18.02.2020, 12:51 - Статья

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр. 

18.02.2020, 12:47 - Статья

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр. 

18.02.2020, 12:43 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондоистхэм медалищ къыщахьащ олимп лъэхъэнэм ипэ къихуэу Тыркум щекIуэкIа «Turkish Open» рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ (WTF) и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къан­къул Беслъэн.

18.02.2020, 12:35 - Статья

Мазаем и 4-м «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм мы гъэм и етIуа­нэ зыгъэсэгъуэр Нарт­санэ (Кисловодск) щызэхаублащ.

18.02.2020, 12:30 - Статья

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу. 

18.02.2020, 12:28 - Статья

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм. Лъэпкъ макъамэ IуэрыIуатэм емызэшыжу зэрыхэлэжьыхьам и фIыгъэкIэ зэхуэ­хьэсыжа, нотэкIэ тха хъуащ адыгэ цIыхубэ уэрэдрэ пшыналъэу куэд дыдэ.

18.02.2020, 12:21 - Статья

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

18.02.2020, 12:16 - Статья

Си анэшхуэ ГуащэцIыкIу Куба къуа­жэм 1885 гъэм къыщалъхуащ, Къа­нэмэтхэ япхъущ, Шалхэ я нысэщ. Къэрэгъэш щыщ Шал Хьисэ 1906 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ. ЗэгурыIуэ-зэдэ­Iуэжу а тIур илъэс 33-кIэ зэдэпсэуащ. А тIум бынипщI зэдапIащ: щIалэу хы, хъыджэбзу плIы.

Последнее


Къэралым и УнафэщIым иригъэкIуэкIыну зэIущIэшхуэр зыгъэхьэзырхэм КIуэкIуэ Казбек яхэтщ

Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «IэщIагъэ нэс зиIэ лэжьакIуэхэр экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ папщIэ гъэхьэзырынымкIэ Урысей Федерацэм и субъектхэм я мыхьэнэр къэIэтыным теухуауэ» Урысей Федерацэм и Къэрал Советым и Президиумымрэ Урысей Федерацэм и Президентым и деж ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ щыIэ советымрэ зэщIыгъуу ирагъэкIуэкIыну зэIущIэр зыгъэхьэ­зырхэм я зэхуэсым.

Нэхъ лъэщхэм я зэхыхьэ

Красноярск щекIуэкIащ «Иван Ярыгин-2020» ­бэнэкIэ хуитымкIэ Гран-При серием и XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 13-м икIа, бэ­нэкIэ хуитымрэ цIыхубз бэнэкIэмрэ хэт спортсмен 360-м щIигъу. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 92-м нэблагъэхэм я зэ­пэ­щIэтыныгъэм и финал ныкъуэ зэIущIэм ди лъэпкъэгъу Урыш Анзор щыпэлъэщакъым къэралым и иджырей чемпион, Дагъыстэным щыщ Жабраилов Али­хъан. ИужькIэ, «финал цIыкIум» ди щIалэр 4:2-уэ щыте­кIуащ къэзахъ бэнакIуэ Байген­жеев Абдиманап икIи пщIэшхуэ зиIэ зэхьэзэхуэм домбеякъ медалыр къыщихьащ. 

Медаль 60-м щIигъу зыIэрагъэхьэ

Налшык къалэм дэт Универсальнэ спорт комплексым ще­кIуэкIащ грэпплингымкIэ урысейпсо мастер зэ­хьэ­зэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм къикIа спортсмени 170-рэ. Я ныбжь елъытауэ ахэр гупищу гуэшауэ щытащ: илъэс 14 - 15, 16 - 17, 20-м щIигъухэр. 

ТекIуэныгъэкIэ ирагъажьэ

Урысей Федерацэм фут­болымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 - 2020 гъэхэм щызэхэт зэхьэзэхуэм гъат­хэпэм щыщIэзы-дзэжыну «Спартак-Налшыкым» мы илъэсым и япэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Ди къалащхьэм и Сабий стадионым абы щыхигъэщIащ Псы­хуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ» командэр. 
ЩIышылэм и 20-м­ къыщы­щIэ­дзауэ иригъэкIуэкI зыгъэсэныгъэм и япэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» мэ­рем кIуам иухащ. Зэрыхабзэу, ар зэхуа­щIыжащ зэ­ныбжьэгъугъэ зэIущIэкIэ. Абы щагъэбелджылащ иджы­ри къэс къайхъулIахэмрэ адэкIэ зэлэжьыпхъ­э­­хэмрэ. 

Адэ-анэхэм псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкI

КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэм, апхуэдэу щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэту ди рес­публикэм ит еджапIэхэм я лIыкIуэхэм Тэрч щIыналъэм ит курыт школхэр къэзыуххэм къапэщылъ къэпщытэныгъэм теухуа псалъэмакъ адэ-анэхэм драгъэкIуэкIащ. 

СурэтыщI ныбжьыщIэхэм я унэтIакIуэ

КъБР-м ГъуазджэхэмкIэ щIы­хь­ зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Сабий художественнэ школым и унафэщI Зэ­хъуэхъу Валерэ Лиуан и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

Сыт сщIэми щIэсщIэр хэкуращ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. Студент клубхэм я «Диалог на равных» проектым хыхьэ, «Профессия «Творчество» зыфIаща пшыхьым щIалэгъуалэм яIущIэн, и гупсысэхэмкIэ ядэгуэшэн, я упщIэхэм жэуап иритын папщIэ ­кърагъэблэгъат теат­рым­рэ киномрэ я артист, уэрэд зытх уэрэджы­IакIуэ, «Голос» шоу цIэрыIуэм щытекIуа Бэрбэч Аскэр. 

Сыт нэхъ дахэ адыгэ фащэм нэхърэ? Ар зыщыгъ адыгэ пщащэращ!

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр хуабжьу гухэхъуэу екIуэкIащ. Зэпеуэр къыддаIыгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Налшык къалэ ЩэнхабзэмкIэ и IуэхущIапIэм, «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, Урысейм щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием (Черкесск къалэ), нэгъуэщIхэми. 

Адыгэ фIэщыгъэхэм я къэхутакIуэ нэс

КIуэкIуэ Джэмалдин Нахъуэ и къуэр щIэныгъэм лъэужь нэху, купщIафIэ къыщызыгъэна лъэпкъ еджагъэшхуэхэм ящыщщ. КIуэкIуэр ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом ономастикэмкIэ япэ лъэбакъуэхэр щызыча щIэныгъэлIхэм хабжэ. А щIэныгъэм теухуа япэ тхылъри ди щIыпIэм къыщыдэзыгъэкIар аращ.

Оганьянц Грант иджыри къулыкъу ещIэ

Налшык пединститутым къыщыдеджахэми, иужь­кIэ дзэм къулыкъу къыщы­дэзыщIахэми Оганьянц Грант нэмысышхуэ, хьэл-щэн дахэ зыхэлъ щIалэу щытауэ ягу къагъэкIы­жырт - гупыр игъэгупы­фырт, ныбжьэгъур игъэпэ­жы­фырт, езым и щхьэм ­те­мылъ трилъхьэртэкъым, ауэ зыми шыбгъэ зыкъры­ригъэлъхьэнутэкъым.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS