05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


МакъыщIэ

Алътуд къуажэм щыщщ сабий дыдэу уэрэд жыIэн щIэзыдзэу, ар IэщIагъэ зыхуэхъужа ­Ем­зэгъ Руслан. Курыт еджапIэмрэ Музыкэ ­школымрэ зэдэзыгъэгъуэгурыкIуа щIалэм ахэр къыщиухым «Щэнхабзэ» унэтIыныгъэмкIэ «Илъэ­сым и еджакIуэ» цIэ лъапIэри 2013 гъэм къыхуагъэфэщат. 
И макъым япэ дыдэу Даур Иринэ иригъэ­даIуэри, Руслан тегушхуэпащ ГъуазджэхэмкIэ ­Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым IэщIагъэм щыхуагъэхьэзыр курсым щIэтIысхьыну. ИлъэситIым къриубыдэу и къэухьым хигъэхъуа нэужь, Емзэгъыр 2015 гъэм Бэгъуэтыж Светланэ и нэ­ Iэм щIэт курсым хэхуащ.

ЕгъэджакIуэм и дерситI зэи зэхуэдэ хъуркъым

«Куэдрэ къызоупщI сабийхэм щхьэ зэпымыууэ укъауфэрэзыхьрэ? Сыт апхуэдизу я дзыхь къущIагъэзыр?» - жаIэу. СщIэркъым сэ абы и щэхур. ФIыуэ езыхэр зэрыслъагъурагъэнщ. Сабийхэм занщIэу зыхащIэ ар…»

ГъащIэм декIуу мэпсэу

Шэджэм, Бахъсэн къалэхэм сабийхэм я зыужьыныгъэм тегъэщIауэ щылажьэ «IKALAND» клубхэр къызэрызэIуахрэ куэд мыщIами, я Iуэхутхьэбзэхэм адэ-анэхэр арэзы ещI, цIыкIухэри дехьэх.
IуэхущIапIэхэр къызэзыгъэпэща ­Къуныжь Заирэ 2012 гъэм диплом плъыжькIэ къиухащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и къудамэр. Апхуэдэуи КъБКъУ-м щIэныгъэ нэхъыщхьэ етIуанэр щызригъэгъуэтащ зэ­дзэкIакIуэ IэщIагъэмкIэ. 

Я хьэрхуэрэгъухэр ЕсэнтIыгу щыхагъащIэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 - 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм Нартсанэ (Кис­ловодск) зыщыхуэзыгъэхьэзыр «Спар­так-Налшыкым» зэныбжьэ­гъугъэ зэIущIитI зэкIэлъхьэужьу мазаем и 10-м ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ.

Налшык къалэм и мэжджытышхуэм и кIуэцIыр нэхъ нэху, нэхъ хуабэ мэхъу

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 10-м щыIащ Налшык ­къалэм и мэжджыт нэхъыщ­хьэм, мы зэманым зэгъэпэщыжыныгъэ лэ­жьы­гъэхэр щекIуэкIым.
Республикэм и Iэтащхьэм КъБР-м и Мус­лъы­мэнхэм я IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм и унафэщI ­Дза­сэжь Хьэзрэталийрэ ­КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэ­жьэ­нымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIурашын Анзоррэ щIыгъуу абы зыщиплъы­хьащ. 

ЦIыху кIуапIэщ Аушыджэр псы хущхъуэхэр

Урысейм и псы хуабэ къыщIэжыпIэ­хэм ящыщу цIыху нэхъыбэ здэкIуэхэр зэхагъэкIын мурадкIэ TVIL.RU компа­ниер социальнэ сетхэр къэзыгъэсэ­бэпхэм яхэупщIыхьащ.
Абы къызэригъэлъэгъуамкIэ, цIыху нэхъыбэм яфIэфIу макIуэ Краснодар щIыналъэм щыIэ Мацестэ къыщIэжыпIэм - зэупщIахэм я процент 27-м апхуэдэ жэуап къатащ. ЕтIуанэ увыпIэм щытщ процент 24-м зыщагъэпсэху Саки щIыпIэр. «Домбеякъыр» къылъысащ Псыхуабэ деж иIэ псы хуабэ къыщIэжыпIэхэм - процент 19-м ар нэхъ къыхах.

Кикоть Андрейрэ КIуэкIуэ Казбекрэ хэтащ КъБР-м и прокуратурэм и коллегием и зэIущIэм

УФ-м и Прокурор нэхъыщхьэм и ­къуэдзэ Кикоть Андрейрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ хэтащ ­КъБР-м и прокуратурэм и коллегием и зэIущIэм. Зэхуэсыр теухуауэ щытащ 2020 гъэм кIэлъыплъакIуэ органым зэфIигъэкIахэмрэ дызэрыт илъэсым къыпэ­щыт къалэнхэмрэ. Коллегиер иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и прокурор нэхъыщхьэ Хабаров Николай, зэIущIэм кърихьэ­лIащ абы и къуэдзэхэр, къудамэхэм я унафэщIхэр, республикэм и къалэхэмрэ щIыналъэхэмрэ я прокурорхэр.

НыбжьыщIэхэр утыку къохьэ

Хабзэ хъуауэ, Урысей щIэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу ди къэралым и щIыналъэхэм илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ «ЩIэ­ныгъэм хэзышэ лъэба­къуэ» щIэныгъэ-практикэ конференцхэр. Ныбжьы­щIэхэр щызэчэнджэщ ап­хуэдэ зэIущIэ купщIафIэ мы махуэхэм щокIуэкI ди республикэми. Ар къызэ­ра­гъэпэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэлI, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я республи­кэпсо советымрэ. 

ЩIэныгъэлIым и гъуэгуанэ купщIафIэр

Философие щIэныгъэхэм я доктор, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, ЩIДАА-м и академик, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м ис лъэпкъхэм я тхыдэмрэ этнографиемкIэ и кафед­рэм и щIэныгъэ унафэщI, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Унэж Кашиф Хьэждаут и къуэр къыщацIыхур ди республикэм, Кавказ Ищхъэрэм я закъуэкъым, атIэ Урысей Федерацэ псом зи цIэр фIыкIэ щыIуа еджагъэшхуэхэм халъытэ.

Ди блэкIар тщымыгъупщэн папщIэ

Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Нарышкин Сергей видео­конференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету иригъэкIуэкIащ Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и президиумым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм и тхыдэм, абы цIыху мамыру хэкIуэдахэм я бжыгъэр ди зэманым языныкъуэхэм зэры­хуейуэ къалъытэу зэрыхуе­жьар яхуэбдэ зэрымыхъунум.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI, Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-­Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и советым и Iэтащхьэ Егоровэ Татьянэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS