20.08.2019, 12:22 - Статья

Бадзэуэгъуэм и 26 - 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэ­кIащ тхэквондомкIэ Еджа­кIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр. 

20.08.2019, 12:10 - Статья

 Дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхокI я къэкIуэнум тегузэвыхь, я блэкIар зрагъэщIэну хущIэкъу цIыху пажэхэр. Апхуэдэхэрщ къызытехъукIыжхэр зы­мы­гъэгъуащэр. Абы и ­лъ­э­ныкъуэкIэ лъэпкъ куэ­дым щапхъэ яхуэхъуфынущ  Бес­лъэнейхэ. Я блэ­кIар я щIэблэм ящIэу ­къагъэхъуну, я фIыр ягъэ­лъапIэрэ яIэту къо­­гъуэ­гурыкIуэ ахэр.

20.08.2019, 11:29 - Новости

 Адыгэ щIалэхэм иджы­ри зы дыжьын медаль ­къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щы­хъуащ Гъуэ­ныбэ Iэуес.

20.08.2019, 11:15 - Статья

 Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэ­кIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр ­дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэп­лъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэ­ры­хьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр.

20.08.2019, 11:09 - Статья

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек Прох­ладнэ районым щыIащ икIи агропро­мышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэмрэ щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэхикIухьащ, ап­хуэдэу Лесной къуажэм дэсхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зи­щIащ.

19.08.2019, 12:12 - Статья

 Израиль къэралыгъуэм щы­Iэ Кфар-Камэ жылэм къыщы­зэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщ­рагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп.

19.08.2019, 11:52 - Статья

 Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.
 Шыгъажэгъуэ махуэр хухахат бахъсэндэсхэм. Абы и администрацэмрэ Быфхэ я унагъуэмрэ ягъэува саугъэт фондым и куэдагъыр сом мелуанрэ мин щитIым нэблагъэрт.

19.08.2019, 11:39 - Новости

 Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм ще­кIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Последнее


«Гъэмахуэмэ» гуакIуэкIэ гъэнщIа сурэтхэр

 Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Санкт-Петербург и ­художник цIэрыIуэ Анненков Ана­толий и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

ХьэрычэтыщIэхэм гъуэгу ярет

 Джылахъстэнейм хьэрычэтыщIэ мащIэмрэ курытыщIэ зыщегъэу­жьыным теухуа лэжьыгъэр щофIакIуэ.

Русланрэ Алимрэ зэпеуэм я лауреатщ

Иджыблагъэ екIуэкIащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и IэнатIэм (УИС) и лэжьакIуэхэм худо­жественнэ самодеятельностымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. ТекIуахэм я гала-концертым хэтащ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри, - къет Управленэм и пресс-IуэхущIапIэм. 

Тезырыр ягъэткIий

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и полицейхэм къыщIагъэщащ газ зэрыкIуэ бжьамийм езыр-езыру къыт­ригъэзэжу къыхэзышахэр. Нэхъапэм ахэр административнэ жэуапым ира­шэлIауэ щытащ.
 Абыхэм ящыщщ Александровскэ станицэм и Надтеречнэ уэрамым тет унэм щыпсэу цIыхубзыр, и лъап­сэм езыр-езыру газ езышэлIар.
 Каменномост къуажэми къыщы­щIагъэщащ илъэс 45-рэ зи ныбжь цIыхухъум и унэр къытрагъэзэну газ бжьамийм пищIауэ. 

Я лэжьэкIэм арэзы къещI

Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт комиссэм къип­щытащ шэч зыхуащIхэмрэ ягъэ­къуаншэхэмрэ я хуитыныгъэхэр къы­зэ­рагъэсэ­бэпыф щIыкIэр. 

Мырзэ Резуан «Спартак»-м щоджэгу

 Мырзэ Резуан хагъэхьащ Урысей Федерацэм и футбол командэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэ (абы нэхърэ нэхъыбэрэ ди къэралым и чемпион хъуа щыIэкъым) Мэзкуу и «Спар­так»-м. Абы папщIэ мэзкуу­дэсхэм еврэ мелуани 3,5-рэ иратащ адыгэ щIалэр иджы­ри къэс зейуэ щыта «Рос­тов»-м. 

Европэ псом къахэплъа адыгэлI

 Илъэси 190-рэ ирокъу адыгэлI гъуэзэджэ Хьэшыр Чылар Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрынэсрэ. ЦIыхухэм ящыщу япэу а Iуэхугъуэр зыхузэфIэкIар аращ икIи абыкIэ и цIэр тхыдэм къыхинащ.

Лъэпкъым и набдзэ

 Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ  щыIэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ ирокъу. 
 ЦIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкIхэм адыгэ, союзпсо, дунейпсо литературэхэр ягъэбеящ. Абы и «Бгыщхьэ хужьым укъеплъыхмэ» ­повестыр, «Щынэхужьыкъуэ», «Кхъужьыфэ», «Нал ­къута» романхэр, усэ телъыджэхэр ди зэманым поджэж икIи нобэми щIэупщIэшхуэ яIэщ. 

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэ­хъыщ­хьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительст­вэмрэ щIыпIэ самоуправ­ленэмкIэ и органхэмрэ я лIы­кIуэхэр.

Насып къозыт хуитыныгъэ

 Балъкъэрым и усакIуэ нэхъыфIхэм я гупсысэр, я цIыхугъэр, я образхэр къызыхахар я лъэпкъым и IуэрыIуатэрщ. Образ щIэщыгъуэхэр, гухэлъ узыIэпы­зышэхэр я нэщэнэщ Зумакуловэ Танзиля и тхыгъэхэми. Абы и усэхэр бзэ куэдкIэ зэрадзэкIащ. Иджы ар хабжэ лъэпкъ куэду зэхэт совет усыгъэм и усакIуэ нэхъ Iэзэ дыдэхэм. Мы сатырхэр зейр Зумакуловэрщ: 
Къэзылэжьым тхэну 
хуиты­ныгъэ 
ХураIэт и щIыхьыр и усыгъэм. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS