24.03.2020, 12:55 - Статья

Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10 пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.

24.03.2020, 12:52 - Статья

Ди псэм хуэдэу фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI анэ гумащIэм, анэшхуэ Iущабэм, быныр зыгъэгушхуэм, щIэблэр зыущийм ныбжь­ дахэ уогъэлъапIэри, уи ма­хуэшхуэмкIэ дыно­хъуэхъу!

24.03.2020, 12:43 - Статья

Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ пшынэр Iэзэу зыгъэбзэрабзэ адыгэ щIалэ Темыркъан Залымджэрий и япэ концерт.

24.03.2020, 12:30 - Статья

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ. 

24.03.2020, 12:23 - Статья

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

24.03.2020, 12:00 - Статья

ХьэтІохъущыкъуей къуа­жэ дэт, Куэтэншы ТІалэ и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм иджыб­лагъэ щекІуэкІащ «Илъэ­сым и егъэджакІуэ-2020» зи фІэщыгъэ, ІэщІагъэлІ­хэм я урысейпсо зэпеуэм и щІыналъэ Іыхьэр.

24.03.2020, 11:58 - Статья

«Урысей зэкъуэт» политикэ партымрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэмрэ мурад ящIащ ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм исхэмрэ коронавирус узыфэм пэщIэты­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу­ну. Абы теухуауэ иджыблагъэ къэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь Турчак Андрей.

24.03.2020, 11:51 - Статья

«Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.
Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ. 

Последнее


Хахуэу зауэм хэта си адэ Данил

Ди къэралми хамэ щIы­пIэ куэдми мы гъэм щыдогъэлъапIэ 1941-1945 гъэ­хэм екIуэкIа Хэку за­уэш­хуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. Совет цIыхубэм а фIы­гъуэ иныр къахуэзыхьахэм ящыщщ си адэ Ху­жьо­къуэ Данил Хьисэ и къуэр. Ди къэралым и щхьэ­хуитыныгъэм, дунейпсо мамырыгъэм и псэ емыблэжу щIэбэна со­­вет зауэлI­хэм яхэту, ари бийм пэ­щIэувауэ щы­тащ. 

Илъэси 100 ирокъу

Илъэс къэс гъатхэпэм и 12-м ди къэралым щагъэлъапIэ Урысейм и Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм (УИС) и лэжьакIуэм и махуэр. Ар абы щIытрагъэхуам и щхьэусы­гъуэ иIэжщ. Урысей император Алек­сандр II 1879 гъэм а махуэм ­Iэ щIи­дзауэ щытащ лъэхъуэщ ­де­партамент къызэгъэпэщыным теухуа унафэм, Урысейм Тезырхэр егъэп­шынынымкIэ зыуэ щыт къэрал IэнатIэм лъабжьэ хуэ­хъуам. 

«Фи гулъытэмрэ зэхэщIыкIымрэ сэбэп къытхуохъу»

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ полицэм и генерал-майор Павлов Василий IэнатIэм и цIыхубз ветеранхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ ехъуэ­хъуащ гъатхэпэм и 8-м ягъэлъапIэ ЦIыхубзхэм я ­дунейпсо махуэмкIэ. 
КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ ЦIыхубзхэм я ­дунейпсо махуэм теухуа махуэшхуэ концерт. Абы ­кърагъэблэгъат республикэ МВД-м и IэнатIэхэм я лэжьакIуэ цIыхубз 200-м нэблагъэ. 
Iуэху гуапэр къыщIадзащ Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр полицэм и генерал Колокольцев Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу телеграммэм къеджэу. 

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм и актовэ пэшым щекIуэкIащ Афганистаным щызэуахэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэ­р къудамэм и правленэм и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ къызэднэкIа илъэ­сым кърикIуахэмрэ, 2020 гъэм къапэщыт къалэ­ныщIэхэмрэ. 

Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 12, махуэку

Къэралым щыпашэхэм хабжэ

УФ-м ЩIэныгъэмрэ щIэныгъэ нэхъыщ­хьэмкIэ и министерствэм къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я лэжьыгъэр къэпщытэным хуэгъэзауэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къари­кIуахэр наIуэ къащIыжащ. Абыхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иригъэфIэкIуащ зэ­фIих Iуэхугъуэхэм я фIагъыр IупщI зыщI бжыгъэхэр, апхуэдэуи нэхъыфIу къалъытэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я гупми зыщигъэбыдащ. 

Проценти 6,5-кIэ нэхъыбэ

2020 гъэм и щIышылэ-мазаем Кавказ Ищхъэрэ ­гъущI гъуэгухэм я зекIуапIэхэмкIэ хьэпшып зэмы­лIэужьыгъуэу къыщрашэкIам я хьэлъагъыр ДФЭ контейнер (зыр фут 20 хуэдиз мэхъу) мин 25-м щхьэдэхащ. Ар, нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм кърикIуам тетщIыхьмэ, проценти 6,5-кIэ нэхъыбэщ. 
Контейнеру мы гъэм и мазитIым кърашэкIам я бжыгъэм проценти 8,4-кIэ хэхъуащ. АрщхьэкIэ, абыхэм ярылъа хьэпшыпхэм я хьэлъагъыр, нэгъабэрейм елъытауэ, проценти 5-кIэ нэхъ мащIэу къыщIэкIащ (тонн мин 81-рэ). Ахэр зэхэгъэщхьэхукIауэ къедбжэкIмэ:

Гулъытэ щхьэхуэ зыхуэщIыпхъэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек Правитель­ствэм хэтхэм ядригъэ­кIуэкIа зэIущIэм щытеп­сэ­лъыхьащ Урысей Фе­дерацэм и Президентым и Федеральнэ Зэхуэсым Зэ­рызыхуигъэзам къы­щы­гъэлъэгъуахэмрэ лъэпкъ проектхэм хы­хьэу, щIыналъэхэм щып­сэухэм я хэхъуэр егъэ­фIэкIуэн, тхьэмыщкIагъэр нэхъ мащIэ щIын ­къалэнхэмрэ зэра­гъэзэ­щIэну Iэмалхэм.

Европэм щынэхъ лъэщхэм яхохьэ

БэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и чемпионат Рим (Италие) къалэм щекIуэкIащ. ЦIыхубзхэм я зэхьэзэхуэм абы щыбэнащ зи хьэлъагъыр килограмм 50-м нэблагъэ, Дагъыстэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым­рэ я цIэкIэ утыку къихьэ Да­дашевэ Миланэ. 
Финал ныкъуэ зэпэ­щIэ­тыныгъэм Миланэ зымащIэкIэ, 8:9-уэ, къыщефIэ­кIащ украин бэнакIуэ Ливач Оксанэ икIи дыщэ ­ме­далым щIэбэныныр щи­гъэтын хуей хъуащ. 
Домбеякъым щхьэкIэ зэ­хьэзэхуэм урысей спортс­ме­ныр 10:4-уэ щытекIуащ Тыркум къикIа Демиркан Эвин икIи ещанэ увыпIэр зыIэригъэхьащ. 

ЕтIуанэри Iейкъым

Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Европэм и чемпионат Италием щекIуэкIащ. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ, Урысейм и командэ къыхэхам хэт Кабалоев Виталий. 

Къыщыхах зэхьэ­зэ­хуэ­хэм кIуэцIрыкIа, зи хьэлъагъыр килограмм 55-м нэб­лагъэ ди спортсменым финалым зымащIэкIэ къыщефIэ­кIащ болгар бэнакIуэ На­­зарян Эдмонд икIи етIуа­нэ увыпIэм къыщыувыIащ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Ка­балоевым 2019 гъэм Европэм и чемпионатым и ды­щэ медалыр къихьащ. 
Спортсменыр егъэхьэзыр Щхьэгуэш Мухьэмэд. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS