22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


КIуэкIуэ Казбек Медведев Дмитрий щыгъуазэ ищIащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм и ехъулIэныгъэхэм

Дыгъуасэ Москва, ВДНХ-м и хэщIапIэм лэжьэн щыщIидзащ «Дыщэ бжьы­хьэ-2019» ХХI Урысейпсо мэкъумэш гъэ­лъэгъуэныгъэм.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэм

 Урысейм Террорым пэщIэтынымкIэ и лъэпкъ комитетым и Iэтащхьэ, ФСБ-м и УнафэщI Бортников А. В. жэпуэгъуэм и 8-м Пятигорск щригъэкIуэкIащ НАК-м и зэIущIэ. Абы щыхэплъащ профилактикэ лэжьыгъэхэм кърикIуахэм, Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм террористическэ щIэпхъаджагъэхэр хэпщIыкIыу щы­зы­гъэ­мэщIа Iэмалхэм. 2017 гъэм апхуэдэ щIэпхъаджагъэу 15 ялэжьамэ, 2018-м ахэр хы, мы гъэм зэрыщIидзэрэ тIу ­хъуауэ аращ.

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ яIущIащ къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэу иджыблагъэ хахахэм

Президентым иригъэблэгъат Урысей Федерацэм и субъект 19-м я унафэщI­хэр - фокIадэм и 8-м къэралым ще­кIуэ­кIа хэхыныгъэхэм кърикIуахэм япкъ иткIэ а къулыкъухэр зыхуагъэфэщахэр.
Путин Владимир: Фи махуэ фIыуэ, пщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!

УдзхэмкIэ куэдым уапэлъэщынущ

«Узыри къигъэщIри и хущхъуэгъуэри къигъэщIы­жащ», - жаIэ. Ауэ медицинэм зиужьми, ар иджы­ри щыкъарууншэщ уз зэмылIэужьы­гъуэхэм я пащ­хьэм - щIэныгъэр нэсакъым. Мыбдежми зэ­пэ­щIэ­уэныгъэхэр къы­щохъу: иджыри къэс хущ­хъуэфI дыдэу къалъытэу щы­тахэр Iэпкъэлъэпкъым и дежкIэ зэрану къыщыщIи­дзыж щыIэщ. Iуэхур сэтей къэзыщIыр къэ­хутэныгъэ­хэрщ - япэщIыкIэ куууэ ягъэ­унэхун пап­щIэ зэман яхуримыкъуауэ къыщIокI. Псом хуэмыдэу синтетикэм къыхэщIыкIахэм, химие реакцэм я Iэужьхэм ехьэлIауэ.

ТIэунейрэ Европэм и чемпион Бекъул Миланэ

Жэпуэгъуэм и пэщIэ­дзэхэм Валенсие къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 46-м икIа спортсменхэр. Урысейм и командэ къыхэхам хэту Испанием щы­зэуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондоисти 4. 
Зэпеуэхэм я япэ махуэм утыку къихьащ ди лъэпкъэгъу Бекъул Миланэ. ЗэIущIиплI иригъэ­кIуэкIам, и хьэрхуэрэ­гъу­хэм зы Iэмали щаримыту, пщащэм текIуэныгъиплI зыIэригъэхьащ икIи етIуа­нэу Епропэм пашэ щы­хъуащ. 

Саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрегъэхьэ

ФокIадэм и 27-28-хэм Владикавказ ­къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ ­Гусов Юрий фэеплъ хуащIа дунейпсо зэ­хьэзэхуэ. КъищынэмыщIауэ, абы къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ зэхагъэувэнущ зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм я европэ зэхьэзэхуэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар. 

Тхьэкъуахъуэ Iэуес и адыгэ бгъэхэIухэр

Илъэс зыбжанэ ипэкIэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес адыгэ дамыгъэхэр зытет пасэрей хьэпшыпхэр зэхуихьэсын щIидзати, дихьэхри, езыми лъэпкъ бгъэхэIухэр иригъэщI хъуащ. Абы ищIауэ щыIэщ Адыгэ­хэм я щы­гъуэ-щIэж, Адыгэ тхыбзэм, Адыгэ ныпым, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэхэм, ди лъэпкъым ­игъэлъапIэ нэгъуэщI махуэми я дамыгъэхэр зытет бгъэхэIу екIу­хэр. Ап­хуэдэуи абы шархэм адыгэ ныпхэр, зэрытхэ тет­радхэми адыгэ дамыгъэ­хэр трегъадзэ. Нобэ ди хьэ­щIэщ КъБР-м и Коллекционерхэм я зэ­гу­хьэ­ныгъэм, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэм  хэт, хэкупсэ нэс зиIэ щIалэ Тхьэ­къуахъуэ Iэуес.

Си адэр иужьрейуэ мэджэгу

Дэтхэнэ зы цIыхуми иIэщ гум щигъа­фIэ гукъэкIыжхэр. АпхуэдэхэмкIэ сыв­дэгуэшэну сыхуейщ. 

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан. Зыми емыщхь

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. Налшыки щынэс щыIэт, театрым еплъын папщIэ. Тэмэму ящIащ Москва кIуэуэ актёру еджэну мурад зыщIа Сулъ­тIан нэхъыжьхэр зэрыпэрымыуар. 
МОСКВА Луначарскэм и цIэр зезыхьэ и театр институтыр 1958 гъэм Къаздэхъу СулътIан щIыгъуу къаухауэ щытащ цIыху пщыкIублым. ЗэщIэгъэуIуауэ, гугъэшхуэ уагъэщIу къэ­кIуэжащ ахэр псори лъэпкъ ­театрым. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 8, гъубж

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS