01.05.2021, 20:47 - Статья

Къэралпсо мыхьэнэ зиIа щIэныгъэлI, зэман кIыхькIэ КъБКъУ-м и ректору лэжьа, республикэр, ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху щэджащэ Лъостэн Владимир Чэлимэт и ­къуэм и гъащIэр уафэхъуэпскIым ещхьу нэхурэ гукъинэу щытащ.

01.05.2021, 20:31 - Статья

Тхылъхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, мэлы­жьыхьым и 23-м, «Sreda_book» тхылъ щапIэм ХьэтIохъу­щокъуэм и хадэм жармыкIэ къыщызэригъэпэщащ икIи абы щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэр зы илъэс зэрырикъур.
«Sreda_book» тхылъ щапIэр къызэIузыха КIуэкIуэ Мурат къызэрыджиIамкIэ, жармыкIэм щIэупщIэшхуэ иIащ. Абы хыхьэу тхылъ 200-м щIигъу ящэхуащ. 

01.05.2021, 20:28 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-­майор Павлов Василий щыIащ республикэ МВД-м и Медико-санитар частым (МСЧ). 

01.05.2021, 20:15 - Статья

Накъыгъэр гъатхэм и мызакъуэу, илъэс хъурейм я нэхъ мазэ дахэщ, ауэ ар ди дежкIэ лъапIэщ абы егъэщIылIа IуэхухэмкIи. Дунейм и къэрали 142-м накъыгъэм и 1-р Лэжьыгъэм и махуэу щаIэт. Ди деж ар щыщытщ Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэу икIи абы и ­къуэпсыр жыжьэ къыщожьэ.

01.05.2021, 20:08 - Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Бахъсэн къалэм щригъэкIуэкIащ республикэм и мэкъумэ­шы­щIэхэм гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэ­рырагъэкIуэкIым теухуа зэIущIэ.

29.04.2021, 12:19 - Статья

Хамэ къэралхэм кIуэну Iэмал зэрамыгъуэтыжрэ, Краснодар крайм зыщызыгъэп­сэ­ху­хэм я бжыгъэр хэпщIы­кIыу нэхъыбэ хъуащ.

29.04.2021, 12:16 - Статья

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) - 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» ста­дион. Мэлыжьыхьым и ­27-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
Судьяхэр: Ермаков (Краснодар), Типикин (Тихорецк), Гаджигусейнов (Мэ­хъэч­къалэ). 

29.04.2021, 12:07 - Статья

Налшык къалэм дэт «Принт Центр» типографием КIэрашэ Михаил къыщыдигъэкIащ тхылъитIу зэхэт - «Белэмыкъуэ», «Къыншыуей» - и лэжьыгъэр. 

Последнее


ТекIуэныгъэ Иным хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 76-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ 2021 гъэм Налшык къалэм щрагъэкIуэкIынущ махуэшхуэ дауэдапщэхэр.
Мэлыжьыхьым и 28-м щегъэжьауэ накъыгъэм и 10 пщIондэ КъБР-м и Лъэпкъ музейм ще­кIуэкIынущ Гризодубовэ Валентинэ къызэралъхурэ илъэси 110-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ «Фэеплъ ин» акцэм хэту къызэрагъэпэща «ТекIуэныгъэм и бзылъхугъэ напэр» гъэлъэгъуэныгъэр .

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 30, мэрем

УафэхъуэпскIым ещхь гъащIэ

Къэралпсо мыхьэнэ зиIа щIэныгъэлI, зэман кIыхькIэ КъБКъУ-м и ректору лэжьа, республикэр, ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху щэджащэ Лъостэн Владимир Чэлимэт и ­къуэм и гъащIэр уафэхъуэпскIым ещхьу нэхурэ гукъинэу щытащ.

Жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ, щIэныгъэлI цIэрыIуэ Лъостэн Владимир Чэлимэт и къуэр (1931 - 1994)

ЩIэблэм  яхуоблэ абы  и  вагъуэр

ХьэтIохъущокъуэм и хадэм щагъэлъапIэ

Тхылъхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, мэлы­жьыхьым и 23-м, «Sreda_book» тхылъ щапIэм ХьэтIохъу­щокъуэм и хадэм жармыкIэ къыщызэригъэпэщащ икIи абы щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэр зы илъэс зэрырикъур.
«Sreda_book» тхылъ щапIэр къызэIузыха КIуэкIуэ Мурат къызэрыджиIамкIэ, жармыкIэм щIэупщIэшхуэ иIащ. Абы хыхьэу тхылъ 200-м щIигъу ящэхуащ. 

Узыншагъэм и хъумакIуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-­майор Павлов Василий щыIащ республикэ МВД-м и Медико-санитар частым (МСЧ). 

Къэрмокъуэ Хьэчим и зэфIэкI лъагэр

Къэрал лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэчим инженер-ухуакIуэ IэщIагъэр щызригъэгъуэтам и гуи къэкIыххатэкъым зэгуэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым, иужькIэ Урысей Федерацэм IэнатIэ лъагэхэр щиIыгъынкIэ хъуну. 

КIахэ зекIуэ

Зи ныбжьыр нэгъабэ илъэс 90 ирикъуа, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь МэшбащIэ Исхьэкъ и гум кърита сымаджэныгъэм заулкIэ Iуэхум къыпэришами, мы махуэхэм нэхъыфI хъужри, IэнатIэм пэрыхьэжащ, ар щыгъэтауэ, лэжьыгъэ зыбжани зэфIихын хузэфIэкIащ. Апхуэдэу, МэшбащIэм къыдигъэкIащ тхыдэ романхэр тхылъихыу щызэхэт «Урыс-Адыгэ зауэ» зэужьыр, йолэжь Лагъуэ­рэ Накърэ ятеухуа лъагъуныгъэ романыщIэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм щригъэкIуэкIащ «муниципальнэ сыхьэт»

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Бахъсэн щIыналъэм щыкIуам иригъэкIуэкIащ районхэмрэ къалэ ок­ругхэмрэ я щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр зыхэта «муниципалнэ сыхьэт» зэIущIэр.

Гъатхэмрэ лэжьыгъэмрэ я зэпыщIэныгъэ

Накъыгъэр гъатхэм и мызакъуэу, илъэс хъурейм я нэхъ мазэ дахэщ, ауэ ар ди дежкIэ лъапIэщ абы егъэщIылIа IуэхухэмкIи. Дунейм и къэрали 142-м накъыгъэм и 1-р Лэжьыгъэм и махуэу щаIэт. Ди деж ар щыщытщ Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэу икIи абы и ­къуэпсыр жыжьэ къыщожьэ.
1856 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м Авст­ралием и гуащIэрыпсэухэр къэрал псом къыщызэрыIэтащ сыхьэт 12 зи кIыхьагъ лэжьэгъуэ зэманыр сыхьэти 8-м нэсу ягъэмэщIэну къагъэуву. Властхэм хуа­щIащ абыхэм я фIэфIыныгъэр.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Адыгэ псалъэ" на портале СМИ КБР RSS