05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


Тхьэкъуахъуэ Мурат Альберт и къуэр

2021 гъэм мазаем и 14-м дунейм ехыжащ Урысей ­Федерацэм СледствиемкIэ и комитетым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ Следственнэ ­управленэ нэхъыщхьэм ­мы­хьэ­нэшхуэ зиIэ Iуэхухэр зэ­хэгъэкIынымкIэ и управленэм и унафэщI, юстицэм и генерал-майор Тхьэ­къуахъуэ Мурат Альберт и къуэр.
Тхьэкъуахъуэ М. А. Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан ­къуажэм 1970 гъэм мэ­къуауэгъуэм и 2-м къыщалъхуащ. 1995 гъэм абы Ростов къэрал университетыр къиухащ «юриспруденция» IэщIагъэр иIэу. Тхьэкъуа­хъуэм следователу лэжьэн щыщIидзащ Аруан щIыналъэм и прокуратурэм.

КIуэрыкIуэ сурэт джэгу

«КIуэрыкIуэ сурэт джэгу» - аращ зэреджэр мы махуэхэм Налшык къалэ щекIуэкI сурэт гъэлъэгъуэныгъэм. Абы и утыкум кърахьэнущ иужьрей илъэс тIощIырыпщIым сурэт щIыным къы­щыу­нэхуа унэтIыныгъэщIэхэм тету лажьэ, Кавказ Ищхъэрэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

ЮНЕСКО-м и музейм щахъумэ

Нэгъабэ гъатхэпэм и 5 - 12-хэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я махуэхэр Париж щагъэ­лъапIэм хыхьэу, Дунейпсо Арткомитетым, ЮНЕСКО-м, Щэнхабзэ ДипломатиемкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм зэгъусэу зэхыхьэ гукъинэжхэр къызэрагъэпэщащ.

Афганистаным щызэуахэр ягу къагъэкIыж

Совет зауэлIхэр къы­зэрырашыжрэ илъэс 32-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Афганистаным щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым и деж пэкIу щекIуэкIащ. Дунейр зэрыщIыIэм щхьэкIэ къэмынэу абы цIыху куэд къекIуэлIат. 
Афганистаным и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Тхьэгъэ­лэдж Тимур пэкIур къы­щы­зэIуихам жиIащ:

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Карелин Александррэ Мамиашвили Михаилрэ

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правитель­ствэм и Унэм мазаем и 16-м щаIущIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александррэ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаилрэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Муратрэ.

Республикэм и бэнакIуэ ныбжьыщIэхэм папщIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александр, Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаил сымэ Шэджэм къалэм дэт физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым мазаем и 16-м щаIущIащ классикэ бэнэкIэ лIэужьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм. 

Къэрал субсидиехэр узыншагъэр хъумэн IэнатIэм зэрытрагуэшэну щIыкIэр яубзыху

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 17-м иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ зыхэта зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ къэралым къа­хуиутIыпщ субсидиехэр узыншагъэр ­хъумэн IэнатIэр зыхуэныкъуэхэр къэ­щэхуным зэрытрагуэшэнум.

Къызытехьэлъэ яхэт?

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и етIуанэ Iыхьэм щIидзащ. Командэхэм ­къапэщылъыжыр иджыри къэс ирагъэкIуэкIам нэхърэ нэхъ мащIэщ. 

Мэзхэр къагъэщIэрэщIэж

«ЩIыуэпс» лъэпкъ проектым хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щагъэзэщIэнущ «Мэзхэр ­хъумэн» щIыналъэ программэр.

ПсапащIэхэм я фIыщIэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ ­къыдагъэкIа «Дэ дызэкъуэтщ» уры­сейпсо зэщIэхъееныгъэм зэ­рызыщIигъэкъуам папщIэ къэ­рал фэеплъ дамыгъэр иджыб­лагъэ хуагъэфэщащ Бэрбэч Хьэт­IутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ар иратащ еджапIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS