22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгей!

Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ зэрырикъур фокIадэм и 29-м щегъэжьауэ ­жэпуэгъуэм и 10 хъухукIэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди къуэш щIыналъэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ.
Жэпуэгъуэм и 4 - 5-хэм гуфIэгъуэ махуэхэм я гуа­щIэгъуэу екIуэкIащ.
АР-м и лIыщхьэ КъумпIыл Мурат Правительствэм и Унэм Урысей Федерацэм, Адыгейм я щIыхь дамыгъэхэр IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIа цIыху гупышхуэхэм яритыжащ.

Москва щызэхэтащ «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» щIэныгъэ программэм и кIэух Iыхьэм хыхьэ проектхэр пхыгъэкIыным теухуа зэхуэс

 «Урысейм и пашэхэр», «ЛъагапIэщIэ» конкурсхэм щытекIуахэм, зэпеуэм и кIэух Iыхьэм нэсахэм пап­щIэ жэпуэгъуэм и 6-м Москва щызэхэтащ къулыкъущIэхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэным хуэгъэпса, «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыу­жьыныгъэмрэ» зыфIаща программэм и етIуанэ модулым хыхьэ проектхэр пхыгъэкIыным теухуа зэIущIэ.
 А Iуэхур и нэIэ щIэтщ ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэ­рал къулыкъумкIэ Урысей академием къегъэщIылIауэ лажьэ къэрал унафэщIхэм я еджапIэ нэхъыщхьэм. Проектхэр зэрыпхагъэкIым кIэлъыплъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

ГъукIэлI Ислъам Урысейм и рекорд егъэув

Кърымым хыхьэ Алуштэ къалэм щекIуэкIащ зи лъакъуэм ныкъусаныгъэ иIэхэм щылъу штангэр къа­IэтынымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 97-м нэблагъэхэм я зэпеуэм дыщэ медалыр къыщихьащ Зеикъуэ щыщ ­ГъукIэлI Ислъам. Абы къиIэтащ ки­лограмм 206-рэ зи хьэлъагъ штангэр икIи къэралым и рекордыр игъэуващ. 
Чемпионыр егъасэ ХьэфIыцIэ Му­хьэмэд. 

 

Налшык и теплъэхэр

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Новый Нальчик» фIэ­щыгъэм щIэту томитI хъу тхылъ-сурэт альбомыр.
Илъэситхум щIигъукIэ елэжьащ зэщхьэгъусэхэр «Старый Нальчик», «Старый новый Нальчик», «Новый Нальчик» къыдэкIыгъуэхэм лъабжьэ яхуэхъуа «Любимый город» проектым. Къыхэгъэщыпхъэщ «Лучшие книги 2018 года» зэпеуэм абы япэ увыпIэр къызэрыщыхуагъэфэщар. Къы­дэкIыгъуэхэм къызэщIаубыдэ 1950 гъэм щегъэжьауэ нобэм къэс.

ЖьыхуегъэзэкI хъуахэм ехьэлIа Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр цIыхухэм гурагъаIуэ

«Нэхъыжьхэм я щIэблэ» парт проектымрэ  «Нэхъыжьхэм ядэIэпы­къунымрэ абыхэм я псэукIэр егъэфIэ­кIуэ­нымрэ ятеухуа программэ зэ­хэлъ­хьэныр икIи гъэзэщIэныр» феде­ральнэ проектымрэ хыхьэ Iуэхухэм япкъ иткIэ иджыблагъэ «Урысей зэ­къуэт» партым и тхьэмадэ Медведев Д.А.

КIыщокъуэ Алим и фэеплъ зэIущIэшхуэ

Махуэ гъунэгъухэм Налшык къыщызэIуахынущ усыгъэм и фестиваль. «Всадник чести» зыфIаща зэхы­хьэшхуэр теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ зэрырикъум. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.  

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ

Аушыджэр къуажэм хьэзыр щащIащ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийуэ 40 зыщIэхуэн IуэхущIапIэщIэр. Абы хэтщ цIыкIухэр физкультурэм щыхуагъасэ пэш щхьэхуэ, зыщатIэщI, зыщахуапэ пэIу­щIэ пэш, методикэ кабинет.

IуэхущIапIэщIэм зыхуеину Iэмэ­псымэхэмрэ унэлъащIэмрэ щIагъэуващ, пщIантIэр зэIузэпэщ ящIащ, жыгхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ щыхасащ.
Лэжьыгъэ псори ягъэувауэ щыта пIалъэхэм къриубыдэу зэфIагъэкIащ. КъБР-м Ухуэныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, IуэхущIапIэр къызэIуахын папщIэ зыхуеину документхэр гъэхьэ­зырын яух.

Парт проектыр зэрагъэзащIэм кIэлъоплъ

Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэхэм ятеухуауэ адэ-анэхэм яIэ гуныкъуэгъуэхэр иджыблагъэ щызэпкърахащ «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо партым и УнафэщI Медведев Д. А. и щIыналъэ жылагъуэ егъэблэгъапIэу Налшык къалэм дэтым. 

Лэжьыгъэр яублэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек кърихьэлIэу дыгъуасэ Бахъсэн къалэбгъум екIуэкI «Кавказ» гъуэгум и Iыхьэр зэгъэпэщыжын лэжьы­гъэр яублащ.

ЛъагапIэм и пащтыхь гуащэ

 Мы махуэхэм Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым ехъулIэныгъэ ин къытхуихьащ - блыщхьэм зэхэта лъагапIэ дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэхъапэм ди пщащэр щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм. Иджы прохладнэдэс хъыджэбзыр щэнейрэ дунейпсо чемпионщ - лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым ар зыхузэфIэкIа. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS