22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 22, щэбэт

ГъащIэ узыншэм хуаущий

 Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и ИК-4-м илъэсым щIигъуауэ щолажьэ фадэмрэ наркотикымрэ итхьэкъуа тутнакъхэм социально-психологие Iуэху­хэмкIэ ядэIэпыкъу гуп. А программэр тращIыхьат мазихым, ауэ лэжьыгъэм фIыуэ кърикIуам  Iэмал къаритащ IэщIагъэлIхэм абы пащэну. 

КIуэкIуэ Казбек IущIащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу УФ-м и Президентым и деж щыIэ Титов Борис

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуиты­ныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу УФ-м и ­Президентым и деж щыIэ, «Деловая Россия» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм ящыщ Титов Борис. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым ­щы­Iэщ лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуауэ. 

Зыужьыныгъэм и нэщэнэхэр

 УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей дыгъуасэ ­Налшык щригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий, ­республикэм и министрхэр, нэгъуэщIхэри.

Президентым и жыIэмрэ и унафэмрэ

 Ди газетым и электрон къыдэкIы­гъуэм зэрытетащи, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мэкъуа­уэгъуэм и 20-м 17-нэ теленэтын зан­щIэр иригъэкIуэкIащ. Къэралым и цIыхухэм Президентыр «епсэлъащ» сыхьэти 4-рэ дакъикъи 8-кIэ. А зэманым къриубыдэу къэралым и Iэтащхьэм упщIэ 81-м жэуап яритащ, ахэр къикIащ хэгъэгу 23-м, нэтыныр иухыху студием къагъэхьа упщIэхэм я бжыгъэр мелуани 2-м щIигъуащ. БлэкIа теленэтынхэми хуэдэу, мыбыи хэтащ федеральнэ министрхэмрэ хэгъэгу Iэтащхьэхэмрэ. Ди газетым тыдодзэ Путин Владимир ита жэуапхэм щыщу нэхъыщхьэу къэт­лъы­тахэр.

Сокъур Заур и текIуэныгъэ

Мейкъуапэрэ Красноярскрэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэхэм Къэбэрдей-Балъ­къэрым и дзюдоистхэм медалитI къыщахьащ. 

Медаль зэмылIэужьыгъуэхэр

 «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм и урысей­псо зэхьэзэхуэ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ 2003-2005 гъэхэм къалъ­хуа­хэм я деж ще­кIуэ­кIащ. Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и спортсменхэм дыщэ медалу 3, дыжьыну 1, жэз медалу 3 абы къыщахьащ. 

 Щыбэна гупхэм пашэныгъэр щызыIэрагъэ­хьащ Нэгъуей Рустам (кг 35-рэ), Малхозов Асте­мыр (кг 62-рэ), Щомахуэ Албиян (кг 85-рэ) сымэ. Зэхьэзэхуэм етIуанэ увы­пIэр щиубыдащ Щомахуэ Алим (кг 48-рэ). 
ЩIалэхэр ягъасэ Умархэ Залымрэ Валерэрэ, Наур­зокъуэ Къазбэч сы­мэ. 

Iэпщацэм и лъэбакъуэщIэ

 Санкт-Петербург щекIуэкIащ ФИФА-м и вице-президенту щыта Гранаткин Валентин и цIэкIэ къызэрагъэпэща XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ ныбжьыщIэ командэ къыхэхам дэщIыгъуу абы зыкъыщигъэлъэгъуащ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэ щIалэщIэ Iэпщацэ Марат. 

Хэт сабийхэр зыгъашхэр, сыт ирагъэшхыр?

 Къэрал Думэм и депутат гупым къыхалъхьащ курыт еджапIэхэмрэ сабий садхэмрэ шхын яхуэзышэхэм ятеухуа хабзэм зэхъуэкIы­ныгъэ хэлъхьэн хуейуэ.
 Депутатхэми, экспертхэми, щIыналъэ унафэщIхэми жаIэ мы Iуэхум щыщIэныгъэ куэд зэрыхэлъыр. Сабийхэм ерыскъы яхуэзышэнур къы­щы­хахкIэ, а зэпеуэм хэти хэтыфынущ, текIуэнури уасэр нэхъ мащIэу къэзыгъэлъа­гъуэращ.

И къарум хагъахъуэ

 2019 гъэм тещIыхьа инвестицэ программэр гъэ­зэщIэным хыхьэу, «Кавказ Ищхъэрэм и урысей­  сетхэр» АО-м и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм ­Iуащ­хьэмахуэ щIыналъэм зи чэзу лэжьыгъэхэр ­щре­гъэкIуэкI. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS