09.12.2019, 11:33 - Статья

ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къеб­гъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэ­рыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ. 

09.12.2019, 11:26 - Статья

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

09.12.2019, 11:06 - Статья

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц. 

09.12.2019, 11:04 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

05.12.2019, 14:01 - Статья

Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэ­хьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэб­лагъэ. 
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ­КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ. 

05.12.2019, 13:59 - Статья

ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 - 5-нэ классхэм щIэс еджа­кIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

05.12.2019, 12:35 - Статья

«Нартхэм я фIыгъуэ­р» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фес­тиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ. 

05.12.2019, 12:31 - Статья

Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгы­рыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ. 

Последнее


Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 21, махуэку

«Iуащхьэмахуэ» курортым и илъэс 50-р

Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащхьэмахуэ» зы­гъэпсэхупIэм гъэм и къыкIэлъыкIуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэм зыщыхуа­гъэхьэзыр. Дунейм и щы­тыкIэм къахузэпи­щэмэ, Iэмал къаритмэ, абы и къызэIухыныр щэкIуэ­гъуэм и 30-м ирырагъэ­хьэлIэнущ. IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм зэрыжа­IэмкIэ, а махуэр икIи юбилейщ - курортыр къы­зэ­ры­зэрагъэпэщрэ илъэс 50 ирокъу. 

ЦIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ нэхъыщхьэ дыдэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Прави­тельствэм иужьрей илъэс­хэм лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI КъБР-м и бюд­жет IэнатIэм и хэ­хъуэхэр нэхъыбэ щIы­ным, ахъ­шэр къы­хэ­хы­нымкIэ Iэмалхэр нэхъ нэсауэ къэгъэсэ­бэ­пыным хуэу­нэтIауэ. Финанс Iуэ­хухэр зэте­гъэу­вэжы­ным, ахъ­шэр зэгъэ­зэхуэным пы­щIауэ 2018 гъэм зэфIагъэкIахэм я фIы­­­щIэкIэ республикэм езым къилэжьыж ахъшэр нэхъыбэ хъуащ, къэрал щIыхуэри ягъэмэщIащ.

Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр гъэсэным гулъытэ хуащI

КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и ­орган нэхъыщхьэм и Президиумым и зи чэзу зэIущIэр республикэм и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ. Правительствэм хухаха зэманым хиубыдэу абы щытеп­сэ­лъыхьащ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийхэр яслъэхэмкIэ къы­зэ­ры­зэрагъэпэщыр егъэфIэкIуэным.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысейм и транспортыр» дунейпсо зэхуэсышхуэм

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ Москва къалэм щекIуэкIа «Урысейм и транспортыр» дунейпсо зэхуэсым и пле­нарнэ зэIущIэм. Форумым къызэ­рагъ­эпэщащ Транспортым и тхьэмахуэ-2019 Iуэхум хыхьэу.

Уасэ зиIэмрэ зэманымрэ

Котляровхэ Марие­рэ Викторрэ я тедзапIэм илъэс зыбжанэ хъуа­уэ къыщыдагъэкI «Кавказ» тхылъ гупым щыщщ нобэ зи гугъу фхуэтщIынухэр: МафIэдз Сэрэбий и «Адыгэ хабзэмрэ» (урысыбзэкIэ) Кавказ лъэпкъ­хэм я зэхуаку дэлъ зэгурыIуэныгъэм щыхьэт техъуэ лъэпкъ Iущыгъэхэр зэрыхуа «Кавказский этикет» зыфIащамрэ. 

Зы текIуэныгъэм къиIэтыжа гукъыдэж

«Краснодар-3» (Краснодар) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:1 (0:0). Краснодар. «Краснодар» ­ФК-м и академием и стадион. ЩэкIуэгъуэм и 17-м. ЦIыху 550-рэ еплъащ. 
Судьяхэр: Соколов, Чекалин, Селезнёв (псори Воронеж щыщщ).
«Краснодар-3»: Штёпэ, Пивоваров (Манелов, 46), Храмцов (Корнюшин, 31), Пунегов (Мавлянов, 57), Логачёв, Кратков (Байрамян, 79), Симонов, Рейх­мен, Самко, Берснев (Пидлисняк, 60), Волков.

Адыгэ кинор Урысейм щагъэлъагъуэ

ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIи­дзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI теат­рымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуа­з­джэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» филь­мыр.

Зэхьэзэхуэм кърикIуар къапщытэж

Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэмрэ «Баксанский вестник» газетымрэ я жэрдэмкIэ со­­циаль­нэ рекламэ зэхэгъэувэнымкIэ «ЩIалэ­гъуалэр Iулъ­хьэм, терроризмэм, экстремизмэм и бийщ» зэхьэзэхуэ екIуэ­кIат. Абы кърикIуар къызэщIакъуэжащ.
Зэпеуэр къызэрагъэпэщащ «2017 - 2020 гъэхэм ятещIыхьауэ Бахъсэн щIыналъэм Iулъхьэм щыпэщIэтыным и IуэхукIэ», «2016 - 2020 гъэхэм Бахъсэн щIыналъэм тер­роризмэрэ экстремизмэрэ къыщымыгъэхъуным ехьэ­лIауэ лэжьыпхъэхэр» муниципальнэ программэхэм къы­щыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэным тету.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 19, гъубж

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS