01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

30.11.2020, 11:48 - Статья

Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

30.11.2020, 11:34 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу-плъыр IэнатIэм пэрыт щIалэхэм мафIэ зыщIэнэнкIэ хъуну псэупIэм къыщIашащ сабиищ зыщIэс уна­гъуэр. 

30.11.2020, 11:31 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и муници­пальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ Анэм и махуэм и пэ къихуэу щы­зэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» медалыр - ты­ным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Дамыгъэ лъапIэр мы гъэм хуагъэфэщащ сабиитху, нэхъыбэ зыпI адэ-анэ 19-м.

30.11.2020, 11:08 - Статья

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэ­гъуэм и 26-м яхуэзащ школакIуэхэм я «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэхьэ­зэхуэм щытекIуахэм, кIэух Iыхьэм нэсахэм, апхуэдэуи абыхэм я гъэсакIуэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ.

26.11.2020, 12:14 - Статья

Владикавказ къалэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэ­бэрдей-Ба­лъкъэрым и щIыхьыр абы щахъумащ цIыхуитхум.
Урысей Федерацэм и щIыналъэ пщыкIу­хым икIа спортсмени 100-м нэб­лагъэ щызэхуэсат Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм. Абыхэм къахэжа­ныкIащ ди республикэм икIахэри, япэ дыдэу къэралпсо утыку ихьауэ арами. 

Последнее


ЩIэныгъэм зи кIэн къыщикIахэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыху­хэр егъэджэнымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, «Зыгъэпсэху­гъуэ ин» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа цIыху 600-м ди щIыналъэм щыщ еджакIуих хиубыдащ: 9-нэ классым щIэс Абазэ Мурат, 11-нэ классым щеджэ Айбаз Феликс, БетIрожь Сабинэ, Кулиевэ Танзиля, Шыкъ Уэзырмэс сымэ.

Школхэм еджэн щIадзэж

Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым и курыт еджапIэхэм щIэсхэм мыгъэрей бжьыхьэм тхьэмахуищкIэ загъэпсэхуащ, коронавирус узыфэм щIыналъэм зэрызыщиубгъуам къыхэкIыу.
Еджэным щэкIуэгъуэм и 16-м щIадзэ­жыну траухуат, ауэ, наIуэ къызэрыхъуащи, а махуэми класс псори школхэм екIуэлIэжынукъым.

2020 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и псыежэххэм хаутIыпщхьащ Тхылъ плъыжьым иратха бдзэжьейкъуэлэным и хьэмцIажьэу мелуаным нэблагъэ

«РусГидро»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм Тэрч псымрэ абы къыхэлъадэхэмрэ хиутIыпщхьащ бдзэжьейкъуэлэн хьэмцIажьэу мини 110-м нэблагъэ. Тэрч, Шэрэдж, Балъкъ псыхэм бдзэжьейхэр хэутIып­щхьэжыным, щыгъэбэгъуэжыным хуэунэтIауэ илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я кIэух Iыхьэу аращ ар. Псори зэхэту 2020 гъэм Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и псыежэххэм Тхылъ плъыжьым иратха бдзэжьейкъуэлэным и хьэмцIажьэу мин 942-м щIигъу хаутIыпщхьащ.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зэIущIэм

Урысейм и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц мардэм тету щэкIуэ­гъуэм и 12-м иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Дыжьыныр нэхъ зэпаубыд

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпиона­тым щыпашэ Прохладнэ и «Энергетик»-р адрейхэм куэдкIэ ящхьэщыкIами, абы къыкIэлъыкIуэ увы­пIэфIхэм щIэбэныр мащIэкъым.
ИджыпстукIэ коман­дип­лIым зэуэ Iэмал гъуэ­зэджэ яIэщ мыгъэрей зэ­хьэзэхуэм и дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьэну. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми очко 45-44 яIэщ икIи адэкIэ я Iуэхухэр зэрыхъунур зэлъытыжар езы­хэращ. 
Зы зэIущIэкIэ нэхъ мащIэ иригъэкIуэкIами, и щы­тыкIэр нэхъыфIщ иужь джэгугъуиблми щытекIуа «Налшыкым». Куэд щIакъым абы зэрыхигъащIэрэ и ­хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэхэм ящыщ «Спартак-Д»-ри.

Налшык нэхъыфIхэр зэхуешэс

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Локомотив»-м и дунейпсо кубокым щыщIэбэна зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и щIыпIэ 20-м къикIа дзюдоист ныбжьыщIэ 800-м щIигъу абы кърихьэлIащ.

Яхузэгъэзэхуэжыну пIэрэ?

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - Президентым и лIыкIуэу ­ДФО-м щыIэ Трутнев Юрий, Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм заужьыныр зи нэIэ щIэтым, зыплъыхьакIуэ цIэрыIуэ Конюхов Фёдор къригъэблэгъащ Iуащ­хьэ­ма­хуэ дуней псом и зыгъэпсэхупIэ нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщ зэращIынум теу­хуа проектхэм и Iуэху еплъыкIэ хилъ­хьэну.
- Iуащхьэмахуэ цIыху куэд къыхуоIэ, - же­Iэ Трутневым, - абы къыхэкIыу Прави­тельст­вэм къалэн къытщищIащ дунейпсо пщалъэм зыкIи къыкIэрымыху, зы­хуей хуэгъэза зыгъэпсэхупIэ ар тщIыну.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и «Бжьыхьэ дыщэплъыр»

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ ебланэу щекIуэкIащ МэкъумэшыщIэхэм я махуэм ирихьэлIэу зэхашэ «Бжьыхьэ дыщэплъ» гъэлъэгъуэ­ныгъэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, агроном факультетым и гупэ къит утыку хуитым ­мэ­къумэш университетым и къэхутэ­ны­гъэ­хэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ щагъэ­лъэ­гъуащ. Махуэр уэрэджыIакIуэ ны­б­жьы­щIэхэмрэ студентхэмрэ зыхэт концерткIэ ягъэдэхащ, гушыIэрэ джэгу теплъэгъуэ­хэмкIэ ягъэщIэрэщIащ.

ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси 120-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

Адыгэ литературэм и лъаб­жьэр зыгъэтIылъа, уса­кIуэ телъыджэ Що­джэн­цIыкIу Алий Iэсхьэд и ­къуэр къызэралъхурэ илъэ­­си ­120-рэ зэрыри­къуар КъБР-м и щIыналъэ­хэм, библиоте­кэ­хэм, музейхэм, театрхэм Iэтауэ щагъэ­лъэ­пIащ щэ­кIуэгъуэм и 9 - 10 махуэ­хэм.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 12, махуэку

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS