03.12.2020, 10:12 - Статья

2020 гъэм и шыгъэжэгъуэм Налшык ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэм ядэбгъуэфынур зыщ - узыфэ къе­кIуэкIым и зэранкIэ къызэгъэпэща­кIуэхэм абыхэм еплъын цIыху кърашэлIэну Iэмал зэрамыIарщ. Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэм и унафэщI Мам­хэгъ Iэдэм еянэ шыгъэжэгъуэр зэрызэхуищIыжам щыгъуазэ дещI. 

03.12.2020, 10:08 - Статья

Ди щIалэм и ныбжьыр ­ илъэс 18 зэрырикъуамкIэ, Санкт-Петербург СвязымкIэ и дзэ академием зэры­щIэ­тIыс­хьамкIэ дохъуэхъу. 

03.12.2020, 10:05 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуа­кIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъ­хьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджы­благъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур ­игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ. 

03.12.2020, 09:30 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъы­хьащ «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль ­гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум. 

03.12.2020, 09:26 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. дыгъэгъазэм и 1-м иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Хабзэр къыщызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэ­IущIэмрэ КъБР-м Экономи­кэ, жылагъуэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и со­ве­тым­рэ я зэхуэс.

01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Последнее


Зи лъэужьыр мыкIуэдыжын

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ къы­зэ­ралъхурэ илъэсищэ ирикъу, лъэпкъ усыгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, зэдзэкIакIуэ Iэзэ, щIэныгъэлI КIуащ БетIал Ибрэхьим и къуэр.

Сабийхэм я сэбэп зыхэлъхэр яхъумэ

ХеящIэ приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и хеящIэ пристав нэхъыщхьэ Бауаев А. Къ., Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Лъынэ С. А. сымэ 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 19-м ХеящIэ приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унэм цIыхухэм щаIущIащ. КъБР-м щыпсэу дэтхэнэми Iэмал иIащ а IуэхущIапIитIми я уна­фэщIхэм епсэлъылIэну.

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щIыналъэм зыщемыгъэубгъуным хуэгъэпса оперативнэ штабым и зэIущIэр

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету щэкIуэгъуэм и 18-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэм щIыналъэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа Iуэхухэр зэрырагъэ­кIуэ­кIым кIэлъыплъ оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэр.
Абы щыхэплъащ щIыналъэм щыщыIэ санитар-эпидемиологие щы­тыкIэмрэ COVID-19-м пэщIэ­ты­ным хуэгъэзауэ медицинэ IуэхущIапIэхэм щызэфIагъэкI лэжьыгъэмрэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

Си гуапэу сохъуэхъу Федеральнэ налог къулыкъущIапIэм и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэм я IэщIагъэм епха махуэмрэ ­УФ-м и налог органхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъумкIэ. 

Былымгъуэт Борис Хъусен и къуэр

И ныбжьыр илъэс 84-м иту, куэдрэ сымэджа нэужь, дунейм ­ехыжащ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Къэбэрдей-­Балъ­къэ­рым нейрохирургие унэ­тIыныгъэр щызэтезыубла Былым­гъуэт Борис ­Хъусен и къуэр. 
Ар 1937 гъэм Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ, Дагъыстэн медицинэ институтым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ. Нейрохирург IэщIагъэм щыхуеджащ Ленинград медицинэ институтым. 

Тау Хьэзешэ Талий и къуэр

Иджыблагъэ дунейм ехыжащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Тау Хьэзешэ Талий и къуэр. 

Урысейпсо зэхьэзэхуэм

Налшык щыIэ Универсальнэ спорт ­комплексым щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс 15 - 17 зи ныбжь спортсменхэр.
Къэралым и щIыпIэ куэдым къикIа тхэквондоист 600-м нэблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щызэхуэсат. Дэтхэнэри зыщIэхъуэпсыр япэ увыпIэрат. Абыхэм ди спортсменхэр къахэжаныкIащ икIи медалиплI зыIэрагъэхьащ.
Я хьэрхуэрэгъу псоми ефIэкIри, зэ­хьэ­зэхуэм бжьыпэр щиубыдащ зи хьэлъагъыр килограмм 45-м нэсхэм я деж щызэуа Багъ Идар. КIэух зэIущIэм ар ефIэкIащ и лъахэгъу Щокъуий Ислъам. 

Прохладнэдэсхэм топищэм нагъэс

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ и чемпионыгъэм мы гъэм лъэ быдэкIэ хуокIуэ Прохладнэ и «Эне­р­гетик»-р. Абы и хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIа топхэм я бжыгъэр джэгугъуэ блэкIам 100-м щынигъэсащ.
ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм щыхьэщIа «Энер­гетик»-р хэгъэрейхэм зыкIи къапикIуэтакъым икIи, топитI яхудигъэкIри, текIуэныгъэр ихьащ. Аращи, къахуэнэжа джэгугъуихым ящы­щу и ныкъуэм фIэкIа я Iуэхур къыщимыкIми, ­прохладнэдэсхэм дыщэ медалхэр зыIэрагъэхьэнущ. 

ЦIыхубз нэгъэсауэ, журналист лъэрыхьу дунейм сытетыфмэ, си насыпщ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм къыщыдэкI «Черкес хэку» адыгэ газетым илъэс 16 хъуауэ щылажьэ, абы жэуап зыхь и секретарь, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Абидокъуэ (Щохъужь) Лусанэ интервью къыIахауэ иджыблагъэ къытрадзащ Тыркум къыщыдэкI «Жьынэпс» адыгэ газетым. ЩIыналъэкIэ дызэпэIэщIэми, гурэ псэкIэ дызэ­рызэпыщIам, жыджэру дызэрызэдэлажьэм и щыхьэту «Адыгэ псалъэ» газетми тыдодзэ, ди лэжьэгъухэм ягъэхьэзыра тхыгъэр икIи ди гуапэу фыдогъэцIыху адыгэ журналистикэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIхэм ящыщ шэрджэс пщащэр.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 19, махуэку

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS