20.04.2021, 13:04 - Статья

Мэлыжьыхьым и 19-р «Ажэ­гъуэмэм и махуэу» 1984 гъэм япэ дыдэу Инджылызым къыща­лъытащ. Иджы ар ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщ куэдым ­щагъэлъапIэ. 

20.04.2021, 13:00 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа икIи къы­щыхъуа Красножан Юрэ хэлъхьэныгъэшхуэ ­хуи­щIащ «Спартак-Налшы­кыр» премьер-лигэм зэры­кIуамрэ абы пщIэрэ щIыхьрэ иIэу илъэс зыбжанэкIэ зэрыхэтамрэ. Мы илъэсым и пIэщIэдзэм щегъэжьауэ ар Урысей Фе­дерацэм и цIыхубз футбол командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэщ.

20.04.2021, 12:49 - Статья

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ЗэрамыщIэ Заретэ «Лъахэ уэрэдхэр» зыфIища уэрэдылъэ телъы­джэр.

20.04.2021, 12:34 - Статья

Лермонтов Михаил и музейуэ Псыхуабэ дэтым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Акъсырэ лIакъуэм къы­хэкIа сурэтыщIхэм я  IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. 

20.04.2021, 12:20 - Статья

«Дунеижьыр щымыджэмыпцIэу щIылъэр щызэпцIагъащIэм…» гущэхэлъ ныбжьым итауэ зыщIэж ди лъэпкъым дыкъэзыухъуреихь дунейм и теплъэгъуэ дэтхэ­нэми (псэ зыIутми зыIумытми) зыкъыхигъэбелджылы­кIыртэкъым. 

20.04.2021, 12:15 - Статья

ЦIыхур нэхъыбэрэ зытепсэлъыхь, зытетхыхь хабзэр нэхъыфIу зыхи­щIыкI, фIыуэ илъагъу цIыхурщ. ЖьакIэмыхъу КIунэ лъэпкъ сценэм зэритрэ, зыгуэркIэ зэщхьу я теплъэм и мызакъуэу, я гупсысэкIи, я хьэл-щэнкIи зэтехуэу тIу яхэмыту, роль куэд ­игъэзэщIащ. 

20.04.2021, 12:11 - Статья

ЖьакIэмыхъу Хьэжбарэрэ Жэмгъуразхэ Сэлихьэтрэ 1919 гъэм унагъуэ зэдащI. Я бын нэхъыжьищыр: Хьэжысмел, Хужьпагуэ, Жанпагуэ сымэ абыхэм Кэнжэ къуажэм щагъуэт. Унагъуэр Шытхьэлэ Iэпхъуа нэужь, Розэ, Жансурэт, Хьэпагуэ, КIунэ сымэ къащIохъуэ. 

20.04.2021, 12:06 - Статья

Артист IэщIагъэм мыхьэнэ нэхъ зиIэу хэлъыр ­актёрым зэпэщIэуэ дыдэ образхэр къигъэщIыну Iэмал къызэрыритырщ: гъащIэр зытепщIыкIыжыну зыхуэфащэ, щапхъэ пхуэхъуну цIыхухэри, гужьгъэжь ­яхууиIэу уахуэгубжьыну фIэкIа къэзымылэжьхэри.

Последнее


Шэч къытетхьэркъым и мыхьэнэр зэрыиным

«Демографие» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэу щыт «Спортыр гъащIэм и мардэщ» федеральнэ проектымрэ «Физкультурэм­рэ спортымрэ КъБР-м зыщегъэужьын» къэрал программэмрэ гъэзэщIэным япкъ иткIэ, ди республикэм и Шэрэдж щIыналъэм и къуажащхьэ Къэщкъэтау фокIадэм и 17-м къыщызэIуахащ «Къалэн куэд зыгъэзащIэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплекс» зыфIаща ухуэ­ныгъэщIэ.

Правительствэм и Унэм щызэхэтащ Коронавирус узыфэм КъБР-м зыщемыгъэубгъуным хуэгъэпса оперативнэ штабым и зэIущIэр

ФокIадэм и 22-м Правитель­ствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщемыгъэуб­гъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къы­зэрызэрагъэпэщымрэ а узы­фэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэ­хухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.
Видеоконференц мардэм тету абы щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым санитар-эпиде­миологие щытыкIэмрэ COVID-19-м зыщиубгъу лъэхъэнэм республи­кэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэгъэпэщамрэ.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ

Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ стратегиещIэ къащтэну загъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 22-м хэтащ Наркотикхэм япэ­щIэтынымкIэ къэрал комитетым  и зэIущIэу ­Урысей Федерацэм  къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, Урысей Феде­рацэм и полицэм и генерал Колокольцев Владимир  видеоконференц мар­дэм тету иригъэ­кIуэкIам.

Ласицкене етхуанэуи токIуэ

Ди лъахэгъу цIэрыIуэ ­Ласицкене (Кучинэ) Марие етхуанэу къэралым и чемпион щыхъуащ иджыблагъэ Челябинск щекIуэкIа Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и гъэмахуэ зэ­хьэзэхуэм.
Лъагэу дэлъеинымкIэ зэпеуэм Ласицкене къыщы­пэлъэщын аргуэру къыхэкIакъым. Дыщэ медалыр зы­Iэригъэхьэн папщIэ ар ирикъуащ къызэринэкIа 1 мет­рымрэ сантиметр 92-мрэ, нэхъыбэж зэры­хузэ­фIэ­кIыр нэхъапэм мызэ-мытIэу къигъэлъэгъуа пэтми. 
Зэхьэзэхуэм етIуанэ увы­пIэр щызыубыда Королёвэ Кристинэ ди лъахэгъум сантиметри 4-кIэ къыкIэры­хуащ. 

Къэралым и чемпионищ зэуэ

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.
Зэхьэзэхуэм и япэ махуэхэм ди бэнакIуэхэм медалиплI къахьащ. Килограмм 82-рэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм Гъуэныбэ Iэуес къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. Нэхъ хьэлъэ дыдэхэм, килограмми 130-м нэблагъэхэм, я дежи тепщэныгъэр щызыубыдар КIэмпIарэ Маратщ. 

«Спартак-Налшыкым» и фо кIадэр

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ. 
Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург). 
«Черноморец»: Щоджэн Аз., Гараев, Омаров, Мустафин (Курбанов, 46), Гришин, Ахьэмэдхъан, Машэжь, Климов (Пономарёв, 55), Пацев (Барцов, 46), Магомедов, Матюшенкэ (Тимошенкэ, 63). 

Макъхэр - сурэткIэ

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

ЦIыхугъэмрэ адыгагъэмрэ я щапхъэгъэлъагъуэ

Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ФокIадэм и 22, гъубж

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS