14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Ди школхэр нэхъыфIхэм халъытэ

 Илъэс зыбжанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI курыт еджапIэхэм къыщызэрагъэпэща школ сайтхэм я зэхьэзэхуэ. Иужьрей апхуэдэ зэпеуэм пашэ щы­хъуа­хэм яхэхуащ ди щIыналъэм и апхуэдэ Интернет хэщIапIэхэр. 

Анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ щIапIыкI

 Илъэс 20-м щIигъуауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» зэпеуэм мы илъэсым япэу хэтащ Налшык къалэ дэт 27-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ 3-нэ сабий садыр. 

Дунейпсо литературэм и классик

 Иджырей тырку литературэм и новеллэ жанрым и лъабжьэр зыгъэтIылъа Хьэт­къуэ Умар - Омер СейфеддинкIэ зэ­джэжым - дунейпсо ­литературэми увыпIэ хэха щеубыд. 

Утыкум зеубгъу

 Ди къэралым и къалащхьэ Москва  дэт ВДНХ гъэлъэгъуапIэм нобэ щыщIэ­дзауэ махуищкIэ щекIуэкIынущ «Агрофарм-2019» зыфIаща, къэрал 30-м я компание 400-м щIигъум я лIыкIуэхэр щызэрихьэлIэ зэхыхьэшхуэр. ЗэIущIэ иным и къызэгъэпэщакIуэ нэхъыщхьэр УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэрщ. 

Адыгэ Мичурин

 Мы гъэм илъэси 110-рэ ирокъу щIэныгъэрылажьэ-селекционер, адыгэ лъэпкъым щыщу мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор цIэ лъапIэр япэу зыхуагъэфэща Тхьэгъуш Нухь къызэралъхурэ. 

Я лэжьыгъэр къапщытэж

 Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм я Налшык ­къалэ Советым 2018 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэр къыщапщытэжа зэIущIэ зэхэтащ.

КъалэныщIэхэр яубзыху

 Тезырхэр егъэп­шы­ны­нымкIэ федеральнэ къу­лыкъум и IуэхущIапIэу ­КъБР-м щыIэм и уна­фэщIым и къалэнхэр ­пIалъэкIэ зыгъэзащIэ ­Быр­мамыт Чэрим иригъэ­кIуэкIащ коллегием и зэIущIэ. Абы къыщапщытэжащ 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуар, щаубзы­хуащ я IэнатIэм зегъэу­жьыным теухуауэ зэ­фIэ­хыпхъэхэр, 2019 гъэм япэ игъэщыпхъэ къалэны­щIэ­хэр. 
 Коллегием и зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

КъБР-м и Тхылъ плъыжьымрэ нэгъуэщI Iуэхухэмрэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 40-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

Мы махуэхэм

Мазаем и 5, гъубж

КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил хуэзащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ  КIуэкIуэ Казбек республи­кэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил. 
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм зыщагъэпсэху, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и комплексым зегъэужьыным, а IэнатIэм къэралым и дэIэпыкъуныгъэ етыным. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS