11.12.2018, 12:38 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ республикэм щрагъэкIуэкI «Ажалыр щащэр жыIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр икIи гу нэхъ зылъытапхъэхэр яубзыхуащ. 

11.12.2018, 12:17 - Статья

Сабий творчествэмкIэ «Эрудит» центрым щызэхуэзащ полицэм и лэжьа­кIуэхэмрэ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэмрэ.

11.12.2018, 12:03 - Статья

 ЩIы хъурейм и щIыпIэ псоми цIыху мелуанхэр щызытхьэкъуа топджэгум и дунейпсо махуэщ дыгъэгъазэм и 10-р. Ар къэрал куэдым Iэтауэ щагъэлъапIэ. Къапщтэмэ, Бразилием. Зыми хузэфIэмыкIауэ абы и командэ къыхэхар тхуэнейрэ дунейпсо чемпион хъуам и закъуэкъым, атIэ ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъагъуэу и футболистхэр здэщымыIэ щIыпIэ къэгъуэты­гъуейщ.

11.12.2018, 11:58 - Статья

 Оперэмрэ балетымрэ я академическэ театрыр (Кировым и цIэр зезыхьэр) илъэс щитI щрикъум щыгъуэ абы къыщагъэлъэгъуауэ щытащ Чайковскэм и «Евгений Онегин» оперэр.

11.12.2018, 11:41 - Статья

 И ныбжьыр илъэс 86-нэм иту 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м дунейм ехыжащ шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я ветеран, Урысейм шынагъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и юрист, юстицэм и подполковник Къэшэж Къа­сым Хьэрун  и къуэр.

11.12.2018, 11:17 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 5 - 6-хэм Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм, пресс-IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, блогерхэм, къэпщытакIуэ гупхэм я VI дунейпсо зэхыхьэшхуэр. ­КИФЩI-м и хэгъэгухэм къыдэкIуэу, абы мы гъэм япэу ­хэтащ Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэм, хамэ къэралхэм я лIыкIуэхэр.

11.12.2018, 10:55 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу.

11.12.2018, 10:52 - Статья

 Урысей дирижёр телъыджэ, Урысейм щIыхь зиIэ и гупым - Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIым, «Хэкум  и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 80 ирикъуащ.

Последнее


ЩIэныгъэр зи гъуазэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и мыза­къуэу, ди къэралым и нэгъуэщI щIы­налъэхэми щыцIэрыIуэщ мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-мрэ РАЕН-рэ я академик Уэлджыр Му­шэхьид Кушбий и къуэр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм  и  27, гъубж

Адыгэ фащэр егъэлъапIэ

 «Лидеры отрасли» журналым и 5-нэ къыдэкIы­гъуэр дунейм къытехьащ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ Урысейм къыщыдэкI, Высоцкая Заремэ зи редактор нэхъыщхьэ а журналым къалэн зыщещIыж политикэм, медицинэм, гъэсэныгъэ-егъэджэныгъэм, ухуэ­ныгъэм, мэкъумэшым, экономикэм къыщыхэжаныкIа, щIыналъэр ефIэкIуэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху пэрытхэр дигъэцIыхуну.

ЩIалэгъуалэм зэфIагъэкIар мащIэкъым

КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхуэсым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэр зэхуищIыжащ.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ЩIа­лэгъуалэ палатэм хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ ирагъэ­кIуэкIа лэжьыгъэм пап­щIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр Тэрч щIыналъэм щыIащ

 КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ Тэрч районым щыIащ икIи а муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэедрэ абырэ тепсэлъыхьащ социально-экономикэ зыужьыныгъэм пы­щIа Iуэхухэм.
 Псом япэу ар кIуащ Налмэс Iэмэ­псымэхэр щащI заводым. Абы и лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэхикIухьа нэужь, республикэм и УнафэщIыр предприятэм и лэжьа­кIуэхэм яхуэзащ икIи мы IуэхущIапIэр зыхэт ­гугъуехьхэр дэгъэкIынымкIэ щыIэ хэ­кIы­пIэхэм тепсэлъыхьащ.

Анэхэр ягъэпажэ

 Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щэ­кIуэгъуэм и ­22-м пшыхь гуа­пэ ще­кIуэкIащ Анэхэм я махуэм теухуауэ.
 IуэхущIапIэм и пэIущIэ пэшым къыщызэIуахат су­рэт щIыным дихьэх ныбжьыщIэхэм я Iэдакъэ къы­щIэкIа лэжьыгъэхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ. Абыхэм нэхъыбэу къыщагъэлъэгъуат фIыуэ ялъагъу, нэхъ лъапIэ дыдэу гъащIэм щаIэ анэхэм я сурэтхэр. 

КIуэкIуэ Казбек «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм ярет

 КъБР-м и Правительст­вэм и Унэм щекIуэ­кIащ «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм зэрыратым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ цIыхубз тIощIым.
 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек къызэхуэсахэм и гуапэу ехъуэхъуащ къэралым щагъэлъапIэ махуэшхуэмкIэ - Анэм и махуэмкIэ.

Афэрым, «Нал цIыкIу»!

 Музыкэ къэрал театрым щагъэлъэ­пIащ УФ-мрэ КъБР-мрэ цIыхубэ къа­фэхэмкIэ щапхъэу къыщалъыта, республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо фес­тивалхэмрэ зэпеуэхэмрэ я лауреат, «Кав­каз Ищхъэрэм и вагъуэщIэ» щIы­хьыцIэр къызыхуагъэфэща, «Урысей Артиадэм» и лауреат, ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестиваль 2017 гъэм Сочэ къалэм щекIуэкIам хэта, ­КъБР-м и Правительствэм и щIыхь тхылъыр мызэ-мытIэу зыхуагъэфэща «Нал цIыкIу» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъум иращIэкIа концертыр.

Насыпым и дамыгъэ

 Къафэ гъуазджэр, щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэ­хэр, лъэпкъ фащэм и дахагъэр цIыхубэм я пащхьэм щызыгъэлъагъуэ, КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» ансамблыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ ­илъэс 30 ирокъу. Абы ирихьэлIэу зыхуэдгъэзащ гу­пым и художественнэ уна­фэщI Куэшей Алик. 
- Алик, илъэс 30-кIэ узэ­IэбэкIыжрэ, къэфакIуэ гу­пым я гъэсакIуэ узэры­хъуа­мрэ уи гуп дахэр ­къы­зэрызэбгъэпэщамрэ укъытхутепсэлъыхьамэ, ди ­гуапэт. 

МыхъумыщIагъэм зыщадзеиным хуаущий

«Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» фIащауэ наркотикым зэрыпэщIэт Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр йокIуэкI.
Абы хыхьэу, КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъып­лъы­нымкIэ и управ­ленэмрэ Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районымкIэ и къудамэм Балигъ мы­хъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэмрэ я лэжьакIуэхэр акъылыр зыгъэутхъуэ ­пкъыгъуэхэр къамыгъэсэбэпыным теухуа лекцэхэм къыщеджащ Къамылыкъуэ, Псынэдахэ къуажэхэм я курыт еджапIэхэм. 
Iуэху щхьэпэм хэтащ школхэм я унафэщIхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS