01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

30.11.2020, 11:48 - Статья

Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

30.11.2020, 11:34 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу-плъыр IэнатIэм пэрыт щIалэхэм мафIэ зыщIэнэнкIэ хъуну псэупIэм къыщIашащ сабиищ зыщIэс уна­гъуэр. 

30.11.2020, 11:31 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и муници­пальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ Анэм и махуэм и пэ къихуэу щы­зэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» медалыр - ты­ным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Дамыгъэ лъапIэр мы гъэм хуагъэфэщащ сабиитху, нэхъыбэ зыпI адэ-анэ 19-м.

30.11.2020, 11:08 - Статья

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэ­гъуэм и 26-м яхуэзащ школакIуэхэм я «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэхьэ­зэхуэм щытекIуахэм, кIэух Iыхьэм нэсахэм, апхуэдэуи абыхэм я гъэсакIуэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ.

26.11.2020, 12:14 - Статья

Владикавказ къалэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэ­бэрдей-Ба­лъкъэрым и щIыхьыр абы щахъумащ цIыхуитхум.
Урысей Федерацэм и щIыналъэ пщыкIу­хым икIа спортсмени 100-м нэб­лагъэ щызэхуэсат Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм. Абыхэм къахэжа­ныкIащ ди республикэм икIахэри, япэ дыдэу къэралпсо утыку ихьауэ арами. 

Последнее


Ежевский Александр и цIэр зезыхьэ саугъэтым и лауреат Гъубжокъуэ Мурат

Техникэмрэ машинэ пкъыгъуэхэмрэ къы­щIэ­зыгъэкI IуэхущIапIэхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщу, Урысейм Промышленностымрэ сату IуэхухэмкIэ и министерствэм диIыгъа, Ежевский Алек­сандр и цIэр зе­зыхьэ Лъэпкъ саугъэ­тыр иджыблагъэ хуа­гъэфэщащ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым и ещанэ курсым щеджэ Гъубжокъуэ Мурат.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 17, гъубж

Пщэдейм хуэкIуэ гъуэгу

Аращ зэреджэр Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм курыт щIэныгъэ щызрагъэгъуэту ит IуэхущIапIэхэр зыхэша хъуа, 6 - 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэхэм нэхъ пасэу IэщIагъэ къыхэхыным хуэ­гъэпса урысейпсо про­ектым. Абы ипкъ иткIэ ди щIыналъэм къы­щы­зэрагъэпэща IэщIа­гъэ­хэм я гъэлъэгъуэныгъэм хыхьащ еджакIуэ ныб­жьыщIэ минитхум щIигъу. ЩIэупщIэ зы­гъуэта Iуэхугъуэр, и фIэ­щыгъэм къызэрыхэщщи, зыхуэгъэзар къыдэкIуэтей щIэблэр IэщIагъэ къы­хэхыным ехьэлIауэ щыIэ хэкIыпIэхэм, бгъэ­ды­хьэкIэхэм щыгъэ­гъуэзэнырщ, абыхэм есэ­ныгъэ пыухыкIахэр яб­гъэ­дэлъхьэнырщ.

КIэрыхубжьэрыхухэр зэщIэкъуэным теухуауэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ ири­гъэкIуэкIащ видеоконференц мардэм тету. Абы депутатхэр щедэIуащ кIэ­рыхубжьэрыхухэм елэжь «Экологистика» щIыналъэ операторым зэфIигъэ­кIам.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэмкIэ и министр Бэрбэч Алимрэ ­КъБР-м Тарифхэмрэ псэу­пIэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къэрал комитетым и уна­фэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Мэкъуашэ Алимрэ.

Республикэм лэжьэн щыщIидзащ щIыналъэм щыIэ Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ центрым

Налшык къалэм дыгъуасэ лэжьэн щыщIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэм къалъыкъуэкI Iуэ­хухэр зэкIэлъыгъэкIуэным хуэгъэп­са центрым. Апхуэдэ центрхэр къэрал псом къыщызэрагъэпэщ, лажьэу щы­зэтраухуэ Урысейм и Президент Путин Владимир пщэрылъ зэращищIам ипкъ иткIэ.
Ар Iуэху куэд щызэрагъэуIу IэнатIэщ, КъБР-м щыпсэухэм портал, социальнэ сеть, сайт зэмылIэужьыгъуэхэр къагъэ­сэбэпурэ IуэхущIапIэ, къэрал къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм зэрызыхуагъазэхэр зэхуэхьэсыныр, къэпщытэныр, абыхэм хэплъэныр, япэджэжыныр и пщэ дэлъу.

ЕгъэджакIуэ щыпкъэ

Теунэ Ритэ Псыхъурей къуажэм щыщ, адыгэ хабзэр щытепщэ унагъуэм къыщалъхуащ. Зэрысабийрэ и анэшхуэм и ­жьауэм щIэту къэтэджа Ритэ гъащIэм Iущ хуэ­хъуащ. Ритэ и адэ-анэ ­Хъуранхэ Мухьэмэдрэ Сэм­риятрэ адыгэ хабзэм тетт, пщIэ-нэмыс я зэхуаку дэлъти, я бынитIми (Ритэрэ Аликрэ) ахэр щапхъэ яхуэхъуащ.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 14, щэбэт

КЪАРДЭН Хьэдис Мудар и къуэр

И ныбжьыр илъэс 78-м иту дунейм ехыжащ Къардэн Хьэдис Мудар и къуэр. Ар Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм къыщалъ­хуащ 1942 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м.
Къуажэ школым иужькIэ Хьэдис ­щеджащ Налшык дэта медицинэ техникумым. ДзэIулъхьэ IэщIагъэр абы щызригъэгъуэта нэужь ар лэ­жьакIуэ ягъакIуэ Оренбург къалэм. Абы щылажьэурэ дзэм ираджэ. И сэлэт къалэнхэр фIы дыдэу зэригъэзэщIам нэмыщI, Къардэныр армэм къикIыжауэ щытащ бэнэкIэ хуитымкIэ спортым и мастер хъуауэ.

Лъэужь дахэ гъащIэм къыхэзына

ЩэкIуэгъуэм и 2-м и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ егъэджэныгъэ IэнатIэр илъэс 40-м щIигъукIэ езыхьэкIа, Тэрч районым хыхьэ Курп Ипщэ къуажэм дэт ку­рыт еджапIэм и унафэщIу куэдрэ лэжьа Ныбэжь СулътIан Джэбэгъы и къуэр.
Ар зэрыщымыIэжыр гущIыхьэ ­ящы­хъуащ Инарыкъуей, Курп Ипщэ къуажэхэм дэсхэм.

«Кавказ зэгурыIуэ»

ЩэкIуэгъуэм и 6-м Дагъыстэным и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ «Кавказ зэгурыIуэ» зи цIэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и зэхуэс щекIуэкIащ. Ди республикэм щыщу абы хэтащ КъБР-м и Дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS