09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэр автономиер къызэрыунэхуа щIыкIэр

КъБКъУ-м и тедзапIэм тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и проректор Къэжэр Артур и тхылъыщIэ къыщыдэкIащ: «Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ ав­то­номиер къызэрыунэ­хуар: щхьэусыгъуэхэр, хэ­кIы­пIэхэр, зыхуэкIуар (1917-1920 гъгъ.)» («Становление национальной автономии Кабардино-Балкарии: предпосылки, альтернативы, итоги (1917-1920 гг.)». 

ТхакIуэм и фэеплъ зэхьэзэхуэ

Балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ Мечиев Кязим и фэеплъу бэнэкIэ хуитымкIэ III дунейпсо зэхьэзэхуэ Налшык щекIуэкIащ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Мэзкуу къалэм къикIауэ абы хэтащ 2003-2007 гъэхэм къалъхуа щIалэщIэ 850-м щIигъу. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 26, гъубж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр епщIанэ Урысей-Азербайджан зэхуэсышхуэм щолажьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр хэтщ мы махуэхэм Москва щекIуэкI епщIанэ Урысей-Азербайджан зэ­хы­хьэш­хуэм.
Ар къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Орешкин Максим къыхигъэщхьэхукIащ къэралитIым яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэм зегъэужьынымкIэ мы Iуэхум мыхьэнэшхуэ зэриIэр. «Урысейм и щIыналъэу 70-м щIигъу Азербайджаным IуэхукIэ пы­щIащ икIи апхуэдэ зэдэлэ­жьэныгъэм зегъэубгъуным тещIыхьащ ди зэхыхьэри», - жиIащ абы.

Архив къулыкъущIапIэм зэфIигъэкIхэмрэ абы къыпэщыт Iуэхухэмрэ топсэлъыхь

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ  иригъэкIуэкIащ республикэм законхэр къы­дэ­зы­гъэкI и орган нэхъыщ­хьэм и зи чэзу зэIущIэр.
Абы Правительствэм щы­хухаха зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм архив Iуэхур зэ­ры­щыгъэувам теухуауэ» ­КъБР-м и законыр гъэзэщIа зэрыхъум. Доклад ищIащ КъБР-м и Архив ­къулыкъу­щIапIэм и унафэщI Щоджэн Щыхьым.

Рахъуэ Йлдыз и къулыкъум пэрохьэ

Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм и зи чэзу конгрессыр щэ­кIуэгъуэм и 23 - 24-хэм Анкара ще­кIуэкIащ. Адыгэ гъащIэм хэту, адыгэ Iуэхум иригузавэу зы цIыхуи къэ­накъым абы къемыкIуэлIа. Ма­хуитIкIэ екIуэкIа зэхыхьэшхуэм куэд къыщыпсэлъащ, адыгэ нэхъыбэ ды­дэ зэрыс къэралым КАФФЕД-м щиIэ мыхьэнэм, абы и къалэн нэхъыщ­хьэхэм, дяпэкIэ гу зылъитапхъэхэм тепсэлъыхьащ къызэхуэсахэр.

КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм хагъэхьэ

ЩэкIуэгъуэм и 23-м Москва щызэхэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и ХIХ съез­дыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу абы хэтахэм я пашэу щытащ КIуэкIуэ Казбек.

«Налмэсыр» Ставрополь къыщофэ

Хабзэ зэрыхъуам тету, иджы илъэс ещанэ хъуауэ Ставро­поль къалэм щокIуэкI «Адыгэ дуней» щэнхабзэ фестивалыр. Ар мы гъэми къызэригъэ­пэщащ а къалэм щыIэ «Адыгэхэр» шэрджэс щэнхабзэ цент­рым и унафэщI Шыбзы­хъуэ Юрэ.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 23, щэбэт

Урысей Академием и член-корреспондент

Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-15-хэм Мэзкуу щригъэкIуэкIа и Зэхуэсышхуэм техникэ щIэныгъэ­хэм я доктор Щоджэн Юрий Хьэсэн и къуэр РАН-м и член-корреспон­денту щыхахащ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS