05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


Зыми емыщхь. УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къуныжь Хьэждал къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

КъБР-м и цIыхубэ артист, уэрэ­джы­IакIуэ цIэрыIуэ Къуныжь Хьэждал къы­зэралъхурэ илъэс 90 ирокъу. 

Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ хуэкIуэ гъуэгухэр зэрагъэпэщыж

Тэрч щIыналъэм щыщIадзащ Дей - Курп Ищхъэрэ - Осетие Ищхъэрэ-Алание автомобиль гъуэгум щыщ Iыхьэу Курп Ипщэ, Ищхъэрэ жылэхэм хуэкIуэр зэгъэпэщыжын. Лэжьыгъэхэр щрагъэ­кIуэкIынущ километри 5,85-м.

ЩIалэгъуалэ палатэм и еханэ зэхуэсым и лэжьыгъэр къапщытэж

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым щекIуэкIащ ЩIалэгъуалэ палатэм и 6-нэ зэ­хуэсыр зэрылэжьа пIалъэм къриубыдэу зэфIагъэкIахэмрэ зыхунэ­мысахэмрэ къыщапщытэж, бжьы­пэр къыкIэлъыкIуэ зэхуэсым щра­тыж иужьрей зэIущIэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэр къыщызэIуихым, ЩIалэгъуалэ палатэм иIэ хъуа жылагъуэ мыхьэнэм кIуэ пэтми зэрызиубгъумкIэ, иригъэкIуэкI лэ­жьыгъэми щIэупщIэрэ гулъытэу ­игъуэтым зэрыхэхъуэмкIэ и псалъэр къыщIидзащ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 16, гъубж 

КъБР-м и Iэтащхьэм шыгъэжапIэм и Iуэху зыIутым щыгъуазэ зещI

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ махуэ кIуам Налшык къалэм и ипподромым щыIащ.
«ШыгъэжапIэм и унафэщIхэмрэ шы гъэхъуным елэжь­хэмрэ ящIыгъуу дытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым шы спортым, шы гъэхъун IэнатIэм зыщегъэу­жьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэм, апхуэдэуи ипподромыр нэхъы­фIу лэжьэным, шыгъажэхэр къызэгъэпэщыным ехьэ­лIа Iуэхухэм.

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм.
Республикэм и Уна­фэ­щIым щIыгъуащ Шэджэм муниципаль­нэ щIы­налъэм и щIыпIэ ад­министрацэм и Iэтащхьэ Борсэ Юрий, КъБР-м ухуэ­ныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и ­министр Бэрбэч Алим, ­КъБР-м спор­тымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, ухуа­кIуэ Iуэ­хущIапIэхэм я уна­фэщIхэр.

Мэкъумэш IэнатIэм зегъэужьынымкIэ хэкIыпIэхэр щызэпкърах

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэ­кIащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм ­зегъэужьыным теухуа Iуэхухэм щытеп­сэ­лъыхьа зэIущIэ.
Зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Правитель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэ Говоров Сергей, КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн сымэ. ЗэIущIэм къыщапщытэжащ 2020 гъэм кърикIуахэр икIи дызыхыхьа илъэсым къапэщытхэр щаубзыхуащ.

Нарт пшыналъэхэм ящIэлъ макъамэр

«Принт-центр» тедзапIэм иджы­благъэ къыщыдэкIащ гъуазджэ щIэныгъэхэм я доктор, Урысейм и композиторхэм я зэгухьэныгъэмрэ ЩIДАА-мрэ хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ащхъуэт Беслъэн и «Музыкальная нартиада» тхылъыр. 

Мазаем и 14-р Тхылъыр тыгъэ щIыным и дунейпсо махуэщ

Илъэсибл хъуауэ дуней псом щагъэлъапIэ  Тхылъыр тыгъэ щIыным и дунейпсо махуэр. 

ЩIым зы ептмэ, щэ къуетыж

Тэрч районым хыхьэ Курп Ипщэ къуажэм щыщ ТIымыжь Заур ­къиухар УправленэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ еджапIэращ (Пяти­горск къалэм). 2012 гъэм лэжьэн щIи­дзащ «Метро» сату IуэхущIапIэм и оператору. 
Мыгувэу щIалэм егупсысын щIи­дзащ Iуэху гуэр къызэригъэ­пэ­щын зэрыхуейм. Арати, и сабии­гъуэм къыщыщIэдзауэ щыгъуазэу къызыщIэтэджыкIа IэнатIэм еувэ­лIащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS