18.02.2020, 12:51 - Статья

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр. 

18.02.2020, 12:47 - Статья

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр. 

18.02.2020, 12:43 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондоистхэм медалищ къыщахьащ олимп лъэхъэнэм ипэ къихуэу Тыркум щекIуэкIа «Turkish Open» рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ (WTF) и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къан­къул Беслъэн.

18.02.2020, 12:35 - Статья

Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ.

18.02.2020, 12:30 - Статья

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу. 

18.02.2020, 12:28 - Статья

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм. Лъэпкъ макъамэ IуэрыIуатэм емызэшыжу зэрыхэлэжьыхьам и фIыгъэкIэ зэхуэ­хьэсыжа, нотэкIэ тха хъуащ адыгэ цIыхубэ уэрэдрэ пшыналъэу куэд дыдэ.

18.02.2020, 12:21 - Статья

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

18.02.2020, 12:16 - Статья

Си анэшхуэ ГуащэцIыкIу Куба къуа­жэм 1885 гъэм къыщалъхуащ, Къа­нэмэтхэ япхъущ, Шалхэ я нысэщ. Къэрэгъэш щыщ Шал Хьисэ 1906 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ. ЗэгурыIуэ-зэдэ­Iуэжу а тIур илъэс 33-кIэ зэдэпсэуащ. А тIум бынипщI зэдапIащ: щIалэу хы, хъыджэбзу плIы.

Последнее


Урысейпсо, дунейпсо утыкухэр зыгъэбжьыфIахэр ягъэлъапIэ

Тхэквондо спорт лIэу­жьы­гъуэм щIэблэр хуэгъэ­сэн КъБР-м зэры­щы­щIа­дзэ­рэ, абы адэкIи зе­гъэу­жьыным хуэгъэпса ­фе­­дерацэ республикэм къы­­­­зэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 20 ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу ди республикэм и спортсмен ныбжьыщIэхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэри къы­щы­зэ­щIакъуэжу, юбилейри ягъэлъапIэу зэIущIэ дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

ЩIэныгъэлI щыпкъэ, егъэджакIуэ нэс

Ди щIыналъэм и цIыхухэм щIэ­ныгъэ нэхъыщхьэ етын IэнатIэм зыщиужьыным хэлъхьэныгъэш­хуэ хуэзыщIахэм ящыщщ КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жь­а­кIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Медалы Хьэчим Темыр и къуэр. ЛIэщIыгъуэ блэ­кIам и 50 гъэхэм лъэпкъ щIэныгъэм «къыщылыда вагъу­э­бэм», еджагъэшхуэхэу Къумыкъу Тыгъуэн, Мамбэт Хьэлым, Къардэн Чэлимэт сымэ зыхэтам, язы­хэзт Медалыр. А тхыдэдж щэджащэхэм куэдкIэ я фIыгъэщ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэр, абы щыпсэу лъэпкъхэм я блэкIар джа зэры­хъуар, абыхэм къаугъуея щIэныгъэри я тегъэщIапIэщ иджырей къэхутакIуэхэм.

Мы махуэхэм

Мазаем и 8, щэбэт

ЗауэлI щIыхьым и махуэм ирихьэлIэу

ЗауэлI щIыхьым и махуэшхуэмкIэ – фашистыдзэхэр Сталинград деж зэрыщызэхакъутам и щIыхькIэ ягъэу­вамкIэ - ехъуэхъуну Урысей Гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ хуеблэгъащ Хэку зауэшхуэм и ветеран Багъ Сэфудин ХьэтIалэ и къуэм. 
Урысей Гвардием и лэжьакIуэхэр нэхъыжьыфIым саугъэт лъапIэхэмрэ удз гъэгъакIэ хуэупсащ. Ветераныр и хьэщIэхэм къахутепсэлъыхьащ зауэр къэмыхъей щIыкIэ зэрыпсэуамрэ иужькIэ и гъащIэ гъуэгум зэрызихъуэжамрэ. 

КЪАРДЭН Мухьэмэд Мучэзир и къуэр

Куэдрэ мысымэджауэ, 2020 гъэм мазаем и 7-м дунейм ехыжащ «Советская молодежь» газетым и редактор нэхъыщхьэ, КъБР-мрэ УФ-мрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Къардэн Мухьэмэд Мучэзир и къуэр.

Армавир дэт Адыгэ Хасэр ягъэлъапIэ

Краснодар крайм хыхьэ Армавир къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ а щIыпIэм щылажьэ Адыгэ Хасэр къызэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 15 зэрырикъур. ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэу Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь крайм, Успенскэ щIыналъэм икIахэр.
Къызэхуэсахэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ Армавир дэт Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Шанэ Рэмэзан. Ар зыубгъуауэ тепсэлъыхьащ Хасэм и къежьэкIам, ар зэрызэфIэувам. Апхуэдэуи зэман блэкIахэм абы хэтахэм, хэлэжьыхьахэм я гугъуи ищIащ.

Илъэс 90-м щIигъуа нэхъыжьхэр ягъэлъапIэ

Бахъсэн районым куэд щIауэ щызэтеува хабзэфIым тету, зи ныбжьыр илъэс 90-м щIигъуа нэхъыжьыфIу 9 щагъэлъэпIащ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур ялъыгъуэзащ, юбилеймкIэ ехъуэ­хъуащ  икIи УФ-м и Президент Путин Владимир, ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек сымэ я ­хъуэхъу тхылъхэмрэ Бахъсэн районым и администрацэм къыбгъэдэкI тыгъэхэмрэ яритыжащ.

КхъуэIуфэ Хьэчим и лъэужь дахэ

КхъуэIуфэ Хьэчимрэ сэрэ 1964 гъэ лъандэрэ дызэныбжьэгъут. Ар Бахъ­сэн щIыналъэм къы­щыдэкI «Коммунист» газетым щылажьэрт, сэри абы си тхыгъэхэр къы­щытрезгъадзэрт. Абы и ужькIи ди зэныбжьэ­гъугъэр нэхъ быдэ хъуа фIэкIа, зым адрейм и гур хэзыгъэщIын Iуэху ди зэхуаку зэи къыдэхъуа­къым…

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей щIэныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Урысей щIэныгъэм и махуэмкIэ си гуапэу сыныво­хъуэхъу!
Мы махуэм дэ догъэлъапIэ фундаментальнэ, прик­ладной къэхутэныгъэ мыхьэнэшхуэ зиIэхэр, къэралым и щIэныгъэ, технологие лъэщагъым хэгъэхъуэным яужь итхэр. Фи лэжьыгъэм гурэ псэкIэ фызэрыбгъэдэтым, къыхэфлъхьэ жэрдэмыщIэхэм, фи творческэ жыджэ­рагъым я фIыгъэкIэ щIэныгъэр къонэж гъащIэр ипэкIэ зыгъэкIуатэ къару лъэщу, Къэбэрдей-Балъкъэрым, зэрыщыту Урысейм заужьынымкIэ шэсыпIэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщу.

ЗэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ къыхалъхьэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ зи чэзу зэIущIэр.
Депутатхэр хэплъащ «Административнэ хабзэхэр къызэрызэпаудым теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэ­ным и IуэхукIэ» КъБР-м и законым и проектым.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS