15.06.2020, 10:23 - Статья

Мэкъуауэгъуэм и 12-р ди къэралым ­игъэлъапIэ махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ - Урысейм и махуэщ. УФ-р зи лъахэу къэзылъытэ дэтхэнэми лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и джэлэсу ябж мы ­махуэр.

Урысейм и къэрал суверенитетым ­теухуа Декларацэр къыщащтам и махуэущ ар 2002 гъэ хъуху зэрыщытар. ­Къапщтэмэ, ди Хэкум игъэлъапIэ махуэшхуэхэм я нэхъыщIэщ ар.

15.06.2020, 10:21 - Статья

Мы гъэм илъэс 30 мэхъу Урысейм и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ. 1990 гъэм и мэкъуауэ­гъуэм и 12-м РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я езанэ съездым Урысейм и къэрал щхьэхуитыныгъэмкIэ Декларацэр къищтауэ щытащ. Абы щыгъэбыдат Урысейм и Конституцэмрэ абы щызекIуэ адрей хабзэ­хэмрэ я мыхьэнэ иныр.

09.06.2020, 14:06 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек иджыблагъэ къызэхикIухьащ рес­публикэм и щIыналъэ зыбжанэ.

09.06.2020, 14:05 - Статья

Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр и лъабжьэу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и къэкIуэнур дывгъэубзыху

09.06.2020, 14:04 - Статья

КъБР-м и Парламентым и Президиу­мым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ.

24.04.2020, 10:00 - Статья

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

24.04.2020, 10:00 - Статья

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

24.04.2020, 09:59 - Статья

Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ и жэрдэмкIэ, Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ щыпсэу бынунагъуэшхуэхэмрэ пенсэ ныбжьым ит нэхъыжь зыщIэсхэмрэ хуагуэшащ фошыгъу, хьэжыгъэ, макарон, дагъэ, тхъуцIынэ, кхъуей, шей, IэфIыкIэ, джэд зэрылъ хъуржын зырыз.

Последнее


Кос Юрий теухуауэ

Котляровхэ Вик­торрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къы­щы­дэкIащ «Пер­вос­татейный ботаник, кругосветный путешественник и симпатяга…» тхы­лъыр. Ар къыдагъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и биологие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа Кос Юрий Иван и къуэр (1889 - 1961) къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 130-рэ щрикъум ирихьэлIэу. 
Тхылъым хагъэхьащ Кос Юрий и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуауэ Щхьэгъэпсо Сэфарбий итха очеркыр, щIэныгъэлIым къызэригъэпэща Къэбэрдей-Балъкъэр лъахэхутэ ботаникэ садым теухуа тхыгъэр, и щIэныгъэ лэжьыгъэхэм я библиографиер. 

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 30,  щэбэт

Уасэ зимыIэ ущиехэр

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм ще­кIуэкIащ Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм (УИС) и ветераным и махуэм теухуа Iуэху гуапэ.
Абы кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и УИС-м и IуэхущIапIэхэм илъэс зэхуэмыдэ­хэм щылэжьа, а IэнатIэр зытезыгъэува ветеранхэр, иджырей я лэ­жьакIуэхэр.
Хъуэхъу, фIыщIэ псалъэ гуапэ­хэмкIэ ветеранхэм захуигъэзащ ­КъБР-м щыIэ УФСИН-м и унафэщI Лыхь Аслъэн. 

ЦIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщым топсэлъыхь

IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIы­кIуэ­хэр кърихьэлIэу КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ льготэхэр зиIэ гупхэм хиубыдэ цIыхухэр хущхъуэхэм­рэ узыншагъэр зэтезыгъэувэж шхыныгъуэхэмкIэ къызэ­рызэрагъэпэщым. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительст­вэмрэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд оранхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр, министерствэхэм, ведомст­вэ­хэм, узыншагъэр хъумэнымкIэ Iуэху­щIапIэхэм я унафэщIхэр.

Си ныбжьэгъуфI

Хэкумрэ хамэ къэралхэмрэ зэпищIэу, си лъэпкъэгъухэм нэхъ ­гъунэгъу сахуищIу, си анэдэлъхубзэкIэ щIыпIэ жыжьэм къыщызэп­салъэу сиIэщ сэ «Адыгэ псалъэр». Истамбыл сыдэс пэтми, пщэдджыжь къэс «къысIэрохьэ» мы газетыр. АбыкIэ сэбэпышхуэщ иджырей технологие Iэмалхэр. Адыгэ газетым и сайтым зэпэщу къралъхьэ тхылъымпIэм тету къыдэкI псори, электрон къыдэкIыгъуэри удэзыхьэхщ. 

Путин Владимир Налшык щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

Налшык лэжьыгъэ IуэхукIэ къызэ­рыкIуам хыхьэ Iуэхухэм я кIэухыу, Путин Владимир IущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
Путин Владимир: Казбек Валерий и къуэ, къызжеIэт, республикэм сыт и псэу­кIэ?
КIуэкIуэ Казбек: Псори хъарзынэщ, псо­ри тэмэмщ. Япэрауэ, лъэпкъ куэд щы­зэдэпсэу Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм къабгъэдэкIыу фIыщIэ пхуэсщIыну сыхуейщ Къэбэрдей-Балъкэрым сыт щыгъуи къытхуэпщI гулъытэм папщIэ. Тхьэм уигъэпсэу. Нобэ Уэ ди деж укъызэрыкIуар ди Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу дэтхэнэм дежкIи пщIэшхуэщ.

Марьяш Иринэ куэдым щIоупщIэ​

Къэрал Думэм и депутатхэм щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ Iуащхьэмахуэ ­районым щыIащ икIи Былым, Бедыдж, ­ЛашкIутIэ къуажэхэм ящыщу зи щхьэ Iуэху­кIэ къекIуэлIахэм яхуэзащ.
Тхьэусыхафэ, лъэIу зэмылIэужьыгъуэ­хэр яIэу а махуэм депутатым зыкъыхуагъэзащ цIыху 13-м. Абыхэм нэхъыбэу къаIэтар бынищ, нэхъыбэ зиIэ унагъуэхэм я псэу­пIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, унэхэр зращIы­хьын щIапIэхэр яхухэхынырщ.

Зэныбжьэгъугъэм и дамыгъэ

Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм ящыщ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ хэтащ Гундэлэн къуажэм иджыблагъэ къыщызэIуаха зыгъэпсэхупIэм зегъэубгъуным икIи ар егъэфIэ­кIуэ­ным теухуа лэжьыгъэм. Iуащхьэмахуэ райо­ным и администрацэм щIа­лэгъуалэ политикэмкIэ и къудамэм и жэрдэмкIэ ирагъэжьа мы Iуэхум хиубыдэу щIалэгъуалэм а махуэм мыIэрысей 20 хасащ.
Нэхъ япэкIэ Гундэлэн къуа­жэм и кум къыщызэ­Iуахауэ щытащ псыутх хьэ­лэмэт, сабий джэгупIэхэр, хъыринэхэр зыхэт жыг куэд зыхэса иджырей зыгъэпсэхупIэ. Аращ районитIым я щIалэгъуалэр хэту къызэрагъэпэща лэжьы­гъэхэри щекIуэкIар.

Къэрал мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир щэкIуэгъуэм и 29-м Налшык щри­гъэкIуэкIащ ­УФ-м и Президентым деж Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ советым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр. Абы щы­хэп­лъащ Урысей Федерацэм и Къэ­рал лъэпкъ политикэм и унэ­тIыныгъэ нэхъыщ­хьэ­хэм къагъэув къалэнхэмрэ Iуэхухэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум. 

Гулъытэ зыгъуэт унэтIыныгъэ

КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, Хэкум и къы­щхьэ­щыжакIуэу гъэсэным иужьрей зэманым гулъытэшхуэ хуащI. Абы теухуа къэрал программэ хэхахэри щолажьэ ди хэкум. УнэтIыныгъэм хуэгъэпсауэ къызэрагъэпэща Iуэхугъуэхэм ящыщщ ШколакIуэхэм я урысейпсо дзэ-хэкупсэ зэщIэхъееныгъэр. «Юнармие» фIэщыгъэр зиIэ а Iуэхум зыщиужьащ ди щIыналъэми. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS