17.06.2019, 12:18 - Статья

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

17.06.2019, 11:53 - Статья

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.

17.06.2019, 11:40 - Статья

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

17.06.2019, 11:16 - Статья

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

17.06.2019, 11:14 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

17.06.2019, 11:11 - Статья

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - республикэм и еджакIуэ 21-м яритащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

13.06.2019, 12:13 - Статья

Тыншыну къигъэщIа цIыхутэкъым

13.06.2019, 12:08 - Статья

 Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 Балэ Мухьэдин Кэнжэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Пшынэ еуэ и анэрщ щIалэ цIыкIум макъамэр фIыуэ езыгъэлъэгъуар, абы дезыгъэхьэхар. Мухьэдин языны­къуэхэм деж и анэм и пшынэр ­къищтэурэ, зэхиха макъамэхэр къригъэкIырт.

Последнее


Лъэпкъ журналистикэм зи гуащIэ хэзылъхьа

 Нартан (Къылышбий- хьэб­лэ) къуажэм цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ. Абыхэм ящыщ зыщ илъэс 60-м щIигъуауэ журналист IэщIагъэм пэрыт Мэрем Задин Мэтан и къуэр. Пэ­жыр зи гъуазэ, псэ хьэлэл зиIэ, жьыми щIэми екIуу къадэгъуэгурыкIуэ а лIым республикэм и цIыхубэ хъы­барегъащIэ IэнатIэм хэлъ­хьэныгъэшхуэ дыдэ хуи­щIащ.

Нобэ

  • Ерыскъыпхъэ шына­гъуэн­шэм и дунейпсо махуэщ
  • Алтай Республикэм и конституцэр къыщащта махуэщ
  • Къыргъызым и финанс, экономикэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
  • Испанием щагъэлъапIэ Республикэм и махуэр
  • 1340 гъэм Голландием Роттердам къалэм и лъабжьэр щагъэтIылъащ.
  • 1498 гъэм Колумб Христофор ежьащ дунейр къы­зэхикIухьыну, иджы ещанэу.

ЗэхъуэкIыныгъэхэм хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ пенсэр зэрагъэувым теухуа хабзэр зэрагъэзащIэм.
 ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд IуэхущIапIэхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, УФ-м и Пенсэ фондым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI Бакъ Николай, депутатхэр, Пенсэ фондым и къудамэу республикэм и районхэм щылажьэхэм я лIыкIуэхэр.

Санкт-Петербург щекIуэкI дунейпсо экономикэ зэхуэсышхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтщ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек я пашэу Санкт-Петербург и «Экспо­форум» гъэлъэгъуапIэ центрым мэкъуауэ­гъуэм и 6-м къыщызэIуаха дунейпсо экономикэ зэIущIэшхуэм хэтщ ди республикэм и лIыкIуэ гуп.

Кавказым итхьэкъуа тхакIуэ

 Ди къэралым мэкъуауэгъуэм и 6-м щагъэлъапIэ Урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэр. 

«БРИКС-м, ШОС-м хэт къэралхэм я студент гъатхэ» фестивалыр Ставрополь къалэм къыщыщызэIуахым КIуэкIуэ Казбек ирихьэлIащ

 Ставрополь къалэм къыщызэIуахащ «БРИКС-м, ШОС-м хэт къэралхэм я студент гъатхэ» ещанэ дунейпсо фестивалыр. Мы щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэр ирагъэкIуэкI Шанхай зэдэлэжьэныгъэмкIэ организацэм и тхьэмадэ къулыкъу къалэныр Урысей Федерацэм щигъэзащIэ гъэм икIи абы дунейм щыщ къэрал 23-м я лIыкIуэу цIыху 20500-м щIигъу къызэщIеубыдэ.

Куэдым ущызыгъэгугъ кIэух

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) - 3:0 (2:0). Налшык. «Спартак» ста­дион. Накъыгъэм и ­31-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ. 
Судьяхэр: Холин, Охрименкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ), Городовой (Ставрополь).
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Белоусов, Ольмезов, Тебэрды, Хьэшыр, Салахетдинов, ­Дэхъу, Гуэнгъэпщ, Машэжь, Мэшыкъуэ. 
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Кочиев, Шавлохов, Качмазов, Альборов, Цараев, Багаев, Камболов, Букия, Базаев, Кучиев.

Министрым пщэрылъыр егъэзащIэ

 КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм накъыгъэм и 29-м щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэм КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм щIыгъуу къызэригъэпэща «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI», «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI», республикэ зэпеуэхэм щытекIуа­хэмрэ абы хэтахэмрэ. 

Электросетым и ухуэныгъэу зыми IэщIэмылъхэм я бжыгъэр 160-м щIегъу

 «Кавказ Ищхъэрэм электрокъарур щытезыгуашэ зэгухьэныгъэм и «Къэб­балъкъ­энерго» зэгухьэныгъэм и IэщIагъэлIхэм ­муниципальнэ щIыналъэхэм я админист­рацэхэм ящIыгъуу зэфIагъэкIащ электро­сетым хиубыдэу зыми IэщIэмылъ мылъкур убзыхуным теухуа къэпщытэныгъэр. Мып­хуэдэ Iуэху мыщ­хьэпэр Урысей Фе­дерацэм и щIыналъэхэм я нэхъыбапIэм щыIэщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зыми IэщIэ­мылъ мылъ­кур тэмэму зехьа хъуркъым, техничес­кэ и лъэныкъуэкIэ зыхуей хуэзэркъым. ЩIэкъузауэ къагъэсэбэп подстанцхэр зе­хьэн, зэгъэпэщыжын хуей щыхъум деж, ар зи мылъкур щамыгъуэтыж куэдрэ ­къохъу.

Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ

 «Iущхэмрэ Iущы­цэхэм­рэ» зэпеуэм и щIыналъэ Iы­хьэр Тэрч районым щы­зэхуащIыжащ. ЕплIанэ джэгу­гъуэм и кIэух Iыхьэм хэтащ 9 - 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэ 58-рэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS