22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

22.09.2020, 13:58 - Статья

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ. 
Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург). 

22.09.2020, 13:05 - Статья

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

22.09.2020, 13:01 - Статья

Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ. 

22.09.2020, 12:49 - Статья

Урысей гвардием Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щиIэ къудамэм ведомствэм щымыщ и хъу­макIуэхэмрэ ОМОН-м и лэжьакIуэхэмрэ «Патриот», «Боевое братство» жы­лагъуэ IуэхущIапIэхэр я ­гъусэу иджыблагъэ лIы­хъужьыгъэм и дерсхэр («Хахуэу хэкIуэдахэм я фэеплъым хуэфащэу» фIэщыгъэр иIэу) студентхэм драгъэкIуэкIащ. 

22.09.2020, 12:43 - Статья

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ. 
Фильмыр Адыгэ Республикэм и бгылъэ щIыпIэ дахэхэм, Санкт-Петербург къалэм щытрахащ, апхуэдэуи  ­ пычыгъуэ зыбжанэм Тыркумрэ Франджымрэ щелэжьащ. 

22.09.2020, 12:34 - Статья

Хьэзрэталий ныбжькIэ дэ нэхърэ нэхъ щIа­лэми, илъэс бжыгъэ куэд щIауэ зы Iуэху иужь диту гъащIэ гъуэгуанэ къызэрыздэткIуам ­хуитыныгъэ къыдет ди ныбжьэгъу хуэдэу дытепсэлъыхьыну. Къыхэгъэщыпхъэщ ар сыт щыгъуи узыщыгугъ хъу цIыху нэсу зэрыщы­тыр, хуей хъумэ, занщIэу зыкъыпщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр. 

22.09.2020, 12:21 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 30-м нэблагъэм щыхэплъащ.

Последнее


Къалэн нэхъыщхьэ

Жэпуэгъуэм и 29-м илъэс 67-рэ ирикъуащ ведомствэм щIэмыт хъумакIуэ къулыкъур къызэрызэрагъэпэщрэ. Абы теухуат КъБР-м щыIэ Урысей Лъэпкъ гвардием и дзэхэм и УВО-м щекIуэкIа зэIущIэр. 
Абы хэтащ КъБР-м щыIэ Урысей ВНГ-м и УВО-м и унафэщIым и къуэдзэ полицэм и полковник Хьэмыз Мурат, Налшык къалэмкIэ УВО-м и унафэщI полицэм и полковник Жылэшх Рэмэзанрэ КъБР-м щыIэ Урысей ВНГ-м и УВО-м и къудамэм и унафэщI полицэм и майор Ануров Павелрэ. 

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 14, махуэку

ХьэщIэхэр кърагъэблагъэ

КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ­рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету. 
ЛIыкIуэхэм зыщрагъэп­лъыхьащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и IуэхущIапIэм, хагъэгъуэзащ я зэфIэкIхэмрэ ­ехъулIэныгъэхэмрэ.
Егоровэ Татьянэ кIэщIу тепсэлъыхьащ КъБР-м и Парламентым и гъэпсы­кIэм­рэ я лэжьыгъэр зэраубзыхумрэ.

Щхьэхуещагъэм пэщIоувэ

«Урысей сетхэр» ком­панием и Кавказ Ищхъэрэ къудамэм и Iэ­щIагъэлIхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ток къы­щызыгъэсэбэпхэм я деж щрагъэпшынащ ­хабзэм ебакъуэу яды­гъуа электрокъарууэ киловатт-сыхьэт мелуан  1,3-м щIигъум хуэзэ уасэр, сом мелуани 2,7-м щхьэдэхыр. 

Транспортым и щытыкIэм хоплъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щахуэзащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Аслъэнбэчрэ Транспортым и IэнатIэм щы­кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Кравцов Дмитрийрэ.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэм

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэр. Видео зэпы­щIэныгъэмкIэ щыIэ Iэмалхэр къигъэсэбэпри, абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Европэм и Кубокым щIобэн

«Оренбуржье» спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа 2005-2006, 2007-2008 гъэхэм къалъхуахэм я зэ­хьэзэхуэ. 
Зэпеуэм хэтащ Урысейм и къалэ 41-м, Къэзахъстаным, Таджикистаным, Къыргъызстаным, Куржым, Азербайджа­ным къикIа спортсмен 500-м   щIигъу. 
2005-2006 гъэхэм къалъхуахэм я гупым щыбэна хьэлъагъым япэ увыпIэр щиу­быдащ Къумыкъу Астемыр. Къущхьэ Тамерлан - етIуанэщ. Шыгъушэ Артуррэ Бес­лъэней Идаррэ домбеякъ медалхэр къахьащ. 
2007-2008 гъэхэм къалъхуахэм я деж дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Бес­лъэней Дамир. 

Европэм и вице-чемпион Блий Iэюб

Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

Балъкъэр Алим псоми ятокIуэ

Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев Владлен дзюдомкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ  22-м къикIа спортсмени 130-м щIигъу. 

Дэтхэнэми удихьэхырт

Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэн­хабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэ­къуэ­тыныгъэм и махуэм ирихьэ­лIэу «Гъуазджэм зэ­къуе­­гъэу­вэ» къыхуеджэ­ны­гъэм щIэту къызэрагъэ­пэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS