24.02.2021, 12:37 - Статья

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай мазаем и 19-м Ставрополь къалэм щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ ­федеральнэ щIыналъэм лъэпкъ шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщы­ным ехьэлIа зи чэзу Iуэхухэм щы­тепсэлъыхьа зэIущIэ.

24.02.2021, 11:57 - Статья

2021 гъэм мазаем и 14-м дунейм ехыжащ Урысей ­Федерацэм СледствиемкIэ и комитетым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ Следственнэ ­управленэ нэхъыщхьэм ­мы­хьэ­нэшхуэ зиIэ Iуэхухэр зэ­хэгъэкIынымкIэ и управленэм и унафэщI, юстицэм и генерал-майор Тхьэ­къуахъуэ Мурат Альберт и къуэр.

24.02.2021, 11:55 - Статья

«КIуэрыкIуэ сурэт джэгу» - аращ зэреджэр мы махуэхэм Налшык къалэ щекIуэкI сурэт гъэлъэгъуэныгъэм. Абы и утыкум кърахьэнущ иужьрей илъэс тIощIырыпщIым сурэт щIыным къы­щыу­нэхуа унэтIыныгъэщIэхэм тету лажьэ, Кавказ Ищхъэрэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

24.02.2021, 11:52 - Статья

Нэгъабэ гъатхэпэм и 5 - 12-хэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я махуэхэр Париж щагъэ­лъапIэм хыхьэу, Дунейпсо Арткомитетым, ЮНЕСКО-м, Щэнхабзэ ДипломатиемкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм зэгъусэу зэхыхьэ гукъинэжхэр къызэрагъэпэщащ.

24.02.2021, 11:47 - Статья

Совет зауэлIхэр къы­зэрырашыжрэ илъэс 32-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Афганистаным щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым и деж пэкIу щекIуэкIащ. Дунейр зэрыщIыIэм щхьэкIэ къэмынэу абы цIыху куэд къекIуэлIат. 
Афганистаным и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Тхьэгъэ­лэдж Тимур пэкIур къы­щы­зэIуихам жиIащ:

24.02.2021, 11:41 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александр, Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаил сымэ Шэджэм къалэм дэт физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым мазаем и 16-м щаIущIащ классикэ бэнэкIэ лIэужьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм. 

24.02.2021, 11:38 - Статья

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 17-м иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ зыхэта зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ къэралым къа­хуиутIыпщ субсидиехэр узыншагъэр ­хъумэн IэнатIэр зыхуэныкъуэхэр къэ­щэхуным зэрытрагуэшэнум.

16.02.2021, 14:42 - Статья

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ ­къыдагъэкIа «Дэ дызэкъуэтщ» уры­сейпсо зэщIэхъееныгъэм зэ­рызыщIигъэкъуам папщIэ къэ­рал фэеплъ дамыгъэр иджыб­лагъэ хуагъэфэщащ Бэрбэч Хьэт­IутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ар иратащ еджапIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ.

Последнее


«Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я махуэ» ирагъэкIуэкIащ

Бахъсэн районым щыщ ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм жылагъуэхэм я творческэ гупхэм щрагъэкIуэкIащ «Фэеплъымрэ щIы­хьымрэ я махуэ». Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм и зэманым цIыхубэм зэрахьа ха­хуагъэм, фронтымрэ ты­лымрэ зэгъэуIуауэ зэ­рызэдэлэжьам икIи абы и фIыщIэкIэ фашист зэ­рыпхъуакIуэхэр зэрызэхакъутам.

Фэеплъхэмрэ тхыдэмрэ яхъумэ

Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 75-рэ мы гъэм зэрырикъум и щIыхькIэ мазаем и 27-м Налшык къалэм дэт школ-интернат ­№3-м щекIуэкIащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» семинар-практикум.
Ар зэгъусэу къызэрагъэпэщат ­КъБР-м и Парламентым, абы и ЩIалэ­гъуа­лэ палатэм, «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, ­КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и ЩIалэгъуалэ центрым. 

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ «ФIагъымкIэ урысей системэ» IуэхущIапIэм и унафэщI Протасов Максимрэ дыгъуасэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэрычэтыщIэхэм. Абы Iэ щыщIадзащ КъБР-м и Правительствэмрэ «Урысейм фIагъыр къызэрыщапщытэ щIыкIэр» IуэхущIапIэмрэ 2020 гъэм зэрызэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэм.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Мусуков Алий къыхигъэщащ «ФIагъымкIэ урысей системэ» IуэхущIапIэм и унафэщIыр КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къызэрыригъэблэгъар.

КъБР-м и Iэтащхьэр Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым ди округым щригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым лъэпкъ шынагъуэншагъэ къы­щызэгъэпэщыным теухуа зэIущIэ Владикавказ къалэм щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий, округым хыхьэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр, федеральнэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лIыкIуэр зыхэта зэIущIэм апхуэдэу щыхэп­лъащ коррупцэм пыщIа хабзэншагъэхэр къэмыгъэ­хъу­нымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэ­хэм.

КIуэкIуэ К. В. Федеральнэ казначействэм и унафэщIым и къуэдзэ Михайлик Александр хуозэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ ­Федеральнэ казначействэм и уна­фэщIым и къуэдзэ, ди республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуа Михайлик Александр.
ЗэIущIэм щыхэплъащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и къэрал властым и органхэмрэ Урысейм и Казначействэмрэ зэрызэдэлажьэм, ведомствэм и щIыналъэ органым бюджет политикэм, къэрал ахъшэр къызэрагъэсэбэпыр гъэтэмэ­мыным и лъэныкъуэкIэ зэфIигъэкIхэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ФIагъымкIэ урысей системэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI Протасов Максимрэ зэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «ФIагъымкIэ урысей системэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI Протасов Максим. ЗэIущIэм щытеп­сэлъыхьащ ди щIыналъэм щащI ерыскъыпхъэхэмрэ ерыскъыхэкIыу щымыт адрей продукцэмрэ я фIагъыр къэпщытэнымкIэ зэщIыгъуу зэфIагъэкIынухэм, ФIагъымкIэ урысей зэгухьэныгъэм и лэжьакIуэхэм республикэм щыIэ лабораторэхэр къагъэсэбэпыным, нэгъуэщIхэми.
ЗэIущIэм кърикIуахэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «ФIагъымкIэ урысей системэ» зэгухьэныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.

Япэ гуп увыпIэ

Псыхуабэ къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Абы хэтащ спортсмен 300-м щIигъу. 
Ди щIалэхэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 64-рэ зыIэрагъэхьащ. Япэ увыпIэхэр яубыдащ Мэрем Анзор, Шэджэм Мурат, Дыкъхэ Артёмрэ Алимрэ, Исаков Амиран, Лобанов Максим, Кетенчиев Мурат, ХьэтIэхъу Къантемыр сымэ. ЕтIуанэ хъуахэщ Апхуд Тимир, Къалэ Амир. Ещанэщ Къэрэшей Айдар. 

Ди щIалэхэм я IутIыж

Краснодар дэт «Баскет-Холл» спорт комплексым ма­заем и 21-м щекIуэкIащ «АСА 104» зэзауэ зэхэтхэмкIэ зи чэзу зэхьэзэхуэ. Мыпхуэдэ зэIущIэхэм и урысейпсо къызэгъэпэщакIуэ пашэхэм ящыщ «Absolut Cham­pionship Akhmat» и пшыхьым щызэхэтащ зэпэщIэтыныгъэ 14. Абы текIуэныгъитху къыщахьащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и спортсменхэм. 
Зэхьэзэхуэм и зэIущIэ нэхъыщхьэм КIэрэф Азэмэт (кг 57-рэ) хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуащ Шэшэным щыщ Ха­туев Мансур. Судьяхэр зэдэарэзыуэ текIуэныгъэр къы­хуагъэфэщащ адыгэ щIалэм икIи «АСА» лигэм и нэхъ псынщIэ дыдэ лIэужьыгъуэм ар и чемпион хъуащ. 

Сэрмакъ псапащIэхэр

Дзэлыкъуэ щIыналъэм ­хиубыдэ Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуа Дидан Зое Алыхьым и арэзыщIыныгъэм телажьэ зэпытщ. Абы къызэригъэпэща «ПсапащIэ пэшыр» илъэситхум щIи­гъуауэ я жылэм щыIэщ.
Зое школыр къиуха нэужь, Налшык дэт педучилищэм щIэтIысхьэри, ехъулIэныгъэкIэ щеджащ. ИужькIэ, къуажэм игъэ­зэжри, зды­щIэ­са школым егъэджакIуэу увыжащ, пэ­щIэдзэ классхэр и нэIэ щIэту. АдэкIэ завучу лэ­жьащ. Школым илъэс 37-кIэ щыIа нэужь, сабий са­дым я унафэщIу илъэс 17-кIэ щытащ. 

Журналист IэщIагъэм дихьэххэм папщIэ

Журналист IэщIагъэм ныбжьыщIэхэр щыхагъэгъуазэ «Акулы пера» еджапIэм и лэжьыгъэм мы махуэхэм щIидзащ. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS