06.12.2018, 12:01 - Статья

 Тезырхэр егъэпшынынымкIэ  федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. Тутнакъэщым исхэм яхуэзэну а махуэм цIыху 30-м нэблагъа къэ­кIуат, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ ящыщу.

06.12.2018, 11:53 - Новости

Осетие Ищхъэрэ - Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэ­нэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ ­хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн. 

06.12.2018, 11:45 - Статья

 Гъунэ зимыIэ и щIэныгъэр и лъаб­жьэу лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIигъэкIащ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэм.

06.12.2018, 11:41 - Статья

 Физико-математикэ ­щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, Урысейм естественнэ щIэ­ныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэ­ныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэ­джэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIы

06.12.2018, 11:36 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и литературэм хэ­щIы­ныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.

06.12.2018, 11:21 - Статья

 ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейпсо Академием и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтым дыгъуасэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа ­КъБКъУ-м и про­фессор, физико-математикэ щIэ­ны­гъэхэм я доктор Нэхущ Iэдэм и ­щIыхь­кIэ къы­зэрагъэ­пэ­ща кон­ференц. 

06.12.2018, 11:11 - Статья

 КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

29.11.2018, 12:53 - Статья

 НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт ­комп­лексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.
 Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ. 

Последнее


ЗэгурыIуэм и лъабжьэр

 ЩэкIуэгъуэм и 12 - 15-хэм ­Налшык къалэм щекIуэкIащ «Щэнхабзэр зэгурыIуэм и лъабжьэщ» зэхыхьэр. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ­хэм, Осетие Ипщэм, Абхъазым я лIыкIуэхэр (библиотекэхэм, музейхэм я лэжьакIуэхэр, художественнэ гупхэм я унафэщI­хэр, н).

КIуэкIуэ К. В. хуэзащ Сбербанк акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и унафэщI Титов Е. В.

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Сбербанк акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и унафэщI Титов Евгений.

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» зэхьэзэхуэм щытекIуахэм

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щэ­кIуэгъуэм и 15-м яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» урысейпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щытекIуа­хэм. 
 ЗэIущIэм хэтхэм КIуэкIуэ Казбек щагъэгъуэзащ зэпеуэр зэрекIуэкIа щIыкIэм, зыIууа гугъуехьхэм, дяпэкIэ я мурадхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм сэбэп хуэхъуну къалъытэ я Iуэху еплъыкIэхэм.

Зэлэжьын я куэду зэхьэзэхуэр зэпагъэу

«Спартак - Налшык» (Налшык) - «Академия» (Дон Iус Ростов) - 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэ­гъуэм и 11-м. ЦIыхуи 100 еплъащ. 
Судьяр: Иванников (Ставрополь). 
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов, КIэдыкIуей, Машэжь, Салахетдинов (Талабкэ, 80), Михайлов (Iэпщацэ, 33), Мэшыкъуэ Хь. (Ашу, 59), Бацэ (Мэшыкъуэ И., 46), Бажэ. 
«Академия»: Воронин, Обрезков (Аладьин, 64), Федотов, Савин, Далиев, Кормишин (Шульженкэ, 78), Губочкин, Донсков, Орлов, Кузнецов, Крюков (Чернов, 54).
Топыр дигъэкIащ: Кормишиным, 63 (0:1).

Щыпкъагъэ зыхэлъ пщащэ дахэ

 Налшык къалэм жэпуэ­гъуэ мазэм щекIуэкIа «Королева Кавказа» лъэпкъ фестиваль-зэхьэзэхуэм «Гуащэнэ тхьэIухуд» цIэр къыщыхуагъэфэщащ Блий Каринэ. 
Хъыджэбзыр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и етхуанэ курсым щоджэ, апхуэдэуи мы гъэм щIэтIысхьащ Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колле­джым дизайн IэщIагъэм щыхуеджэну. Блийр илъэс етIуанэ хъуауэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым хэтщ, экономикэмкIэ и къудамэм и унафэщIщ. 

Альбинэ и гуащэхэр

 Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыфхэм ящыщщ ­Тау­чэ (Щомахуэхэ япхъущ) Альбинэ. Ар Шэ­рэдж Ищхъэрэ къуа­жэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ ­бухгалтерщ, ауэ IэпщIэ­лъапщIагъэм дихьэхауэ, хьэпшып хьэ­лэмэт куэд ещI.

Дохутыр гумызагъэ Дэцырхъуей ­Таисэ

 Тэрч районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм нев­рологиемкIэ и къудамэ №1-м и унафэщI, категорие нэхъыщхьэ зиIэ ­дохутыр Дэцырхъуей ­Таисэ зи лэжьыгъэр фIы­уэ зылъагъухэм, сыма­джэ­хэм гудзакъэ хэлъу ябгъэдэтхэм ящыщ зыщ.

IэщIагъэ псоми я щIэдзапIэ

 Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуа Щомахуэ Мадинэ Анатолэ и пхъур илъэс 27-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэщIагъэм иролажьэ. Мадинэ и зэфIэкIхэр районым щынэрылъагъущ. Абы и щыхьэту, иджыблагъэ бзылъхугъэм къы­хуагъэфэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъыр.
 Мадинэ бынунагъуэшхуэм къы­щыхъуащ, шыпхъуитхурэ дэлъхуитI­рэ иIэщ. ГъэщIэгъуэнращи, а зы ­унагъуэм егъэджакIуищ къыхэкIащ. 

Сыт щыгъуи дыхуэныкъуэнущ

 ЦIыхур дунейм ехыжа нэужьщ абы и уасэр къыщыпщIэр. Махуэ къэс жыхуиIэм хуэдэу узыхуэзэр, плъагъур, куэдкIэ узыдэгуашэр и мы­­чэзууэ пIэ­щIэкIы­ныр гуауэ ­тIуащIэщ. Зэманыр кIуэхукIэ ­хьэкъ пщохъу апхуэдэ цIыхум узэ­ры­хуэны­къуэр, уи гупсысэ, уи гукъеуэ, узэ­рыгуфIэ Iуэхухэр зэп­хьэ­лIэу укъы­зы­дэгъуэгуры­кIуар уи псэм къы­зэ­рилъы­хъуэр. 

Зэгъунэгъухэм я зэхыхьэ

 Тэрч районым щекIуэкIащ «Ды­зэкъуэтмэ, ды­лъэщщ» зыфIаща фестивалыр.
 КъБР-м Граждан жылагъуэ ­Iуэ­­ху­щIапIэхэм ядэ­лэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм, Тэрч районым и щIыпIэ администрацэр и дэ­Iэпыкъуэгъуу, къы­зэригъэпэща зэхыхьэм хэтащ Шэрэдж, Прохладнэ районхэм, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Ингуш республикэхэм я лIыкIуэхэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS