18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Зэдэлэжьэныр я мурад нэхъыщхьэу

 Дыгъуасэ Ставрополь къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и Парламент зэгухьэныгъэм (СКПА) и X конференцыр. 

Налшыкдэсхэм «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» ячынущ

 Мэлыжьыхьым и 6-м, Узыншагъэм и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу, республикэм щыпсэухэм Iэмал яIэнущ «Лига здоровья нации» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа «Узыншагъэм ухуэ­зышэ лъэбакъуэ 10.000» акцэм хэтыну.

IуэхугъуэщIэхэм хоплъэ

 КъБР-м и Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ мэрем кIуам екIуэ­кIащ. Абы щыхэплъащ Iуэхугъуэ 20-м нэблагъэм. 

ФIыщIэ зэрыхуащIыр къагъэлъагъуэ

 Тырныауз къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Iуэху щхьэпэ - Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъымрэ МафIэ мыужьыхымрэ я Iэгъуэблагъэр зэщIэкъуэным теухуа щэбэт щIыхьэху къызэрагъэпэщащ.
 Ар къыхэзылъхьахэм я мурад нэхъыщхьэр Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъхэр зыхуей хуэгъэ­зэным, абыхэм я хъуреягъыр къабзэу зехьэн зэрыхуейм цIыхухэм гу лъегъэтэнырщ, апхуэдэ IуэхуфIхэм къыхуе­джэнырщ.

«Иджырей къалэ кIуэцIым и теплъэ» проект хэхар гъэзэщIэным хыхьэу зыхуей хуагъэзэнущ Налшык къалэм и пщIантIэхэр

 Жылагъуэ конкурс комиссэм къищтащ Налшык къалэ округым хыхьэ пщIантIэхэу «Иджырей къалэ кIуэцIым и теплъэ» проект хэхар гъэзэщIэным хыхьэу 2019 гъэм зыхуей хуагъэзэну яубзыхуахэр.
 ЗэфIагъэкIыну лэжьыгъэхэм хохьэ асфальтыр, лъэс зекIуапIэхэр зэгъэпэщыжыныр, гъуэгу Iуфэхэм ­Iулъ бордюрхэр, бжэIупэхэр къызэрагъэнэху системэхэр зэхъуэкIыныр, пщIантIэхэм щхъуантIагъэхэр щыхэсэныр, зыщагъэпсэху, къабзагъэр къызэгъэ­пэщыным хуэщIа щIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэныр. Зэрагъэпэщыжынухэм хагъэхьащ пщIантIэ 23-рэ.

Темыркъаным Нобель Людвиг и саугъэтыр ират

 Санкт-Петербург дэт Урысей филармонием и сайтым хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, Темыркъан Юрий Урысейм щат Нобель Людвиг и саугъэтыр къыхуагъэфэщащ. 
 Дуней псом щыхэIущIыIу премиер къызэзыгъэпэща Нобель Альфред и къуэш нэхъыжь Людвиг лъэпкъкIэ шведми, илъэс 11-м щегъэжьауэ Урысейм щыпсэуащ, Бытырбыху машинэхэр щаухуэ завод къыщызэригъэпэщауэ щытащ, и гуащIэшхуэ къэралым и экономикэм хилъхьащ. Людвиг и цIэр зэрехьэ илъэси 130-рэ ­хъуауэ УФ-м щат саугъэт лъапIэм. Иджыблагъэ ар 14-нэрэ Темыркъан Юрий къратащ. 

ЗэфIэкIышхуэ зиIа Тхьэзэплъ Хьэсэн

 Бахъсэн районым и библиотекэ нэхъыщхьэм гъатхэпэм и 29-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Абы ягу къыщагъэкIыжащ адыгэ усакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэу, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу, ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь нэхъыщхьэу щыта, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэта, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъ куэд зыхуагъэфэща Тхьэ­зэплъ Хьэсэн. 

Уасэ хуэбгъэувыну тыншкъым

 Астрахань дэт консерваторэр ­къэ­зухыу ди республикэм и симфоние ­оркестрым къыщызгъэзэжам щы­щIэдзауэ Темыркъан Борисрэ сэрэ ды­зэдэлэжьащ. Еджэн сыуха ­си гугъэу, сылэжьэну сипкI-силъу ­сы­къэкIуэжат. КъызэрыщIэкIамкIэ, Борис дэлэжьэн щIэздза иужькIэт сэ пэжу еджапIэ нэхъыщхьэм сы­щы­щIэтIысхьар. Махуэ къэс абы и нэIэ къыстету автомашинэм сызэрыдэсым деж щегъэжьауэ, цIыху хэтыкIэм деж щиухыжу ткIийуэ къыс­кIэ­лъып­лъырт. Игу иримыхьын злэжьмэ, жиIэрт, нэхъыфI сыхъуну хуейти. Си адэ-анэри, си анэкъилъхухэри, си унагъуэри ицIыхурт. 

Вагъуэ мыужьых

 Псэужамэ, мы махуэхэм и  ныбжьыр  илъэс  82-рэ ­ ирикъунут Урысей  Федерацэм, ­Къалмыкъ Республикэм я цIыхубэ артист,  КъБР-м  и  Къэ­рал  саугъэтым  и  лауреат Темыркъан Борис 
 Художественнэ зэхэщIыкI ин зыбгъэдэлъ, лъэпкъ ­макъамэм и ­гъукIэ Iэзэ, цIыху телъыджэ… ГъащIэм и пщэ къыщыдэхуэ къалэн псори узыфIэмыкIыжыну телъыджэу зыгъэзэщIэфа зырызхэм ящыщщ  Борис.  

ЦIыхухэм я сэбэп зыхэлъхэр япэ ирагъэщ

 Республикэм и Профсоюзхэм я зэгухьэныгъэм и советым и етхуанэ зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм, къапэщыт къалэныщIэхэм. «Урысейм и профсоюз щхьэхуитхэм я зэгухьэныгъэ» урысейпсо союзым и Х съездым кIуэнухэр щыхахащ, Урысей ФНПР-м и унафэщIу Шмаков Михаил къэнэныр даIыгъыну зэгурыIуащ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS