18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Къалэн нэхъыщхьэр

 1950 гъэм щегъэжьауэ Узыншагъэм и ­дунейпсо махуэр мэлыжьыхьым и 7-м ягъэлъапIэ. Апхуэдэ махуэ щIыхахам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр я узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыхухэм ягурыгъэIуэнырщ, ар егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхунырщ.

Зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъухэр

 Нартан дэт амбулаторэм и лэжьакIуэхэм ­ятеухуа псалъэ гуапэ куэд жаIэ къуажэдэсхэм. ЖыпIэнурамэ, шыIэныгъэшхуэ яIэу я къалэныр нэгъэсауэ зыгъэзащIэ гупщ.

Нэм и плъыр

 «Нэм япэ псэр ихуэ», - жаIэ. А псалъэхэм я мыхьэнэр си щхьэкIэ згъэунэхуащ. Илъэси 8 и пэкIэ си нэхэм сэкъат яIэ хъури, абы езгъэIэзэн щIэздзащ. Си насып кърихьэкIри, сыпэщIэхуащ зи лэжьыгъэм фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI хъарзынэ, Республикэ клиникэ сымаджэщым нэм щеIэзэ и къудамэм и унафэщI АфIэунэ Марат. 

Си IэщIагъэр сигу ирохь, гупсэхугъуи къызет

 Тау Мадинэ Хьэзешэ и пхъур категорие нэхъыщхьэ зиIэ доху­тыр-ревматологщ, медицинэ щIэ­ныгъэхэм я кандидатщ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ къудамэм щеджащ. Ординатурэр Кардиоцентрым къыщиухащ. АдэкIэ и щIэныгъэм КъБКъУ-м и аспирантурэм щыхигъэхъуэж­ри, и кандидат лэжьыгъэр Моск­ва РевматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щып­хигъэкIащ. 
 Мы зэманым Таур универси­тетым и медицинэ къудамэм терапиемкIэ факультетым и кафедрэм и доцентщ, Налшык къалэ дэт Центральнэ поликлиникэм и доху­тыр-ревматологщ.

ГъащIэ узэщIам и телъхьэхэр

 Бахъсэн щIыпIэ администрацэм щекIуэкIащ наркотикым пэ­щIэтынымыкIэ щIыналъэм щы­лажьэ къэпщытакIуэ гупым и зэIущIэ.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 6, щэбэт

БжыгъэшхуэхэмкIэ ирагъажьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2019 гъэм и гъэмахуэ чемпионатыр щэбэт кIуам зэхаублащ. Ар бжыгъэшхуэ защIэкIэ ирагъэжьащ икIи топджэгум ­щыдихьэххэр Псыкуэди, Малки, Бахъ­сэни щызэшакъым. 
 Нэгъабэрей зэпеуэм япэ увы­пIищыр къыщызыхьу медалхэр зыхуэзыгуэшыжа командэхэм я стадионхэм мыгъэрей зэхьэзэхуэр гъатхэпэм и 30-м щызэхаублащ. Хьэ­лэ­мэтращи, абыхэм ящыщу зи мы­хьэ­нэр щIэзыгъэбыдэжыфар чемпио­ным и закъуэщ.

ЩIым и хъугъуэфIыгъуэхэм я лъыхъуакIуэхэр

 Дыкъэзыухъуреихь дунейм и ­хъугъуэфIыгъуэхэр къэбгъэсэбэп зэрыхъунум ЩIы хъурейм ижь-ижьыжкIэрэ щыпсэуа цIыхухэми гу лъатат. 
 Геологием ехьэлIа сатырхэм дыкъыщоджэ алыдж еджагъэшхуэхэу Пифагоррэ Аристотелрэ къызэранэ­кIа я тхыгъэхэми, щIэныгъэм а и ­къудамэри зыджа философ, сурэ­тыщI, тхакIуэ цIэрыIуэ Леонардо да Винчи и лэжьыгъэхэми. АрщхьэкIэ, геологие щIэныгъэм зиужьын щы­щIидзар щIым къыщIах хъугъуэфIыгъуэхэм цIыхухэр нэхъ хуэныкъуэ ­щыхъуа XVIII лIэщIыгъуэращ. Ауэрэ, геологием пыщIа IэщIагъэхэри дунейм къытехьащ. 

ГъащIэ купщIафIэ

 КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэным, абы хуэгъэпса Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр егъэ­кIуэ­кIы­ным теухуа лэжьыгъэ щхьэпэ куэд щызэфIах ди республикэм. А Iуэхухэм дапщэщи хэтщ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэри. ЩIыпIэ хасэм и тхьэмадэщ нэхъы­жьыфI, цIыху гумызагъэ икIи жэ­уаплыныгъэ зыхэлъ КъущхьэтIу Хьэутий ПIытIутIэ и къуэр. 

ЛIыгъэ щIапIэм итахэр

 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэм и ­махуэр зэрагъэлъэпIэнум щыщу гъатхэпэ мазэм дунейм къытехьащ ­КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеранхэу, мы зэманым мылэжьэжхэу милицэм и полковникхэу Шипилов Валерийрэ Щоджэм Залымджэрийрэ ягъэ­хьэ­зыру къыдагъэкIа «Штрафники» тхылъыр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS