18.07.2019, 11:54 - Статья

 Балъкъэрым и усакIуэ нэхъыфIхэм я гупсысэр, я цIыхугъэр, я образхэр къызыхахар я лъэпкъым и IуэрыIуатэрщ. Образ щIэщыгъуэхэр, гухэлъ узыIэпы­зышэхэр я нэщэнэщ Зумакуловэ Танзиля и тхыгъэхэми. Абы и усэхэр бзэ куэдкIэ зэрадзэкIащ. Иджы ар хабжэ лъэпкъ куэду зэхэт совет усыгъэм и усакIуэ нэхъ Iэзэ дыдэхэм. Мы сатырхэр зейр Зумакуловэрщ: 
Къэзылэжьым тхэну 

18.07.2019, 11:44 - Статья

 Къэбэрдей литературэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ къыщыхъуащ 1954 гъэм - дунейм къытехьащ Шортэн Аскэрбий и «Бгырысхэр» тхыдэ романым и япэ тхылъыр. Роман-эпопеем (тхы­­лъиплI мэхъу) къызэщIеубыдэ XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэ­дзэм щегъэжьауэ 1870 гъэхэм нэс. 

18.07.2019, 11:37 - Статья

 Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 - 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ. 

18.07.2019, 11:17 - Статья

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Дзэлыкъуэ, Прох­ладнэ районхэр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­къипщытащ республикэм и жылагъуэ­хэр зэпызыщIэ гъуэгущIэхэмрэ транспорт зэхэкIыпIэхэмрэ зэращIыр.

16.07.2019, 12:50 - Статья

 Нэзрэн къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. «Магас» спортым и уардэунэм щызэхуэсащ КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 230-м нэблагъэ. 
 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зэхьэзэ­хуэм хэта хъыджэбз цIыкIуитIми ди респуб­ликэм медаль зэмылIэужьыгъуэхэр къыхуа­хьащ. 

16.07.2019, 12:45 - Статья

 Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Сабийхэр хъумэным и махуэм» ­хухаха «Спортыр терроризмэм и бийщ» къы­хуеджэныгъэ зиIэ бэнэкIэ хуитымкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. 

16.07.2019, 12:36 - Статья

 Урысей гвардием и дзэ­хэмкIэ управленэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щыIэм къулыкъу щызыщIэхэр иджыблагъэ щыIащ «ЛъагапIэ» санаторэм сабий нэхъ дэхуэхахэм папщIэ къыщызэрагъэпэща «Пэрыт» сменэм зыщызыгъэпсэху цIыкIу­хэм я деж.
 Абыхэм къагъэсэбэп Iэщэ-фащэ, техникэр зыгъэпсэхупIэм и пщIантIэм щагъэлъэгъуащ, апхуэдэу Iэпщэрыбанэ зэуэкIэм щыгъуазэ ящIащ.

16.07.2019, 12:32 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм щекIуэ­кIащ «Жемчужина России Эльбрус-2019» зыфIаща зэIущIэр. Абы хыхьэу къы­зэIуахащ американ сурэ­тыщI Лихацкая Еленэ и «Ксило-лето» гъэлъэгъуэ­ныгъэр.

Последнее


Дохутыр Iэзэ

 Налшык дэт Республикэ клиникэ сымаджэщым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ операцэ телъыджэ. Дохутыр щIалэ, нейрохирург-вертебролог Муртазов Алим къызэфIигъэувэжащ сымаджэ хьэлъэ. 

Псори зэдогугъу

 КъБР-м щыIэ МВД-м ще­кIуэкIащ фадэхэкIхэмрэ спирт зыхэтхэмрэ щэхуу зыщIхэмрэ зыщэхэмрэ зэрапэщIэтым теухуа зэIущIэ. 
 Абы хэтащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и полицэм и унафэщI, полицэм и полковник Мамхэгъ Назир, республикэ МВД-м Экономикэ шынагъуэншагъэмрэ коррупцэм пэ­щIэ­тынымкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ полицэм и полковник Бетрожь Мурат, КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и унафэщI, полицэм и полковник Бэджыдэ Юрий, МВД-м и Жыла­гъуэ советым и тхьэмадэ Балъкъыз Валерий сымэ. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 4, махуэку

ЩIыналъэм и жылагъуэ-политикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт хъуным гулъытэ хэха худощI

 Къэжэр Хъусен Хьэмид и къуэр «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутатщ, Социальнэ по­литикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIщ. 
 Къэжэрыр Тэрч районым хыхьэ Борыкъуей къуажэм къыщалъхуащ, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатщ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и доху­тырщ.

Нефрологхэм я зэхыхьэ

 Жьэжьейм и дунейпсо махуэм теухуауэ ДиализымкIэ центрым «Здоровье почки: везде и каждому» фIэщыгъэр зиIэ щIэ­ныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ. Абы  хэ­тащ узыншагъэр хъумэ­нымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм щыIэ терапевтхэр, нефрологхэр, уро­логхэр.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Страсбург щыIэщ

 Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 36-нэ зэIущIэр. Урысей Федерацэм и лIы­кIуэхэм яхэтщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Мэлы­жьы­хьым и 2-м ирагъэ­кIуэ­кIа пхъэидзэмкIэ Егоровэр хагъэхьащ управ­ленэмкIэ комитетым и ­уна­фэщIым и къуэдзэр хэзыхыну Къэзыбж комис­сэм.

Ольмезов Мурадин и дуней телъыджэр

 Гъатхэпэм и 20-м зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа балъкъэр усакIуэ, тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Ольмезов Мурадин творчествэми гъащIэми щикъару илъыгъуэу жыпIэ хъунущ. 

Адыгэ щIалэхэр Кърымым щытопщэ

 Алуштэ къалэм и спорткомплексым щекIуэкIащ спорт бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ ин. Абы тепщэныгъэр щаубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм. 
 Кърымым и Iэтащхьэм и саугъэтхэм щIэбэныну Алуштэ кIуат Урысей Федерацэм и щIыпIэ псоми я бэнакIуэ нэхъ лъэщхэр. Нэхъыбэр къэралым и командэ къыхэхам и ­ныбжь зэмылIэужьыгъуэхэм хэтт. Гуапэщ а зэхьэзэхуэ ­гуащIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм шэч къызы­тумыхьэн текIуэныгъэ дахэхэр къызэрыщахьар.

Кавказым и пшынауэ нэхъыфIхэр

 Налшык къалэр Кавказым и ­макъамэ къалащхьэ хъуащ. Абы къыщызэрагъэпэщащ а щIыналъэм и пшынауэ нэхъыфIхэм ­хухаха «Золотая десятка» музыкэ саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэщахэм щратыж япэ дунейпсо щэнхабзэ зэхыхьэ гуапэр. Iуэху ­дахэр ирагъэкIуэкIащ РСФСР-м и цIы­хубэ артисткэ, пшынауэ цIэ­ры­Iуэ Къашыргъэ КIурацэ илъэси 120-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Дамыгъэ лъапIэхэр лъагъэсащ Кавказ Ищхърэм и щIыпIэ псоми я лIыкIуэ пшынауэ Iэзэхэм. 

Краснодардэсхэр ягъэлъэпэрапэ

«Урожай» (Краснодар) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0. Краснодар, «Кубань» стадион. Гъатхэпэм и 30-м. ЦIыху 2000 еплъащ. 
Судьяхэр: Соколов, Селезнёв, Хромей (псори Воронеж щыщщ).

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS