Статья

Дызэригугъамрэ къызэрыщIэкIамрэ

Европэм футболымкIэ и зи чэзу чемпионатыр куэд­рэ дызыпагъэплъа къэ­хъу­къащIэ телъыджэщ. Ды­зэ­рыщыгъуазэщи, дуней псор иджыри къэс зыгъэгулэз коронавариус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ нэгъабэ ягъэIэпхъуащ Iуэху щхьэпэ зыбжанэ. Абыхэм ящыщщ спорт зэхьэзэхуэ инхэу зэхэтын хуея Европэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух зэIущIэ­хэмрэ Токио щыIэну зыт­раухуа Гъэмахуэ Олимп джэгухэмрэ. 

Сытым щыгъуэ, мынобэмэ…

Бзэхэм гъащIэ яIэщ, цIы­хум хуэдэ къабзэу. ЦIыхур и узыншагъэм здихьым нэс, бзэр зей лъэпкъым Iуры­лъыху мэпсэу. КIуэдыжынкIэ шынагъуэ зыщхьэщыт бзэуэ дунейм тетым я атлас зэхигъэуващ ЮНЕСКО-м. Абы бзэр щыхупIэм зэ­ры­хуэблагъэ лъэбакъуэхэр 6 хъууэ къихутащ:
- зыкIи къыхэмыщтыкIми хъунущ нэхъыжьым яIурылъ бзэр нэхъыщIэми ящIэу ­къэгъуэгурыкIуэ лъэпкъхэр;
- щIэблэм я нэхъыбэр ­ири­псалъэу, ауэ унагъуэхэм фIэ­кIа къыщамыгъэсэ­бэп­мэ, бзэм и Iуэхур къэтIасхъэу хуежьащ;
- кIуэдыжын гъуэгум теу­вауэ аращ еджапIэхэм анэ­дэлъхубзэр щамыджмэ;

Сыт щыгъуи яфIэгъэщIэгъуэнщ

КъБР-м щыIэ МВД-м и Кинолог IуэхущIапIэ цент­рым и лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу полицэм и кадет япэ классым щеджэхэм я IэнатIэм зыщрагъэплъыхьащ, я лэжьыгъэм щыгъуазэ ящIащ. НыбжьыщIэхэм мыр я щыпэ къакIуэкъым, ауэ яужэгъуну къыщIэкIынукъым - хьэ фIыуэ зымы­лъагъу сабий щыIэ?! 
Iуэху гуапэм хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и лIыкIуэ, Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №7-м и унафэщIым и къуэдзэ ЦIыпIынэ Заремэ. 

Сабийхэм я нэгу зрагъэужь

Ди щIыналъэм щолIалIэ сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэп­сэхугъуэр гъэщIэгъуэну, гукъи­нэжу ирахьэкIыным. Ап­хуэ­дэу Урысейпсо цIыхубэ ­фронтым (ОНФ) Къэбэр­дей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм хэт щIалэгъуалэм жэрдэм ящIащ «ДыгъафIэ къалэм» зыщызыгъэпсэху сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ КъБР-м и Макъамэ театрым зыщрагъэплъыхьыну. 

Илъэс 80 дэкIами…

Мы махуэхэм ди къэралым и щIыналъэ псоми ягу къыщагъэкIыж 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и япэ махуэр. Абы теухуа фэеплъ пэкIухэр щызэхэтащ ди республикэми. 
Налшык и къалэ паркым ит «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» деж илъэс къэс, хабзэ хъуауэ, щызэхуос цIыху куэд. Мы гъэми мэкъуауэгъуэм и 22-м сыхьэти 4-м абдеж щыпагъэнащ зауэ щIыхьымрэ фэеплъымрэ я шэху уэздыгъэхэр. Фэ­еплъ махуэм епха Iуэхугъуэхэр паркым къыщызэрагъэпэщащ КъБР-м Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэм я жэрдэмкIэ. 

ЗэфIагъэкIар къапщытэж

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм депутатхэр ще­дэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэр 2020 гъэм зэ­лэжьахэм къри­кIуам.

ЗауэлIым и щIыхьыр

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъ­къэрым щиIэ управленэм иригъэкIуэкI «Фэеплъым и хъумакIуэ» къэралпсо акцэм къриубыдэу, Май щIыналъэм иджы­благъэ щекIуэкIащ Хэку зауэш­хуэм хэта, хъыбарыншэу кIуэдауэ къалъытэхэм ящыщ совет зауэлIищым я къупщхьэлъапщхьэ къагъуэтыжахэр щIэлъхьэжыным епха Iуэхухэр. Ахэр зэфIагъэкIащ апхуэдэ къэлъыхъуэныгъэхэр езыгъэкIуэкI «Кавказ гъунапкъэ» гупым хэтхэм. 

КIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу

Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэм ­къикIыурэ Налшык зыщызыгъэп­сэхухэм я бжыгъэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу. 
Республикэм и къалащхьэм иIэщ ­санаторэрэ зыгъэпсэхупIэ зэмылIэужьыгъуэу тIощI хуэдизи, ахэр мы гъэмахуэм зэпэубыдащ. Абыхэм къахуеблэгъэнухэм нэхъ пасэу зрагъэтхащ, щхьэж щыхуей зэманым тещIыхьауэ. 

КIуэкIуэ Казбек: «ФокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ екIуэкIыну Iуэху нэхъыщхьэ псори Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэ щрикъум ехьэлIауэ щытын хуейщ»

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырынымрэ махуэшхуэм пыщIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр егъэ­кIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэ лэжьыгъэхэр

Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къыщалъхуа икIи къыщыхъуа ди лъэпкъэгъу сурэтыщI, къэ­­хутакIуэ Бэрзэдж Чэгъэду (Зак Кахадо) и «Существование-сосуществование» выставкэ гъэщIэгъуэныр. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Лъэпкъ му­­­зейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликс.

Страницы

Подписка на RSS - Статья