18.02.2020, 12:51 - Статья

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр. 

18.02.2020, 12:47 - Статья

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр. 

18.02.2020, 12:43 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондоистхэм медалищ къыщахьащ олимп лъэхъэнэм ипэ къихуэу Тыркум щекIуэкIа «Turkish Open» рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ (WTF) и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къан­къул Беслъэн.

18.02.2020, 12:35 - Статья

Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ.

18.02.2020, 12:30 - Статья

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу. 

18.02.2020, 12:28 - Статья

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм. Лъэпкъ макъамэ IуэрыIуатэм емызэшыжу зэрыхэлэжьыхьам и фIыгъэкIэ зэхуэ­хьэсыжа, нотэкIэ тха хъуащ адыгэ цIыхубэ уэрэдрэ пшыналъэу куэд дыдэ.

18.02.2020, 12:21 - Статья

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

18.02.2020, 12:16 - Статья

Си анэшхуэ ГуащэцIыкIу Куба къуа­жэм 1885 гъэм къыщалъхуащ, Къа­нэмэтхэ япхъущ, Шалхэ я нысэщ. Къэрэгъэш щыщ Шал Хьисэ 1906 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ. ЗэгурыIуэ-зэдэ­Iуэжу а тIур илъэс 33-кIэ зэдэпсэуащ. А тIум бынипщI зэдапIащ: щIалэу хы, хъыджэбзу плIы.

Последнее


Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ яIущIащ къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэу иджыблагъэ хахахэм

Президентым иригъэблэгъат Урысей Федерацэм и субъект 19-м я унафэщI­хэр - фокIадэм и 8-м къэралым ще­кIуэ­кIа хэхыныгъэхэм кърикIуахэм япкъ иткIэ а къулыкъухэр зыхуагъэфэщахэр.
Путин Владимир: Фи махуэ фIыуэ, пщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!

УдзхэмкIэ куэдым уапэлъэщынущ

«Узыри къигъэщIри и хущхъуэгъуэри къигъэщIы­жащ», - жаIэ. Ауэ медицинэм зиужьми, ар иджы­ри щыкъарууншэщ уз зэмылIэужьы­гъуэхэм я пащ­хьэм - щIэныгъэр нэсакъым. Мыбдежми зэ­пэ­щIэ­уэныгъэхэр къы­щохъу: иджыри къэс хущ­хъуэфI дыдэу къалъытэу щы­тахэр Iэпкъэлъэпкъым и дежкIэ зэрану къыщыщIи­дзыж щыIэщ. Iуэхур сэтей къэзыщIыр къэ­хутэныгъэ­хэрщ - япэщIыкIэ куууэ ягъэ­унэхун пап­щIэ зэман яхуримыкъуауэ къыщIокI. Псом хуэмыдэу синтетикэм къыхэщIыкIахэм, химие реакцэм я Iэужьхэм ехьэлIауэ.

ТIэунейрэ Европэм и чемпион Бекъул Миланэ

Жэпуэгъуэм и пэщIэ­дзэхэм Валенсие къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 46-м икIа спортсменхэр. Урысейм и командэ къыхэхам хэту Испанием щы­зэуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондоисти 4. 
Зэпеуэхэм я япэ махуэм утыку къихьащ ди лъэпкъэгъу Бекъул Миланэ. ЗэIущIиплI иригъэ­кIуэкIам, и хьэрхуэрэ­гъу­хэм зы Iэмали щаримыту, пщащэм текIуэныгъиплI зыIэригъэхьащ икIи етIуа­нэу Епропэм пашэ щы­хъуащ. 

Саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрегъэхьэ

ФокIадэм и 27-28-хэм Владикавказ ­къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ ­Гусов Юрий фэеплъ хуащIа дунейпсо зэ­хьэзэхуэ. КъищынэмыщIауэ, абы къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ зэхагъэувэнущ зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм я европэ зэхьэзэхуэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар. 

Тхьэкъуахъуэ Iэуес и адыгэ бгъэхэIухэр

Илъэс зыбжанэ ипэкIэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес адыгэ дамыгъэхэр зытет пасэрей хьэпшыпхэр зэхуихьэсын щIидзати, дихьэхри, езыми лъэпкъ бгъэхэIухэр иригъэщI хъуащ. Абы ищIауэ щыIэщ Адыгэ­хэм я щы­гъуэ-щIэж, Адыгэ тхыбзэм, Адыгэ ныпым, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэхэм, ди лъэпкъым ­игъэлъапIэ нэгъуэщI махуэми я дамыгъэхэр зытет бгъэхэIу екIу­хэр. Ап­хуэдэуи абы шархэм адыгэ ныпхэр, зэрытхэ тет­радхэми адыгэ дамыгъэ­хэр трегъадзэ. Нобэ ди хьэ­щIэщ КъБР-м и Коллекционерхэм я зэ­гу­хьэ­ныгъэм, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэм  хэт, хэкупсэ нэс зиIэ щIалэ Тхьэ­къуахъуэ Iэуес.

Си адэр иужьрейуэ мэджэгу

Дэтхэнэ зы цIыхуми иIэщ гум щигъа­фIэ гукъэкIыжхэр. АпхуэдэхэмкIэ сыв­дэгуэшэну сыхуейщ. 

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан. Зыми емыщхь

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. Налшыки щынэс щыIэт, театрым еплъын папщIэ. Тэмэму ящIащ Москва кIуэуэ актёру еджэну мурад зыщIа Сулъ­тIан нэхъыжьхэр зэрыпэрымыуар. 
МОСКВА Луначарскэм и цIэр зезыхьэ и театр институтыр 1958 гъэм Къаздэхъу СулътIан щIыгъуу къаухауэ щытащ цIыху пщыкIублым. ЗэщIэгъэуIуауэ, гугъэшхуэ уагъэщIу къэ­кIуэжащ ахэр псори лъэпкъ ­театрым. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 8, гъубж

Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгей!

Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ зэрырикъур фокIадэм и 29-м щегъэжьауэ ­жэпуэгъуэм и 10 хъухукIэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди къуэш щIыналъэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ.
Жэпуэгъуэм и 4 - 5-хэм гуфIэгъуэ махуэхэм я гуа­щIэгъуэу екIуэкIащ.
АР-м и лIыщхьэ КъумпIыл Мурат Правительствэм и Унэм Урысей Федерацэм, Адыгейм я щIыхь дамыгъэхэр IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIа цIыху гупышхуэхэм яритыжащ.

Москва щызэхэтащ «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» щIэныгъэ программэм и кIэух Iыхьэм хыхьэ проектхэр пхыгъэкIыным теухуа зэхуэс

 «Урысейм и пашэхэр», «ЛъагапIэщIэ» конкурсхэм щытекIуахэм, зэпеуэм и кIэух Iыхьэм нэсахэм пап­щIэ жэпуэгъуэм и 6-м Москва щызэхэтащ къулыкъущIэхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэным хуэгъэпса, «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыу­жьыныгъэмрэ» зыфIаща программэм и етIуанэ модулым хыхьэ проектхэр пхыгъэкIыным теухуа зэIущIэ.
 А Iуэхур и нэIэ щIэтщ ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэ­рал къулыкъумкIэ Урысей академием къегъэщIылIауэ лажьэ къэрал унафэщIхэм я еджапIэ нэхъыщхьэм. Проектхэр зэрыпхагъэкIым кIэлъыплъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS