22.09.2020, 14:02 - Статья

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

22.09.2020, 13:58 - Статья

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ. 
Судьяхэр Федотов (Великий Новгород), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Шаламов (Санкт-Петербург). 

22.09.2020, 13:05 - Статья

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

22.09.2020, 13:01 - Статья

Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ. 

22.09.2020, 12:49 - Статья

Урысей гвардием Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм щиIэ къудамэм ведомствэм щымыщ и хъу­макIуэхэмрэ ОМОН-м и лэжьакIуэхэмрэ «Патриот», «Боевое братство» жы­лагъуэ IуэхущIапIэхэр я ­гъусэу иджыблагъэ лIы­хъужьыгъэм и дерсхэр («Хахуэу хэкIуэдахэм я фэеплъым хуэфащэу» фIэщыгъэр иIэу) студентхэм драгъэкIуэкIащ. 

22.09.2020, 12:43 - Статья

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ. 
Фильмыр Адыгэ Республикэм и бгылъэ щIыпIэ дахэхэм, Санкт-Петербург къалэм щытрахащ, апхуэдэуи  ­ пычыгъуэ зыбжанэм Тыркумрэ Франджымрэ щелэжьащ. 

22.09.2020, 12:34 - Статья

Хьэзрэталий ныбжькIэ дэ нэхърэ нэхъ щIа­лэми, илъэс бжыгъэ куэд щIауэ зы Iуэху иужь диту гъащIэ гъуэгуанэ къызэрыздэткIуам ­хуитыныгъэ къыдет ди ныбжьэгъу хуэдэу дытепсэлъыхьыну. Къыхэгъэщыпхъэщ ар сыт щыгъуи узыщыгугъ хъу цIыху нэсу зэрыщы­тыр, хуей хъумэ, занщIэу зыкъыпщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр. 

22.09.2020, 12:21 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 30-м нэблагъэм щыхэплъащ.

Последнее


Къэралпсо мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэ

Мы гъэм илъэс 30 мэхъу Урысейм и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ. 1990 гъэм и мэкъуауэ­гъуэм и 12-м РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я езанэ съездым Урысейм и къэрал щхьэхуитыныгъэмкIэ Декларацэр къищтауэ щытащ. Абы щыгъэбыдат Урысейм и Конституцэмрэ абы щызекIуэ адрей хабзэ­хэмрэ я мыхьэнэ иныр. Абы щыгъуэ яубзыхуауэ щытащ ди къэралым зэ­реджэну цIэри - Урысей Федерацэ (кIэщIу - Урысей).

Мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщыщIэдзауэ Iэ яIэт хъунущ

КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIым и ­къуэдзэ Джаппуев Мусэ республикэм ис журналистхэм дыгъуасэ яхутепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа урысейпсо IэIэтыр шынагъуэншэу къызэрызэрагъэпэщыну Iэмалхэм.

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтыр егъэкIуэкIыныр жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм щIэтыным и IуэхукIэ

БРОД Александр, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ советым хэт, «Граждан кIэ­лъып­лъыныгъэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI:

Урысей Федерацэм и Конституцэм зэ­хъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа законым УФ-м и Жылагъуэ палатэмрэ къэралым и щIыналъэхэм я Жылагъуэ палатэхэмрэ ­хуитыныгъэ къарет IэIэтыр ще­кIуэкIкIэ кIэлъыплъакIуэу хахынухэм я кан­дидатурэхэр къыхалъхьэну икIи кIэ­лъып­лъакIуэхэр ягъэувыну.

Къанщобий, Хьэбас, Хьэсэн

1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди цIыхубэм къыщахьа Те­кIуэныгъэ Иным ялъэкIыр халъхьащ адыгэхэми. Бий ерум пэщIэту фронтым псэемыблэжу Iута зауэлIхэм куэду яхэтащ зы унагъуэм икIахэр, зы адэ-анэм къалъхуахэр. Апхуэдэхэм ящыщщ ­Къардэн Екъуб и къуэхэу Къанщобий, Хьэбас, Хьэсэн.

ЦIыхухэм къадэхуэ щIакхъуэхэр зралъхьэну ашыкхэр ягъэув

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык щагъэуву хъуежьащ цIыхухэм къадэхуэ щIа­кхъуэхэр зралъхьэну контейнерхэр. КIэрыхубжьэ­рыху зэмылIэужьыгъуэ­хэм щелэжьыж Iуэху­щIапIэм и мурадщ къа­­лэдэсхэм яхуэ­мы­ш­хыу къэна щIакхъуэм унагъуэ псэущхьэхэм я Iус къыхищIыкIыну.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и щIыналъэхэр къызэхекIухь

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек иджыблагъэ къызэхикIухьащ рес­публикэм и щIыналъэ зыбжанэ.

Республикэм и УнафэщIым зригъэ­лъэгъуащ Налшык къалэ дэт клиникэ сы­маджэщ №1-м мы зэманым къамыгъэсэ-бэп и унэмрэ абы къедза щIыпIэмрэ я щытыкIэр. КIуэкIуэ Казбек КъБР-м узын­шагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам и гъусэу тепсэлъыхьащ мы щIы-пIэм иджырей зэманым къезэгъ медицинэ IуэхущIапIэхэр щыухуэнымкIэ, апхуэдэуи республикэм узыншагъэр хъумэн и Iэна-тIэм адэкIи зегъэужьынымкIэ щыIэ хэ­кIы­пIэхэм.

Лъэпкъ медицинэмкIэ палатэм и президент Рошаль Леонид:

Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр и лъабжьэу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и къэкIуэнур дывгъэубзыху

Республикэм щыщыIэ щытыкIэр зыхуэдэр къапщытэ

КъБР-м и Парламентым и Президиу­мым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ.

ЗэIущIэм хыхьэ «Правительствэ сы­хьэ­тым» щытепсэлъыхьащ коронавирус уз зэрыцIалэм республикэр зригъэува щытыкIэ гугъум, медицинэ IуэхущIапIэхэр я лэжьыгъэм зэрыпэлъэщым, сымаджэ­хэм я узыр щхьэщызых дохутырхэмрэ абыхэм ядэлажьэхэмрэ я улахуэм ды­щIагъуну ахъшэр зэрыратым.

Егоровэ Татьянэ медицинэ лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ:

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм и унафэщIхэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэм

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Якушев Владимир иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Къанокъуэ Арсен жиIар егъэзащIэ

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS