13.12.2019, 12:44 - Статья

Хасавьюрт къалэм дэт спорт уардэунэм, Гамидов Гамид и цIэр зезыхьэм, мы махуэхэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ «А» класс зиIэ зэхьэзэхуэр. Зи ныбжьыр илъэс 21-м нэблагъэ спортсменхэр щIэбэнащ Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, олимп чемпион Умаханов Мурад и саугъэтхэм.

13.12.2019, 12:41 - Статья

Урысейм и Пенсэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIым цIыхухэр щрагъэблагъэ махуэ хэхам ­теухуауэ 2019 гъэм жэпуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №387-м ипкъ иткIэ Урысейм и Пенсэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и щIыналъэ IуэхущIапIэхэм цIыхухэм щахуэзэнущ сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ сыхьэт 18 хъуху (блыщхьэм къыщыщIэдзауэ мэрем махуэр хыхьэу). 

13.12.2019, 12:40 - Статья

Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэм и щIыхькIэ республикэм и полицейхэм Аруан районым хыхьэ Къэхъун ­къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м щрагъэкIуэкIащ лIыгъэм и дерс. 

13.12.2019, 12:22 - Статья

КъБР-м и Парламентым За­конодательствэмрэ щIы­пIэ унафэр зегъэкIуэным пыщIа IуэхухэмкIэ и комитетым и зи чэзу зэIущIэр Тэрч къалэм щригъэ­кIуэ­кIащ икIи лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным пыщIауэ мы щIыналъэм щызэфIагъэкIхэм хэп­лъащ.

13.12.2019, 12:12 - Статья

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ хэгъэгухэм щыIэ хъыбар­егъащIэ IэнатIэхэм щы­ла­жьэхэр щызэхуашэс зэIущIэ инхэм ящыщ зыуэ ­щытащ Дагъыстэным и къа­лащхьэ Мэхъэчкъалэ ды­гъэ­гъазэм и 5 - 6-хэм щекIуэкIа форумыр.

13.12.2019, 12:07 - Статья

УФ-м и Конституцэм и махуэм ирихьэлIэу, республикэм и къалэхэмрэ ­районхэмрэ щыщу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа еджакIуэ 22-м Урысей Феде­рацэм и цIыхум и паспортыр дыгъуасэ щратащ КъБР-м и Парламентым.

13.12.2019, 12:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ.

13.12.2019, 11:54 - Статья

ЦIыхум и хуитыныгъэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Урысей Федерацэм и ­Президент Путин Владимир 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м Кремлым щахуэзащ цIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Урысей Федерацэм и субъектхэм щыIэхэм. А зэIущIэм хэтащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэр­дей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Зумакулов Борис.

Последнее


КъБР-м и еджагъэшхуэ ныбжьыщIэхэм ират УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щыхьэт тхылъхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаритащ УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щы­хьэт тхылъхэр.

Кабалоев Виталий Германием щытокIуэ.

Дортмунд къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ «Германием и Гран-при» алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Ди щIалэхэм абы медаль лIэужьыгъуэ ­псори къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 55-м нэблагъэхэм я зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щиубыдащ Кабалоев Виталий. ЗэIущIиплI иригъэкIуэкIати, и хьэрхуэрэгъухэм абы зы ­Iэмали яритакъым.
Дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ Къуэдзокъуэ Сос­рыкъуэ. Зи хьэлъагъыр килограмм 87-м нэблагъэхэм я кIэух зэIущIэм ар къыщыхигъэщIащ Комаров Алек­-­­сандр.

Пащты Герман и ехъулIэныгъэщIэ.

УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь ­ зи­Iэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, Худо­жес­твэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и ­ака­де­мик, Красноярск Ксилогра­фи­ем­кIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профес­сор Пащты Герман и тхылъыщIэм иджы­благъэ лъэтеувэ щыхуащIащ Налшык дэт «Акрополь» хэщIапIэм.

Мывэм псэ «хэзылъхьэ» СэвкIуий Хьэмид.

Дыгъуасэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и хьэщIащ Урысейм Ху­до­жествэхэмкIэ и академием хэт, профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIы­ху­бэ сурэтыщI Сэв­кIуий Хьэмид.
Хьэмид илъэс куэд щIауэ и ныбжьэгъу, пщIэ ин зыхуищI нэхъыжьыфI, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Хьэ­фIыцIэ Мухьэмэд къызэры­хуеблэгъар къэдгъэсэбэп­ри, депсэлъащ.

КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэм дэщIыгъуу КIуэкIуэ Казбек топсэлъыхь щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­республикэм и Правительствэм и уна­фэщIхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ ­щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым къихь хъерым хэгъэхъуэ­ным теухуауэ.
Зыужьыныгъэ гуэрхэр щыIэ пэтми, зэIущIэм къызэрыщыхагъэщамкIэ, от­рас­лым щыщыIэ щытыкIэмрэ унафэ тещIыхьыкIэмрэ зэхъуэкIыныгъэ куухэр ­хуейщ.
«Налшык Курорт» предприятэ пашэм хыхьэ IуэхущIапIэ зыбжанэр иджыпсту къагъэув мардэхэм къезэгъыркъым, абыхэм яIэ Iэмалхэр нэсу къагъэсэбэпыркъым, щIыналъэм зегъэужьынымкIэ зыуэ щыт бгъэдыхьэкIэ щыIэкъым.

ЯхузэфIэкIар куэдкъым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIа­пIэхэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм хуэгъэхьэзырынымкIэ республикэ комиссэм и зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьы­ныгъэмкIэ и министр Бэлэтокъуэ Владимир.

Лъэпкъыр узыншэн папщIэ цIыхубэ спортым зегъэужьын хуейщ.

КIуэкIуэ Казбек ирихьэлIащ Налшык щыIэ Сабий стадионым Физкультурникым и урысейпсо махуэм и щIыхькIэ къыщызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм. Спорт­смен ныбжьыщIэхэр зэпеуащ футболымкIэ, теннисымкIэ, атлетикэ псынщIэмкIэ, гимнастикэмкIэ.

Жэгъуп ФатIимэ Севастополь къалэм псым щитхьэлащ.

ШыщхьэуIум и 4-м Севастополь къалэм хъыбар гуауэ къикIащ – абы псым щитхьэлащ дуней псом кикбоксингымкIэ и чемпионкэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Жэ­гъуп ФатIимэ. Абы илъэсищ зи ныбжь къуэ цIыкIу къыщIэнащ.

Джэрмэшыкым и гъащIэ купщIафIэр.

Зыужьыныгъэм, фIым хуэгъэпса сыт хуэдэ Iуэхуми хуэмыщхьэх цIыхум куэд зрегъэхъулIэф. Апхуэ­дэщ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм физичес­кэ щэнхабзэмрэ ОБЖ-мкIэ щезыгъаджэ Джэрмэшык Хьэжмурат Дулыхь и ­къуэр. Илъэс 40-м щIигъуауэ ар пэрытщ егъэджэныгъэ-гъэ­сэ­ныгъэ IэнатIэм. Джэ­р­мэшыкым и гъащIэ куп­щIафIэр, и Iуэху дахэхэр къытщIэхъуэ щIэблэм я дежкIэ щапхъэщ.

«Баксанский вестник» газетыр илъэс 80 зэрырикъур ягъэлъапIэ.

Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пэшыш­хуэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ «Баксанский вестник» газетым и япэ но­ме­рыр къызэрыдэкIрэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS