24.09.2020, 13:34 - Статья

Ди лъахэм мыхьэнэшхуэ зиIэу щекIуэкIа ухуэныгъэхэм хэлъ­хьэ­ныгъэфI хуэзыщIа ухуа­кIуэ цIэ­рыIуэхэм ящыщщ мы махуэхэм илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ, хабзэмрэ нэмысымрэ щытепщэ адыгэ унагъуэм и жьэгум и тхьэмадэ Та­быхъу Уардэщыкъуэ.

24.09.2020, 13:26 - Статья

Мырзэкъан Азэмэт лъэпкъыр дызэрыгушхуэ спортсмен нэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыщ. Ар IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ, плIэнейрэ дунейпсо чемпионщ, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъщ, Европэм, Азием, ди къэралым куэдрэ щытекIуащ. 

24.09.2020, 13:03 - Статья

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Лъэпкъ технологие жэрдэмхэр дэIыгъынымкIэ и департаментым и лэжьакIуэхэмрэ Налшык къалэм дэс бзылъхугъэхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэм мы махуэхэм щрагъэкIуэкIащ «Тщыгъупщакъым, пщIэ худощI» ­фэеплъ акцэр.

24.09.2020, 12:55 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ къулыкъущIэхэр а махуэм и етIуанэ Iыхьэм щыIащ Налшык къалэ округым хыхьэ Кэнжэ къуажэм, «Уэрдыхъуитху» и фIэщыгъэу къыщызэрагъэпэща спорт академием лэжьэн зэрыщIрагъадзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ. 

24.09.2020, 12:47 - Статья

«Демографие» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэу щыт «Спортыр гъащIэм и мардэщ» федеральнэ проектымрэ «Физкультурэм­рэ спортымрэ КъБР-м зыщегъэужьын» къэрал программэмрэ гъэзэщIэным япкъ иткIэ, ди республикэм и Шэрэдж щIыналъэм и къуажащхьэ Къэщкъэтау фокIадэм и 17-м къыщызэIуахащ «Къалэн куэд зыгъэзащIэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплекс» зыфIаща ухуэ­ныгъэщIэ.

24.09.2020, 12:02 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ

24.09.2020, 11:39 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 22-м хэтащ Наркотикхэм япэ­щIэтынымкIэ къэрал комитетым  и зэIущIэу ­Урысей Федерацэм  къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, Урысей Феде­рацэм и полицэм и генерал Колокольцев Владимир  видеоконференц мар­дэм тету иригъэ­кIуэкIам.

22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

Последнее


Адыгэшым дунейпсо рекорд егъэув

«Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэ­шым дунейпсо рекорд зэригъэу­вамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ - километри 1.002-рэ ­метр З00-рэ» - апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ но­бэ зэрахьэ лIыгъэр», - жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэп­щытакIуэ Дубровин Александр.

Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы­благъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм Сабийхэм я узыншагъэмкIэ лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэмкIэ и центрым и лIыкIуэхэр.

Къардэн Мурат и цIэр фIащ

Шэджэм къалэм иджыблагъэ къы­щызэIуахащ алыдж-урым бэ­нэкIэмкIэ школ. А спорт лIэужьы­гъуэмкIэ Олимп чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр абы фIащащ.
Спорт бэнэкIэмкIэ пэшым зэуэ ­зыщагъэсэфынущ сабии 150-м. КъищынэмыщIауэ, абы хэтщ псы есыным, атлетикэ хьэлъэм, гуп зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыщыхуагъэ­хьэзыр щIыпIэ Iэхуитлъэхуитхэр.
Пэшыр къызэгъэпэщащ жьыр зыгъэкъабзэ IэмэпсымэкIэ, зыхуей хуэгъэза зытIэщIыпIэхэмкIэ, тренерхэр зыщIэсынухэмкIэ. Алэрыбгъуищ ­щаукъуэдия щIыпIэм алыдж-урым бэнэ­кIэм щыхуагъэсэнущ. 

Куууэ пхоплъыф

Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тедзапIэм иджыблагъэ къыщы­дэ­кIащ щIэныгъэлI цIэры­Iуэхэу Щоджэн Эмилие­рэ Хъуэткъуэ Самиррэ «Адыгэхэм я тхыдэр» зыфIаща тхылъыщIэр. 

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ сыт щыгъуи лажьэ зэщIэзыгъэуIуэ гупымрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ зэхэт

Хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ сыт щыгъуи лажьэ зэщIэзыгъэуIуэ гупымрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ зэхэт КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэм щIэту вэсэмахуэ екIуэкIащ. 

Нэхъ пасэу къызэхуосыжхэр

КъБР-м и Парламентым и бжьы­хьэ лэжьэгъуэр фокIадэм и 10-м къызэIуахащ Урысей Федерацэм­рэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ. 
Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI ­Егоровэ Татьянэ жиIащ депутатхэм я лэжьэгъуэр нэхъ пасэу зэ­рыщIадзэжам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр «КъБР-м и пенсионерыр 2021 гъэм ирипсэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу къихьын хуейр гъэбелджылын» КъБР-м и законым и проектым хэплъэн зэрыхуейр зэ­рыарар.

КъБР-м и Iэтащхьэр Правительствэм и Унэм щыIущIащ УФ-м и Следственнэ комитетым КъБР-м щиIэ следственнэ управленэм и унафэщIу ягъэува Потапов Андрей

УФ-м и Следственнэ комитетым КъБР-м щиIэ следственнэ управленэм и унафэщIу ягъэува генерал-майор Потапов Андрей фокIадэм и 10-м Прави­тельствэм и Унэм щыIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Бахъсэн щаухуащ яслъэ ныбжьым итхэм щакIэлъыплъыну унэр

Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м егъэбыдылIа, яслъэ ныбжьым ит сабийхэм щадэлэжьэну IуэхущIапIэр щIын яухащ. 
А лэжьыгъэр екIуэкIащ «Демографие» лъэпкъ проектым хыхьэ «ЦIыхубзхэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщын - илъэсищ иримыкъуа сабийхэр щаIыгъыну IуэхущIапIэхэр ухуэн» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ. ­Псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 616-рэ хъу унэр кIэлындоркIэ пыщIащ нэхъапэм ящIа унэм.
Проектым зэрыщыубзыхуам тету, унэр ящIащ зы къат фIэ­кIа мыхъуу, щIыунэ имыIэу, и пкIэунэр къэбгъэсэбэп мыхъуу.

Иджырей Iэмалхэр къагъэсэбэп

Суд приставхэм я федеральнэ IэнатIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI - КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт журналистхэм ядригъэкIуэкIа зэIущIэм щы­тепсэлъыхьащ цIыхухэм зэраIущIэ щIыкIэмрэ Урысейм и ФССП-м и электроннэ сервисхэр зэры­ла­жьэмрэ. 

Къэралым щыяпэ и университет центрыр Эрмитажым КъБКъУ-м къыщызэIуех

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Эрмитаж - Кавказ» щэнхабзэ-узэщIакIуэ центр къыщызэIухыным ­теухуа зэгурыIуэныгъэм фокIадэм и ­16-м Iэ щытрадзэнущ Санкт-Петербург къалэм. Центрыр къызэгъэпэщыным тепсэлъыхьауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ректор Алътуд Юрийрэ Къэрал Эрмитажым и генеральнэ директор Пиотровский Борисрэ гъэ кIуам и дыгъэгъазэ мазэм щызэIущIам.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS