06.12.2018, 12:01 - Статья

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. Тутнакъэщым исхэм яхуэзэну а махуэм цIыху 30-м нэблагъа къэ­кIуат, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ ящыщу.

06.12.2018, 11:53 - Новости

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 

06.12.2018, 11:45 - Статья

 Гъунэ зимыIэ и щIэныгъэр и лъаб­жьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэм.

06.12.2018, 11:41 - Статья

 Физико-математикэ ­щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, Урысейм естественнэ щIэ­ныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэ­ныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэ­джэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIы

06.12.2018, 11:36 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и литературэм хэ­щIы­ныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.

06.12.2018, 11:21 - Статья

 ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым дыгъуасэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа ­КъБКъУ-м и про­фессор, физико-математикэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Нэхущ Iэдэм и ­щIыхь­кIэ къы­зэрагъэ­пэ­ща кон­ференц. 

06.12.2018, 11:11 - Статья

 КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

29.11.2018, 12:53 - Статья

 НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт ­комп­лексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.
 Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ. 

Последнее


Сурэттеххэм я зэпеуэ

 Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур мы махуэхэм игъэлъэпIащ сурэттеххэм я зэхьэзэхуэу «ЗэвгъэцIыху, мыр си къуажэщ» зыфIащам щытекIуахэр.
 Артур жиIащ езыр щыстудента зэманым а Iуэхум дихьэхыу зэрыщытам къыхэкIыу, зэпеуэр зэрекIуэкIым наб­дзэгубдзаплъэу зэрыкIэлъыплъар. УнафэщIым ахэр къы­хуриджащ я къуажэхэм щыIэ ухуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэм, абыхэм дэс цIыху телъыджэхэм сурэт техыным адэкIи ­пащэну. 

Зэныбжьэгъугъэр и лъабжьэу

 Зольскэ къуажэм дэт «Арена» спорт комплексым щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Дзэлыкъуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я «Зэныбжьэгъугъэ» зэпеуэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Щокъуий Iэминэ. 
 Зэхьэзэхуэр къыщызэIуихым Дзэ­лыкъуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Дохъушокъуэ Исмэхьил хьэщIэхэм сэлам гуапэ ярихащ икIи спортсменхэм зэIущIэ дахэ, удэзыхьэх къагъэлъэгъуэну ехъуэхъуащ. 

Альпинист цIэрыIуэр школакIуэхэм яхуозэ

 Ислъэмей дэт курыт еджапIэ №1-м ­къуажэдэс щIалэгъуалэм щаIущIащ ­КъБР-м Альпиниз­мэмкIэ, бгым дэкIыным­рэ спорт туриз­мэмкIэ и ­федерацэм и президент Ольмезов Абдул-Хьэлым. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ ­Бахъсэн щIы­налъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и ­уна фэщI Чылар Аринэ. ЗэIущIэр къызэ­рагъэпэщащ ­«2017 - 2019 гъэхэм Бахъсэн ­муниципальнэ щIы­налъэм и щIалэгъуалэ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр гъэ­зэщIэныр» программэм ипкъ иткIэ. 

ЕкIуу икIи тыншыгъуэ псори щыIэу

 Бахъсэн  щагъэзащIэ «Къалэхэр ущыпсэуну тынш, иджырей теп­лъэ етын» программэр. Абы ипкъ  иткIэ 2018 гъэм зэIу­зэ­пэщ ящIащ пщIантIи 8.
 Фэтэр куэд хъу  унэхэм я бгъэды­хьэпIэ­хэм ас­фальт тралъхьащ, тIы­сы­пIэхэр трагъэуващ, уэздыгъэхэр щы­фIадзащ. Зи гугъу тщIы программэм щIыпIэхэм щыпсэухэм яхуегъэув Iуэху дахэм ахъшэ халъ­хьэну е я къарукIэ щIэгъэкъуэн хуэ­хъу­ну.

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэсищэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

 Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ журналист щэ бжыгъэхэр щэкIуэгъуэм и 13-14-хэм Москва ирагъэблэгъащ, Урысей Фе­дерацэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум и щIы­хькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэхэм хэтыну. 1918 гъэм щэкIуэ­гъуэм и 13-м къэунэхуа а зэгухьэныгъэм нобэ цIыху мини 100-м нэб­лагъэ хэтщ. 

Мэкъумэш кооперацэм зыужьыныгъэшхуэ игъуэтынущ

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ мэкъумэш кооперативхэм я VI съездыр
ЗэIущIэшхуэм кърихьэлIащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ 70-м къикIа делегату 500-м ­щIигъу. Ахэр тепсэлъыхьащ ди къэралым мэкъумэш кооперацэм зыщегъэужьынымкIэ дызыхуэкIуэ илъэс гъу­нэгъухэм къэув къалэн нэхъыщхьэхэм.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр хэтащ тэ­мэму лажьэ мэкъумэш кооператив зыбжанэм я унафэщIхэр, апхуэдэу МэкъумэшыщIэ (фермер) хо­зяйствэхэмрэ мэкъумэш кооперативхэмрэ я ассо­циацэм и къудамэу КъБР-м щыIэм щыщхэр.

Газетхэр, телевиденэр зыхуэкIуэ IэмалыщIэхэм ятеухуауэ

 КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьы­нымкIэ и комитетым фокIадэм и 20-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм щылажьэ хъыбаре­гъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм - я ехъулIэныгъэхэмрэ зыпэщIэт гугъуехь­хэмрэ.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 22, махуэку

Урысейм и МЧС-м и унафэщI Зиничев Евгенийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ тепсэлъыхьащ ди республикэм и щIыналъэм гузэвэгъуэхэр къыщымыгъэхъуным пыщIа Iуэхухэм

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэры­мы­кIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэ­вэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэ­жы­нымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэрэшей-Шэрджэ­сым щызэхуэзащ.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. хэтащ туризмэм и IуэхущIапIэхэр лыжэкIэ къыщажыхь щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым теухуа зэIущIэм

 Дыгъуасэ Къэрэшей-Шэрджэсым ще­кIуэкIащ туризмэм и IуэхущIапIэхэр лыжэкIэ къыщажыхь щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым теухуа зэIущIэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS