпеуэм Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам текIуэныгъэр къыхуэзыхьахэм яхэтащ адыгэ щIалэхэу ЗэкIуий Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS