17.09.2020, 12:53 - Статья

Мы дунейр зэгуэр зэтеувэжрэ ди бзэмрэ ди лъэпкъымрэ иджыпсту зэрыщытым нэхърэ нэхъ дэхуэха мыхъуу къызэтенэ закъуэмэ, зэман къэкIуэнущ, БакIуу Хъанджэрий хуэдэхэм я гъащIэмрэ я IуэхущIафэу щытхэмрэ къап­щытэжрэ абы лъапIэныгъэ хэха хуащIу. Ар си фIэщ зыщIыр Хъанджэрий Iуэхуу зыпэрыувэм сэ щыдэслъагъу Iэзагъырщ, зэфIэкIырщ, жанагъырщ.

17.09.2020, 11:48 - Статья

2020 гъэм и гъэмахуэр куэдрэ зи гугъу ящIыжыну зыгъэпсэхугъуэ пIалъэу къызэднэкIащ. Куэдым я мурадхэр къызэпиудащ, хэти и нысашэ махуэр игъэкIуэтэн хуей хъуащ, хэти и зекIуэр къызэтригъэувыIащ, хэти и еджэн, лэжьэн Iуэхур зэпигъэуащ. 

17.09.2020, 11:01 - Статья

КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ я администрацэхэм я унафэщI­хэм я зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и ­Премьер-министр Мусуков А. ТI., ­КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэ­дзэ Къуныжь М. А., республикэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-комму­нальнэ ­хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч А.

15.09.2020, 11:44 - Статья

Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу

15.09.2020, 10:33 - Новости

«Удз гъэгъахэм я фестиваль» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа зэхыхьэ дахэм Кавказ Ищхъэрэм ис удзгъэкI нэхъыфIхэр, дизайнерхэр, IэщIагъэлIхэр, епэрхэр фIыуэ зылъагъухэр зэ­хуишэсат.

15.09.2020, 10:28 - Статья

Ди газетым зэрытетащи, фокIадэм и 1-м къыщегъэжьауэ и 10 пщIондэ ди республикэм ще­кIуэ­кIащ «Шэрджэс дерби» зыфIаща шы зэпеуэр. Ар иухащ адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ. 

15.09.2020, 10:10 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек Санитар-эпидемиологие IэнатIэм пэрытхэм я махуэм и пэ къихуэу яIущIащ «Роспотребнадзор»-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм.

15.09.2020, 10:01 - Статья

Ставрополь щIыналъэм хыхьэ Псы­хуабэ къалэм фокIадэм и 11-м къы­щызэIуахащ къэралым щынэхъ ин дыдэхэм ящыщ «Урысей - си тхыдэ» музей-гъэлъэгъуапIэ комплексыр.

Последнее


Си плъапIэр Олимп Джэгухэрщ

Урысейм бэнэкIэ хуиты­мкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэ­рыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэ­зэхуэм.
Япэ махуэм зэIущIэм ­хухаха зэманыр и кIэм нэ­мысу ар текIуащ Германием и лIыкIуэ Матухин Никэ. Къы­кIэлъыкIуэм ефIэ­кIащ куржы бэнакIуэ Одикадзе Элизбар.
News.ru хъыбарегъащIэ IэнатIэм и корреспондентым Махуэр хутеп­сэ­лъы­хьащ кIых­ь­лIы­хьу и  узыншагъэр ­зэ­­рызытригъэувэжам, Олим­­пиадэм ямыгъэ­кIуэ­нымкIэ шына­гъуэ зэры­щы­Iэм.

«Антарес» щIыналъэ центрым и лэжьыгъэр яубзыху

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык къалэм щригъэкIуэкIащ сабийхэмрэ щIалэгъуа­лэм­рэ я зэфIэкIхэр убзы­ху­нымкIэ икIи абыхэм зегъэужьынымкIэ «Антарес» щIыналъэ центрым и попечительскэ советым и зэIущIэ. Абы центрым и лэ­жьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр, еджа­кIуэ­хэр къызэрыхах щIы­кIэр щаубзыхуащ икIи эксперт советым щылэжьэну­хэр къыщыхахащ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Дыгъэгъазэм и 5, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек банк лэжьакIуэхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 3-м яхуэзащ Урысейм и Банкым и Ищхъэрэ управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Эберенц Владимир, «НСПК» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Комлев Владимир сымэ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ ­къуэдзэ КIэрэф Мурат, КъБР-м бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Ащхъуэт Руслан, Лъэпкъ банкым и къудамэу КъБР-м щыIэм и тхьэмадэ Тхьэмокъуэ Анатолий сымэ.

Республикэм и Iэтащхьэр хэтащ «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» бизнес зэхыхьэм и пленар зэхуэсым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм ИнвестицэхэмкIэ щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Минводы къалэм къыщызэрагъэпэща «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» еплIанэ бизнес зэхыхьэшхуэм и пленар зэIущIэм.

Дунейпсо чемпионатым щытокIуэ

Краснодар крайм хыхьэ Анапэ къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ универсальнэ зауэхэмкIэ цIыхухъухэмрэ цIыху­бзхэмрэ я дунейпсо чемпионат. 
Зэхьэзэхуэм хэтащ къэрал 38-м къикIа спортсмен 250-м щIигъу. Мыхьэнэ­шхуэ зиIэ зэхьэзэхуэм Урысейм и командэ къыхэхам хэту зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спорт­сменищым. Абыхэм ящыщу тIум медаль зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрагъэхьащ. 

Къэралым и Кубокыр къехь

Кстовэ къалэм дэт СпортымкIэ дунейпсо олимп академием щэкIуэгъуэм и 20 - 23-хэм щекIуэкIащ Урысейм самбэмкIэ и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэ­зэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 42-м къикIа спортсмен 450-м ­щIигъу. 
Зи хьэлъагъыр килограмми 100-м щIигъухэм я зэхьэзэхуэм щытекIуа ­Къамбий Аслъэн финалым щыхуэзащ ­Свердловск областым щыщ Тачков Иван. КIэух зэIущIэми и хьэрхуэрэгъум щефIэ­кIа ди лъэпкъэгъум къэралым и Кубокыр зыIэригъэхьащ. 

Кавказ театрхэм я зэфIэкI

Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуат иджыблагъэ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ ­театрхэм щхьэкIэ ирагъэ­кIуэкI «Южная сцена» фестивалым хыхьэу, спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэ­лъэгъуа­пIэм, Музыкэ къэ­рал теат­рым. Зэхыхьэр къызэра­гъэ­пэщащ УФ-мрэ ­КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 3, гъубж

КъБР-м и Парламентым и депутатхэр Бахъсэн районым щыпсэухэм я лъэIухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ хэплъащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэу Мэлбахъуэ Борисрэ Къаздэхъу Альбертрэ, апхуэдэу «Урысей зэкъуэт» партым и ­къудамэу Бахъсэн районым щыIэм и секретарь ­Балъкъыз Артур сымэ «Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 18 зэрыри­къум ехьэ­лIауэ ирагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу ­Бахъсэн муниципальнэ райо­ным щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS