24.04.2020, 10:00 - Статья

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

24.04.2020, 10:00 - Статья

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

24.04.2020, 09:59 - Статья

Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ и жэрдэмкIэ, Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ щыпсэу бынунагъуэшхуэхэмрэ пенсэ ныбжьым ит нэхъыжь зыщIэсхэмрэ хуагуэшащ фошыгъу, хьэжыгъэ, макарон, дагъэ, тхъуцIынэ, кхъуей, шей, IэфIыкIэ, джэд зэрылъ хъуржын зырыз.

13.04.2020, 10:15 - Статья

Мэлыжьыхьым и 8-м Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ви­деоконференц жыпхъэм иту зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Правитель­ствэм и унафэщIхэм. Ар теухуауэ щытащ коронавирус уз зэрыцIалэм ди къэ­ралым зыщемыгъэубгъуным. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэм щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэгъэув IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ республикэ Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

13.04.2020, 10:14 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм и Оперативнэ штабым пщэ­рылъ зэращищIам тету, абы хыхьэ къуажэ 13-м къы­щызэрагъэпэщащ коронавирус уз зэрыцIалэр щыета мы зэманым дэтхэнэри Iэмал зэриIэкIэ и унэм ­исыжмэ зэрынэхъыфIыр ягурызыгъаIуэ лэжьакIуэ гупхэр.

10.04.2020, 10:17 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек видеозэIущIэ мардэм  иту епсэлъащ Урысейм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгений. Абыхэм и гугъу ящIащ КъБР-м и гъуэгу хозяйствэм зегъэу­жьыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.

10.04.2020, 10:16 - Статья

Медицинэ къэхутэ­ны­гъэ­хэмкIэ урысей лъэпкъ ­университетым, Пирогов Н. И. и цIэр зезыхьэм, и доху­тырхэмрэ студентхэмрэ «Адыгэ дохутырхэм я хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ, къа­лащхьэм щыпсэу я хэкуэгъухэм, зыщыщ лъэпкъ, зэрахьэ дин, я псэукIэкIэ зыхуэ­дэм емылъытауэ, дэ­Iэ­пы­къуэгъу яхуэхъун папщIэ.

Последнее


Жьыщхьэ махуэ Щоджэн Iэмирэт

«Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэху­гъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэры­хуагъэлъэпIар.

Социальнэ проектхэр зэрызэхалъхьэм зыхуагъасэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Бэрбэч Хь. М. и цIэр зе­зыхьэм,  и колледжхэмрэ институтхэмрэ я япэ курсхэм щIэс студенти 100-м щIигъу хэтащ «Социальнэ проектхэр зэхэлъхьэнымкIэ хабзэ нэхъыщхьэхэр» республикэ семинарым. Ар къы­зэригъэпэщащ ­КъБР-м Волонтёр Iуэхум зыщегъэу­жьынымкIэ и ресурс центрым.

БгъуэнщIагъ нэхъ гъэщIэгъуэнхэр

Москва Ломоносов М. и цIэр зезыхьэ и къэрал университетымрэ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и институт щхьэ­хуэхэмрэ ягъэхьэзыращ къэралым и бгъуэнщIагъхэм я атлас.
Ар къэралым и щIыналъэм хиубыдэу щыIэ бгъуэнщIагъ нэхъ ин дыдэхэр зы­хуэдэр къыщыгъэлъэгъуа япэ тхылъщ. Мыр сэбэп яхуэхъунущ спелеологхэм, карстологхэм, апхуэдэу геологхэм, географ­хэм, экологхэм, палеонтологхэм, археолог­хэм.

Си плъапIэр Олимп Джэгухэрщ

Урысейм бэнэкIэ хуиты­мкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэ­рыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэ­зэхуэм.
Япэ махуэм зэIущIэм ­хухаха зэманыр и кIэм нэ­мысу ар текIуащ Германием и лIыкIуэ Матухин Никэ. Къы­кIэлъыкIуэм ефIэ­кIащ куржы бэнакIуэ Одикадзе Элизбар.
News.ru хъыбарегъащIэ IэнатIэм и корреспондентым Махуэр хутеп­сэ­лъы­хьащ кIых­ь­лIы­хьу и  узыншагъэр ­зэ­­рызытригъэувэжам, Олим­­пиадэм ямыгъэ­кIуэ­нымкIэ шына­гъуэ зэры­щы­Iэм.

«Антарес» щIыналъэ центрым и лэжьыгъэр яубзыху

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык къалэм щригъэкIуэкIащ сабийхэмрэ щIалэгъуа­лэм­рэ я зэфIэкIхэр убзы­ху­нымкIэ икIи абыхэм зегъэужьынымкIэ «Антарес» щIыналъэ центрым и попечительскэ советым и зэIущIэ. Абы центрым и лэ­жьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр, еджа­кIуэ­хэр къызэрыхах щIы­кIэр щаубзыхуащ икIи эксперт советым щылэжьэну­хэр къыщыхахащ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Дыгъэгъазэм и 5, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек банк лэжьакIуэхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 3-м яхуэзащ Урысейм и Банкым и Ищхъэрэ управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Эберенц Владимир, «НСПК» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Комлев Владимир сымэ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ ­къуэдзэ КIэрэф Мурат, КъБР-м бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Ащхъуэт Руслан, Лъэпкъ банкым и къудамэу КъБР-м щыIэм и тхьэмадэ Тхьэмокъуэ Анатолий сымэ.

Республикэм и Iэтащхьэр хэтащ «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» бизнес зэхыхьэм и пленар зэхуэсым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм ИнвестицэхэмкIэ щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Минводы къалэм къыщызэрагъэпэща «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» еплIанэ бизнес зэхыхьэшхуэм и пленар зэIущIэм.

Дунейпсо чемпионатым щытокIуэ

Краснодар крайм хыхьэ Анапэ къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ универсальнэ зауэхэмкIэ цIыхухъухэмрэ цIыху­бзхэмрэ я дунейпсо чемпионат. 
Зэхьэзэхуэм хэтащ къэрал 38-м къикIа спортсмен 250-м щIигъу. Мыхьэнэ­шхуэ зиIэ зэхьэзэхуэм Урысейм и командэ къыхэхам хэту зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спорт­сменищым. Абыхэм ящыщу тIум медаль зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрагъэхьащ. 

Къэралым и Кубокыр къехь

Кстовэ къалэм дэт СпортымкIэ дунейпсо олимп академием щэкIуэгъуэм и 20 - 23-хэм щекIуэкIащ Урысейм самбэмкIэ и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэ­зэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 42-м къикIа спортсмен 450-м ­щIигъу. 
Зи хьэлъагъыр килограмми 100-м щIигъухэм я зэхьэзэхуэм щытекIуа ­Къамбий Аслъэн финалым щыхуэзащ ­Свердловск областым щыщ Тачков Иван. КIэух зэIущIэми и хьэрхуэрэгъум щефIэ­кIа ди лъэпкъэгъум къэралым и Кубокыр зыIэригъэхьащ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS