19.09.2019, 15:43 - Статья

 ЩIыналъэм, республикэм, къэралым текIуэныгъэхэр къыщихьурэ лъэбакъуэ зырызурэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам ираджэным хуэкIуащ напIэзыпIэм зридзрэ и хьэрхуэрэгъур зэрыхигуэм папщIэ иужькIэ «къэбэрдей къаплъэн» зыфIаща Джэду Аниуар. Апхуэ­дэ дзыхь къезыгъэзахэри щIегъуэжакъым. 2010 гъэм щегъэжьауэ абы ди къэралми лъэпкъми я пщIэр иIэт зэпытурэ екIуэкIащ.

19.09.2019, 14:56 - Статья

 2016 гъэм адыгэм ди пщIэр аргуэру лъагэу Iэта хъуащ. Бразилием и Рио-де-Жанейрэ къалэм щызэхэта XXXI ­Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм текIуэныгъэ гукъинэж щы­зыIэригъэхьащ дзюдоист ­гъуэзэджэ Мудрэн Беслъэн. 

19.09.2019, 14:34 - Статья

 Ди лъэпкъэгъу бэна­кIуэхэр дэнэ щIыпIи щы­цIэ­рыIуэщ. Абыхэм яхэтщ къэ­ралым, Европэм, дунейм, Олимп Джэгухэм щыте­кIуахэр. Иджыпсту зи цIэ нэхъ къраIуэхэм ящыщщ Махуэ Билал. Иужьу ар зыхэта дунейпсо чемпионату 4-м ящыщу 3-м нэхъ хьэлъэ дыдэхэм (килограмми 120-м нэсхэм) я зэпеуэм дыщэ ­медалхэр къыщихьащ.

19.09.2019, 14:28 - Статья

 Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 гъэм щекIуэкIа Олимп Дджэгухэм я дыщэ ­теувапIэм Хъущт Аслъэнбэч лъэ бы­дэкIэ техьащ, илъэси 190-рэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и закъуэу къэзыгъэIурыщIа адыгэлI Хьэшыр Чылар хуэдэу. 

19.09.2019, 14:18 - Статья

 Сыт хуэдэ командэ хагъэхьами, зэман кIэщIым къриубыдэу Мырзэ Резуан абы и пашэ мэхъу. Апхуэдэу щыщытащ Рязань и «Спар­так»-ми, Мэзкуу и «Тор­пе­до»-ми, Ленинград облас­тым и «Тосно»-ми, Тулэ и «Арсенал»-ми. Адыгэ щIалэм къыдэджэгухэр тре­гъэгушхуэ щхьэмыгъазэу икIи лъэщу зэребгъэры­кIуэм, мыхьэнэшхуэ зиIэ топ­хэр я хьэрхуэрэгъухэм зэрахудигъэкIым къы­хэ­кIыу. 

19.09.2019, 14:12 - Статья

 ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997), Европэм щытекIуа (1998), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Къардэн Мурат. 

19.09.2019, 14:00 - Статья

 «ЕджапIэр си унэ етIуанэщ», - жаIэу куэдрэ зэхыбох. Апхуэдэу къэзылъытэ­хэм ящыщщ Налшык дэт интернат №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ илъэс куэд хъуауэ щезыгъэдж Тэтэр ­ФатIимэ. 

19.09.2019, 12:54 - Статья

 Спортышхом итарихъ пытэу хэуцогъэ нарт батырхэр зыщапIугъэхэ къуаджэу Еджэркъуае Хьасанэ Мурат къыщыхъугъ.
 КIэлэеджакIозэ механизатор сэнэхьатыр къыхихы шIоигъуагъ. Баскетбол, волейбол ешIэщтыгъ. Я 7-рэ классым исэу самбэмкIэ ба­нэхэрэм ахэхьагъ. ФизкультурэмкIэ кIэлэегъаджэу Бэрзэдж Шыхьам ипащэу апэрэ лъэбэкъухэр спортым щишIыщтыгъ.

Последнее


Бибрэс хьэзырщ къигъэзэжыну

 Алыджым и Пирей къалэм и «Олим­пиакос» командэм нэгъабэ лъандэрэ щыджэгу Натхъуэ Бибрэс иджыблагъэ зыпхигъэIукIащ Мэзкуу и ЦСКА-м къигъэзэжыну зэрыхьэзырыр.
- «Олимпиакос»-м щызиIэ щытыкIэмкIэ сыарэзыщэкъым, - къыжриIащ Натхъуэ Бибрэс «Известия» газетым и корреспонденту Алыджым щыIэм. - Сыхуей ЦСКА-м згъэзэжыну? Абы теухуа Iуэхум сыхэплъэну сыхьэзырщ. Уеблэмэ, Мэзкуу згъэзэжмэ, нэхъыфIыну къызолъытэ.

Зи IэщIагъэм къигъуэтыжа

 Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ, уэрэдус, уэрэджыIакIуэ АфIэунэ Арсен къызыхуигъэщIа IэнатIэм гурэ псэкIэ хуолажьэ. 

Адыгэ пшынэр зыгъэбзэрабзэ

 Налшык и Музыкэ театрым ­щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа­кIуэ, къы­зэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэс 25-рэ ирикъу «Макъамэ» сабий пшынауэ ансамблым и ­худо­жественнэ унафэщI, пшынауэ Iэзэ, композитор Къуэдз Iэбубэчыр и ныбжьыр илъэс 75-м зэрынэсар. 

Наидэрэ Раксанэрэ хъарзынэу зыкъагъэлъагъуэ

 «IэщIагъэлI ныбжьы­щIэ­хэр» (WorldskillsRussia) VII Лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм нэсахэм я зэпеуэ мэкъуауэгъуэм и 1 - 2-хэм Къэзан ще­кIуэ­кIащ. Ди республикэм щыщу абы хэтащ Про­мышленность псынщIэм и колледжым, Налшык дэтым, и студентхэу Iэп­щацэ Наидэрэ Ныр Раксанэрэ. 

Лъэпкъ журналистикэм зи гуащIэ хэзылъхьа

 Нартан (Къылышбий- хьэб­лэ) къуажэм цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ. Абыхэм ящыщ зыщ илъэс 60-м щIигъуауэ журналист IэщIагъэм пэрыт Мэрем Задин Мэтан и къуэр. Пэ­жыр зи гъуазэ, псэ хьэлэл зиIэ, жьыми щIэми екIуу къадэгъуэгурыкIуэ а лIым республикэм и цIыхубэ хъы­барегъащIэ IэнатIэм хэлъ­хьэныгъэшхуэ дыдэ хуи­щIащ.

Нобэ

  • Ерыскъыпхъэ шына­гъуэн­шэм и дунейпсо махуэщ
  • Алтай Республикэм и конституцэр къыщащта махуэщ
  • Къыргъызым и финанс, экономикэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
  • Испанием щагъэлъапIэ Республикэм и махуэр
  • 1340 гъэм Голландием Роттердам къалэм и лъабжьэр щагъэтIылъащ.
  • 1498 гъэм Колумб Христофор ежьащ дунейр къы­зэхикIухьыну, иджы ещанэу.

ЗэхъуэкIыныгъэхэм хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ пенсэр зэрагъэувым теухуа хабзэр зэрагъэзащIэм.
 ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд IуэхущIапIэхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, УФ-м и Пенсэ фондым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI Бакъ Николай, депутатхэр, Пенсэ фондым и къудамэу республикэм и районхэм щылажьэхэм я лIыкIуэхэр.

Санкт-Петербург щекIуэкI дунейпсо экономикэ зэхуэсышхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтщ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек я пашэу Санкт-Петербург и «Экспо­форум» гъэлъэгъуапIэ центрым мэкъуауэ­гъуэм и 6-м къыщызэIуаха дунейпсо экономикэ зэIущIэшхуэм хэтщ ди республикэм и лIыкIуэ гуп.

Кавказым итхьэкъуа тхакIуэ

 Ди къэралым мэкъуауэгъуэм и 6-м щагъэлъапIэ Урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэр. 

«БРИКС-м, ШОС-м хэт къэралхэм я студент гъатхэ» фестивалыр Ставрополь къалэм къыщыщызэIуахым КIуэкIуэ Казбек ирихьэлIащ

 Ставрополь къалэм къыщызэIуахащ «БРИКС-м, ШОС-м хэт къэралхэм я студент гъатхэ» ещанэ дунейпсо фестивалыр. Мы щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэр ирагъэкIуэкI Шанхай зэдэлэжьэныгъэмкIэ организацэм и тхьэмадэ къулыкъу къалэныр Урысей Федерацэм щигъэзащIэ гъэм икIи абы дунейм щыщ къэрал 23-м я лIыкIуэу цIыху 20500-м щIигъу къызэщIеубыдэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS