21.01.2021, 20:16 - Новости

ИлъэсыщIэр къихьэ­ным и пэ къихуэу зэхэтащ­ «Спартак-Налшык» про­фес­сионал футбол клу­бым и КIэлъыплъакIуэ советырэ Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым СпортымкIэ и ми­нистерствэмрэ зэгъу­сэу къызэрагъэпэща зэ­IущIэ.­ Урысей Федерацэм и етI­уанэ дивизионым щы­джэгу ди командэм ехьэ­лIа Iуэхугъуэ зыбжанэ абы къыщаIэтащ.

21.01.2021, 20:11 - Статья

Къыхэпха IэщIагъэм гурэ псэкIэ упэрытмэ, уи зэфIэкIыр зэребгъэ­фIэкIуэнумрэ убгъэдэлъ щIэныгъэмрэ Iэзагъэмрэ зэрыхэбгъэхъуэнумрэ ухущIэкъумэ, ехъулIэныгъэхэр къызэрыпэкIуэнум и щыхьэтщ мы тхыгъэр зытеухуа, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм я «Ипщэ утыку-100» VI дунейпсо фестивалым «ЦIыхубз роль

21.01.2021, 19:52 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIышылэм и 19-м Пятигорск къалэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIущIащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий.

19.01.2021, 10:32 - Статья

2020 гъэм и бжьыхьэкIэу, щIыIэр къимыхьэ щIыкIэ, дэ аргуэру ды­щыIащ Къущхьэхъум и Хьэмащэ щIыпIэм. Iэ­шэ­лъашэм и хэщIапIэ нэхъыщхьэм дэ дыщыхуэзащ Къармэхьэблэ щыщ, и щIалэгъуэм къыщы­щIэдзауэ зэпыу имыIэу шы гъэхъуным пэрыта, а IэнатIэм пыщIа щэхухэм фIы дыдэу хэзыщIыкI нэхъыжьыфI ЗекIуэрей Борис. 

19.01.2021, 10:25 - Статья

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ илъэси 110-рэ зэ­рырикъур иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.  

19.01.2021, 10:21 - Статья

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щызэхэтащ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь.
ТхакIуэм и гъащIэ гъуэгуанэр IупщIу къытещырт ­пэ­IущIэ пэшым къыщызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьа сурэтхэм, усэхэм, тхылъхэм. 

19.01.2021, 10:18 - Статья

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 27-м адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь къыщызэрагъэпэщат.

19.01.2021, 10:05 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ «КАМАЗ-мастер» гупым хэтхэм, абыхэм я унафэщI ­Чагин Владимир сымэ, Сауд Хьэрыпым щекIуэкIа «Дакар» къызэдэжэм къыщахьа текIуэныгъэм папщIэ. «А ехъулIэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрми хэлъхьэныгъэ мыин зэрыхуищIар зыхэпщIэну икъу­кIэ гуапэщ!» - къыхигъэщащ абы.

Последнее


Зыхунэмыс щыIэтэкъым

Къарууэ иIэр лъэпкъым и щэнхабзэм хуэзыунэтIам псалъэ гуапэ хужыпIэныр дэрэжэгъуэщ. Апхуэдэщ журналист, тхакIуэ Iэзэ, лъэпкъ гъащIэм теухуа пуб­­лицистикэ тхылъ хьэ­лэмэтхэр къыдэзыгъэкIа, КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и ЩIыхь тхы­лъыр, «Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ» цIэ лъапIэр зыхуа­гъэфэща КхъуэIуфэ Хьэчим.

Си адэм срогушхуэ

Пэжым ухуеймэ, сэ си адэм хуэдэу сыжьакIуэкъым, тхэным сыхуэIи­жь­къым, си гурылъхэмкIэ нэгъуэщIхэм садэгуашэуи сесакъыми, кIыхь зысщIынкъым.
Си адэр сэркIэ сыт щы­гъуи щытащ, щытщ  икIи щытынущ захуагъэм, щIыхь лъагэм, цIыхугъэм и щапхъэ нэсу. Абы сэ сы­щIипIыкIащ адыгагъэм, хабзэм, уна­гъуэм исхэр зэры­Iыгъын, зэ­рылъытэн, зэхуэгуапэн зэры­хуейм. 

Псэм щыщ Iыхьэ

Я ныбжькIэ илъэс зытIущ-зыщыплI нэхъ ямызэхуакуу къэбэрдей литературэм зы гупыфI зэуэ къызэдыхэхьауэ щытащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 50-60 гъэхэм я зэпылъыпIэм. 
Абыхэм ящыщ зыуэ, нэхъыщIэ­гъуэр къызылъысу яхэтащ Кхъуэ­Iуфэ Хьэчими. Дауи, езы лъэпкъ литературэ къэунэхуагъащIэм дежкIэ ап­хуэдэу уэру гуп псо къыхэхъуэныр гу­хэхъуэщ. Ауэ литературэр щхьэзакъуэ IуэхущIафэурэ зэхэлъщ, гупышхуэ ущы­хэхутэм деж умыщIэххэу укъы­хэмыщу ухэгъуэщэнми хуэIуа щыIэкъым. Ухэмыгъуэщэным щхьэкIэ гу зылъытапхъэ зыгуэркIэ уакъыхэщхьэ­хукIын хуейщ.

ЛIыфIым иужькIэ и цIэр къонэ

КхъуэIуфэ Хьэчим Хьэбас и къуэр Бахъсэн щIы­налъэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1940 гъэм ма­заем и 10-м къыщалъхуащ. 1964 гъэм КъБКъУ-р къиухри, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щы­лэжьащ, хамэ къэрал щыпсэу ди хэкуэгъухэм щэнхабзэ пы­щIэныгъэ яхудиIэныр къызэзыгъэпэщ «Хэку» ­обществэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм жэуап зыхь и секретару, КПСС-м и обкомым печатымкIэ, ­телевиденэмрэ, радиомкIэ и къудамэм, КъБР-м Те­левиденэмрэ радиомкIэ и къэрал комитетым я унафэщIу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу щытащ.

Мы махуэхэм

Мазаем и 11, гъубж

Уасэхэр драмыгъэуеину псори къыхураджэ

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щекIуэкIа зэIущIэм щы­тепсэлъыхьащ медицинэ нэкIуIупхъуэхэм я уасэм теухуауэ щыIэ щыты­кIэм. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, ФАС-м и къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Пщыншэ Къазбэч, «Рос­потребнадзор»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и нэхъыщхьэ Пагуэ Жыраслъэн, «Росздравнадзор»-м  КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм и унафэщI Ахъмэт Алим, хущхъуэхэр щащэ IуэхущIапIэшхуэхэм я лIыкIуэхэр.

КIуэкIуэ Казбек дин щIэныгъэр егъэфIэкIуэным теухуауэ Тэтэрстаным щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ

Урысей Федерацэм и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэ Кириенкэ Сергей блэкIа щэ­бэ­тым Тэтэрстан Республикэм щригъэ­кIуэкIащ Болгар ислъам академием и попечительскэ советым и зэIущIэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и субъект зыбжанэм я унафэщIхэр, Урысей Федерацэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, Урысей Федерацэм ЩIэныгъэ нэхъыщ­хьэмкIэ и министерствэм, дин зэгухьэ­ныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ стратегие Iуэхухэм хоплъэ

Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьыным пыщIауэ япэ игъэщыпхъэ Iуэхухэм ятеу­хуауэ УФ-м Къэзыбж и палатэм и уна­фэщI Кудрин Алексей дыгъуасэ Москва щригъэкIуэкIа стратегие сессием хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьынымкIэ къалэн нэхъыщхьэхэм, Де­мографием, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, псэупIэмрэ къалэм зегъэужьынымрэ, экологием, хьэрычэт мыинымрэ курытымрэ, бизнесым зыщIэгъэкъуэным ехьэлIа къэрал программэхэр зэрагъэзащIэм, лъэпкъ мурадхэр зэрызэрагъэхъулIэр.

Урысейпсо, дунейпсо утыкухэр зыгъэбжьыфIахэр ягъэлъапIэ

Тхэквондо спорт лIэу­жьы­гъуэм щIэблэр хуэгъэ­сэн КъБР-м зэры­щы­щIа­дзэ­рэ, абы адэкIи зе­гъэу­жьыным хуэгъэпса ­фе­­дерацэ республикэм къы­­­­зэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 20 ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу ди республикэм и спортсмен ныбжьыщIэхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэри къы­щы­зэ­щIакъуэжу, юбилейри ягъэлъапIэу зэIущIэ дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

ЩIэныгъэлI щыпкъэ, егъэджакIуэ нэс

Ди щIыналъэм и цIыхухэм щIэ­ныгъэ нэхъыщхьэ етын IэнатIэм зыщиужьыным хэлъхьэныгъэш­хуэ хуэзыщIахэм ящыщщ КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жь­а­кIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Медалы Хьэчим Темыр и къуэр. ЛIэщIыгъуэ блэ­кIам и 50 гъэхэм лъэпкъ щIэныгъэм «къыщылыда вагъу­э­бэм», еджагъэшхуэхэу Къумыкъу Тыгъуэн, Мамбэт Хьэлым, Къардэн Чэлимэт сымэ зыхэтам, язы­хэзт Медалыр. А тхыдэдж щэджащэхэм куэдкIэ я фIыгъэщ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэр, абы щыпсэу лъэпкъхэм я блэкIар джа зэры­хъуар, абыхэм къаугъуея щIэныгъэри я тегъэщIапIэщ иджырей къэхутакIуэхэм.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS