20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


ПщIэрэ щIыхьрэ зиIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и журналист, ди республикэм и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр - КъБР-м и ЩIыхь тхылъыр - зыхуа­гъэфэща,  «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал Жэбир и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 75-рэ ирокъу. 

И напи, и Iуэху еплъыкIи емыпцIыжу

 Мы махуэхэм зи илъэс 75-р зыгъэлъапIэ Аттаев ­Жэмал Жэбир и къуэр ящыщщ иджырей Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэрэ щхьэрэ щызиIэ къэрал, жыла­гъуэ, политикэ лэжьакIуэшхуэхэм. «Заман» газетым илъэс куэд лъандэрэ и редактор нэхъыщхьэу щыт ­хэкупсэр КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэщ, республикэм цIыхум и хуитыныгъэхэр ­хъумэнымкIэ и уполномоченнэм къепхауэ лажьэ эксперт советым хэтщ. И IэщIагъэмкIэ бгъэдэлъ Iэзагъышхуэм, зэфIих жылагъуэ Iуэху инхэм, ди щIыналъэм и социальнэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэхэм папщIэ Аттаевым къыхуагъэфэщащ щIыхьы­цIэ лъагэ зыбжанэ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 25, махуэку

КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром межрегионгаз» ООО-м и унафэщI Густов Сергейрэ тепсэлъыхьащ республикэр газкIэ къызэгъэпэщыным пыщIа Iуэхухэм

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек республикэр газкIэ къызэгъэпэщыным, апхуэдэу лъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэхэм зегъэубгъуным теухуауэ дыгъуасэ епсэлъащ «Газпром межрегионгаз» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгу­хьэ­ныгъэм и генеральнэ директор Густов Сергей. «Газпром межрегионгаз» ООО-р «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и IэнатIэ нэхъыщхьэщ. Абы Урысейм и щIыналъэхэм ящыщу 69-р, ди республикэри яхэту, иджырей гъэсы­нып­хъэмкIэ къызэрегъэпэщ.

Хьэшыр Чылар и лIыгъэ

 Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым бадзэуэгъуэм и 23-м щагъэ­лъэ­пIащ адыгэлI щэджащэ Хьэшыр Чылар Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ ­Iуащхьэмахуэ и щыгум зэ­рыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъур. Ар къызэригъэпэщат Адыгэ жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэуIу советым.
 ЗэIущIэм кърихьэлIат щIэныгъэлIхэр, тхыдэджхэр, егъэджа­кIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я тхьэмадэхэр, лъэпкъ Iуэхум гууз-лыуз хузиIэхэр. Абы кърагъэблэгъат Чылар и лIакъуэм щыщ Хьэшыр Аскэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Президент Путин Владимир

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Путин Владимир хуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэм, Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым адэкIэ зегъэужьынымкIэ зыхуэплъэхэм.
Путин Владимир: Казбек Валерий и ­къуэ, нэхъ зэпкърыхауэ тепсэлъыхьыт иджырей щытыкIэм, а щытыкIэр зэлъытахэм, республикэм адэкIэ щалэжьыну я мурадхэм?
КIуэкIуэ Казбек: ПщIэ зыхуэсщI Владимир Владимир и къуэ!

Медаль псоми щыщ яIэрохьэ

Череповец къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Урысейм и еджакIуэхэм дзюдомкIэ я IX гъэмахуэ спартакиадэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 47-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 14 - 16-хэм ит щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 270-рэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам зэ­хьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуи 3 къыщихьащ. 
Килограмм 81-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпэ­щIэтыныгъэм и кIэух зэIущIэм ди республикэм щыщ ­Гаев Омар щефIэкIащ хэгъэрей Неробов Марк икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 

Къэралым и чемпионатым къыщыхожаныкI

 Сочэ къалэ дэт «Айсберг» спорт уардэунэм ще­кIуэкIащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэри. 
 Зи хьэлъагъыр килограмм 92-м нэблагъэхэм я гупым и финал ныкъуэ зэпэщIэтыныгъэм ди лъэп­къэгъу Урыш Анзор къыхигъэщIащ иужькIэ чемпион хъуа дагъыстэн бэнакIуэ Жабраилов Алихъан. Финал цIыкIум 14:3-уэ Анзор щытекIуащ Осетие Ищхъэрэ-Аланием ­къикIа Нартикоев Радик икIи зэхьэзэхуэм и жэз медалыр къихьащ. 

Ещанэ увыпIэр къехь

 Калугэ областым и Медынь къалэм дэт «Русский бой» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ зыхэта, универсальнэ зэуэ­кIэмкIэ Европэм и чемпионат.
 Зэхьэзэхуэм екIуу хэтащ Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и «Вулкан» ОСН-м и лэжьакIуэ Къущхьэ Андемыркъан. Килограмм 75-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэ­пеуэм абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ.
Чемпионатым щы­текIуахэм иратащ дипломхэр, медалхэмрэ фэеплъ кубокхэмрэ.

Гуп-гупурэ зэхощхьэхукI

 Ди республикэм футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм хэт командэхэм зэхьэзэ­хуэм хыхьэ зэIущIэхэм и ныкъуэм нэблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Нэхъ гурыIуэгъуэ хъуащ чемпионыгъэм хэт щIэбэнынуми, хэт гуп нэхъыщхьэм къыхэнэн пап­щIэ бэнэныгъэ гуащIэ иригъэкIуэкIын хуейми. 
 Иужь илъэсхэм увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэм ху­щIэкъу зэпытщ «Автозап­часть»-р. Мы гъэми апхуэдэу зэрыщытынум шэч къытриуигъэхьэркъым бахъсэндэс­хэм я джэгукIэфIым. Иджы­рей зэхьэзэхуэм зэрыщIи­дзэрэ зэ закъуэрэщ абыхэм хэщIыныгъэ зэрагъуэтар. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS