14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Фэеплъым хуэфащэ Iуэху

 2019 гъэм мазаем и 15-м илъэс 30 ирокъу советы­дзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ.

ЦIыхухэр къызэрырашэкI автомобиль транспортым и лэжьэкIэм, республикэм и гъуэгухэм я щытыкIэм гулъытэ хэха хуащIынущ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и унафэщIхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ «ЦIыхухэмрэ абыхэм яIыгъ хьэлъэхэмрэ автомобиль транспортымкIэ, къалэхэм щызекIуэ электрическэ транспортымкIэ къыщешэкIыныр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыным, Урысей Федерацэм и закон акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным я IуэхукIэ» Федеральнэ законым тету ди деж цIыхухэр пассажир транспортымкIэ къызэрыщрашэкIым хуэгъэза кIэлъыплъыныгъэр гъэткIииным.

Кхъухь кхъэлъахэхэр

 Норвегием и ипщэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щIэныгъэлIхэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ ви­кингхэм я кхъэлъахэжь зыбжанэ. 
 Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, лъэхъэнэ жыжьэм Скандинавием къыщекIуэкIыу щыта хабзэхэм ящыщ зыщ, зауэлI цIэрыIуэхэр дунейм ехыжа иужькIэ, я хьэдэхэр абы щхьэкIэ кхъэлэгъунэ папщIэу ягъэхьэзыра кхъухьхэм иралъхьэу. 

ЩэнхабзэмкIэ унэр къызэIуахыж

 СыткIи зыхуей хуагъазэри, иджыблагъэ къызэ­Iуахыжащ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Дей къуажэм ­ЩэнхабзэмкIэ и унэр. Ар зэрагъэпэщыжащ «Урысей зэкъуэт» партым щIыпIэхэм щыIэ щэнхабзэмкIэ унэхэр зэIузэпэщ щIыным хуэгъэпса и федеральнэ проектым ипкъ иткIэ.
 ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ а проектым хыхьэ лэжьыгъэхэр ди щIыналъэм зэрыщызэфIагъэкI щIыкIэр зи нэIэ щIэт, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев ­Заур, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Му­хьэдин, щIыналъэм и унафэщIэр, къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, къуажэдэсхэр.

Мы махуэхэм

Мазаем и 2, щэбэт

Беслъэнейм и бгырыпх фIыцIэ

 Урысейм Каратэ-до кёкусинкаймкIэ и федерацэм и президент Слипенчук Михаил къэралпсо «ЩIымахуэ еджапIэ-2019»-м ди лъахэгъу ­Беслъэней Къантемыр иджыблагъэ къыщритыжащ Японием щагъэ­хьэзыра бгырыпх фIыцIэр. 

КъэщIыгъэ телъыджэхэр

 ЩIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, псыпцIэхэр ящыщщ ЩIы ­хъурейм и биологие зэмылIэужьыгъуагъэм хезымыгъэгъэщI, щIы­уэпсыр зэпIэзэрыт щытыкIэм изыгъэт къэщIыгъэ телъыджэхэм. 
 ПсыпцIэхэр зи хэщIапIэ псэущхьэхэмрэ абыхэм щес къуа­лэхэмрэ яхуэсакъынымкIэ мыхьэ­нэшхуэ зиIэщ 1971 гъэм мазаем и   2-м Ираным и Мазендеран щIыналъэм хыхьэ Рамсар къалэм, псы-псыпцIэ щIы­пIэхэм ехьэлIауэ, щы­зэраухылIауэ щыта зэгурыIуэныгъэр («Convention on Wetlands»). Дунейпсо махуэ ар щыхъуар 1977 гъэм къы­щыщIэ­дзауэщ. 

Къулъкъужын Ищхъэрэ щыпсэухэм яIуощIэ

 Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и къуэдзэхэр дэ­щIыгъуу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуа­жэм  щыIащ  икIи абы  и  социаль­нэ объект  зыбжанэ  къиплъыхьащ.
 ЩIыналъэм и унафэщIхэм зрагъэлъэгъуащ щIыпIэ спорткомплексыр. Тхэквондомрэ Iэпщэрызауэмрэ абы зыщыхуагъасэ цIыху 90-м нэблагъэм икIи куэдым ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьащ.

«Упсэуну фIыщ!»

 Налшык къалэ дэт клиникэ сымаджэщ №1-м щы­зэхэтащ эндокриннэ узы­фэхэм ущызыгъэгъуазэ «Упсэуну фIыщ!» щIалэ­гъуалэ медико-профилактикэ проектыр зэрырагъэ­кIуэкIам теухуа зэIущIэ. 

Гъатхэ лэжьэгъуэр яублэ

 КъБР-м и Парламентым 2019 гъэм и гъатхэ лэжьэгъуэм и япэ зэIущIэр, зэрыхабзэу, къэрал, республикэ гимн­хэмкIэ щIышылэм и 31-м къызэ­Iуахащ. 
 Абы хэтащ УФ-м и Президентым ­КИФЩI-м и IуэхухэмкIэ и полномоченнэ лIыкIуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и аппаратым и федеральнэ ­инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Феде­рацэмкIэ и Советым КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу хэт Ульбашев Мухьэрбий, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, нэгъуэщIхэри.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS