18.02.2020, 12:51 - Статья

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр. 

18.02.2020, 12:47 - Статья

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр. 

18.02.2020, 12:43 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондоистхэм медалищ къыщахьащ олимп лъэхъэнэм ипэ къихуэу Тыркум щекIуэкIа «Turkish Open» рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ (WTF) и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къан­къул Беслъэн.

18.02.2020, 12:35 - Статья

Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ.

18.02.2020, 12:30 - Статья

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу. 

18.02.2020, 12:28 - Статья

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм. Лъэпкъ макъамэ IуэрыIуатэм емызэшыжу зэрыхэлэжьыхьам и фIыгъэкIэ зэхуэ­хьэсыжа, нотэкIэ тха хъуащ адыгэ цIыхубэ уэрэдрэ пшыналъэу куэд дыдэ.

18.02.2020, 12:21 - Статья

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

18.02.2020, 12:16 - Статья

Си анэшхуэ ГуащэцIыкIу Куба къуа­жэм 1885 гъэм къыщалъхуащ, Къа­нэмэтхэ япхъущ, Шалхэ я нысэщ. Къэрэгъэш щыщ Шал Хьисэ 1906 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ. ЗэгурыIуэ-зэдэ­Iуэжу а тIур илъэс 33-кIэ зэдэпсэуащ. А тIум бынипщI зэдапIащ: щIалэу хы, хъыджэбзу плIы.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ Къэрал Советым и Президиумымрэ УФ-м и Президентым деж ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ щыIэ советымрэ зэгъусэу ирагъэкIуэкIа зэхуэсым

Путин Владимир Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и Президиумымрэ УФ-м и Президентым деж щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ щыIэ советымрэ я зэIущIэ зыубгъуа. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ УФ-м и Президентым и накъыгъэ Указым къыщыгъэлъэгъуа къалэнхэм япкъ иткIэ, экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ папщIэ IэщIагъэлIхэр гъэ­хьэзырыным хуэунэтIауэ щIыналъэ­хэм щызэфIагъэкIхэм я мыхьэнэм ­хэгъэхъуэным, апхуэдэуи къэралым ЩIэ­­ныгъэ-техникэ зыужьыныгъэмкIэ и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр гъэзэ­щIэным.

КIэух увыпIэхэм щызэрызохьэ

Ди республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм къигъэлъэгъуащ гуп нэхъыщхьэр ябгынэну зыри зэрыхуэмейр. Турнир таблицэм кIэух увыпIэхэм щытхэр, я хьэрхуэрэгъухэр хагъащIэри, зымащIэкIэ къыдэкIуэтеящ. 

Жыгхэм я дуней

СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, къыщызэIуахащ театр сурэтыщI Дэцырхъуей Рузанэ и Iэдакъэ­щIэкI­хэм я гъэлъэ­гъуэныгъэ. «Дерева вы мои, дерева» зыфIища зэIущIэм бзылъхугъэ гуащIафIэм утыку къыщрихьащ живопись, графикэ, сценографие жыпхъэхэм иту ищIа лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

ТекIуэныгъэм и сэлэт хахуэ ШащIэ Мухьэжыр

Зы махуэм нэхърэ къы­кIэ­лъыкIуэм нэхъ гъу­нэгъу дыхуещI ди къэралым и мызакъуэу, нэ­гъуэщI щIыналъэхэми мы гъэм щагъэлъэпIэну махуэшхуэм - 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къы­зэ­рыщытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­ры­рикъум. Абы ирихьэлIэу дигу къыдогъэкIыж а фIы­гъуэ мы­лъытэр - щхьэхуитыныгъэр - ди хэку иным къыхуэзыхьа совет ­зауэлI хахуэхэм я цIэхэр. Абыхэм яхэтщ зэрахьа лIыхъужьыгъэ инхэмкIэ цIэрыIуэ хъуахэри хэкум и пащхьэ щаIа къалэнхэр къэ­мы­лэнджэжу, нэсу зыгъэзэщIауэ, арщхьэкIэ зи цIэхэр иджыри ­къэс хэIущIыIу мыхъуахэри.

Зи IуэхущIафэхэр мыкIуэдыжын

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ­иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Уры­сей Федерацэм щIыхь зиIэ и юрист, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ­Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ президенту щыта ­Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэм теу­хуа фэеплъ пщы­хьэщхьэ. Ар къызэзыгъэ­пэщари езы­гъэкIуэкIари ДАХ-рщ.
Фэеплъ зэхыхьэм щагъэ­лъэгъуащ Къалмыкъым и гъащIэмрэ и IуэхущIа­фэ­хэм­рэ ятеухуа документальнэ фильмыр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 6, махуэку

Энергетикхэм я лэжьыгъэр щагъэпсынщIэ

Кавказ Ищхъэрэм и субъектхэм ящыщу хым я энергетикхэм иджыблагъэ зэрылэжьэну техникэщIэр къаIэрыхьащ. Ахэр сэбэп хъунущ IэщIагъэлIхэр нэхъ псынщIэу щIыпIэ пхыдзахэм нэсын, электрокъарур падзэжын, къутагъэхэр зэрагъэ­пэщыжын папщIэ.
Лэжьыгъэр зэкIэлъагъэкIуэн папщIэ зыхуеину техникэу, автомашинэу 165-рэ трагуэшащ Ставрополь крайм, Дагъыстэн, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ -­ Алание республикэхэм.

ЦIыхухэм фэбжь ямыгъуэтын папщIэ

ЛэжьапIэ IэнатIэхэм фэбжьхэр къыщымыгъэхъуным теухуа урысейпсо щIэныгъэ конференцыр мы гъэм япэу къыщызэрагъэпэщар ди щIыналъэрщ. КъБР-м и Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIа конференцыр къыщызэIуахым хьэ­щIэхэм фIэхъус псалъэхэмкIэ захуигъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат.

ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ къыдэкIа медалыр ветеранхэм иратащ

Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Налшык къалэ советым иджыблагъэ щекIуэкIащ ­Хэку зауэшхуэм и ветеранхэмрэ бийм къиухъуреихьауэ щыта Ленинград къалэм къыдэнауэ дэсахэмрэ щагъэлъэпIа зэIущIэ.

Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм яхуозэ

Къэралым и парламентархэм щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий Налшыкрэ Нарткъалэрэ щыпсэухэм ящыщу зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм яхуэзащ.
ЦIыхухэм къаIэта Iуэхухэр теухуат псэупIэхэр егъэфIэкIуэным, псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ тэмэму къызэгъэпэщыным, гугъуехь хэхуа уна­гъуэ щхьэхуэхэм ядэIэпыкъуным, сабий садхэмрэ еджапIэхэмрэ зэгъэпэщыжыным, нэгъуэщIхэми.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS