14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Гу зылъытапхъэр мащIэкъым

 ЩIышылэм и 31-м УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ хэха­кIуэ­хэм яIущIащ. 
 Депутатыр зыдагъэ­Iэпыкъуну къэкIуахэм лъэIу зэхуэмыдэхэр яIэт. Псалъэм папщIэ, Дыгулыбгъуей къуажэ щыщ ЗэкIурей Мухьэмэд жиIащ 9-нэ линие уэрамым тес унагъуэ 14-м илъэс куэд щIауэ газ зэрамыIэр, метр 600 зи кIыхьагъ хьэблэм гъэсыныпхъэр зэрырамы­шэлIам теухуауэ мызэ-мытIэу зэрытхьэусыхам зы­ри къызэримыкIар. 

КъулыкъущIэхэм ирагъэбыдылIэ

 Махуэку кIуам КъБР-м и Правительствэм и унэм ди республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щахуэзащ «ЛъагапIэщIэ» республикэ зэпеуэм щытекIуахэм.
 ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэу Марьяш Иринэ, Быф Анатолэ, Геккиев Заур сымэ, федеральнэ инспектору ­КъБР-м щыIэ Ткачёв Евгений, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, министерствэхэм, къулыкъу­щIапIэ зэмылIэужьыгъуэ­хэм, къэрал еджапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, хьэрычэтыщIэхэр. 

«Афиян псынщIэ» щыIэкъым

 Къэрал зыбжанэм я щIэныгъэ центрхэм я къэхутэныгъэщIэр сэбэп яхуэхъунущ щIэпыр «Афиян псынщIэу» икIи ар тутыным хуэдэу ящэми хъуну жызыIэхэм япэщIэтхэм.

ЛъагапIэр зи плъапIэ

 Иджыблагъэ республикэм щекIуэкIа «ЛъагапIэщIэ» зэхьэзэ­хуэм текIуэныгъэ къыщызыхьахэм ящыщщ «Стартап» егъэ­джэныгъэ центр» ООО-м и уна­фэщI Къущхьэ Инал. 

ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу

 «Гуащэнэ. Пащтыхь Гуащэм къикIуа гъуэгуанэр» фильм кIэщIыр 2018 гъэм дунейм къытехьащ. Ар зи IэдакъэщIэкIыр ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым хо­реографиемкIэ и къудамэм и сту­дент, режиссурэм дихьэх, 2018 гъэм екIуэкIа «Королева Кавказа» зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэ Къамбий Амирщ. Ар фильмым и продюсерщ, сценаристщ икIи режиссёрщ. 

IэпщIэлъапщIэхэм я лъагъуэкIэ

 Адэшхуэмрэ анэшхуэмрэ я жыIэм щIапIыкIа сабийм и гъэсэныгъэри къэухьри Iэмал имыIэу нэхъ куу мэхъу. Абы и щыхьэтщ иджыблагъэ и IэщIагъэм тедгъэпсэлъыхьыну дызы­IущIа дыщэкI ЦIыпIынэ Марьянэ дызыщIигъэдэIуар. 

Къантемыр и мурадхэр

 «Урысей зэкъуэт» политикэ ­партым и «ЩIэблэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Налшык къалэ къудамэм и унафэщI Тэтэр Къантемыр (Кэнжэ къуажэ) республикэм и щIалэгъуалэ жы­джэрхэм ящыщщ.
 Пятигорск къэрал университетым «Политикэ IэщIагъэм хуе­гъэ­джэнымрэ иджырей менеджментымкIэ школ нэхъыщ­хьэ» и факультетым и бакалавриатыр 2016 гъэм къиуха нэужь, а еджапIэ дыдэм и магистратурэм Тэтэрым и щIэныгъэм щыпищащ. Къыхэгъэщыпхъэщ, Къантемыр университетым и студент нэхъыфI дыдэхэм хабжэу з­э­рыщытар, абы и щыхьэтщ 2012 гъэм ар «Илъэсым и студент» зэрыхъуар.

ГъащIэр анэмэт зыхуащI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ ­и дохутыр, Узыншагъэр хъумэнымкIэ ­IэнатIэм и отличник, Зеикъуэ дэт район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Миланэ  (Светланэ) Мухьэмэд и пхъур жылагъуэм зи пщIэр щылъагэ бзылъхугъэ щыпкъэщ. Илъэс 45-м щIигъуауэ зыхэт гупми, жыпIэнурамэ, къэзыцIыху дэтхэнэми псалъэ гуапэ куэд хужаIэ абы. ЦIыхум фIыуэ укъа­лъагъуныр, узыхэтым уи зэфIэкIыр къалъытэныр, дауи, насыпщ.

Щапхъэ зытетхыу щыта нэхъыжьыфI

 «Адыгэ псалъэ» газетым и япэ номерыр къызэрыдэкIрэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу» руб­рикэр нобэ къызэIудох ди лъэпкъ журналистикэм зиужьыным хэлъ­хьэныгъэ къызэрымыкIуэ хуэ­зыщIа Мырзэкъан Суфян Жам­болэт и къуэм теухуа тхыгъэкIэ.
 Ар Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областым хыхьэ Аруан щIыналъэм и Старэ Шэрэдж (Дохъу­шыкъуей) къуажэм 1928 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м къыщалъхуащ.

Нобэ

  • Фаджэ (проказа) узыфэр зыпкърытхэм защIэгъэ­къуэным и дунейпсо махуэщ
  • ДыщэкIым и дунейпсо махуэщ
  • 1714 гъэм Санкт-Петербург и Гъэмахуэ уардэунэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къыщызэрагъэпэщащ «Пащтыхьым и лэжьапIэ пэш» - Кунсткамерэр. Ар иужькIэ Урысейм щыяпэ музей ящIащ.
  • 1714 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ и ­блыгущIэтхэм я бынхэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ, емыджа щIалэхэм щхьэ­гъусэ къашэну хуит ящIынутэкъым. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS