03.12.2020, 10:12 - Статья

2020 гъэм и шыгъэжэгъуэм Налшык ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэм ядэбгъуэфынур зыщ - узыфэ къе­кIуэкIым и зэранкIэ къызэгъэпэща­кIуэхэм абыхэм еплъын цIыху кърашэлIэну Iэмал зэрамыIарщ. Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэм и унафэщI Мам­хэгъ Iэдэм еянэ шыгъэжэгъуэр зэрызэхуищIыжам щыгъуазэ дещI. 

03.12.2020, 10:08 - Статья

Ди щIалэм и ныбжьыр ­ илъэс 18 зэрырикъуамкIэ, Санкт-Петербург СвязымкIэ и дзэ академием зэры­щIэ­тIыс­хьамкIэ дохъуэхъу. 

03.12.2020, 10:05 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуа­кIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъ­хьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджы­благъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур ­игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ. 

03.12.2020, 09:30 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъы­хьащ «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль ­гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум. 

03.12.2020, 09:26 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. дыгъэгъазэм и 1-м иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Хабзэр къыщызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэ­IущIэмрэ КъБР-м Экономи­кэ, жылагъуэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и со­ве­тым­рэ я зэхуэс.

01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Последнее


Пашэхэр зэныкъуэкъухукIэ, нэгъуэщIхэр япэ йощ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм щызэIущIат зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ Налшык и «Мурбек»-мрэ. Ахэр зэныкъуэкъухукIэ, нэгъуэщIхэр япэ ищащ.

Дамыгъэр къыхах

ИлъэсипщI къэс зэ Урысей Федерацэм щрагъэкIуэкI цIыхухэм я къэралпсо къыхэтхыкIыныгъэ. Мы гъэм ар бжыгъэр и лъабжьэу зэхэтынущ. Иджыблагъэ зэхаублащ ЦIыхухэм я урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм (ВПН) и дамыгъэ хъунур убзыхунымкIэ зэпеуэ. Абы хэт хъунущ художникхэр, дизайнерхэр, ар зы­фIэхьэлэмэт нэгъуэщI псори. Зи лэжьыгъэр нэхъыфIу къалъытэм саугъэту сом мин 60 хуагъэфэщэнущ. 

ЩIалэгъуалэм ядолажьэ

«Уи пенсэр уэ езым къызэрыблэжьщ» фIэ­щыгъэм щIэту УФ-м и пенсэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иригъэкIуэкI дерсхэм къы­пащэ.

Хэкупсэу ягъасэ

Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Тэрч щIыналъэм мы­хьэнэ ин зиIэ акцэ щрагъэ­кIуэкIащ. Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэу щытар къы­дэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырт.
Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэ­мыцэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа ма­хуэхэм ирихьэлIэу, Курп лъагапIэхэм дэкIащ районым щылажьэ жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, щIыпIэм щыIэ ДОСААФ-м и юнармейцхэмрэ курсантхэмрэ, школакIуэхэр, къуа­жэдэсхэр. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 16, махуэку

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр утыку къыщрилъхьа зэIущIэм

Дыгъуасэ Путин Владимир Москва хэIущIыIу щищIащ Урысейм и Президентым гъэ къэс Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр. ЗэIущIэм хэтащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Къулейсызыгъэм пэщIэувэ Iэмалхэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэ­хуэсым Зэрызыхуигъазэм ды­гъуасэ щедэIуащ Мэзкуу «Ма­неж»-м. Абы кърагъэблэгъащ ­УФ-м и Правительствэм хэтхэр, Конституцэ судым и унафэщIым­рэ и къуэдзэхэмрэ, Суд Нэхъыщ­хьэм и Iэтащхьэр, Прокурор Нэхъыщхьэр, Следственнэ комитетым, ХэхакIуэ Комиссэ Нэхъыщ­хьэм, Къэзыбж палатэм я уна­фэщIхэр, Къэрал Советым хэтхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри. 

Зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщыкIэфIыр къыхагъэщ

Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым махуитхукIэ щекIуэкIащ боксымкIэ урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэралым и ныбжьыщIэ командэ­ къыхэхам хэ­хуэ­ным щIэбэныну КъБР-м­ къэкIуат зи ныбжьыр илъэс 19 - 22-м ит спортсмен 200-м щIигъу. 

«Вагъуэхэр» Iэпщэм къызэщIекъуэж

Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къыщызэхуэсат ­ады­гэ­хэм ящыщу япэ дыдэу Совет Союзым футболымкIэ и чемпион хъуа Iэпщэ Александр къызэ­ралъхурэ илъэс 80 зэрыри­къур ягъэлъэпIэну.

2019 гъэм кърикIуахэм ироплъэж

Урысейм къэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гурович Андрей и унафэм щIэту Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ Урысей МЧС-м Кавказ Ищхъэрэ феде­ральнэ щIыналъэм (СКФО) щиIэ IуэхущIапIэхэм 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуам щы­хэп­лъэжа зэIущIэ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS