09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


Сыжажэ Мартин лъагапIэщIэхэр къызэренэкI

ТранспортымкIэ урысей университетым (РУТ) Физическэ щэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ Мэзкуу къалэм и студент лигэм грэпплингымкIэ и чемпионат. Абы я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ къалащхьэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ спорт клубхэмрэ я командэ 13.
ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм гуп пашэныгъэр щаубыдащ РУТ-м и спортсменхэм. Абы хэлъ­хьэныгъэшхуэ хуищIащ уни­вер­ситетым и Юридическэ институтым и магистратурэм щеджэ, дыщэ медалымрэ чемпион ­бгы­рып­хымрэ къэзыхьа, Европэмрэ дуней псомрэ па­уэр­спор­тымкIэ щэнейрэ я чем­пион Сыжажэ Мартин. 

ЩоджэнцIыкIу Алий ягу къагъэкIыж

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ адыгэ уса­кIуэ, тхакIуэ, адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, ­КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий и фэ­еплъ пщыхьэщхьэ.
Зэхуэсым кърагъэблэгъат щIы­налъэм, къуажэм я администрацэ­хэм я унафэщIхэр, щэнхабзэ, егъэ­джэныгъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, жылэдэс нэхъыжьхэм я советым и лIыкIуэхэр, щIалэгъуалэр.

Дэфтэр нэхъыщхьэхэм хоплъэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2020, 2021 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ», «КъБР-м ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и бюджетыр 2020, 2021 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ» зэхагъэува проектхэм.

Тэтэр усэхэр - адыгэбзэкIэ

Налшык къалэм иджыб­лагъэ къыщыдэкIащ тэ­тэр усакIуэ Корбан Рафис и сабий усэхэр щызэ­хуэхьэса «МэракIуап­цIэм» тхылъыр. Абы хагъэхьа усэхэр адыгэбзэм къизыгъэзэгъар усакIуэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, журналист цIэрыIуэ, урыс, хамэ къэрал лите­ратурэхэм я классик куэд адыгэбзэкIэ «къэ­зыгъэ­псэлъа» Уэрэзей Афликщ. 

ЩымыIэ, мамэ, уэ уи гъащIэм хуэфэщэн уэрэд

Налшык дэт кино гъэ­лъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 21-м пшыхь гуапэ щызэхашащ. Ар теухуауэ щытащ Анэм и махуэр гъэ­лъэпIэным. Зэхуэсым ­кърагъэблэгъащ къалащхьэм, республикэм и щIыналъэхэм щыпсэу анэ быныфIэхэр, апхуэдэу анагъэри лэжьыгъэ IэнатIэри ехъулIэныгъэхэр яIэу, екIуу зэдэзыхьыф бзылъхугъэхэр. Абыхэм ехъуэхъуну, псалъэ дахэхэр жраIэну зэIущIэм зыкърагъэхьэлIащ къэ­рал къулыкъущIапIэхэм я лIыкIуэхэм, къекIуэлIащ щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэм я лIы­кIуэ­хэр. 

Анэхэм яхуэгъэза къэрал гулъытэ

Мы гъэм илъэс 21-рэ мэхъури, ди къэралым щагъэлъапIэ бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм - анэм - и махуэр. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ 1998 гъэм икIи ар траухуащ илъэс къэс щэкIуэ­гъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм гъэлъэпIэн хуейуэ.

115-нэ шуудзэ дивизэр къыщызэрагъэпэщауэ щыта махуэм и щIыхькIэ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур гъэлъэ­пIэным теухуауэ ирагъэ­кIуэкIыну Iуэхухэм хиу­бы­дэу ­ Бахъсэн районым ис­хэм ягу къагъэкIыжащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу­удзэ дивизэм хэтахэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр.
Дивизэр 1941 гъэм щэ­кIуэгъуэм и 25-м къызэрагъэпэщауэ щытащ Зыхъу­мэжыныгъэмкIэ къэрал комитетым къыдигъэкIа уна­фэ №894-м ипкъ иткIэ. Абы хэтахэр псори республикэм щыщт икIи ахэр ди деж щызэхуашэсри щагъэсат.

Олимп Джэгухэм зыхуагъэхьэзыр

Урысейм боксымкIэ и чемпионат Самарэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 19 - 40-хэм къриубыдэ, къэралым и щIыналъэ 65-м къикIа спортсмен 298-рэ. Я хьэлъагъ елъытауэ ахэр гупипщIу гуэшауэ щытащ. 
ГуащIэу зэпэщIэтахэщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ 2020 гъэм екIуэкIыну Олимп Джэгухэм Урысейм и гупу хэтынур абы къыщыхахырт.

ЗэфIэкI лъагэ зиIэ

Лъэпкъ щIэныгъэлI икIи къэхутакIуэ пажэ, философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, къэрал икIи жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Тхьэгъэпсо Хьэжысмел ящыщщ зи зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм хуэзыгъэпсахэм. ЩIэныгъэлI щып­къэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ. Абы щыщу 55-м щIигъур Тхьэгъэпсом хухихащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэм, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм. 

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

ЩIэныгъэфI зыбгъэдэмылъ цIыхум IэщIагъэлI нэси къы­хэкIынукъым. Ди къэкIуэнур зыхуэдэнур куэдкIэ зэлъыта егъэджакIуэ IэщIагъэр адрейхэм нэхърэ щIэнэхъ гугъур аращ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS