18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Утыкур зыгъэдахэхэр

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм Театрым и илъэсым ехьэлIа зэIущIэ гуапэ ще­кIуэкIащ. «Дискуссионная площадка: читаем, смотрим, обсуждаем. Диалог актёра и зрителя» зыфIаща пшы­хьым кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэрым и Му­зыкэ театрым и лэжьакIуэхэр, ахэр щIэджыкIакIуэ ныбжьыщIэхэм хуагъэзэн, зэрагъэпсэлъэн папщIэ. Ар къы­зэрагъэпэщащ библиотекэм щеджэ и пэшымрэ гъуазджэхэмкIэ къудамэмрэ я унафэщIхэу, КъБР-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэхэу Сэкрэк Заремэрэ КIуж Заремэрэ. 

Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием ТхыдэмкIэ и институтыр щыхьэт тохъуэ

 Къэнжал зауэм адыгэ­хэмрэ балъкъэрхэмрэ я лъэпкъ тхыдэм увыпIэш­хуэ щиIыгъщ. 
 1708 гъэм политик, дзэзешэ щэджащэ, къэбэр­деипщ ХьэтIохъущокъуэ Кур­гъуокъуэ Псыжьрэ Сунжэрэ я зэхуакум щыпсэу цIыхубэр зэкъуигъэувэри, кърым хъан Къаплъэн-Джэ­рий Езанэм (1678 - 1738) и дзэр, зауэлI 20 000 - 30 000-м нэсыр, зэтрикъу­тауэ щытащ. 

Франджы «Газета»-р Къэнжал зауэм топсэлъыхь

 1709 гъэм гъатхэпэм и 23-м Франджым къыщыдэкIа «Газета»-р («La Gazette» - 1631 гъэм къыщыщIэдзауэ Франджы пащтыхьыгъуэм и уна­фэкIэ дунейпсо мардэм тету къыдагъэкI) Къэнжал зауэм теухуа хъы­бар къытридзауэ щытащ. ФIыщIэ хуэфащэщ ар къэзыгъуэту хэIущIыIу зыщIа тхыдэ щIэныгъэлI, адыгэхэм ятеухуа тхылъ мымащIэ хамэбзэхэм кърихыурэ дэзыгъэ­цIыхуа Мэлбахъуэ Къэралбий. Ды­зытепсэлъыхь тхыгъэр «си нэкIэ слъэгъуарэт» жызыIэхэм ар щызрагъэхъулIэфынущ къыдэкIыгъуэм и электрон архивым. 

Лъэпкъыр зыгъэгушхуа Бэгъэпщ Сергей

 Абхъазым и щхьэхуитыныгъэр Урысеймрэ нэгъуэщI къэралхэмрэ къыщалъыта зэманым Республикэм и пашэу щыта Бэгъэпщ Сергей зи цIэр иджырей тхыдэм къыхэнэнухэм ящыщщ. Псэу­жамэ, Абхъазым и етIуанэ Президентым гъатхэпэм и 4-м игъэ­лъэпIэнут и илъэс 70-р.
 И щIалэгъуэм къыщыщIэдзауэ, Бэгъэпщым комсомол, парт IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм IэнатIэ щиIыгъащ. 1978 гъэм ар ягъэуват Куржым и ЛКСМ-м и ЦК-м хъыбархэмкIэ и къудамэм и унафэщIу. 

Лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэрщ зыужьыныгъэм и лъабжьэр

 Иджыблагъэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIащ лъэпкъхэм, дин зэмылIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэм я зэхущытыкIэхэр гъэтэмэмынымкIэ лэжьакIуэ гупым я зэIущIэ. Абы щы­хэплъащ республикэм ис лъэпкъхэр зэгурыIуэнымкIэ, дин Iуэхухэр тэ­мэму зэтегъэувэнымкIэ мы зэманым екIуэкI лэжьыгъэхэм. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 9, гъубж

И цIэр макъамэу мэIу

 Налшык Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейм и цIыхубэ артист, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м, Къалмыкъым я цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Темыркъан Борис теухуа пшыхь. Композиторыр илъэс куэдкIэ и уна­фэщIу щытащ Урысейм и композиторхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей­Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, ар ­КъБР-м и Жылагъуэ палатэми хэтащ. 
- Пщыхьэщхьэр нэжэгужэу екIуэкI­мэ, ди гуапэщ. Сыту жыпIэмэ езы Борис щытащ нэжэгужэу, нэфIэгуфIэу. ДыгуфIэу дигу къэдвгъэгъэкIыж, - къызэIуихащ пшы­хьыр КъБР-м щэнхабзэмкIэ и ­министр Къумахуэ Мухьэдин.

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щаублэ

 Илъэс 20-м нэсащ ди республикэм «Си бзэ - си псэ, си дуней» ­зэпеуэр къызэрыщыхалъхьэрэ. «Адыгэ псалъэ» газетым къызэригъэпэщауэ щыта а зэхьэзэхуэм нобэ зиужьащ и унэтIыныгъэхэмкIэ, щIыпIэ куэди къызэщIеубыдэ. Ар йокIуэкI ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэ­хэмкIэ. 

Медведев Дмитрий иригъэкIуэкIащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщыным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КIуэкIуэ Казбек

 Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIэу КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и Премьер-министр Медведев Дмитрий щIыналъэхэм гъа­тхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIынум теухуауэ иригъэкIуэкIа селектор зэIущIэм.

КъБР-м и ЛIыщхьэр хэтащ лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ екIуэкIа къэрал зэхуэсым

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ Подмосковьем махуищкIэ щригъэкIуэкIа зэхуэсым.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS