22.10.2020, 13:19 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и медицинэ IэнатIэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 72-м иту дунейм ехыжащ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, узыншагъэр хъумэнымкIэ Урысейм и отличник, Респуб­ликэ сабий клиникэ сымаджэщым и неврологие ­къудамэм и унафэщI Урыс­мамбэт Гъумар Нуралий и къуэр. 

22.10.2020, 13:15 - Статья

Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитым­кIэ 2020 гъэм и чемпионатыр Наро-Фоминск къалэм иджыб­лагъэ­ щекIуэкIащ. Абы къыщыхэжаныкIахэщ ди лъахэгъухэу Урыш Анзоррэ БищIо Тимуррэ. 

22.10.2020, 13:13 - Статья

Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и участковэ уполномоченнэ полицэм и лейтенант нэхъыжь Лу Руслан Iэ нэхъыбэ хуаIэтащ интернет-щIэупщIэныгъэ щрагъэкIуэкIым. 

22.10.2020, 12:23 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа «Лазурная вол­на-2020» V дунейпсо му­зыкэ зэпеуэм «Лъэпкъ пшы­нэ» унэтIыныгъэмкIэ­ ды­щэ медалыр къыщихьащ Къэрэшей-Шэрджэ­сым хыхьэ Елбыргъан ­къуажэм щыщ Хуэдж Альбинэ. Зэхьэзэхуэм макъамэм щаIэ зэфIэкIым щеплъыжащ цIыху 200-м щIигъу.

22.10.2020, 12:18 - Статья

Компьютерхэмрэ жып телефонхэмрэ къежьэу, интернетым дуней псор зэрызэпищIэрэ, лъэпкъым и къэкIуэнур къызыфIэIуэху жэрдэмщIакIуэхэр егу­псыс зэпытщ а ­Iэмалыр ди анэдэлъхубзэм дежкIэ ­щхьэпагъ нэхъыбэ хэлъу къэгъэсэбэпа зэрыхъуну щIыкIэм.

22.10.2020, 12:12 - Статья

Налшык щекIуэкIащ ­къалэхэр зегъэужьыным елэжь IэщIагъэлIхэм пап­щIэ къызэрагъэпэща «Го­ро­дские практики» прог­раммэр.

22.10.2020, 11:58 - Статья

Бахъсэн районым и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и ­къуэдзэхэмрэ щIыпIэ администрацэм и къудамэхэм я унафэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. 

22.10.2020, 11:15 - Статья

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэ­кIуэ­кIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр ­къы­зэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэ­ры­пэ­щIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэ­кIэ­лъы­зыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Последнее


Дэ тхузэфIэкIынумрэ къэралыр къызэрыддэIэпыкъунумрэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Псом япэу Егоровэр ехъуэхъуащ Пщыбий Светланэ и депутат къалэным зэрыпэрыхьам пап­щIэ.
Депутатхэм Iэ яIэтащ суд IуэхущIапIэ зыбжанэм зэзыгъэкIуж хеящIэу ягъэувыну къагъэлъэгъуахэм ­пап­щIэ. Налшык суд IуэхущIапIэ №9-м и зэзыгъэкIуж ­хеящIэу хахащ Будаевэ Зух­ра, Налшык суд IуэхущIапIэ №4-м - Дыджэ Джульеттэ, Прохладнэ суд IуэхущIапIэ №1-м - Носовэ Светланэ, Шэ­джэм суд IуэхущIапIэ №2-м - Туменов Заур, Бахъ­сэн суд IуэхущIапIэ №4-м - Ащхъуэт Мадинэ.

Балъкъэр усыгъэм и гуащэ Зумакуловэ Танзиля

Дыгъэгъазэм и 6-м Му­зыкэмкIэ театрым ­Iэ­тауэ щагъэлъэпIащ ­КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэ­тым и лау­реат, Налшык ­къалэм щIыхь зиIэ и цIыху Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэры­рикъур.
Балъкъэр усыгъэм и ­гуащэм хуэгъэпса пшы­хьыр «Балкария» къэфа­кIуэ ­гу­пымрэ Зеущэ Iэуесрэ «Тан­зиля» уэрэдымкIэ къы­зэ­Iуахащ. Абы кIэлъыкIуэу утыкум кърагъэблэгъа Танзиля удз гъэгъа Iэп­лIа­кIуэ­хэмкIэ щIагъэнат.

Кавказ Ищхъэрэм щыIэ псэукIэмрэ абы зегъэужьынымрэ теухуа псалъэмакъ

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­округым щыIэ Матовников Александр Мэхъэч­къалэ щригъэкIуэкIащ езыр зи нэхъыжь IэнатIэм и деж щыIэ сове­тым и зэIущIэ. Абы хэтащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек.
Псалъэмакъыр теухуауэ щытащ округым и социально-экономикэ, жы­лагъуэ-политикэ Iуэхухэм. Къэп­сэлъахэм зэпкърахащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм мурад пыухы­кIахэр зэфIэгъэкIыным хуэунэтIауэ щагъэзащIэ лъэпкъ, федеральнэ проектхэм зэре­лэ­жьыр.

Дзэм и пашэхэр зочэнджэщ

УФ-м и Лъэпкъ гвардием и дзэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ округым и командующэ генерал-лейтенант Гетманов Игорь Пятигорск къалэм щригъэкIуэкIащ дзэм и советым и зэIущIэ. Видеокон­ференц связым и Iэмалхэр къигъэ­сэ­бэпри, абы хэтащ Урысейм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэмкIэ штаб нэхъыщхьэм и унафэщI генерал-полковник Ченчик Сергей.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и ЛIыхъужьым и махуэм теухуа и хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэр республикэм исхэм ехъуэхъуащ Хэкум и ЛIыхъужьхэм я ­ма­хуэмкIэ. Дыгъэгъазэм и 9-м псалъэ гуа­пэхэр хуаIэтащ ЩIыхь орденыр зратахэм, СССР-м и ЛIыхъужьхэм, Урысейм и ЛIыхъужьхэм. «Абыхэм ди лъахэгъуу куэд яхэтщ икIи ахэр я дамыгъэщ Урысейм ­къихьа текIуэныгъэхэм, Хэкур фIыуэ лъагъун, абы хуэпэжын, ди къэралым лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм яхуэлэжьэн зэ­рыхуейм», - къыщыгъэлъэгъуащ республикэм и Iэтащхьэм и хъуэхъум.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и журналистхэм Мэхъэчкъалэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Мэхъэчкъалэ къыщызэрагъэпэща медиазэIущIэм. Абы хиубыдэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, УФ-м Кавказ Ищ­хъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, округым щыщ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр щIыналъэ, федеральнэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм епсэлъащ. 

Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 7, щэбэт

Мамрэш Светланэ и ехъулIэныгъэхэр

Федеральнэ телевиденэм нэхъ щIэупщIэ щызиIэу къалъытэ «Голос» шоум и еянэ зэпеуэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, «Гоголь центр» театрым и артисткэ Мамрэш Светланэрэ уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ. 

ЦIыхубэм сэбэп яхуэхъуныр зи гъащIэ гъуазэ

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 
Зи гугъу тщIыну бзылъхугъэр зэи хущIэкъуакъым цIыхубэм захигъэ­фIыкIыну, и хъуэпсапIэри цIэрыIуэ ­хъуныртэкъым, атIэ нэхъыбэм сэбэп яхуэхъунырщ и гъащIэ гъуазэр. Джэш ФатIимэ и цIэм епхащ цIыхум хэлъын хуей хьэл-щэн нэхъыфIхэр - гуапагъэр, пэжыгъэр, нэмысыфIагъыр, лэжьыгъэр фIыуэ лъагъуныр. Ахэращ абы и гъащIэр зыхуигъэпсар. 

КъБКъУ-м и ректор Лесев Вадим Николай и къуэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIыр яхъуэжащ. ЕджапIэ нэхъыщхьэм дыгъэгъазэм и 2-м щекIуэкIа конференцым щэхуу Iэ зэрыщаIэтам ипкъ иткIэ, ­КъБКъУ-м и ректору хахащ физико-математикэ щIэ­ныгъэхэм я кандидат, доцент Лесев Вадим Николай и къуэр. Абы ипэкIэ а къулыкъур 2015 гъэ лъандэрэ ­ирихьэкIащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор Алътуд Юрэ Къамболэт и къуэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS