20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


ПцIым фIым ухуишэркъым

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэхъумэ IэнатIэм зыхуагъэзащ ­мэкъумэшыщIэхэм ядэлажьэ лизинг компаниехэм я зым и лIы­кIуэхэм. Щхьэусыгъуэр гъэп­цIагъэкIэ сом мелуан 24-м нэблагъэ хэщIыныгъэ зэрагъуэтарщ. 
 Абыхэм зэрыжаIамкIэ, Шэ­джэм районым щатха мэкъумэш про­мышленнэ кооперативым и уна­фэщIу щыта, илъэс 57-рэ зи ныбжь цIыхухъум яфIидыгъуащ лизингым къыпэкIуэу финанс бэджэнд зэгу­рыIуэныгъэмкIэ ­къаIэрыхьа ахъ­шэр.

«Таврида 5.0»-м КъБР-м щыщ зэчиифIэхэр хохьэ

 Мы гъэм япэу ди къэралым щокIуэкI «Таврида 5.0» щIалэгъуалэ зэхыхьэ ин. Кърым къыщызэрагъэпэща щэнхабзэ, гъуазджэ форумым мы зэманым и ­гуащIэгъуэщ. Ди гуапэ зэрыхъущи, урысейпсо фестиваль-зэпеуэм хэтщ ди республикэм и лIыкIуэхэри.

Мэздэгу щIалэ

 Лъэныкъуэ куэдкIэ зыбужьыну ухуеймэ, ди зэманым апхуэдэ IэмалыфIхэр щыIэщ, икIи ахэр къэзыгъэсэбэп щIалэгъуалэри ди мащIэкъым. 
 Хьэрылъху Александр мэздэгу адыгэхэм ящыщщ, ауэ и унагъуэр ­Налшык дэсщ. ЩIалэм ­КъБКъУ-м дизайнымкIэ и колледжыр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш универси­тетыр къиухащ, ауэ зэрысабийрэ и адэм и гъусэу лъэщапIэм зэрыщIэтар къыщ­хьэпэжащи, илъэси 10-м щIигъуауэ езыри ­гъущIхэкIхэм йолэжь. 

ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэ Ало Астемыр

 КъБР-м и ЩIалэгъуалэ Правительствэм мэкъу­мэш IэнатIэмкIэ и министр, зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэм защIэгъэкъуэнымкIэ «УМНИК» программэм ахъшэ саугъэт къыщызыхьа Ало Астемыр щIэныгъэ лэжьыгъэми жылагъуэ Iуэхуми дихьэха щIалэщIэщ. 

Утыкушхуэм къыхуигъэщIа

 КъБР-м и Музыкэ теат­рым и уэрэджыIакIуэ ­Дэгу Каринэ иджыблагъэ япэ увыпIэр къыщыхуагъэфэщащ «Star KBR» зэпеуэм и зы Iыхьэм. Каринэ пшы­хьым щигъэзэщIащ Сэхъу Хьэсэн хуитха «Гухэлъыр мыдаIуэ» уэрэдыр.
Каринэ тыдогъэпсэ­лъыхь щэнхабзэм зэрыдихьэхам, зыIэригъэхьа ехъу­лIэныгъэхэм.

Шууей ахъырзэманхэр

 Тверь областым щыIэ «Конаковым и шэщхэр» шы-спорт клубым иджыблагъэ шыгъа­жэмкIэ ще­кIуэкIа урысейпсо чемпионатым пашэ щыхъуащ Къалэ Мухьэмэд. 
 Километри 160-кIэ къызэдэ­жэ­ным шууеи 7 щызэхьэзэхуати, кIэух Iыхьэм нэсар плIыращ. Абыхэм ящыщу сыхьэт бжыгъэ нэхъыфI дыдэр къэзыгъэлъэгъуар Къалэ Мухьэмэдщ. Ар зытеса хьэрып-адыгэ шы лъэпкъым щыщ «Эльбрус» и гъуэгуанэр къызэпичащ ику иту сыхьэтым километр 15,91-рэ и хуаб­жьагъыу икIи 10:03:25 бжыгъэр къигъэлъэ­гъуащ.

ЯтIагъуэ гъэжьам елэжь пщащэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым урысыбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр къэзыуха, филолог IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта ХьэцIыкIу Миланэ сурэт техынми дехьэх, апхуэдэуи илъэсиплI ­хъуауэ ятIагъуэм хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр къыхэщIыкIыным йолэжь. 

Куэдым ящыщ зы. И Iыхьлыхэм иджыри къэс ящIакъым Шал Мухътар и псэр Сальск тафэхэм зэрыщитар

 Дэ етIанэгъэ дгъэлъэпIэнущ ди къэралым ис лъэпкъ псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэр - ТекIуэныгъэ иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур. Абы иджы щыщIэдзауэ зыхуагъэхьэзыр. ЗэфIагъэкIахэр мащIэкъым - «Полк уахътыншэ» зэщIэхъееныгъэр къызэрагъэпэщащ, ­«Мемориал» зэгухьэныгъэр мэлажьэ, газетхэм мычэму традзэ Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьахэм ятеухуа тхыгъэхэр, н.къ. Ауэ нэхъыбэж къапэщытщ. Абыхэм ящыщу нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэри хъыбарыншэу кIуэдахэр къэлъыхъуэжынырщ, хэкIуэдахэм я хьэ­дэхэр зыщIалъхьа щIыпIэхэр къэ­гъуэтыжынырщ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 23, гъубж

Щхьэлыкъуэ щагъэлъапIэ

 Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщо­къуэ Алим къызэралъхурэ, илъэси ­105-рэ зэрырикъур Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм щагъэ­лъэпIащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS