25.06.2019, 12:41 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ 2006 - 2007 гъэхэм къалъхуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм дзюдомкIэ я ещанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд. 

25.06.2019, 12:35 - Статья

 Щапхъэ зытрах «Маленький джигит» сабий къэфакIуэ ансамблыр Псы­хуабэ къалэм щрагъэкIуэкI «Летний калейдоскоп» етхуанэ дунейпсо зэхьэ­зэхуэм и япэ нагъыщэм и лауреат ­хъуащ.

25.06.2019, 12:29 - Статья

 1837 гъэм Пушкин Александр мыхьэнэ зимыIэ зэдауэм кърикIуа зэрыукIым хэкIуэда нэужь, илъэс 23-рэ ныбжьым ит Лермонтов Михаил нэхъыщхьэхэм яхуэгъэзауэ усэ гуащIэ итхауэ щытащ. УсакIуэшхуэр зэрамыхъумэфамкIэ теп­щэхэр щигъэкъуаншэ а сатырхэм «къалэжьа» тезырт Лермонтов-щIалэщIэр япэу Кавказым къыщIагъэкIуа щхьэу­сыгъуэр.

25.06.2019, 12:16 - Статья

 Террор щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ комиссэм и зэIущIэу Тырныауз къалэм щызэхашар иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщоубий. 

25.06.2019, 12:10 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къы­зэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ.

25.06.2019, 11:44 - Статья

 Урысейм и къалащхьэм къэралым и ухуэныгъэ нэхъ хьэлэмэтхэм ятеухуауэ къыщызэIуаха выставкэм щагъэлъагъуэ Налшык къалэм дэт мэжджытым и макетыр. Утыку кърахьащ 50-кIэ нэхъ цIыкIуу щIа макет 80 - Москва и Кремлым щегъэжьауэ Владивосток щытралъ­хьа лъэмыжыщIэм нэсыху я макетхэр.

25.06.2019, 11:42 - Статья

 Зауэр къызэрыхъейрэ илъэс 78-рэ щрикъу махуэм и пэ къихуэу ­«КъБР-1» телеканалым и лэжьа­кIуэхэм ящIыгъуу Управленэм и унафэщI, полицэм и полковник Васильев Сергей, абы и къуэдзэ Трушин Алексей, «Эльбрус» ­СОБР-м и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Сунш Азэмэт, полицэм и майор Лыкъуэжь Маринэ сымэ щыIащ Налшык къалэм щыпсэу ветеран Караганов Николай Василий и къуэм и

25.06.2019, 11:40 - Статья

 Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа «Фэеплъ IэмыщIэ» урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри хэтащ. 

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэрым лыжэкIэ къыщажыхь и курортхэм уэс IэрыщI зыгъэхьэзыр Iэмэпсымэхэр щагъэунэхунущ

Лыжэ къежэхыпIэхэм уэс IэрыщIхэр тезылъхьэ Iэ­мэпсымэу Италием и «Техноальпин» фирмэм къыщIигъэкIхэр щагъэунэхуу щIадзэнущ «Iуащхьэмахуэ» курортым. Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхуэсышхуэм ­хиубыдэу апхуэдэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэмрэ ищхьэкIэ къыщыгъэлъэгъуа компаниемрэ.
Меморандумым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, компанием къригъэшэнущ ди курортхэм нэхъ къыщезэгъыну тех­никэщIэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Социальнэ лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъухъу!

ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуа законодательствэр дауэ зэрагъэзащIэр?

 КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэм щыхэплъащ Iуэху зэмылIэужьыгъуэу 50-м щIигъум. Комитетхэм хухах зэманым хиубыдэу депутатхэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и хьэ­рычэт IэнатIэм пыщIа уголовнэ Iуэхухэр щызэхагъэкIкIэ законым къигъэувхэр зэрагъэ­защIэм. Абы теухуа доклад ищIащ КъБР-м и прокуратурэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм, наркотикхэм япэщIэ­тынымкIэ IэнатIэм, суд прис­тавхэм ирагъэкIуэкI уголовно-процессуальнэ лэжьыгъэм кIэлъыплъынымкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ НэгъэцIу Заур.

Си шыпхъу Лейлэ

 ЩIэныгъэ­хэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академиер зэрау­хуэ лъандэрэ, 1992 гъэм щегъэжьауэ, соцIыху ЩIДАА-м и вице-президент, литературэдж цIэ­ры­Iуэ Бэчыжь ­Лейли, абы пэ­п­щIэ хъун бзы­лъ­хугъэ, уеблэмэ цIыхухъу куэд срихьэлIакъым. 

Кавказ Ищхъэрэм электрокъарур щытезыгуашэ IуэхущIапIэм республикэм и электросетыр къигъэщIэрэщIэжынущ

 Петербург щекIуэкIа экономикэ зэ­хуэсышхуэм и етIуанэ махуэм КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ «Россети» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и ­генеральнэ  директорым и къуэдзэ, «Кавказ Ищхъэрэм электрокъарур ­щытезыгуашэ сеть» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Иванов  Виталий. Абыхэм Iэ щIадзащ илъэсипщI пIалъэкIэ  зэрызэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэм.

Къэрал Советым и ЧэнджэщакIуэ комиссэр лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэмрэ щIыналъэ бюджетхэм зэрызаужьымрэ хоплъэ

 Урысей Федерацэм и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ ­къуэдзэ Кириенкэ С. В. Санкт-Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхыхьэшхуэм ­хиубыдэу къызэригъэпэщащ Къэрал Советым и ЧэнджэщакIуэ комиссэм и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымрэ щIыналъэ бюджетхэр зэпIэзэрыту зэтегъэувэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и унафэщIымрэ тепсэлъыхьащ къэрал управленэм и иджырей системэхэр зэтегъэувэным

 Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и генеральнэ директор, «ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Президентым и чэнджэщэгъу Андреев Николайрэ зэпсэлъащ къэ­рал управленэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ и автоматикэ системэхэр щызэтегъэувэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм теухуауэ.

Кубокыр налшыкдэсхэм къахь

 Кавказ Ищхъэрэм щыIэ спорт клубхэм кудомкIэ я зэхьэзэхуэ Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ.«Iуащ­хьэмахуэ и кубок» зэпеуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ Урысейм КудомкIэ и федерацэм и республикэ къудамэмрэ икIи хухахащ ­КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэ­ры­рикъум. Зэхьэзэхуэр мы­ гъэм илъэс еплIанэ ­хъуауэ йокIуэкI. Абы къро­хьэлIэ къэралым и щIы­налъэ куэдым щыщ спорт­­с­менхэр. 

Багъ Даринэ Урысейпсо спартакиадэм и финалым макIуэ

 Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ тхэквондомкIэ еджа­кIуэ­хэм я IX урысейпсо спартакиадэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­щIыналъэм и щIыпIэ куэдым къикIа спортсмен ­ныбжьыщIэхэр.
 Килограмм 42-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм щытекIуэри, Спартакиадэм и финалым хэтыну Iэмал зригъэгъуэтащ Багъ Даринэ. Абы и хьэрхуэрэгъу псори хигъэщIащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.

Бибрэс хьэзырщ къигъэзэжыну

 Алыджым и Пирей къалэм и «Олим­пиакос» командэм нэгъабэ лъандэрэ щыджэгу Натхъуэ Бибрэс иджыблагъэ зыпхигъэIукIащ Мэзкуу и ЦСКА-м къигъэзэжыну зэрыхьэзырыр.
- «Олимпиакос»-м щызиIэ щытыкIэмкIэ сыарэзыщэкъым, - къыжриIащ Натхъуэ Бибрэс «Известия» газетым и корреспонденту Алыджым щыIэм. - Сыхуей ЦСКА-м згъэзэжыну? Абы теухуа Iуэхум сыхэплъэну сыхьэзырщ. Уеблэмэ, Мэзкуу згъэзэжмэ, нэхъыфIыну къызолъытэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS