Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэкъуауэгъуэм и 24, махуэку

Нобэ

 • ООН-м къэрал къулыкъу щыщIэным и дунейпсо махуэщ
 • Дунейпсо Олимп махуэщ. 1894 гъэм Париж щекIуэкIа конгрессым, Пьер де Кубертен и жэрдэмкIэ, унафэ къыщащтащ Дунейпсо Олимп комитет къызэгъэпэщыным теухуауэ, илъэсиплI къэс зэ Олимп джэгухэр ирагъэ­кIуэ­кIынуи траухуэжащ. 
 • Фызабэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Къэзахъстаным и полицэм и махуэщ

Нобэ

 • Хэкур яхъумэурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм Хэку зауэшхуэр къэхъеящ. 
 • Финляндием и ныпым и махуэщ
 • 1889 гъэм Европэм щы­япэу Германием къыщащтащ жьы хъуахэм пенсэ яхуэгъэувыным теухуа унафэ.
 • 1941 гъэм Брест быдапIэр хъумэным теухуа зауэ гуа­щIэм щIидзащ.
 • 1944 гъэм КъБАССР-м и Министрхэм я Советым деж Архив управленэ къы­щы­зэрагъэпэщащ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 19, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

Мэкъуауэгъуэм и 17, махуэку

Нобэ

 • Адэм и махуэр щагъэ­лъапIэ дунейм и къэрал куэдым
 • Африкэ Ипщэм щыщ лъэпкъхэу зи щхьэхуитыныгъэм щIэбэнхэр дэ­Iыгъыным и дунейпсо махуэщ
 • Африкэм щыщ сабийм и дунейпсо махуэщ
 • ЮАР-м щагъэлъапIэ ЩIа­лэгъуалэм я махуэр 
 • 1822 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ циркым папщIэ яухуа япэ унэр. 
 • 1894 гъэм Пьер де Ку­бертен и жэрдэмкIэ зэхуа­шэсащ Олимп джэгухэр къэублэжыным унафэ тещIыхьыным теухуа конгресс.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 11, мэрем

Нобэ

 • Морожнэм и дунейпсо махуэщ
 • Иорданием егъэлъапIэ и армэм и махуэр
 • 1774 гъэм Урысеймрэ Тыркумрэ зэращIылIащ Кючук-Кайнарджи мамыр зэгурыIуэныгъэр. Абы ипкъ иткIэ, Къэбэрдейр Урысейм и зы Iыхьэу къалъытат.
 • 1793 гъэм Париж дунейм щыяпэу зоопарк къыщы­зэIуахащ.
 • 1793 гъэм США-м и къалащхьэр яхъуэжащ: Филадельфием и пIэкIэ къэралым и щыхьэру ягъэуващ Вашингтон.
 • 1807 гъэм Ижевск ухуэн щыщIадзащ Iэщэ щащI ­заводыр. 

Нобэ

 • Зэныбжьэгъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Архивхэм я дунейпсо махуэщ
 • Аккредитацэм и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Промышленность псынщIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Иорданием щагъэлъапIэ Абдаллэ II Хьэшимит къэралыгъуэм и пащтыхь щыхъуа махуэр. Пащтыхьыгъуэм и тет ­Хъусейн I ибн-ТIалал 1999 гъэм къэрал унафэр IэщIилъхьащ зи ныбжьыр илъэс 37-рэ фIэкIа мы­хъуа и къуэ нэхъыжь Абдаллэ.

Нобэ

 • Хыхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и социальнэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Карелие Республикэм и махуэщ. 1920 гъэм къызэ­рагъэпэщащ иджырей рес­публикэм лъабжьэ хуэхъуа Карелие лэжьакIуэбэ коммунэр.
 • УнэлъащIэ зыщIым и махуэщ
 • 1786 гъэм дунейм щыяпэу Нью-Йорк и тыкуэнхэм морожнэ къыщIалъхьащ.
 • 1815 гъэм Польшэм и ­щIыналъэр, къанэ щIагъуэ щымыIэу, Урысей империем къыхагъэхьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Новости