19.11.2019, 12:06 - Статья

Котляровхэ Марие­рэ Викторрэ я тедзапIэм илъэс зыбжанэ хъуа­уэ къыщыдагъэкI «Кавказ» тхылъ гупым щыщщ нобэ зи гугъу фхуэтщIынухэр: МафIэдз Сэрэбий и «Адыгэ хабзэмрэ» (урысыбзэкIэ) Кавказ лъэпкъ­хэм я зэхуаку дэлъ зэгурыIуэныгъэм щыхьэт техъуэ лъэпкъ Iущыгъэхэр зэрыхуа «Кавказский этикет» зыфIащамрэ. 

19.11.2019, 12:04 - Статья

«Краснодар-3» (Краснодар) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:1 (0:0). Краснодар. «Краснодар» ­ФК-м и академием и стадион. ЩэкIуэгъуэм и 17-м. ЦIыху 550-рэ еплъащ. 
Судьяхэр: Соколов, Чекалин, Селезнёв (псори Воронеж щыщщ).

19.11.2019, 11:57 - Статья

ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIи­дзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI теат­рымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуа­з­джэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» филь­мыр.

19.11.2019, 11:47 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэмрэ «Баксанский вестник» газетымрэ я жэрдэмкIэ со­­циаль­нэ рекламэ зэхэгъэувэнымкIэ «ЩIалэ­гъуалэр Iулъ­хьэм, терроризмэм, экстремизмэм и бийщ» зэхьэзэхуэ екIуэ­кIат. Абы кърикIуар къызэщIакъуэжащ.

19.11.2019, 11:42 - Статья

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм папщIэ «Гугъэхэм я къежьапIэр» зыфIаща спорт зэхыхьэр (еханэу къызэрагъэпэщ).

19.11.2019, 11:31 - Статья

«Урысей зэкъуэт» партым жылагъуэ­хэр зэIузэпэщ щIыным хуэгъэзауэ зэ­хилъхьа программэм ипкъ иткIэ Гундэлэн къуажэм зэIузэпэщ щащIащ цIыхухэм я зэхыхьэпIэ сквер екIу. Ар къызэрызэ­Iуахым теухуауэ къуажэ­дэсхэм къызэ­рагъэпэща зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

19.11.2019, 11:29 - Статья

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым и Звёзднэ жылагъуэм щиIэ дзэ час­тым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ тIас­хъэ­щIэх ротэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъуар. 

19.11.2019, 11:27 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ ехъуэ­хъуащ бын куэд зиIэ анэхэм. Ди республикэм ис, бынунагъуэшхуэ зиIэ бзылъхугъэ 22-м «Анэм и щIыхь» медалыр яхуигъэфэщащ КIуэкIуэм. 

Последнее


Хьэшыр Чылар и лIыгъэ

 Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым бадзэуэгъуэм и 23-м щагъэ­лъэ­пIащ адыгэлI щэджащэ Хьэшыр Чылар Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ ­Iуащхьэмахуэ и щыгум зэ­рыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъур. Ар къызэригъэпэщат Адыгэ жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэуIу советым.
 ЗэIущIэм кърихьэлIат щIэныгъэлIхэр, тхыдэджхэр, егъэджа­кIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я тхьэмадэхэр, лъэпкъ Iуэхум гууз-лыуз хузиIэхэр. Абы кърагъэблэгъат Чылар и лIакъуэм щыщ Хьэшыр Аскэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Президент Путин Владимир

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Путин Владимир хуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэм, Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым адэкIэ зегъэужьынымкIэ зыхуэплъэхэм.
Путин Владимир: Казбек Валерий и ­къуэ, нэхъ зэпкърыхауэ тепсэлъыхьыт иджырей щытыкIэм, а щытыкIэр зэлъытахэм, республикэм адэкIэ щалэжьыну я мурадхэм?
КIуэкIуэ Казбек: ПщIэ зыхуэсщI Владимир Владимир и къуэ!

Медаль псоми щыщ яIэрохьэ

Череповец къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Урысейм и еджакIуэхэм дзюдомкIэ я IX гъэмахуэ спартакиадэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 47-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 14 - 16-хэм ит щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 270-рэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам зэ­хьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуи 3 къыщихьащ. 
Килограмм 81-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпэ­щIэтыныгъэм и кIэух зэIущIэм ди республикэм щыщ ­Гаев Омар щефIэкIащ хэгъэрей Неробов Марк икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 

Къэралым и чемпионатым къыщыхожаныкI

 Сочэ къалэ дэт «Айсберг» спорт уардэунэм ще­кIуэкIащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэри. 
 Зи хьэлъагъыр килограмм 92-м нэблагъэхэм я гупым и финал ныкъуэ зэпэщIэтыныгъэм ди лъэп­къэгъу Урыш Анзор къыхигъэщIащ иужькIэ чемпион хъуа дагъыстэн бэнакIуэ Жабраилов Алихъан. Финал цIыкIум 14:3-уэ Анзор щытекIуащ Осетие Ищхъэрэ-Аланием ­къикIа Нартикоев Радик икIи зэхьэзэхуэм и жэз медалыр къихьащ. 

Ещанэ увыпIэр къехь

 Калугэ областым и Медынь къалэм дэт «Русский бой» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ зыхэта, универсальнэ зэуэ­кIэмкIэ Европэм и чемпионат.
 Зэхьэзэхуэм екIуу хэтащ Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и «Вулкан» ОСН-м и лэжьакIуэ Къущхьэ Андемыркъан. Килограмм 75-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэ­пеуэм абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ.
Чемпионатым щы­текIуахэм иратащ дипломхэр, медалхэмрэ фэеплъ кубокхэмрэ.

Гуп-гупурэ зэхощхьэхукI

 Ди республикэм футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм хэт командэхэм зэхьэзэ­хуэм хыхьэ зэIущIэхэм и ныкъуэм нэблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Нэхъ гурыIуэгъуэ хъуащ чемпионыгъэм хэт щIэбэнынуми, хэт гуп нэхъыщхьэм къыхэнэн пап­щIэ бэнэныгъэ гуащIэ иригъэкIуэкIын хуейми. 
 Иужь илъэсхэм увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэм ху­щIэкъу зэпытщ «Автозап­часть»-р. Мы гъэми апхуэдэу зэрыщытынум шэч къытриуигъэхьэркъым бахъсэндэс­хэм я джэгукIэфIым. Иджы­рей зэхьэзэхуэм зэрыщIи­дзэрэ зэ закъуэрэщ абыхэм хэщIыныгъэ зэрагъуэтар. 

ПцIым фIым ухуишэркъым

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэхъумэ IэнатIэм зыхуагъэзащ ­мэкъумэшыщIэхэм ядэлажьэ лизинг компаниехэм я зым и лIы­кIуэхэм. Щхьэусыгъуэр гъэп­цIагъэкIэ сом мелуан 24-м нэблагъэ хэщIыныгъэ зэрагъуэтарщ. 
 Абыхэм зэрыжаIамкIэ, Шэ­джэм районым щатха мэкъумэш про­мышленнэ кооперативым и уна­фэщIу щыта, илъэс 57-рэ зи ныбжь цIыхухъум яфIидыгъуащ лизингым къыпэкIуэу финанс бэджэнд зэгу­рыIуэныгъэмкIэ ­къаIэрыхьа ахъ­шэр.

«Таврида 5.0»-м КъБР-м щыщ зэчиифIэхэр хохьэ

 Мы гъэм япэу ди къэралым щокIуэкI «Таврида 5.0» щIалэгъуалэ зэхыхьэ ин. Кърым къыщызэрагъэпэща щэнхабзэ, гъуазджэ форумым мы зэманым и ­гуащIэгъуэщ. Ди гуапэ зэрыхъущи, урысейпсо фестиваль-зэпеуэм хэтщ ди республикэм и лIыкIуэхэри.

Мэздэгу щIалэ

 Лъэныкъуэ куэдкIэ зыбужьыну ухуеймэ, ди зэманым апхуэдэ IэмалыфIхэр щыIэщ, икIи ахэр къэзыгъэсэбэп щIалэгъуалэри ди мащIэкъым. 
 Хьэрылъху Александр мэздэгу адыгэхэм ящыщщ, ауэ и унагъуэр ­Налшык дэсщ. ЩIалэм ­КъБКъУ-м дизайнымкIэ и колледжыр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш универси­тетыр къиухащ, ауэ зэрысабийрэ и адэм и гъусэу лъэщапIэм зэрыщIэтар къыщ­хьэпэжащи, илъэси 10-м щIигъуауэ езыри ­гъущIхэкIхэм йолэжь. 

ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэ Ало Астемыр

 КъБР-м и ЩIалэгъуалэ Правительствэм мэкъу­мэш IэнатIэмкIэ и министр, зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэм защIэгъэкъуэнымкIэ «УМНИК» программэм ахъшэ саугъэт къыщызыхьа Ало Астемыр щIэныгъэ лэжьыгъэми жылагъуэ Iуэхуми дихьэха щIалэщIэщ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS