20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


КIыщокъуэ Алим ягу къагъэкIыж

 Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ зэрырикъум и щIыхькIэ пэкIу щекIуэ­кIащ абы и фэеплъым деж. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет Налшык къалэ администрацэм и гупэм къит фэ­еплъым деж щызэхуэсат жылагъуэ, политикэ Iуэху зезыхьэхэр, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьа­кIуэхэр, лъэпкъ интеллигенцэр, усакIуэм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр. 

Адрей щIыналъэхэм я дежкIэ щапхъэщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмит­рий. 
 Бысымхэмрэ хьэщIэ лъапIэмрэ япэщIыкIэ щы­Iащ Шэрэдж щIыналъэм ­хыхьэ Жэмтхьэлэ Ищхъэрэ къуажэм дэт псыгуэн зы­бжанэм къегъэщIылIа IуэхущIапIэм. 

Гупсысэ дахэм ухуагъэуш

 УсакIуэ Семэн Руслан къызэ­ралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Где бы мы не встретились…» и IэдакъэщIэкIыр. Ар дунейм къытригъэхьащ усакIуэм и шыпхъу, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор Семэн Жаннэ.
 Тхылъым щызэхуэхьэсащ езы усакIуэр лIыхъужь нэхъыщхьэу «къы­зыхэпсэлъыкI», и гурыгъу-гу­рыщIэхэр щызыхэпщIэ усыгъэ­хэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэ зыми и псэм и «сурэтыр» къытощ. Шэч хэмы­лъуи, арагъэнщ ахэр гум ехуэбылIэу, гупсысэ дахэм ­ухуагъэушу щIыщытри. 

Насыпыр здэгъэзар

 Гур Насып лъыхъуэ ежьауэ Мылъкум IущIащ. ЦIыкIут Мылъкур, ауэ къыхуэгуфIэрт, къехуэбылIэрт, зэIэпишэрт. ЛъаIуэрт, ар япэ къищтэну, нэхъ ин къэхъумэ, тIури зэ­щIыгъуу Насыпым и лъыхъуакIуэ ежьэнуи къигъэгугъэрт. Арати, Гум къыкIэрыпщIащ Мылъкур. 

ТIури дыщыщщ Шэджэм

 Алимрэ сэрэ лэжьыгъэкIи ныб­жьэ­гъугъэкIи гъунэгъу дыдэ ды­зэрызэхуэхъурэ куэд щIащ. Ди са­биигъуэри щытхьар зы псыхъуэщ, зыпсщ дызэфар, бгыщхьэм диплъэмэ, зы къуршт тIури дызыIуплъэр, зы пшэ гуэрэнщ уафэм щыт­лъагъуу щытар. Зауэм и зэманым, дызэрихьэлIэри, зауэлI гъуэгуанэ зэдэткIуащ, зы цей ттеубгъуауэ, жэщ мащIэ щитхакъым зэуапIэ губгъуэм.

Нэхъ псалъэ хъарзынэхэр

 Псалъэ гуапэхэр, гуры­щIэ Iэджэр, хъуэхъу дахэхэр гъунэжщ. ТхылъымпIэм ирижэну хьэзыр хъуа къалэмыр сIыгъщ зыIэ­щIэз­­мыгъэкIыу, тхэну сфIэ­­лъэ­пIастхъэу. Си псэм къепщIа гуапагъэ Iэджэм сахо­щыпыхьыж гукIэ. Нэхъ псалъэ хъарзынэ ды­дэхэр къы­хэсхыурэ, удз Iэрамэу зэхэслъхьэну сы­хэтщ. АбыкIэ сыхуэупсэнут Алим, ди адыгэ тха­кIуэшхуэм, ди гъуа­зэм, ауэ, бетэмал, си гухэлъ псо­ри кърисIуэтэну згъуэ­тыркъым сызыхуей псалъэхэр.

Лъабжьэ быдэ

 КIыщокъуэм цIыхур егъэ­леяуэ фIыуэ елъа­гъу­ри, арагъэнщ езыри псом я щхьэу фIыуэ щIалъа­гъур. Абы и гъащIэ уэ­рыр, и тхыгъэхэм куэдрэ къыхигъэщ ады­гэш шагъдий цIэрыIуэм тесу зэпич ­гъащIэшхуэ ­гъуэгуанэр гъэнщIащ цIыхубэм и насыпым щIэ­бэны­ным­кIэ. Абы и лъэ­ныкъуэкIэ хуабжьу шэ­рыуэу итхащ критик, филологие щIэ­ныгъэ­хэм я кандидат Сокъур Му­сэр­бий: «КIыщокъуэ Алим сыт хуэдэ тхыгъэ и Iэпэм къыщIэкIми, дапхуэдэ Iуэху илэжьми, и гуа­щIэ­дэкIым, жыр гъэп­лъакIэ традзам хуэ­дэу, дамыгъитI ­телъщ: лIыгъэрэ акъылрэ.

Къурш псынэм и даущым хуэдэ

 Уеплъ пэтми, защыбгъэн­щIыркъым уэ­гум ис вагъуэ­хэм: зищIысыр къып­хуэ­мы­щIэ къару хьэлэмэт гуэркIэ узыIэпашэ абыхэм, уатхьэкъу,­ уи нэр къытепчыфыркъым жэщ бзыгъэм и уафэ джабэм къыщыблэ вагъуэ лыдхэм. Алим и усэми апхуэдэ къару хэлъу къысщохъу: седжэ ­пэтми, зыщызгъэнщIыркъым, дап­щэщи сфIэщIэщыгъуэщ, вагъуэ хуэдэ къыщоблэ ар си гущIэлъапсэм.

Къэбэрдейм и къуэ пэж

 Алим мы дунейм ехы­жыну зэи сигу къэкIыртэкъым. Мо дыгъэм, мо мазэм, мо Iуащхьэмахуэ е Урыхужь ещхьу, игъащIэ­кIэ псэун къысфIэщIырт. Ар зытемыт дунейр дуней нэпцIу къэслъытэрт. Алим къыпщхьэщымытмэ, мы дуней цIэнтхъуэрыгъуэм утетынри шынагъуэ хъурт. Абы и жьауэм ущIэту утхэнри уи лъэпкъым ухуэ­лэжьэнри дэрэжэгъуэт. Алим диIэмэ, ди лъэпкъыр хэутэн яхуэщIынкъым, жи­Iэрт си псэм. Алим псэу­мэ, ди литературэм и пщIэри яхуеудыхынкъым. Алим къытщхьэщытмэ, ди бзэри яхуэгъэгъункъым…

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 20, щэбэт

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS