14.02.2019, 12:43 - Статья

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр - UCMAS жыхуиIэр. 

14.02.2019, 12:27 - Статья

 Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэ­жьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр. 

14.02.2019, 12:21 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэм и ­нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунап­къэн­шэщ, къыпхуэмы­Iуэ­тэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIы­уэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэ­хэр, зыми емыщхь ди  Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушы­джэр къыщыщIэж псы хуа­бэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщI­хэри.

14.02.2019, 11:52 - Статья

 «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи  щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъу­хьым къулыкъу щищIэн щы­щIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэ­гъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къы­щIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

14.02.2019, 11:43 - Статья

 Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

14.02.2019, 11:35 - Статья

 Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

14.02.2019, 11:27 - Статья

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

12.02.2019, 15:32 - Статья

 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэ­щыгъэм щIэт тхылъ гъэ­щIэгъуэныр.

Последнее


Шы гъэсэкIэм теухуа тхылъ

 Ди щIэджыкIакIуэхэм нэхъ пасэу и гугъу фхуэтщIат Артамоновэ (Къуныжь) Лидиерэ Евдокимов Александррэ зэдатха «Спортым хэт шыр зэрагъасэр» («Учебник по выездке спортивной лошади») тхылъым. Сыт хуэдэ тхылъи зыIэрыбгъэхьэну Iэмал къозыт ­интернет тыкуэнхэм я фIыгъэкIэ иджы ар къыт­Iэрыхьащи, дигу ­къинэжахэмкIэ дывдогуашэ. 

Къамгъуэт Нажмудин куэдым сэбэп яхуохъу

 Къамгъуэт Нажмудин 1938 гъэм щIышылэм и 1-м Лашын­къей ­къуажэм къыщалъхуащ. Ар иджыри сабийуэ Хэку зауэшхуэр къэхъеящ, и адэри, и адэ къуэшри зауэм дашри, лъэужьыншэу абы хэкIуэдащ. 
Нажмудин сымэ зэрыбынитху­ ­хъурт. Дауи, я нэгу щIэкIар мащIэкъым. Абы зэрыжиIэжымкIэ, ахэр бгъэныщхьэ унэ кIыхьышхуэм щыпсэурт я адэшхуэ-анэш­хуэм я гъусэу. Я лъапсэм зыбжанэрэ лагъым къихуауэ щытащ. 

ГъущIо Зариф Тыгъуэн и къуэр

 2019 гъэр къызэрихьэрэ хэщIыныгъэ куэд игъуэтащ ди лъэпкъым - щIэныгъэм, гъуазджэм, литературэм, нэгъуэщI IэнатIэхэми я лэ­жьакIуэ зыбжанэ дунейм ехыжащ, дэтхэнэ зы­ри адыгэм хуэлэжьауэ, абы и зыужьыныгъэм ху­зэ­фIэкI­кIэ хэувауэ. Апхуэдэу ­гущIыхьэ тщыхъуащ «Адыгэ псалъэ» газетым илъэс куэдкIэ къыщыддэлэжьа, журналист Iэзэ, усакIуэ, тхакIуэ зэчиифIэ ГъущIо Зариф Тыгъуэн и къуэр щIышылэм и 24-м дунейм зэрехыжар. 

ТекIуэныгъэм и лъагъуэм тезыша «ГъащIэм и гъуэгу»

 ЩIышылэм и 27-м илъэс 75-рэ ирикъуащ фашистхэм Ленинград иращIэкIа блокадэр къанэ щымыIэу зэрыIуахрэ. 1941 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 8-м щыщIэдзауэ 1944 гъэм щIы­шылэм и 27 пщIондэ зэ­рыпхъуакIуэхэм къаухъуреихьауэ щытащ ди къэ­ралым и «ищхъэрэ къалащхьэр». Махуэ 872-кIэ совет зауэлIхэмрэ ле­нин­г­раддэсхэмрэ япэ­щIэ­тащ гу­щIэ­гъуншэу къебгъэ­ры­кIуэхэм, мэжэ­щIа­лIагъэм­рэ увыIэгъуэ имы­Iэу къа­телъалъэ биишэ­хэмрэ ­къамыгъэдзыхэу. 

ПащIэ Бэчмырзэ ягу къыщагъэкIыж

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ адыгэ усыгъэмрэ литературэмрэ я зэхэублакIуэ ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ щIышылэм и 18-м илъэси 165-рэ зэрырикъуам. Пшыхьыр къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ IуэхущIапIэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ. 

КъалэныщIэхэр яубзыху

 КъБР-м щыIэ къэрал кIуэцI Iуэху­хэмкIэ министр полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь иригъэкIуэкIащ МВД-м и коллегием и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм министерствэм и лэжьыгъэм къри­кIуахэм. 

КIыщокъуэ Алим зэи тщыгъупщэнукъым

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Горький Максим и цIэр зезыхьэ къэ­рал саугъэтыр зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщо­къуэ Алим и фэеплъу Налшык дэтым щIы­шы­лэм и 29-м сыхьэт 11-м удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
КIыщокъуэр дунейм щехыжа махуэм теухуа фэеплъ пэкIум кърихьэ­лIахэр усакIуэр къыщалъхуа Щхьэлыкъуэ къуа­жэм кIуэнурэ абы и унэ-музейм еплъынущ.

КIыщокъуэ Алим 
Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ 

Нобэ

  • Ядернэ зауэр мы­дэным цIыхухэр къы­хуеджэным и дунейпсо махуэщ
  • 1710 гъэм Урысей пащ­тыхьым славяныбзэм и пIэкIэ урысыбзэм и иджырей алфавитыр ­къащтэным теухуа унафэр къыдигъэкIащ.
  • 1833 гъэм Урысейм щыяпэу Санкт-Петербург къалэм пощт IуэхущIапIэ къыщызэIуахащ.
  • 1886 гъэм Бенц Карл япэ автомобилыр къы­зэригупсысам щыхьэт техъуэ патентыр къратащ. 
  • 1908 гъэм япэ урысей аэроклубыр къызэрагъэпэщащ.

Псоми ди щхьэр яхудогъэщхъ

 Налшык щекIуэкIащ совет зауэлIхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъум теухуа зэхыхьэ. 
 ГуфIэгъуэ пэкIум кърихьэлIащ Совет Союзым и ЛIыхъужь генерал-майор Солуянов Александр, министерствэхэм, ведомствэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ ­зэгухьэныгъэхэм, щIалэгъуалэм я лIы­кIуэхэр.

Зэрызаужьым и нэщэнэщ

 Урысейм 2018 гъэр Волонтёрым и илъэсу зэрыщыщытар дыгъуасэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерст­вэм къыщызэщIакъуэжащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащ­хьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS