22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


Къулыкъу лъагэхэр зыхуагъэфэщахэр

КIуэкIуэ Казбек Валерий и къуэр 2018 гъэм фокIа­дэм и 26-м щегъэжьауэ 2019 гъэм жэпуэгъуэм и 3 пщIондэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэ­зэщIащ, 2019 гъэм жэпуэ­гъуэм и 3-м щыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэщ. 
КIуэкIуэ Казбек 1973 гъэм бадзэуэгъуэм и 20-м Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъ­хуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш институтым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ, «щIэныгъэлI-агроном» IэщIагъэмкIэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыIущIащ Урысейм щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Владимир

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Москва щыхуэзащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Вла­димир. ЗэIущIэм хэтащ Урысейм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм Инвестицэхэмрэ мылъкумкIэ и департаментым и унафэщI Карташев Павел.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр щIыналъэр псыкIэ къызэгъэпэщыным пыщIа Iуэхухэм теухуауэ епсэлъащ Урысейм щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министрым

 Вэсэмахуэ Москва щызэIущIащ УФ-м щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмит­рийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ цIыхухэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэунэтIа щIыналъэ программэхэм къэрал дэIэ­пыкъуныгъэ зэрагъуэт щIыкIэм.

Iуэхухэр щызэхэкI лъэхъэнэ

 Ди республикэм футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатыр иухыным мазэ иримыкъу иIэжу аращ. Гупхэм я Iуэхухэр щызэхэкI иужь лъэхъэнэр къэунэхуащ. 
 Зэхьэзэхуэм и медалхэр зыIэрыхьэну хуагъэфащэ командищыр куэд щIащ япэ зэрищрэ. Абыхэм дыщэр «Автозапчасть»-м къазэрыхихар къэпщIэну гугъукъым - щэбэт къакIуэ Къэхъун щыIэу «Керт»-р зытримыгъакIуэмэ, зыри къылъэщIыхьэжынукъым. Дыжьынымрэ жэзымрэ я Iуэхур нэхъ зэпэубыдащ. «Энергетик»-мрэ «Тэрчымрэ» зэдобакъуэ икIи япэу лъэпэрапэм етIуанэ увыпIэр IэщIэкIынущ.

Чемпионхэм пщIэшхуэ хуащI

Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн, КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къуэ­дзэ Быф Аскэр, къалэ спорт школхэм я унафэщIхэм, спортым дихьэххэм кърагъэблэгъэжащ АСА лигэм и чемпион ди лъэпкъэгъу Багъ Алий. 

Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпах

Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпы­хыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

ГуащIэ хьэлэлкIэ гъэнщIа гъащIэ

Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ РАЕН-мрэ я академик, ­УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Адыгэ­шыр хъумэнымрэ гъэ­бэгъуэнымкIэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI Къагъырмэс Црай и ныбжьыр  илъэс 80 ирикъуащ. 

Инарыкъуей къуажэм и тхыдэр

 Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм иджыблагъэ щы­зэхэтащ «История аула Инарокова» фIэщыгъэм щIэту ДыщэкI Хъы­зыр и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхь.
 «Принт-Центр» типографием ДыщэкIым къыщыдигъэкIа тхылъ Iувым тегъэщIапIэ хуищIар Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Куржым щыIэ архив IуэхущIапIэхэм илъэсип­лIым щIигъукIэ щызэхуихьэса тхыдэ дэфтэрхэрщ.

Кусовэ Сулиетэ ягу къагъэкIыж

 Налшык щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» 13-нэ Кавказ Ищхъэрэ кинофестивалыр. Мы гъэм ар фэеплъ хуащIащ абы и къызэгъэпэщакIуэ икIи и президенту щыта, культуролог, журналист Кусовэ (Выхъуэ) Сулиетэ. Фестивалыр къыщызэIуахым ягъэ­лъэгъуащ абы теухуа документальнэ фильмыр.

Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 10, махуэку

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS