18.04.2019, 11:02 - Статья

 Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

18.04.2019, 10:55 - Статья

 Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

18.04.2019, 10:49 - Статья

 Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

18.04.2019, 10:39 - Статья

 Кавказ Ищхъэрэ МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» ­къудамэм и IэщIагъэлIхэм ди республикэм щрагъэкIуэкI электрокъарур зэзыгъэзахуэ Iэмэпсымэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа зи чэзу лэжьыгъэхэр.

18.04.2019, 10:36 - Статья

 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ Урысейм и Пенсэ фондым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэхэм я нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м щыIэр. 

18.04.2019, 10:31 - Статья

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым иджыблагъэ щау­тIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ.

18.04.2019, 10:27 - Статья

 Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ.

18.04.2019, 10:19 - Статья

 Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэ­т­хэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Последнее


Дохутыр Iэзэ

 Налшык дэт Республикэ клиникэ сымаджэщым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ операцэ телъыджэ. Дохутыр щIалэ, нейрохирург-вертебролог Муртазов Алим къызэфIигъэувэжащ сымаджэ хьэлъэ. 

Псори зэдогугъу

 КъБР-м щыIэ МВД-м ще­кIуэкIащ фадэхэкIхэмрэ спирт зыхэтхэмрэ щэхуу зыщIхэмрэ зыщэхэмрэ зэрапэщIэтым теухуа зэIущIэ. 
 Абы хэтащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и полицэм и унафэщI, полицэм и полковник Мамхэгъ Назир, республикэ МВД-м Экономикэ шынагъуэншагъэмрэ коррупцэм пэ­щIэ­тынымкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ полицэм и полковник Бетрожь Мурат, КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и унафэщI, полицэм и полковник Бэджыдэ Юрий, МВД-м и Жыла­гъуэ советым и тхьэмадэ Балъкъыз Валерий сымэ. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэлыжьыхьым и 4, махуэку

ЩIыналъэм и жылагъуэ-политикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт хъуным гулъытэ хэха худощI

 Къэжэр Хъусен Хьэмид и къуэр «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутатщ, Социальнэ по­литикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIщ. 
 Къэжэрыр Тэрч районым хыхьэ Борыкъуей къуажэм къыщалъхуащ, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатщ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и доху­тырщ.

Нефрологхэм я зэхыхьэ

 Жьэжьейм и дунейпсо махуэм теухуауэ ДиализымкIэ центрым «Здоровье почки: везде и каждому» фIэщыгъэр зиIэ щIэ­ныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ. Абы  хэ­тащ узыншагъэр хъумэ­нымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм щыIэ терапевтхэр, нефрологхэр, уро­логхэр.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Страсбург щыIэщ

 Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 36-нэ зэIущIэр. Урысей Федерацэм и лIы­кIуэхэм яхэтщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Мэлы­жьы­хьым и 2-м ирагъэ­кIуэ­кIа пхъэидзэмкIэ Егоровэр хагъэхьащ управ­ленэмкIэ комитетым и ­уна­фэщIым и къуэдзэр хэзыхыну Къэзыбж комис­сэм.

Ольмезов Мурадин и дуней телъыджэр

 Гъатхэпэм и 20-м зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа балъкъэр усакIуэ, тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Ольмезов Мурадин творчествэми гъащIэми щикъару илъыгъуэу жыпIэ хъунущ. 

Адыгэ щIалэхэр Кърымым щытопщэ

 Алуштэ къалэм и спорткомплексым щекIуэкIащ спорт бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ ин. Абы тепщэныгъэр щаубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм. 
 Кърымым и Iэтащхьэм и саугъэтхэм щIэбэныну Алуштэ кIуат Урысей Федерацэм и щIыпIэ псоми я бэнакIуэ нэхъ лъэщхэр. Нэхъыбэр къэралым и командэ къыхэхам и ­ныбжь зэмылIэужьыгъуэхэм хэтт. Гуапэщ а зэхьэзэхуэ ­гуащIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм шэч къызы­тумыхьэн текIуэныгъэ дахэхэр къызэрыщахьар.

Кавказым и пшынауэ нэхъыфIхэр

 Налшык къалэр Кавказым и ­макъамэ къалащхьэ хъуащ. Абы къыщызэрагъэпэщащ а щIыналъэм и пшынауэ нэхъыфIхэм ­хухаха «Золотая десятка» музыкэ саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэщахэм щратыж япэ дунейпсо щэнхабзэ зэхыхьэ гуапэр. Iуэху ­дахэр ирагъэкIуэкIащ РСФСР-м и цIы­хубэ артисткэ, пшынауэ цIэ­ры­Iуэ Къашыргъэ КIурацэ илъэси 120-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Дамыгъэ лъапIэхэр лъагъэсащ Кавказ Ищхърэм и щIыпIэ псоми я лIыкIуэ пшынауэ Iэзэхэм. 

Краснодардэсхэр ягъэлъэпэрапэ

«Урожай» (Краснодар) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0. Краснодар, «Кубань» стадион. Гъатхэпэм и 30-м. ЦIыху 2000 еплъащ. 
Судьяхэр: Соколов, Селезнёв, Хромей (псори Воронеж щыщщ).

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS