17.06.2019, 12:18 - Статья

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

17.06.2019, 11:53 - Статья

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.

17.06.2019, 11:40 - Статья

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

17.06.2019, 11:16 - Статья

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

17.06.2019, 11:14 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

17.06.2019, 11:11 - Статья

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - республикэм и еджакIуэ 21-м яритащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

13.06.2019, 12:13 - Статья

Тыншыну къигъэщIа цIыхутэкъым

13.06.2019, 12:08 - Статья

 Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 Балэ Мухьэдин Кэнжэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Пшынэ еуэ и анэрщ щIалэ цIыкIум макъамэр фIыуэ езыгъэлъэгъуар, абы дезыгъэхьэхар. Мухьэдин языны­къуэхэм деж и анэм и пшынэр ­къищтэурэ, зэхиха макъамэхэр къригъэкIырт.

Последнее


БлэкIари къэкIуэнури зэпызыщIэ Иуан Аскэрбий

 Иуан Аскэрбий Iэмин и къуэр республикэм пщIэ зы­щыхуащIхэм, фIы и лъэ­ныкъуэкIэ къыщацIыхухэм ящыщщ. Апхуэдэ гулъы­тэм и лъабжьэр, дэ къызэ­рытлъытэмкIэ, абы бгъэ­дэлъ щIэныгъэ куурщ, и зэфIэкIырщ, цIыхугъэ ­лъагэрщ, гъэсэныгъэ дахэрщ. Аскэрбий и дуней теты­кIэри щапхъэ зытрах­хэм хуэдэщи, абыи, шэч хэ­мылъу, и къежьапIэр Иуанхэ Iэминрэ Зулихъан­рэ зи нэхъыжьу щыта адыгэ унагъуэ щыпкъэрщ. 

Бэлагъы Къантемыр куэд хузэфIокI

 Иджыблагъэ Канны щекIуэкIа дунейпсо кинофестивалым и «Особый взгляд» программэм режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфIу къыщалъытащ адыгэ щIалэ Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» кинофильмыр. 
 Езы Къантемыр а зэхыхьэм кIуэфакъым. Фильмым и продюсер Роднянский Александр саугъэт лъапIэр къыщратым, Бэлагъым теухуауэ псалъэ гуапэ куэд жиIащ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэкъуауэгъуэм и 4, гъубж

Ткачёв Евгений еплъащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэр псыкIэ къызэрызэрагъэпэщ ухуэныгъэхэм я щытыкIэм

 Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и Аппаратым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачев Евгений иджыблагъэ Бахъсэн районыр къызэхикIухьащ.

Мыхьэнэшхуэ зиIэу къалъытэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъуауэгъуэм и 1 - 3-хэм ще­кIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэм шэ­щIауэ зиужьыным хуэгъэпса зэ­хуэ­сышхуэр. Абы и къызэгъэпэ­ща­кIуэщ УФ-м и Президентым и пол­­номочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэ­рэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партыр, КъБР-м и Правительствэр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым со­циаль­но-консер­ва­тивнэ политикэмкIэ и центрыр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын и Фэеплъ махуэ

 КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 4-м сыхьэтыр 11-м деж Кулиев Къайсын и фэеплъым (Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрам) удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
 Кулиев Къайсын дэтхэнэми езым и ныбжьэгъуу, и егъэджакIуэу жиIэфынущ, сыту жыпIэмэ, абы усыгъэр гуапагъэкIэ, дахагъэкIэ, цIыхугъэкIэ гъэнщIащ.Уса­кIуэм псори къызэрыдихьэхыр поэзием щиIэ зэфIэ­кIышхуэм и закъуэтэкъым. Ар зыхуэбгъэдэн щымыIэ, псэ зыIуту дунейм тет псори фIыуэ зылъагъу цIыхут.

Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КIуэкIуэ Казбек щыIащ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэм

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ районым хыхьэ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэ №2-м щы­Iащ икIи Сабийхэм къащхьэ­щы­жы­ным­кIэ дунейпсо махуэмкIэ цIыкIу­хэм ехъуэхъуащ.
 ЩIыналъэм и унафэщIыр школым и лэжьакIуэхэм яхуэзащ икIи республикэм щыIэ интернат IуэхущIапIэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ етыным, зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ сабийхэр егъэджэнымрэ я зэфIэкIым хэгъэхъуэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр егъэфIэкIуэным, IуэхущIапIэр иджы­рей IэмэпсымэхэмкIэ, унэлъащIэкIэ къы­зэгъэпэщыным тепсэлъыхьащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. НэщIикIыж хьид махуэшхуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм сохъуэхъу НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэмкIэ!
 А махуэшхуэм къызэдехь мамырыгъэрэ зыузэщIыныгъэрэ, къэщIэрэщIэжыныгъэм къыдэкIуэ дэрэжэгъуэр, ухуеущий гуапагъэмрэ гумащIагъэмрэ.

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 25, щэбэт

Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ

 Сэралъп Мадинэ и Арт-Центрым мы махуэхэм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Абы хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр - Мадинэ ида фащипщI, дыщэхэкI хьэп­шыпхэр, «Зингер» зэрыдэ машинэр, нэгъуэщIхэри утыку къыщрахьами, Iуэхум щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэ­хъуари гулъытэ щхьэхуэ зыгъуэ­тари адыгэ цIыхубз фащэращ, бгъэIулъыр, пыIэр, IэлъэщIыр щIыгъуу. Аращ зэIущIэм «Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ» щIыфIащар. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS