22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

22.09.2020, 13:58 - Статья

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ. 
Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург). 

22.09.2020, 13:05 - Статья

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

22.09.2020, 13:01 - Статья

Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ. 

22.09.2020, 12:49 - Статья

Урысей гвардием Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щиIэ къудамэм ведомствэм щымыщ и хъу­макIуэхэмрэ ОМОН-м и лэжьакIуэхэмрэ «Патриот», «Боевое братство» жы­лагъуэ IуэхущIапIэхэр я ­гъусэу иджыблагъэ лIы­хъужьыгъэм и дерсхэр («Хахуэу хэкIуэдахэм я фэеплъым хуэфащэу» фIэщыгъэр иIэу) студентхэм драгъэкIуэкIащ. 

22.09.2020, 12:43 - Статья

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ. 
Фильмыр Адыгэ Республикэм и бгылъэ щIыпIэ дахэхэм, Санкт-Петербург къалэм щытрахащ, апхуэдэуи  ­ пычыгъуэ зыбжанэм Тыркумрэ Франджымрэ щелэжьащ. 

22.09.2020, 12:34 - Статья

Хьэзрэталий ныбжькIэ дэ нэхърэ нэхъ щIа­лэми, илъэс бжыгъэ куэд щIауэ зы Iуэху иужь диту гъащIэ гъуэгуанэ къызэрыздэткIуам ­хуитыныгъэ къыдет ди ныбжьэгъу хуэдэу дытепсэлъыхьыну. Къыхэгъэщыпхъэщ ар сыт щыгъуи узыщыгугъ хъу цIыху нэсу зэрыщы­тыр, хуей хъумэ, занщIэу зыкъыпщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр. 

22.09.2020, 12:21 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 30-м нэблагъэм щыхэплъащ.

Последнее


Сабийхэр мамырыгъэм и телъхьэщ

«Москва-Дамаск» арт - марафо­ным ипкъ иткIэ, «Дети России за мир в Сирии» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн иджы­благъэ Щам щекIуэкIащ.
Урысейм и хэгъэгуихым щыщ ­сабийхэм графикэ жыпхъэм иту я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтипщI утыку къыщрахьащ абы.

Адыгэшым дунейпсо рекорд егъэув

«Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэ­шым дунейпсо рекорд зэригъэу­вамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ - километри 1.002-рэ ­метр З00-рэ» - апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ но­бэ зэрахьэ лIыгъэр», - жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэп­щытакIуэ Дубровин Александр.

Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы­благъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм Сабийхэм я узыншагъэмкIэ лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэмкIэ и центрым и лIыкIуэхэр.

Къардэн Мурат и цIэр фIащ

Шэджэм къалэм иджыблагъэ къы­щызэIуахащ алыдж-урым бэ­нэкIэмкIэ школ. А спорт лIэужьы­гъуэмкIэ Олимп чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр абы фIащащ.
Спорт бэнэкIэмкIэ пэшым зэуэ ­зыщагъэсэфынущ сабии 150-м. КъищынэмыщIауэ, абы хэтщ псы есыным, атлетикэ хьэлъэм, гуп зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыщыхуагъэ­хьэзыр щIыпIэ Iэхуитлъэхуитхэр.
Пэшыр къызэгъэпэщащ жьыр зыгъэкъабзэ IэмэпсымэкIэ, зыхуей хуэгъэза зытIэщIыпIэхэмкIэ, тренерхэр зыщIэсынухэмкIэ. Алэрыбгъуищ ­щаукъуэдия щIыпIэм алыдж-урым бэнэ­кIэм щыхуагъэсэнущ. 

Куууэ пхоплъыф

Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тедзапIэм иджыблагъэ къыщы­дэ­кIащ щIэныгъэлI цIэры­Iуэхэу Щоджэн Эмилие­рэ Хъуэткъуэ Самиррэ «Адыгэхэм я тхыдэр» зыфIаща тхылъыщIэр. 

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ сыт щыгъуи лажьэ зэщIэзыгъэуIуэ гупымрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ зэхэт

Хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ сыт щыгъуи лажьэ зэщIэзыгъэуIуэ гупымрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ зэхэт КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэм щIэту вэсэмахуэ екIуэкIащ. 

Нэхъ пасэу къызэхуосыжхэр

КъБР-м и Парламентым и бжьы­хьэ лэжьэгъуэр фокIадэм и 10-м къызэIуахащ Урысей Федерацэм­рэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ. 
Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI ­Егоровэ Татьянэ жиIащ депутатхэм я лэжьэгъуэр нэхъ пасэу зэ­рыщIадзэжам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр «КъБР-м и пенсионерыр 2021 гъэм ирипсэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу къихьын хуейр гъэбелджылын» КъБР-м и законым и проектым хэплъэн зэрыхуейр зэ­рыарар.

КъБР-м и Iэтащхьэр Правительствэм и Унэм щыIущIащ УФ-м и Следственнэ комитетым КъБР-м щиIэ следственнэ управленэм и унафэщIу ягъэува Потапов Андрей

УФ-м и Следственнэ комитетым КъБР-м щиIэ следственнэ управленэм и унафэщIу ягъэува генерал-майор Потапов Андрей фокIадэм и 10-м Прави­тельствэм и Унэм щыIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Бахъсэн щаухуащ яслъэ ныбжьым итхэм щакIэлъыплъыну унэр

Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м егъэбыдылIа, яслъэ ныбжьым ит сабийхэм щадэлэжьэну IуэхущIапIэр щIын яухащ. 
А лэжьыгъэр екIуэкIащ «Демографие» лъэпкъ проектым хыхьэ «ЦIыхубзхэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщын - илъэсищ иримыкъуа сабийхэр щаIыгъыну IуэхущIапIэхэр ухуэн» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ. ­Псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 616-рэ хъу унэр кIэлындоркIэ пыщIащ нэхъапэм ящIа унэм.
Проектым зэрыщыубзыхуам тету, унэр ящIащ зы къат фIэ­кIа мыхъуу, щIыунэ имыIэу, и пкIэунэр къэбгъэсэбэп мыхъуу.

Иджырей Iэмалхэр къагъэсэбэп

Суд приставхэм я федеральнэ IэнатIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI - КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт журналистхэм ядригъэкIуэкIа зэIущIэм щы­тепсэлъыхьащ цIыхухэм зэраIущIэ щIыкIэмрэ Урысейм и ФССП-м и электроннэ сервисхэр зэры­ла­жьэмрэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS