09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


Iэзагъэ нэсым и джэлэс

«Урысейр зэфIэкI инхэм я къэ­ралщ» президент платформэм и проектыщIэ «ХьэщIагъэм хуэ­Iэзэхэр» къэралпсо зэпеуэм хэтыну гукъыдэж зиIэхэм абы теухуа я тхылъхэр щэкIуэгъуэм и 13-м къы­щыщIэдзауэ дыгъэгъазэм и 20 пщIондэ «мастерагостеприимства.рф» сайтым ирагъэхь хъунущ. 

Шэч къытрахьэркъым

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм и Президент Путин ­Владимир и унафэм ипкъ иткIэ, «Урысейсетхэр» къэралпсо IуэхущIапIэм деж щызэщIагъэуIуэ ди къэралым и щIыналъэхэм элек­трокъарур щызэзыгъэзахуэу ит IэнатIэ щхьэхуэхэр.

Къуажэ администрацэхэм я лэжьэкIэм кIэлъоплъ

Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ къуажэ администрацэхэм я лэжьэкIэр къыщапщытэжа зэIущIэ. Абы щыхэплъащ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм хиу­быдэ Iуэхухэм, жылагъуэ­хэр зэIузэпэщ зэращIым, зэ­рагъэкъабзэм.
Балъкъыз Артур дэтхэнэ къуажэм и Iэтащхьэми хуигъэуващ псэупIэ-комму­нальнэ хозяйствэм, соци­альнэ IэнатIэм хиубыдэ IуэхущIапIэхэр зэращIыну проект-сметэ документацэр гъэ­хьэзырын щыхуей пIа­лъэ­хэр икIи а Iуэхум жэ­уа­плыныгъэ яхэлъу бгъэ­ды­хьэну къыхуриджащ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Кавказым и муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык щыхуэзащ лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къэкIуа, Кавказым и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэ­тащхьэ Пашазаде Алыхьшыкур. ЗэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм и ­Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Стариков Сергей, ­Азербайджан Республикэм и Президентым и дэIэпыкъуэгъу Гасанов Алий, КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и тхьэмадэ Дзасэжь Хьэзрэталий сымэ.

Примаков Е. М. и цIэр зезыхьэ фондыр ди интернатхэм къадоIэпыкъу

Сабийхэм ядэIэпыкъунымкIэ Примаков Е. Н. и цIэр зезыхьэ фондым къиутIыпщащ Нартан къуажэмрэ Приближнэ станицэмрэ дэт интернат еджапIэхэр техническэ Iэмэп­сымэхэмкIэ къызэгъэпэщыным текIуэдэну ахъшэр. Ап­хуэ­дэ унафэ къащтащ Урысей Федерацэм и Сату-промышленнэ палатэм, Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Сату-промышленнэ палатэм зэращIылIа зэгу­ры­Iуэныгъэм тету. 

Гурэ гурэлъагъуэ зэхуаIэщ

Тхыдэм нэхъ жыжьэ дыкIуэцIрыплъыжми, и нэхъ гъунэгъуу дыкъэ­Iэбэжми, дэ долъагъу урысхэмрэ адыгэхэмрэ сыт щыгъуи быдэу з­э­пыщIауэ, зэдэIэпыкъуу, зэрыщIэу зэрыщытар. Абы и щапхъэхэр куэдщ, ауэ дэ иджыпсту нэхъ хэхауэ зи гугъу тщIынур ахэр щызэкъуэува лъэхъэнэрщ. КъыщыщIэддзэнщ епщыкIуханэ лIэ­щIыгъуэм.

ПщIэ лъагэ зыхуэфащэхэр

Урысейм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 25-рэ, КъБР-м и Пен­сионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 15 зэрырикъум теухуа Iуэху гуа­пэ щекIуэкIащ Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуа­пIэм. Абы кърагъэблэгъат республикэм и экономикэм и IэнатIэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм пщIэрэ щIыхьрэ яIэу лэжьыгъэ купщIафэ щезыхьэкIа нэхъыжьыфIхэр. 
ХьэщIэхэр дихьэхауэ еплъащ Налшык къалэм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэм жыджэру хэтхэм я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэнхэм. 

Гъуазджэм итхьэкъуа Бэгъуэтыж Светланэ

Мы гъэм шыщхьэуIум и 13-м илъэс 80 ирикъуащ, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, нэгъуэщI щIыналъэ Iэджэми къыщацIыху оперэ уэрэджыIакIуэ ­гъуэ­зэджэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и егъэджакIуэ Бэгъуэтыж Светланэ Батыр и пхъур. 1960 гъэм Налшык дэт музыкэ училищэр къэзыуха хъы­джэбзыр абдеж къызэрыщымыувыIэнур гурыIуэ­гъуэт. Абы иужькIэ и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ ­Со­бинов Леонид и цIэр зэрихьэу Саратов дэт консер­ваторэм.

И насыпщ апхуэдэ бын зиIэм

IуэхущIапIэм и зэфIэ­кIыр дэтхэнэ зыми зэ­релъытам и щапхъэщ Гъу­кIэ Заремэ и IуэхущIа­фэхэр.
Мы зэман гугъум, уи Iуэхутхьэбзэ лъыхъуэу къып­хуэкIуэ цIыху псоми пса­лъэ гуапэ къыпхужа­Iэныр - ар куэдым къехъу­лIэркъым. Зи IэщIагъэм дихьэх апхуэдэ лэжьа­кIуэхэр зырызщ. Абы­хэм ящыщщ Бахъсэн къалэ и «Водоканал» IуэхущIапIэм и оператор пажэ ­ГъукIэ Заремэ. А цIыхубз гумызагъэм хуэ­дэхэр щы­мыIамэ, гъащIэр пшагъуэ защIэу екIуэ­кIынт.
ГъукIэ Заремэ Астрэхъэн дэт учетнэ-бухгалтерскэ тех­никумыр къиухащ, мы Iуэху­щIапIэм къы­зэ­рыкIуэрэ илъэс 15 мэхъу. 

IэнатIэ тэмэм ягъуэтын папщIэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэ­хэта зэIущIэр теухуауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэр къэзыух IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм лэжьапIэ нэхъ тыншу ягъуэта зэрыхъунум. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьа­кIуэхэм хъыбар къызэрыдагъэщIамкIэ, КъБКъУ-м и унафэщIхэр дапщэщи набдзэгубдзаплъэу кIэ­лъоплъ а Iуэхугъуэм. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS