05.03.2021, 15:17 - Статья

Гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур зэ­хэзыщIыкIын, Iуэхур къыдэзы­Iыгъын ирихьэлIэным мыхьэнэ­шхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу узыншагъэм игъэдзыхэр IэщIагъэлI нэсым и чэзум пэщIэхуэ­ныр куэд и уасэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ ди насып къикIащ.

05.03.2021, 15:13 - Статья

Пандемием и лъэхъэнэм ­гугъуехь нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуар медицинэм и лэжьакIуэхэрщ. Узыфэ шынагъуэм пэщIэувахэм яхэтащ Налшык къалэ дэт стоматологие поликлиникэ №1-м и дохутыр Яшинэ Эрикэ. Ар щы­лэжьащ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэ­зэу щыIэ госпиталым. 

05.03.2021, 15:08 - Статья

Иужьрей илъэсым жылагъуэм медицинэ лэжьа­кIуэхэм хуаIэ щытыкIэм икъукIэ зихъуэжащ. Пандемием дуней псом ягу къигъэкIыжащ дохутыр IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр. Я щхьэ щы­мыс­хьы­жу икIи узым пимыкIуэту коронавирус шынагъуэм бэнэныгъэ гуащIэ драгъэкIуэкI абыхэм. 

05.03.2021, 14:59 - Статья

2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм Китайм и Ухань къалэм къыщежьа коронавирус узыфэ шынагъуэм илъэсым щIигъуауэ дуней псор пэщIэтщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ар япкърыту Урысейм къыщахутащ цIыху мелуани 4-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 87-м нэблагъэр лIащ.

05.03.2021, 14:40 - Статья

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIыу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым, езым и жэрдэмкIэ, мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

05.03.2021, 14:32 - Статья

СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэ­хэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрырщ коронавирусым щеIэзэ япэ госпиталыр къыщызэ­Iуахар. Къапэщылъыр зэрымы­Iуэху тыншыр, я гъащIэмкIи ­шынагъуэншэу зэ­ры­щымытыр къа­гурыIуэми, абы и лэжьакIуэхэр гугъуехьым къыпимыкIуэту узыфэм жылагъуэр зэрыща­хъумэным я зэфIэкIи, я къаруи ­халъхьащ.

05.03.2021, 14:19 - Статья

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъ­сэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну. 

05.03.2021, 14:01 - Статья

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зы­хащIэну къыщIэкIынтэкъым, узыфэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щы­мыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди ­лъахэм. 

Последнее


КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ коронавирус зэфыкIхэм я бжыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ мащIэ зэрыщыхъур

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 9-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым, а узыфэм зэ­ры­пэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Чурей Дыжьын и ехъулIэныгъэ

Истамбыл къыщалъхуа, хэкум къэ­кIуэжу Налшык щеджа, Сыхъум щыпсэу Чурей Дыжьын Алий и пхъум Iуэху дахэ къехъулIащ. Абы Абхъаз къэрал университетым доктор диссертацэр щыпхигъэкIащ. 
Дыжьын и гъащIэр псори щIэныгъэ лэжьыгъэм триухуащ. Абы КъБКъУ-мрэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтымрэ къиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэ­ны­гъэхэмкIэ и щIэныгъэ институтым щылажьэурэ, кандидат лэжьыгъэр Налшык щигъэ­хьэзыращ. 

ЩытыкIэм фIыкIэ зихъуэжыну къалъытэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэ­жьыгъэ IуэхукIэ IущIащ КъБР-м финанс­хэмкIэ и министр Лисун Еленэ.

Урысей министрым и чэнджэщхэм тету дяпэкIэ зэдэлэжьэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Файзуллин Ирек иджыблагъэ зэрыхуэзам кърикIуахэм щытеп­сэ­лъы­хьа зэIущIэ республикэм и Iэтащхьэм ядригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительст­вэм хэтхэм.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ ­къуэдзэ Къуныжь МуIэед, КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим.

ЦIыхухэм зэрызыщIагъакъуэ Iэмалхэм топсэлъыхь

КIуэкIуэ Казбек мазаем и 9-м иригъэкIуэкIащ республикэм хуэмыщIауэ щып­сэухэм социальнэ и лъэ­ныкъуэкIэ защIэгъэ­къуэнымкIэ щыIэ хэ­кIы­пIэхэр щызэпалъыта зэIущIэ.

СурэтыщI ныбжьыщIэ

Тэрч щIыналъэм щыщ сурэтыщI Саркисовэ Марианнэ Лондон щекIуэкIа «Golden time talent» дунейпсо зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ.
Зэпеуэм и хъыбарегъащIэм Интернетым щрихьэлIа Марианнэ и зэфIэкI еплъыну мурад ищIри и лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщакIуэ гупым яхуигъэхьат. 
Хъыджэбзым «Венеция» зыфIища сурэт телъыджэм къэпщытакIуэ гупым япэ увыпIэр къыхуагъэфэщащ. НэгъуэщI и IэдакъэщIэкI зыбжани дипломкIэ къыхагъэщащ.

Дунейр - сабийхэм я нэкIэ

Лъэпкъ музейм щагъэ­лъагъуэ «Сабиигъуэм­ и плъыфэ щхъуэкIэ­п­лъы­кIэ­хэр» выставкэр. Ар къы­зэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и республикэ къудамэмрэ. 

ЩIалэгъуалэр драгъэхьэх

Ди къэралым и щIыналъэ куэдым мы зэманым щокIуэкI щIэныгъэм ­зегъэужьыным, IэнатIэм щызы­Iэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къэп­щы­тэжыным хуэгъэпса зэIущIэхэр. Ахэр епхащ Урысей щIэныгъэм и махуэшхуэр гъэлъэпIэным, ап­хуэ­дэуи щIэныгъэ-къэхутэныгъэ Iуэ­хум щIалэгъуалэр нэхъ куууэ хэ­шэным. 

Хэлъхьэныгъэ ин

Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI еджагъэш­хуэхэм ящыщ, РАЕН-м и академик, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, биологие щIэ­ныгъэхэм я доктор, профессор Иуан Анатолэ БетIал и къуэм и ныбжьыр ­но­бэ илъэс 70 ­ирокъу.

Нобэрэ пщэдейрэ

Мазаем и 9, гъубж

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS