22.10.2019, 12:54 - Статья

Жэпуэгъуэм и 14 - 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

22.10.2019, 12:48 - Статья

Мухьэмэд цIыху гуапэт, нэфIэгуфIэт, гушыIэрейт. Абы сэ радиом сыщыдэлэжьэну къысхуихуакъым, ауэ щедгъэблагъэхэм и деж гу зылъыстэрат: апхуэдизкIэ а унэр и хэгъэрейт, и нэр зытеплъэри, и лъэр здрикIуэри фIэIэфIу, щылажьэхэм гурыхьу ядэуэршэру цIыху нэIурытти, нур зрищIэкIыу къыпщыхъурт.

22.10.2019, 12:36 - Статья

Ди адэр быным ткIийуэ къытхущытащ. Сэ сыкъапщтэмэ, гъэсэныгъэ-лэжьыгъэм щIэмычэу нэхъ сыхуиущийрт. СыцIыкIуу щIызигъэдзауэ, тхьэкIумэкIыхь, джэдкъаз сигъэгъашхэрт. Къэпрэ гъубжэрэ къызитырти, унагъуэ псэущхьэхэм удз къахузигъэхьырт. Нэхъ сыкъыдэкIуэтея нэужь шэмэдж IыгъыкIэри сигъэщIауэ щытащ. Гугъуехьыр, лэжьыгъэр зищIысыр къызэрызигъэщIэным яужь итт.

22.10.2019, 12:33 - Статья

Ди адэ-анэм быних драIэт. Быным я нэхъыжьыр Мухьэмэдт. Абырэ сэрэ илъэс пщыкIущ ди зэхуакут. Налшык дэта пединститутым щеджэну ар ягъакIуэ курыт еджапIэ нэужьым. Ар ящыщащ а институтыр зауэ нэужьым япэ дыдэу къэзыухахэм.

22.10.2019, 12:26 - Статья

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.

22.10.2019, 12:03 - Статья

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

22.10.2019, 11:54 - Статья

Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми - лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къып­хуэ­гъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар.

22.10.2019, 11:46 - Статья

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Последнее


Акименкэ дзыхь къыхуащI

Урысейм щыщ спортсмен 11-м дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щхьэзакъуэу хэтыну хуит ящIахэм, я цIэхэр Атлетикэ псынщIэмкIэ федерацэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм (IAAF) къриIуащ. 
Допинг къигъэсэбэпу шэч­ зыхуамыщIхэм хаб­жащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, лъагэу дэлъеинымкIэ Урысейм и чемпион, дунейпсо рейтингым етIуанэ увы­пIэр щызыIыгъ Акименкэ Михаил. 
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди къэралым и нэгъуэщI спортсмен 18-м Iэмал къратакъым мы гъэм зэхэтыну дунейпсо зэпеуэхэм зыкъыщагъэлъэгъуэну. 

ЗэфIэкI хъарзынэхэр къагъэлъагъуэ

Черкесск къалэм дэт «Юбилейный» спорт уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ «А» класс зиIэ, Урысейм тхэквон­дом­кIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и кубокыр къэ­хьыным теухуа уры­сейпсо зэ­хьэзэхуэр. 
Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIауэ абы хэтащ спорт­смен 300-м щIигъу. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэщIэ командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 8 къыщихьащ икIи ещанэ гуп увыпIэр иубыдащ. 

Къэхъуным Псыкуэдыр щытыкIэ гугъум къреш

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и мыгъэрей чемпионыр наIуэ зэры­хъуам шэч хэлъкъым - ­ды­щэ медалыр зыIэри­гъэхьэн­ папщIэ «Автозапчасть»-р къэнэжа джэгу­гъуи­тхум очкоиплI щы­хуеижу аращ. Апхуэдизи хуэмыныкъуэжынкIи хъу­нущ, иужь къит «Энер­гетик»-мрэ «Тэрчымрэ» зэрызэ нэхъ мыхъуми лъэ­пэрапэмэ. 

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэ­унэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм­ и щIыналъэ Iыхьэр иджы­благъэ Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуа­жэхэм къикIа щIалибгъу.
Адыгэ фащэкIэ хуэпауэ, адыгэ ныпыр ­хуарзэу яIыгъыу Тэрч къалэм и уэрам нэхъыщхьэм кърикIуа шууейхэм зэпеуэр къызэ­Iуахащ.

КIапсэ гъуэгухэр зыхуей хуагъазэ

Iуащхьэмахуэ курортым жыджэру зыщыхуагъэхьэзыр гъэм и бгы-лыжэ лъэхъэнэщIэм. Мыбдежым зэгъэ­зэ­хуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIым къыхэкIыу, гондолэ кIапсэ гъуэгущIэхэм ящыщу тIур: Азау - Кру­гозор, Кругозор - Мир станцхэм я зэ­хуаку дэтхэр жэпуэгъуэм и 1-м къы­щыщIэ­дзауэ и 21 пщIондэ зэхуэщIауэ щытынущ. 

Къафэр, макъамэр, гукъыдэжыр

ФокIадэм и 28-м Налшык Макъамэ театрым щекIуэкIащ Адыгэ фащэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, Зэныбжьэгъугъэм и Дунейпсо фестивалыр. «Адыгэ фащэр сэ схуадами, Кавказым ис псоми яхуэ­хъуащ» - арат абы фIащар. 

Барэсбий къару къезытыр

 Сыту IэфI мыбы и хьэуар. Сыту гупсэхугъуэ щыбгъуэтрэ мы щIыпIэм. Махуэл щIагъуэ димыхыу, пщэдджыжь къэс жыхуиIэм хуэдэу, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм къакIуэ пэтми, Барэсбий сыт щыгъуи щIэщыгъуэ къыщохъу нэм ­къиубыд псори: уардэу дэкIея жыг ­лъагэшхуэхэри, даущ мащIэ ищIу пар­кыб­гъум щежэх налшыкыпсри, цIыху зе­кIуапIэхэм егъэкIэкIа жыгхэм дэжей-­къежэхыу щыпкIэтэлъатэ кIэпхъ цIыкIу­­хэри, махуэр щыуэфIым и деж зэ илъы­гъуэкIэ уздынэсыну къыпщыхъу ­къуршыжь щхьэ тхъуахэри …

Нобэ

  • Псэущхьэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
  • Хьэршым и дунейпсо тхьэмахуэщ
  • ЦIыхубэм я дежкIэ Хьэрш лъэхъэнэм щыщIи­дза махуэщ, Астронавтикэм и дунейпсо федерацэм 1967 гъэм игъэувауэ. 1957 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м СССР-м дунейм щыяпэу ЩIым и IэрыщI спутникыр хьэршым иутIыпщащ. 
  • Урысейм и Дзэ-Хьэрш къарухэм я махуэщ
  • УФ-м и МЧС-м граждан зыхъумэжыныгъэмкIэ и дзэхэм я махуэщ
  • 1904 гъэм къызэрагъэпэщащ «Гётеборг» (Швецие) футбол командэр.

ЕфIакIуэ, ехъулIэ, фIыуэ тлъагъу щIыналъэ!

Ди лъэпкъэгъу адыгейхэм я гуфIэгъуэщ - жэпуэгъуэм и 5-р Республикэм и махуэщ. 1995 гъэм мазаем и 17-м ар икIи мылэжьэгъуэу абы щагъэуващ.
Сыт щыгъуи хуэдэу, а махуэм ­гуфIэгъуэ зэхыхьэ, Iуэху куэд рес­публикэм щокIуэкI. ЩIыналъэм и щыхьэр Мейкъуапэ къалэм, нэ­гъуэщI щIыпIэхэм выставкэхэр, жармыкIэхэр, концертхэр, спорт зэхьэ­зэхуэхэр къы­щызэрагъэпэщ.

Зэдэарэзыуэ хах

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и зэIущIэ дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр хэхыным.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS