16.01.2020, 14:05 - Статья

ЩIыналъэ УФСИН-м тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэхэм ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щрагъэкIуэкIащ щэнхабзэ, спорт Iуэху гуа­пэхэр. ПIалъэкIэ жылагъуэм пэIэщIэ хъуа цIыхухэм Iэмал ягъуэтащ я зэфIэкI ягъэлъэгъуэну. 

16.01.2020, 13:00 - Статья

Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Тэрч щIыналъэм мы­хьэнэ ин зиIэ акцэ щрагъэ­кIуэкIащ. Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэу щытар къы­дэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырт.

16.01.2020, 12:05 - Статья

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэ­хуэсым Зэрызыхуигъазэм ды­гъуасэ щедэIуащ Мэзкуу «Ма­неж»-м.

14.01.2020, 12:20 - Статья

Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къыщызэхуэсат ­ады­гэ­хэм ящыщу япэ дыдэу Совет Союзым футболымкIэ и чемпион хъуа Iэпщэ Александр къызэ­ралъхурэ илъэс 80 зэрыри­къур ягъэлъэпIэну.

14.01.2020, 12:10 - Статья

Урысейм къэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гурович Андрей и унафэм щIэту Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ Урысей МЧС-м Кавказ Ищхъэрэ феде­ральнэ щIыналъэм (СКФО) щиIэ IуэхущIапIэхэм 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуам щы­хэп­лъэжа зэIущIэ. 

14.01.2020, 12:03 - Статья

Ди республикэм и къалащхьэм дэт курыт школ №25-м щылажьэ егъэджакIуэ ныбжьыщIэ Битокъу Залинэ къызэрилъытэмкIэ, иджырей щIэб­лэм уадэлэжьэныр жэуаплыныгъэ ин зы­пылъщ, апхуэдэуи икъу­кIэ хьэлэмэтщ, гур хэзыгъахъуэщ. Апхуэдэ Iуэху еплъыкIэм и щхьэусы­гъуэр, хуэбгъэфащэ зэ­ры­хъунумкIэ, пщащэм егъэджакIуэ IэщIагъэр фIы­уэ илъагъуу, абы и псэр хуеIэу къызэрытэджарщ.

14.01.2020, 11:55 - Статья

Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ ­щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр. 

14.01.2020, 11:39 - Статья

Урысей печатым и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр щагъэлъэпIащ Налшык къалэм дэт Печатым и унэм. 
ХъыбарыщIэхэр цIыхубэм я деж нэзыхьэс IэщIагъэлIхэм ехъуэхъуащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ  ­Къумахуэ Мухьэдин. 

Последнее


Адэжь щIыналъэм и уэрэдус

Ди газетым зэрытетащи, адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, джэгуакIуэ Iэзэу щыта ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэ­ры­рикъур Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 16-м Iэ­тауэ щагъэлъэпIащ. 
«Адэжь щIыналъэм и уэрэд­ус» зи фIэщыгъэ Iуэхум хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, Парламентым, Правительствэм я лIыкIуэхэр, Дуней-псо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ­Сэ­хъурокъуэ Хьэутий, ПащIэ Бэч­мырзэ и пхъурылъху, адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ композитор, усакIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ­хэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, нэгъуэщIхэри.

Бынунагъуэшхуэхэм зэрадэIэпыкъунум теухуауэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим дыгъэгъазэм и 17-м зи мычэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. 
Депутатхэм къащтащ «2020 гъэм Урысейм ще­кIуэкIыну къыхэтхыкIыр къызэгъэпэщынымрэ егъэ­кIуэкIынымрэ ехьэлIауэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ IэнатIэхэм къэралым пщэрылъ ящищIым теухуауэ» КъБР-м и законым и проектыр. КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Рахаев Борис жиIащ къыхэтхыкIыр етIанэгъэ мэлыжьыхьым и 1-м къыщыщIэдзауэ дыгъэгъазэм и 20 пщIондэ зэрекIуэкIынур. 

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ

Нобэ, дыгъэгъазэм и 19-м, ди республикэм щагъэлъэпIэнущ адыгэ­хэм ящыщу япэ дыдэу футболымкIэ Совет Союзым и чемпион Тбилиси и «Динамо»-м хэту 1964 гъэм хъуа, къыкIэлъыкIуэ илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэзэжу зи пашэ «Спартак» (Налшыкыр) Урысей Федерацэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм зэи къэмыхъуауэ щытезыгъэкIуа Iэпщэ Александр (ШурэкIи, СашэкIи еджэу щытащ) къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур. 

Iуэху нэхъыщхьэхэр. КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур Къэбэрдей-Балъкъэрым щыгъэлъэпIэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правитель­ствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрыри­къур КъБР-м щыгъэлъэпIэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, министерствэхэм, ведомствэхэм, муниципалитетхэм, хабзэхъумэ IэнатIэ­хэм, жылагъуэ, ветеран зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Дыгъэгъазэм и 19, махуэку

Быф Анатолий ягъэлъапIэ

УФ-м и Къэрал Думэм зэIущIэхэр щригъэкIуэкI и пэшышхуэм дыгъуасэ Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщI Володин Вячеслав Виктор и къуэм Къэрал Думэм и ЩIыхь тхылъыр къритащ Къэрал Думэм и депутат, Мэкъумэш IуэхухэмкIэ комите­тым хэт Быф Анатолий Жэмал и къуэм, ар хабзэубзыху лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтымрэ Урысей Федерацэм парламентаризмэм зыщегъэужьынымрэ хуищIа хэлъ­хьэныгъэшхуэм папщIэ.A

КъБР-м и Iэтащхьэр, связым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, хэтащ Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ къэрал комитетым и лэжьыгъэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, связым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, дыгъуасэ хэтащ Наркотикхэм япэщIэты­нымкIэ къэрал комитетым и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр ­Колокольцев Владимир.

ЛъэсырызекIуэхэр зыхуэсакъыжыркъым

2018 гъэм ебгъапщэмэ, мы гъэм машинэ зыжьэхэуа лъэсырызекIуэхэм я бжыгъэр процент 31-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ. Арами, 2019 гъэр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм лъэсырызекIуи 138-рэ хэту насыпыншагъэ къыщыхъуащ. Абыхэм ящыщу 117-м я узыншагъэм сэкъатышхуэ игъуэтащ, цIыху 30-р фэбжьым къелакъым. 

Сыт щыгъуи зыхуей IэнатIэщ

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ ­Урысей МВД-м СвязымкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 70 зэрырикъум теухуа зэIущIэ. 

Абхъаз театрым и лэжьыгъэщIэ

Абхъаз къэрал щIалэ­гъуалэ театрым мэрем ­кIуам Налшык къалэ щигъэлъэгъуащ Абхъазым и цIыхубэ тхакIуэ ШинкIубэ Бэгърат и «ЖылакIэ» романым къытращIыкIа спек­таклыр. Ди лъэпкъ тхыдэм и напэкIуэцI гуузхэм ящыщ зыщ абхъаз тхакIуэшхуэм и романым лъабжьэ хуэхъуар. Абы етхыж лъэпкъкIэ зэджэжу щымыIэж убыххэр зэры­кIуэдыжар, ахэр иужьрей гъуэгуанэм зэрытеува щIыкIэр, адыгэ жыгыш­хуэм и зы къудамэр гукъу­тэу зэрыгуэщIыкIар. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS