24.03.2020, 12:55 - Статья

Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.

24.03.2020, 12:52 - Статья

Ди псэм хуэдэу фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI анэ гумащIэм, анэшхуэ Iущабэм, быныр зыгъэгушхуэм, щIэблэр зыущийм ныбжь­ дахэ уогъэлъапIэри, уи ма­хуэшхуэмкIэ дыно­хъуэхъу!

24.03.2020, 12:43 - Статья

Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ пшынэр Iэзэу зыгъэбзэрабзэ адыгэ щIалэ Темыркъан Залымджэрий и япэ концерт.

24.03.2020, 12:30 - Статья

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ. 

24.03.2020, 12:23 - Статья

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

24.03.2020, 12:00 - Статья

ХьэтІохъущыкъуей къуа­жэ дэт, Куэтэншы ТІалэ и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм иджыб­лагъэ щекІуэкІащ «Илъэ­сым и егъэджакІуэ-2020» зи фІэщыгъэ, ІэщІагъэлІ­хэм я урысейпсо зэпеуэм и щІыналъэ Іыхьэр.

24.03.2020, 11:58 - Статья

«Урысей зэкъуэт» политикэ партымрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэмрэ мурад ящIащ ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм исхэмрэ коронавирус узыфэм пэщIэты­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу­ну. Абы теухуауэ иджыблагъэ къэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрей.

24.03.2020, 11:51 - Статья

«Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.
Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ. 

Последнее


Европэм и вице-чемпион Блий Iэюб

Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

Балъкъэр Алим псоми ятокIуэ

Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев Владлен дзюдомкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ  22-м къикIа спортсмени 130-м щIигъу. 

Дэтхэнэми удихьэхырт

Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэн­хабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэ­къуэ­тыныгъэм и махуэм ирихьэ­лIэу «Гъуазджэм зэ­къуе­­гъэу­вэ» къыхуеджэ­ны­гъэм щIэту къызэрагъэ­пэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ. 

Хабзэ дахэхэр зыдэлъ Хьэтуей жылэжь

Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей жылэм иджыблагъэ щекIуэкIащ нэхъы­жьыфI­хэр щагъэлъапIэ зэ­IущIэ дахэ. Ар къызэрагъэпэщащ къуажэ администрацэм и унафэщI Дзы­хьмыщI Анзор и жэрдэмкIэ. Зэхыхьэ гуапэм къри­хьэлIат гъащIэм и пIалъэ фIыуэ зыщIэ, но­бэ­рей щIэблэм щапхъэ ­яхуэхъу, чэнджэщэгъуу яIэ нэхъыжь Iумахуэхэу 100-м нэблагъэ. 
Пшыхьыр къызэIуахащ уэрэджыIакIуэ Жылэ Анзор игъэзащIэ «Хьэтуей» уэ­рэ­дымкIэ. АдэкIэ утыкум ­кърагъэблэгъащ Лэскэн ­район администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ АфIэ­унэ Мухьэдин.

Шурдым Гъэзалий и щапхъэ

ЩIДАА-м и академикыу, Урысей ­Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэу, ­РАЕН-м и член-корреспонденту, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неорганическэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзалий Къасбот и къуэм и фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 12, гъубж

Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр ящыгъупщэркъым

Налшык къалэ Хабзэхъумэхэм я щIыхь аллеем деж щекIуэкIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ пэкIу. 
Республикэм мамырыгъэрэ зэгу­рыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэ­зыта лIыхъужьхэм я фэеплъым пщIэ ­хуащIу къызэхуэсат Налшык къалэмкIэ УМВД-м и унафэщIхэмрэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ, ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэр. 
- Дэ ди къалэнщ респуб­ликэм и мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыгъэмрэ зи псэр щIэзытахэр тщымы­гъупщэну, абыхэм я унагъуэхэм ди нэIэ ятедгъэтыну, - жиIащ Налшык къалэмкIэ УМВД-м и унафэщI полицэм и полковник Геграев Марат. 

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэлъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ зэ­хыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр. 
Республикэ МВД-м и пэшышхуэм щызэхуэсат министерствэм, абы и къудамэхэм я унафэщIхэр, къэрал кIуэцI Iуэху­хэмкIэ органхэм я ветеранхэр, КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и лыкIуэхэр. 

«Урысей Федерацэм и Iуэху еплъыкIэхэр Европэм и Советым хэтхэм я деж нихьэсынымкIэ мыпхуэдэ зэIущIэр IэмалыфIщ»

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэхэм я гъусэу Европэм и ­Советым щыIащ, ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конг­рессым и 37-нэ зэIущIэм ирагъэблэгъауэ (Страсбург къалэм щокIуэкI). 
Егоровэ Татьянэ хэтщ щIыналъэхэм я палатэмрэ Ев­ропэм и цIыхубэ партымрэ управленэмкIэ Комитетымрэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и унафэщIыр тедгъэпсэлъыхьащ зэIущIэшхуэм кърикIуам.
- Татьянэ, сыт хуэдэ Iуэхухэр къыщаIэта Европэм и Советым щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я лIы­кIуэхэр щызэхуэсам?

Ар ящыщащ куэдым къахэщ зырызхэм

Адыгэ лъэпкъым, литературэм, щэнхабзэм я дунейм иджыблагъэ хэ­щIы­ныгъэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ, драматург, уса­кIуэ Шыд Юрий Хъалид и къуэр. 
Ар 1949 гъэм щэкIуэ­гъуэм и 3-м Усть-Жэгуэтэ щIы­налъэм хыхьэ Къы­зыл-Къал къуа­жэм (Къэ­рэшей-Шэрджэс) къы­­щалъхуащ.
Я жылэм дэт курыт еджа­пIэм и пэщIэдзэ клас­схэм, Черкесск къалэм дэт курыт еджапIэм щеджащ,  къыкIэлъыкIуэу щIалэм и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Шэшэн-Ингуш Республикэм и мэкъумэш техникумым.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS