03.12.2020, 10:12 - Статья

2020 гъэм и шыгъэжэгъуэм Налшык ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэм ядэбгъуэфынур зыщ - узыфэ къе­кIуэкIым и зэранкIэ къызэгъэпэща­кIуэхэм абыхэм еплъын цIыху кърашэлIэну Iэмал зэрамыIарщ. Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэм и унафэщI Мам­хэгъ Iэдэм еянэ шыгъэжэгъуэр зэрызэхуищIыжам щыгъуазэ дещI. 

03.12.2020, 10:08 - Статья

Ди щIалэм и ныбжьыр ­ илъэс 18 зэрырикъуамкIэ, Санкт-Петербург СвязымкIэ и дзэ академием зэры­щIэ­тIыс­хьамкIэ дохъуэхъу. 

03.12.2020, 10:05 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуа­кIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъ­хьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджы­благъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур ­игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ. 

03.12.2020, 09:30 - Статья

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъы­хьащ «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль ­гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщыхъум. 

03.12.2020, 09:26 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. дыгъэгъазэм и 1-м иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Хабзэр къыщызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и зэзыгъэуIу зэ­IущIэмрэ КъБР-м Экономи­кэ, жылагъуэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и со­ве­тым­рэ я зэхуэс.

01.12.2020, 11:08 - Статья

Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр. 
Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн ­папщIэщ. 

01.12.2020, 11:02 - Статья

ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъ­хьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яху­зэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ ­гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр.

01.12.2020, 10:50 - Статья

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Последнее


КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зэIущIэм

Урысейм и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц мардэм тету щэкIуэ­гъуэм и 12-м иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Дыжьыныр нэхъ зэпаубыд

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпиона­тым щыпашэ Прохладнэ и «Энергетик»-р адрейхэм куэдкIэ ящхьэщыкIами, абы къыкIэлъыкIуэ увы­пIэфIхэм щIэбэныр мащIэкъым.
ИджыпстукIэ коман­дип­лIым зэуэ Iэмал гъуэ­зэджэ яIэщ мыгъэрей зэ­хьэзэхуэм и дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьэну. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми очко 45-44 яIэщ икIи адэкIэ я Iуэхухэр зэрыхъунур зэлъытыжар езы­хэращ. 
Зы зэIущIэкIэ нэхъ мащIэ иригъэкIуэкIами, и щы­тыкIэр нэхъыфIщ иужь джэгугъуиблми щытекIуа «Налшыкым». Куэд щIакъым абы зэрыхигъащIэрэ и ­хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэхэм ящыщ «Спартак-Д»-ри.

Налшык нэхъыфIхэр зэхуешэс

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Локомотив»-м и дунейпсо кубокым щыщIэбэна зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и щIыпIэ 20-м къикIа дзюдоист ныбжьыщIэ 800-м щIигъу абы кърихьэлIащ.

Яхузэгъэзэхуэжыну пIэрэ?

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - Президентым и лIыкIуэу ­ДФО-м щыIэ Трутнев Юрий, Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм заужьыныр зи нэIэ щIэтым, зыплъыхьакIуэ цIэрыIуэ Конюхов Фёдор къригъэблэгъащ Iуащ­хьэ­ма­хуэ дуней псом и зыгъэпсэхупIэ нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщ зэращIынум теу­хуа проектхэм и Iуэху еплъыкIэ хилъ­хьэну.
- Iуащхьэмахуэ цIыху куэд къыхуоIэ, - же­Iэ Трутневым, - абы къыхэкIыу Прави­тельст­вэм къалэн къытщищIащ дунейпсо пщалъэм зыкIи къыкIэрымыху, зы­хуей хуэгъэза зыгъэпсэхупIэ ар тщIыну.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и «Бжьыхьэ дыщэплъыр»

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ ебланэу щекIуэкIащ МэкъумэшыщIэхэм я махуэм ирихьэлIэу зэхашэ «Бжьыхьэ дыщэплъ» гъэлъэгъуэ­ныгъэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, агроном факультетым и гупэ къит утыку хуитым ­мэ­къумэш университетым и къэхутэ­ны­гъэ­хэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ щагъэ­лъэ­гъуащ. Махуэр уэрэджыIакIуэ ны­б­жьы­щIэхэмрэ студентхэмрэ зыхэт концерткIэ ягъэдэхащ, гушыIэрэ джэгу теплъэгъуэ­хэмкIэ ягъэщIэрэщIащ.

ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси 120-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

Адыгэ литературэм и лъаб­жьэр зыгъэтIылъа, уса­кIуэ телъыджэ Що­джэн­цIыкIу Алий Iэсхьэд и ­къуэр къызэралъхурэ илъэ­­си ­120-рэ зэрыри­къуар КъБР-м и щIыналъэ­хэм, библиоте­кэ­хэм, музейхэм, театрхэм Iэтауэ щагъэ­лъэ­пIащ щэ­кIуэгъуэм и 9 - 10 махуэ­хэм.

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 12, махуэку

Iуащхьэмахуэ лъапэ и зыгъэпсэхупIэхэм зегъэужьыным сом меларди 10-м щIигъу хухах

Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм ятещIыхьауэ ­къэ­рал бюджетым къыхэкIыу Урысейм и щIыналъэхэм ахъшэ зэрыхуаутIыпщым теухуа унафэ ­зыбжанэ иджыблагъэ къащтащ. Апхуэдэ мылъкур ­Къэ­бэрдей-Балъкъэрым къызэрыщагъэсэбэпы­нумрэ жы­лагъуэм дежкIэ иджыпсту мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэхэмрэ топсэлъыхь КъБР-м и Пра­витель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий.
- Урысей Федерацэм и бюджетым къыхэкIа ахъшэр сыт хуэдэ Iуэхухэм хуэвунэтIыну фи мурад?

КIуэкIуэ Казбек хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м и полицэм и япэ кадет класс Налшык къызэрыщызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм

Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Н. Г. и цIэр зэрихьэу Налшык дэт курыт еджапIэ №7-м щэкIуэгъуэм и 10-м щы­зэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ МВД-м и полицэм и япэ кадет класс къызэрыщызэIуахым теухуа зэIущIэ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ щIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В., къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Павлов В. П., Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и унафэщI ­Ахъуэхъу Т. Б., КъБР-м цIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А.

Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ

ЩэкIуэгъуэм и 10-м Налшык ще­кIуэ­кIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я ветеранхэмрэ я лэжьакIуэхэмрэ гъэ­лъэ­пIэным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Дауэдапщэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, республикэм и хабзэ­хъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я уна­фэщIхэр, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэ­жьакIуэхэр, полицэм и ветеранхэр.
Зэхуэсым кърихьэлIахэм захуигъа­зэри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыналъэ IуэхущIапIэм и унафэщIхэм, ветеранхэмрэ лэжьа­кIуэ­хэм­рэ ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэмкIэ.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS