06.12.2018, 12:01 - Статья

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. Тутнакъэщым исхэм яхуэзэну а махуэм цIыху 30-м нэблагъа къэ­кIуат, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ ящыщу.

06.12.2018, 11:53 - Новости

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 

06.12.2018, 11:45 - Статья

 Гъунэ зимыIэ и щIэныгъэр и лъаб­жьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэм.

06.12.2018, 11:41 - Статья

 Физико-математикэ ­щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, Урысейм естественнэ щIэ­ныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэ­ныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэ­джэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIы

06.12.2018, 11:36 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и литературэм хэ­щIы­ныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.

06.12.2018, 11:21 - Статья

 ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым дыгъуасэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа ­КъБКъУ-м и про­фессор, физико-математикэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Нэхущ Iэдэм и ­щIыхь­кIэ къы­зэрагъэ­пэ­ща кон­ференц. 

06.12.2018, 11:11 - Статья

 КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

29.11.2018, 12:53 - Статья

 НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт ­комп­лексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.
 Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ. 

Последнее


Мюнхен Хасэм и пшыхь

 Мюнхен къалэм (Германие) щы­лажьэ Адыгэ Хасэр къызэрызэIуахрэ мы гъэм илъэс 50 зэрырикъур щэ­кIуэгъуэм и пэщIэдзэм ягъэ­лъэпIащ. Абы къыщызэхуэсащ Германием и адрей къалэхэми  щылажьэ Хасэхэм я унафэщIхэр, Европэм хыхьэ къэ­ралхэм къикIа лIыкIуэхэр, хэкужьым щыщ ди къуэшхэр, артистхэр. 
 Зэхуэс гуапэр къызэIуихащ Мюнхен Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Вэро­къуэ Зати. Ар кIэщIу тепсэлъыхьащ Хасэр 1968 гъэм къызэрызэрагъэпэщауэ щытам, а зэманым абы зыхуигъэувыжауэ щыта къалэнхэм, нобэ иIэ пщэ­рылъхэм. 

ТекIуахэр мэкъумэш университетым щагъэлъапIэ

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ КIуэкIуэ Валерий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэ­къумэш университетымрэ, Урысейм ЩIа­лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и агентствэм и грант дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, «Дуней ­къабзэ» фIэщыгъэр иIэу къызэрагъэпэщу ирагъэкIуэкIа зэпеуэм щытекIуахэр иджы­благъэ ягъэлъэпIащ. Зэпеуэм хэтащ КъБР-м и щIыналъэ псоми къикIа, 9 - 11-нэ классхэм щеджэхэр.

Лэжьыгъэм узэрыпэрытыпхъэм и щапхъэ

 Урысбий Хьэмидбий Хьэж­мурид и къуэр 1958 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк къуажэм къыщалъхуащ. 1976 гъэм курыт еджапIэр    къиуха нэужь, Ленинград Вознесенскэм и цIэр зэрихьэу дэт Финанс-экономикэ институтым щIэтIысхьащ икIи 1981 гъэм ехъулIэныгъэ иIэу ­къиухащ. А гъэ дыдэм КъБАССР-м и Къэрал плановэ комитетым экономисту лэжьэн щыщIидзащ. Дзэм ­къулыкъу щищIэу къигъэзэжа нэужь, Бахъсэн район исполкомым а лэжьыгъэ дыдэр щрихьэкIащ. 

Щэнхабзэм и унэ яухуэ

 Нартан къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэщIэ щаухуэ. Сом мелуан 96-рэ зыху­хаха а IуэхущIапIэр «2014 - 2017 гъэхэм, 2020 гъэм нэсыху къуажэ ­щIы­налъэхэм зэрызаужьынур» федеральнэ программэм щыщу аращ.
 Мы зэманым унэм и лъабжьэр ягъэтIылъ. Мы гъэм къриубыдэу сом ­мелуан 16 и уасэ лэжьыгъэ зэфIахын уейщ.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 17, щэбэт

КъэкIыгъэ псори сэбэпкъым

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Материалы для Черной книги флоры Кабардино-Балкар­ской Республики» фIэщыгъэм щIэт, Щхьэгъэпсо С., Чадаевэ В., Щхьэгъэпсо К., сымэ я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр.
 Абы щызэхуэхьэсащ хамэ щIыпIэ кърашу ди щIыналъэм цIыхухэм щагъэбэгъуа къэкIыгъэхэр, ахэр ди деж щыIэхэм зэран зэрахуэхъум. 

«IэпщIэлъапщIэ щэджащэхэм я щIэин»

 Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ урысей­псо щIалэгъуалэ фестиваль-зэпеуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Грознэ ­къалэм. Шэшэн къэрал универси­тетым къызэригъэпэща а Iуэхугъуэм хэтащ ди лъахэм и еджапIэ ­нэхъыщхьэхэм я студентхэри. Хэтам и мызакъуэу, паши щыхъуащ: ­«ГъущIым художественнэу елэ­жьын» унэтIыныгъэм щытекIуащ КъБКъУ-м и студенткэ Шэджэм Миланэ. 

Анэдэлъхубзэхэр, лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэхэр хъумэн

 «Ростелеком» IуэхущIапIэм иджы­благъэ иригъэкIуэкIащ стIол хъурей. Ар теухуат анэ­дэлъхубзэхэмрэ лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэхэмрэ хъумэным ехьэлIауэ щыIэ хэ­кIы­пIэхэм. Къэ­бэрдей-Балъкъэрымрэ Дагъыс­тэн республикэмрэ я хъы­бар­егъащIэ IуэхущIапIэхэм я корреспондентхэр щызэпсэлъащ ви­део­конференцым. 

Къэралыр лэжьакIуэ хуэныкъуэр пэжмэ…

 КъБР-м и Парламентым Егъэ­джэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ колледжым зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. IэщIагъэлIхэр щагъэ­хьэзыр еджапIэхэм зегъэу­жьы­ным, абыхэм я гукъеуэхэмрэ ­ехъулIэныгъэхэмрэ тепсэлъыхьыну зэIущIэм къекIуэлIат депутатхэмрэ колледж 13-м я уна­фэщI­хэмрэ. 

КъБР-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIхэм яхуэзащ

 КIуэкIуэ К. В. Налшык дэт мэжджы­ты­ш­хуэм иджыблагъэ щыIащ икIи нэмэз щащI пэшхэр къызэхикIухьащ, КъБР-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм тхылъхэр къыдэгъэкIынымкIэ и къудамэм и лэ­жьэ­кIэм щыгъуазэ зи­щIащ.
 Республикэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталийрэ щызэпсалъэм къыхагъэщхьэхукIащ дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэм я зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэн зэры­хуейр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS