17.06.2019, 12:18 - Статья

 Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

17.06.2019, 11:53 - Статья

 Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щы­хъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа ­зэ­хьэзэхуэ иным.

17.06.2019, 11:40 - Статья

 Урысейм и махуэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм мэкъуауэ­гъуэм и 12-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэ унафэщIхэмрэ щэн­хабзэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ, налшыкдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ, ныбжьыщIэхэр щы­зэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и щIыхькIэ щыIэ утыкум. 

17.06.2019, 11:16 - Статья

 Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ дэтхэнэ зы адыгэри дызэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхьужь цIэ лъапIэр къызэрыхуагъэфэщар.

17.06.2019, 11:14 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий махуэку кIуам Правитель­ствэм хэтхэм зи чэзу зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Лисун Еленэ къызэхуэсахэм яжриIащ 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьа республикэ бюджетымрэ Казначействэм мылъкур зэрыригъакIуэм епха жыпхъэмрэ теухуа проектым. 

17.06.2019, 11:11 - Статья

 Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр - паспортыр - республикэм и еджакIуэ 21-м яритащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

13.06.2019, 12:13 - Статья

Тыншыну къигъэщIа цIыхутэкъым

13.06.2019, 12:08 - Статья

 Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 Балэ Мухьэдин Кэнжэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Пшынэ еуэ и анэрщ щIалэ цIыкIум макъамэр фIыуэ езыгъэлъэгъуар, абы дезыгъэхьэхар. Мухьэдин языны­къуэхэм деж и анэм и пшынэр ­къищтэурэ, зэхиха макъамэхэр къригъэкIырт.

Последнее


Илъэси 100 ирокъу

 Накъыгъэ мазэм Урысейм щагъэлъапIэ Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ инспекцэхэм (УИИ) я лэжьакIуэхэм я махуэр. КъинэмыщIауэ, ар къы­зэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм накъыгъэм и 7-м илъэси 100 ирикъуащ. 
 Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ федеральнэ къулыкъум и УИИ-м и лэ­жьакIуэхэр якIэлъоплъ ямыгъэтIы­сауэ тезырыр зыпшынхэм, къы­з­э­рыщIэхуар лэжьыгъэкIэ зрагъэпшынхэм, зи хуитыныгъэхэр ягъэмэщIахэм, къулыкъу, Iуэху щхьэхуэхэр ягъэзэщIэну хуимыту тезырыр зытралъхьахэм, хьэпсым имысу тезырыр зыпшынхэм, суд унафэ щыIэху унэм къыщэкIыну хуи­мыт­хэм. 

Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щагъэлъагъуэ

 ИлъэсипщI гъуэгуанэ къэзыкIуа «Нартхэм я фIыгъуэхэр» дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым нэхъри зеубгъу. Мы махуэхэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щокIуэкI гъуазджэмкIэ Х фести­валь-зэпеуэм щытекIуахэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэ ягъэIэпхъуэ гъэлъэгъуэныгъэ. 

Ныр Роксанэ пашэхэм яхохьэ

 «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (World­skillsRussia) VII Лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм кIуэнухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Ярослав къалэм дэт педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм. 
 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а зэпеуэм хэтащ КъБКъУ-м и педколледжым и студенткэхэу Ныр Роксанэ, КIэлъыджэ Аминэ, Цечоевэ Хавэ сымэ. Ахэр ягъэхьэзыращ кол­леджым и егъэджакIуэхэу, эксперт-компатриотхэу Къызэрыс ФатIимэ, Кузьменкэ Людмилэ, Созаевэ Жаннетэ. 

Зэкъуэшыгъэ яку дэлъщ

 Санкт-Петербург къалэм и Фрунзе районымрэ Бахъсэн къалэмрэ илъэс зыбжанэ япэкIэ зэгурыIуауэ щы­тащ къуэш зэпыщIэныгъэхэр яку дэлъыну икIи а щIыналъитIым щыпсэухэм я зэныбжьэгъугъэр зэ­пы­мыууэ ягъэбыдэну.

Иужьрей илъэситIыр зэрагъапщэ

 КъБР-м и Парламентым накъыгъэм и 22-м щедэ­Iуащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и щIыналъэ фондымрэ я ­бюджетхэр 2018 гъэм зэрагъэзэщIам. ЗэIущIэм ­хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэхэу АфэщIагъуэ Михаилрэ Жанатаев Сэлимрэ, КъБР-м и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмрэ финансхэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Мэремыкъуэ Сэфарбий, депутатхэр, республикэм и медицинэ IуэхущIапIэ зыбжанэм я дохутыр нэхъыщхьэхэр, нэгъуэщIхэри.

Медицинэм узыщрихьэлIэ щытыкIэ гугъухэр

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал ­университетым медицинэмкIэ и ­факультетым иджыблагъэ ще­кIуэкIащ «Медицинэ IэнатIэм щыIэ гугъуехьхэр - дохутыр IэщIагъэм хуе­джэ студентхэм я нэкIэ» фIэщыгъэр зиIа щIэ­ныгъэ конференц. Къыхэгъэ­щыпхъэщ мыпхуэдэ зэхыхьэр иджы 50-нэрэ еджапIэ нэхъыщ­хьэм къызэрыщызэрагъэпэ­щыр.

Шурдым Миленэ Истамбыл щытокIуэ

 Зеикъуэ щыщ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI иджыблагъэ Истамбыл щагъэлъэгъуащ. Уэрэд жы­IэнымкIэ егъэджакIуэ Ахъмэт Эльвирэ и гъэсэнхэу Шурдым Миленэрэ (илъэс 11) Къуршэ Арианэрэ (илъэси 10) Тыркум щекIуэкIа «Тырку дуней-2019» зэпеуэм екIуу хэтащ. 

ХьэрычэтыщIэхэр Бахъсэн щызэхуозэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Бахъсэн къалэ дэт Агропромышленнэ бизнес-инкубаторым накъыгъэм и 23-м къыщызэрагъэпэща, Урысей Федерацэм и хьэрычэтыщIэхэм я махуэм ирырагъэхьэлIа зэIущIэ зэIухам.

Куэд щIауэ дызыщIэхъуэпсщ

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Динамо-Ставро­поль» (Ставрополь) - 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ. 
 Судья нэхъыщхьэр: Къуэшыкъуэ (Белореченск).
 «Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Мэ­къуауэ, Ольмезов, Тебэрды, Салахетдинов (Iэпщацэ, 55), Хьэ­шыр, Михайлов (Дэхъу, 63), Гуэнгъэпщ (Апажэ, 73), Машэжь, Ашу (Iэщын, 76). 
 «Динамо-Ставрополь»: Старцев, Магомедов, Халиуллин, Муратов (Гогитэ, 46), Глушков, Чернышов, Зюзин, Крутов (Колесников, 86), Назимов (Люфт, 46), Ридель (Бабенкэ, 60), КIурашын (Абдокъуэ, 78).

Дэ Тхьэр фIыгъуэ куэдкIэ къытхуэупсащ

 Анэдэлъхубзэм, лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ ятеу­хуауэ ди республикэм щекIуэкI зэхыхьэ дахэхэм я утыку щIэх-щIэхыурэ къохьэ Налшык къалэ дэт сабий гъэсапIэ №40-м екIуалIэ цIыкIухэр. Куэдым ягъэщIагъуэ ­къалэдэс сабийхэм яIурылъ адыгэбзэм и шэрыуагъыр, апхуэдэуи ди хабзэм, лъэпкъ джэгукIэхэм ятеухуа щIэныгъэрэ зэфIэкIрэ зэрабгъэдэлъыр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS